Co financiamento de:
/ Portada / Actuación preventiva
MutuasServizos de PrevenciónPlans e ProgramasRecurso PreventivoInspección de Traballo e S.S.

Trípticos sobre condutores profesionais

22-05-2024 - ISSGA

Nestes documentos do ISSGA se recollen por unha banda as principais situacións e recomendacións para os condutores/as profesionais relacionadas co factor humano na seguridade viaria laboral: fatiga, estrés, atención e consumo de drogas e alcohol, e por outra os principais riscos e medidas preventivas relacionadas coa actividade dos condutores/as profesionais: seguridade viaria, seguridade nos lugares de traballo, riscos hixiénicos, riscos ergonómicos e psicofisiolóxicos e actuacións en caso de accidente.

Campaña de Prevención de Riscos na montaxe e desmontaxe de escenarios

20-05-2024 - ISSGA

Esta Campaña centrada na montaxe e desmontaxe de escenarios para eventos co fin de reducir a sinistralidade no traballo vai dirixida a empresarios/as, mandos intermedios, traballadoras e traballadores, persoas con responsabilidade en materia preventiva e, en especial, en coordinación de actividades empresariais. Na montaxe e desmontaxe de escenarios para espectáculos intervén moita normativa diferente, aínda que non existe ningunha específica, polo que con esta actuación téntase elaborar unha folla de ruta para aplicar as diferentes normativas.

O radon no ámbito laboral: medidas preventivas

03-05-2024 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición o documento informativo "O radon no ámbito laboral: medidas preventivas" actualizado a 2 de maio de 2024. O Regulamento sobre protección da saúde contra os riscos derivados da exposición ás radiacións ionizantes (Real decreto 1029/2022) estabelece como obrigas para os/as titulares das actividades laborais : cumprir co nivel de referencia estabelecido polo RD para os recintos pechados, levar a cabo diferentes actuacións relacionadas coa necesidade de cumprir co nivel de referencia e levar a cabo determinadas actuacións no caso de que se supere o nivel de dose anual estabelecido a partir do cal a exposición das persoas traballadoras deberá xestionarse como unha situación de exposición planificada

Alerta ISSGA: paneis solares en cuberta

02-05-2024 - ISSGA

Esta campaña do ISSGA ten como obxectivo presentar a documentación técnica que informa e sensibiliza sobre o risco de caída en altura na instalación e mantemento de paneis solares en cuberta e aporta recomendacións preventivas fronte a este risco que contribúan a reducir a sinistralidade laboral.

Planificación dos traballos de aproveitamento forestal. Zonas perigosas

30-04-2024 - ISSGA

O eixo principal desta campaña do ISSGA ponse na identificación de zonas perigosas á hora de planificar os traballos de aproveitamento forestal. É fundamental a formación e información das persoas traballadoras sobre os riscos máis habituais asociados a estas actividades e estabelecendo as medidas de protección e prevención asociadas á súa execución.

Fichas de ergonomía no sector primario e Industrias alimentarias: Queixería artesanal

23-04-2024 - OSALAN

O Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais (OSALAN) en colaboración co centro tecnolóxico AZTI, impulsaron a xeración de ferramentas preventivas para a análise e avaliación ergonómica de procesos e equipos, así como a procura de propostas de mellora. Este documento céntrase concretamente nos riscos ergonómicos das persoas traballadoras nas queixerías artesanais

Identificación de riscos e boas prácticas de prevención no sector agroalimentario

19-04-2024 - INRS-Institut National de Recherche et de Sécurité-

O obxectivo desta guía do Institut National de Recherche et de Sécurité é apoiar aos profesionais do sector agroalimentario nun enfoque de avaliación e prevención de riscos profesionais axudándolles a identificar estes riscos durante todo o proceso de fabricación do produto e a tomar as medidas de prevención adecuadas.

Fichas de ergonomía no sector primario e Industrias alimentarias: Conserveiras de peixe

16-04-2024 - OSALAN

O Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais (OSALAN) en colaboración co centro tecnolóxico AZTI, impulsaron a xeración de ferramentas preventivas para a análise e avaliación ergonómica de procesos e equipos, así como a procura de propostas de mellora. Este documento céntrase concretamente nos riscos ergonómicos das persoas traballadoras nas conserveiras de peixe

Enfoque para a prevención dos trastornos musculoesqueléticos

08-04-2024 - INRS-Institut National de Recherche et de Sécurité-

Esta guía publicada polo Institut National de Recherche et de Sécurité, propón un enfoque para previr os trastornos musculoesqueléticos a través dun proceso de mellora continua e un enfoque de tipo xestión de proxectos. Estrutúrase en catro etapas: compromiso co proceso, inventario, análise en profundidade e transformación de situacións laborais. Ao longo destas etapas, tres accións continuas e transversais determinan o éxito do enfoque: mobilizar, comunicar e avaliar. A integración deste enfoque na organización habitual da empresa contribúe a unha prevención sostible e eficaz dos TME.

Fichas de ergonomía no sector primario e Industrias alimentarias: Adegas

05-04-2024 - OSALAN-AZTI

O Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais (OSALAN) en colaboración co centro tecnolóxico AZTI, impulsaron a xeración de ferramentas preventivas para a análise e avaliación ergonómica de procesos e equipos, así como a procura de propostas de mellora. Este documento céntrase concretamente nos riscos ergonómicos das persoas traballadoras nas adegas.

Factores de risco de cancro no ámbito laboral en Europa -Primeiras conclusións da Enquisa sobre a exposición das persoas traballadoras-. EU-OSHA

25-03-2024 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA) realizou unha ampla enquisa entre persoas traballadoras, a “Enquisa sobre a exposición das persoas traballadoras a factores de risco de cancro en Europa” (WES, polas súas siglas en inglés), en seis Estados membros da UE: Alemaña, Irlanda, España, Francia, Hungría e Finlandia. Neste adianto informativo preséntanse os primeiros resultados da enquisa e ofrécese unha visión xeral do tipo de información que pode obterse a partir dos datos da enquisa WES. A intención da EU-OSHA é que en vindeiras publicacións se poida afondar nunha análise máis exhaustiva dos datos.

Orientacións para a integración da prevención de riscos laborais no deseño de cubertas. 2024

21-03-2024 - INSST

A finalidade deste documento é facilitar orientacións para que aqueles/as profesionais con competencias para proxectar edificacións téñanas en consideración durante o deseño das mesmas e, desta forma, concíbanse edificacións con cubertas seguras. As pautas recollidas no presente documento servirán tanto para proxectos de obra nova de edificios (naves industriais, vivendas unifamiliares, edificios de usos múltiples etc.)/ etc.) como para proxectos de rehabilitación ou de reforma que afecten á cuberta dunha edificación xa existente.

Repercusións do cambio climático na seguridade e a saúde no traballo

23-02-2024 - OIT -Organización Internacional do Traballo-

Os patróns climáticos cambiantes teñen notables repercusións no mundo do traballo, afectando en particular á seguridade e a saúde das persoas traballadoras. Algúns exemplos de riscos laborais exacerbados polo cambio climático son o estrés térmico, a radiación UV, a contaminación atmosférica, os accidentes industriais graves, os fenómenos meteorolóxicos extremos, o aumento das enfermidades transmitidas por vectores e a maior exposición aos produtos agroquímicos.

Novo informe sobre saúde mental no traballo trala COVID-19

13-02-2024 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A pandemia de COVID-19 afectou enormemente o mundo laboral. O presente informe ofrece as conclusións da análise das enquisas europeas sobre saúde mental no traballo antes, durante e despois da pandemia. As achegas máis significativas refírense ao impacto diferenciado en determinados sectores, tipos de traballo, subgrupos de persoas traballadoras e xénero, dixitalización e á importancia de que as organizacións apliquen de maneira proactiva as medidas de seguridade e saúde no traballo. O novo informe ofrece información valiosa para tomar decisións con coñecemento de causa a fin de previr e abordar os problemas de saúde mental relacionados co traballo.

Novas fichas da colección BASEBIO

05-02-2024 - INSST

Nesta nova entrega, o INSST presenta dez novas fichas sobre virus emerxentes. Esta ferramenta de gran utilidade para a avaliación, prevención e control do risco biolóxico está concibida para o seu uso por parte dun amplo número de colectivos, non só é de utilidade para profesionais da prevención de riscos laborais, como hixienistas ou profesionais da medicina do traballo, senón tamén para responsables de empresas, traballadores/as e os seus representantes, e calquera que desexe consultar información sobre un determinado axente biolóxico.

FOLLETOS: Novas tecnoloxías, novos riscos laborais: exoesqueletos, drons, robots colaborativos e vehículos autoguiados

01-02-2024 - INSST

Esta colección de trípticos do INSST recolle a información relativa aos novos dispositivos tecnolóxicos que se utilizan hoxe en día para a prevención dos riscos laborais. Ten por obxectivo principal o dar a coñecer eses novos dispositivos, ademais dos riscos que poden causar e as medidas preventivas necesarias para eliminar ou reducir devanditos riscos. Está estruturado en varios apartados segundo o tríptico.

Análise dos accidentes de traballo leves no sector pesqueiro

31-01-2024 - INSST

O obxectivo do estudo é caracterizar os accidentes leves que se producen no sector pesqueiro, obtendo información de interese en materia preventiva tal como: distribución por arte de pesca e tipo de embarcación, xestión preventiva a bordo e, especialmente, sobre as formas de producirse e as súas principais causas. O fin último deste traballo é ampliar o coñecemento preventivo do traballo na pesca e a acuicultura, o cal permitirá deseñar e implementar medidas encamiñadas a mellorar as condicións de seguridade e saúde no sector e a reducir a súa elevada sinistralidade.

Prevención de riscos laborais en augas minerais e termais

25-01-2024 - ISSGA

Este Documento Técnico do ISSGA ten como obxectivo a difusión das medidas preventivas que permitan evitar ou minimizar os principais riscos laborais nas tarefas en augas minerais e termais e aborda as actividades laborais analizando en primeiro lugar os riscos específicos e medidas preventivas en cada un destes ámbitos e a continuación aqueles que son comúns para ambos.

Perspectivas de saúde e seguridade para o traballo en plataformas dixitais

24-01-2024 - EU-OSHA

Os riscos para a seguridade e a saúde no traballo relacionados coas tarefas que realizan quen traballa en plataformas dixitais son, en gran medida, similares aos relacionados coas mesmas tarefas que levan a cabo fóra da economía de plataformas. Repartidores a domicilio, condutores, enfermeiros e deseñadores gráficos son algúns exemplos de persoas que desempeñan o seu traballo en plataformas dixitais e están expostos a unha serie de riscos adicionais directamente relacionados coa natureza e as condicións de traballo do traballo en plataformas. É importante comprender como perfeccionar as estratexias que promoven e protexen a seguridade e a saúde da poboación traballadora.

Riscos nas tarefas para realizar sobre vehículos con motor eléctrico, derivados da incorporación de baterías de tracción de ión litio, e medidas preventivas para combatelos

23-01-2024 - INVASSAT

O presente documento aborda, para a manipulación de vehículos eléctricos que incorporan baterías de tracción de ión litio de alta capacidade, os principais riscos aos que poden verse expostas as persoas traballadoras que realizan tarefas de reparación, retirada ou outras, sobre estes vehículos. Os principais riscos (sen prexuízo de que poidan coexistir con outros) contemplados son, o risco eléctrico, o risco de incendio e explosión e o risco químico debidos ás propias características eléctricas e químicas deste tipo de baterías.

Prevención do risco químico nas tarefas de manicura profesional e aplicación de tratamentos para pestanas

22-01-2024 - ISSGA

Esta publicación do ISSGA, enmarcada dentro da Campaña “Corta o risco químico, peitea con seguridade”, ten como obxectivo alertar sobre os danos para a saúde das persoas traballadoras nas actividades de manicura e pedicura profesionais e na colocación de pestanas postizas derivados da manipulación de produtos con ingredientes perigosos.

Medidas para a xestión do risco fronte á exposición laboral a medicamentos perigosos en centros hospitalarios: enquisa de situación

18-01-2024 - INSST

O obxectivo deste documento divilgativo é coñecer as actuacións que se levan a cabo nos centros hospitalarios fronte á exposición a medicamentos perigosos, tanto en relación coa súa identificación, avaliación de riscos e colectivos de persoas traballadoras potencialmente expostas, como das medidas preventivas e de protección adoptadas para minimizar a exposición.

Guía Técnica para a prevención do risco por exposición a SCR no ámbito laboral : Apédice Industria Extractiva (ITC 02.0.02)

17-01-2024 - INS-Instituto Nacional da Silicose

A Guía Técnica para a prevención do risco por exposición a SCR no ámbito laboral , elaborada polo Instituto Nacional de Silicose e publicada en decembro de 2022 é unha guía de carácter transversal, aplicable a todos os sectores de actividade. O presente apéndice específico da Guía Técnica SCR está dedicado ao sector extractivo. Este ámbito, polo seu especial perigo e características intrínsecas, dispón de lexislación específica, pero tamén lle son de aplicación plena as disposicións da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais e toda a normativa que a desenvolve. Así se dispón no artigo 1 do Real Decreto 1389/1997, do 5 de setembro, polo que se aproban as disposicións mínimas destinadas a protexer a seguridade e a saúde dos traballadores nas actividades mineiras.

Métodos de avaliación de riscos derivados da manipulación manual de cargas

12-01-2024 - INSST

O obxectivo fundamental deste documento é expoñer os principais métodos de avaliación dos riscos derivados da manipulación manual de cargas e determinar cal é o máis adecuado segundo as diferentes situacións de manipulación que se poidan atopar na contorna laboral.

Protocolización da vixilancia específica das persoas con risco de exposición laboral a produtos químicos -2023-

10-01-2024 - OSALAN -Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laboral

A presente guía para a vixilancia da saúde é de aplicación ás persoas traballadoras que estean expostas a riscos que poidan derivarse da presenza de axentes químicos no lugar de traballo ou de calquera actividade profesional con axentes químicos e, en xeral, a quen teña risco de exposición a substancias e mesturas, segundo quedan definidas no Regulamento (CE) nº 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas (Regulamento CLP), polo que se modifican e derrogan as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e modifícase o Regulamento (CE) nº 1907/2006.

Novas conclusións e recomendacións cara ao traballo digno no sector da navegación interior

12-12-2023 - OIT

Os gobernos e os representantes dos empregadores/as e dos traballadores/as acordaron medidas concretas para mellorar as condicións de vida e de traballo das persoas traballadoras do transporte por vías navegables interiores e establecer condicións de igualdade no sector. Un conxunto de conclusións e recomendacións para promover o traballo decente no sector da navegación interior

Exercicio laboral: proposta de intervención para camareiras e camareiros de piso

29-11-2023 - INSST

Este documento do INSST inclúe a metodoloxía e os resultados do estudo das demandas mecánico-funcionais máis frecuentes das camareiras e camareiros de piso con algúns exemplos de rutinas de exercicios recomendados que poderían formar parte como medida complementaria dos programas de prevención dos trastornos musculoesqueléticos.

Orientar a seguridade e a saúde no sector do transporte e o almacenamento: novo informe de ESENER

17-11-2023 - EU-OSHA

Este informe identifica factores influentes como o tamaño da empresa e os principais factores de risco para o persoal, como a posición sedente durante longos períodos de tempo e o risco de accidentes con máquinas. A publicación tamén explora os problemas de saúde máis frecuentes, incluídos os trastornos musculoesqueléticos e os problemas relacionados coa saúde mental, e propón indicadores políticos a medida para mellorar a SST no sector.

Identificación e control dos riscos laborais en pemes

27-10-2023 - INSST

Identificación e control dos riscos laborais en pemes é unha ferramenta concibida para facilitar a xestión da actividade preventiva en todas aquelas empresas de menos de 250 traballadores/as, e en particular, nas que teñen un persoal comprendido entre 1 e 50 persoas. Contén unha colección de 20 fichas temáticas a través das cales se analizan as condicións de traballo desde as diferentes disciplinas preventivas: a seguridade no traballo, a hixiene industrial, a ergonomía e a psicosocioloxía aplicada.

12 puntos importantes para a utilización de materiais químicos

24-10-2023 - AEPSAL

A utilización de materiais químicos débese levar a cabo de maneira segura e seguindo as instrucións adecuadas. A seguridade é fundamental cando se trata de traballar con este tipo de materiais. É importante seguir sempre as instrucións específicas de seguridade proporcionadas para cada substancia e buscar asesoramento en caso de dúbidas. A continuación tes unha guía xeral sobre a forma correcta de utilizar materiais químicos

Campaña de Desconexión Dixital, “Fóra da xornada laboral, PulsaOFFparaEstarON”

05-10-2023 - INSST

O INSST pon en marcha a Campaña de Desconexión Dixital, “Fóra da xornada laboral, #PulsaOFFparaEstarON”, unha acción de sensibilización que ten como obxectivo informar sobre o dereito á desconexión dixital fose da xornada laboral, así como concienciar sobre as medidas preventivas para combater os efectos adversos que a hiperconectividad e a prolongación da xornada poden provocar na saúde das persoas traballadoras.

Seguridade nos traballos en gabias

03-10-2023 - OSALAN

Coa presente publicación preténdese, tras unha fonda análise, expoñer as medidas de seguridade e saúde laboral máis axeitadas na execución de gabias (ben mediante noiro natural ben mediante entibación) que faciliten e sirvan de apoio técnico a quen deba executar estes traballos. Así mesmo indicar que se inclúe nesta publicación información gráfica que recolle situacións reais na realización de gabias.

Actualización da Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo (Equipos a presión)

29-09-2023 - INSST

O motivo desta actualización é o de incorporar as modificacións introducidas polo novo Regulamento de equipos a presión e as súas instrucións técnicas complementarias, aprobado por Real Decreto 809/2021, do 21 de setembro, que considera a nova normativa europea e, en concreto, a Directiva 2014/68/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa á harmonización das lexislacións dos Estados membros sobre a comercialización de equipos a presión, transpuesta ao noso ordenamento xurídico a través do Real Decreto 709/2015, do 24 de xullo

Nova ferramenta OiRA sobre teletraballo

28-09-2023 - EU-OSHA

A ferramenta OiRA aplicada ao teletraballo non é específica dun sector. Sexa cal for o seu ámbito de actividade, pode utilizala con total facilidade. A ferramenta brinda apoio tanto ás organizacións, ao xerar declaracións de risco baseadas na lexislación aplicable, como ás persoas que teletraballan, ao proporcionar asesoría en materia de seguridade e saúde, que vai desde a organización do lugar de traballo, a contorna laboral e o posto de traballo, ata os riscos psicosociais que pode levar aparellados o teletraballo.

Roupa de protección para bombeiros: guías normalizadas para a selección, uso, coidado e mantemento

21-09-2023 - INSST

Ou INSST pon ao dispor este artigo -publicado na Sección técnica da revista Seguridade e Saúde non Traballo Nº 115- cuxa atención se centra, por ser a protección dos bombeiros fronte á calor e as chamas o aspecto fundamental, nos documentos CEN/TR 14560:2018 (guía de ámbito europeo sobre roupa de protección fronte á calor e as chamas), ISO/TR 21808:2021 (guía ISO sobre EPI para bombeiros) e ISO 23616:2022 (limpeza, inspección e reparación de EPI para bombeiros).

Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galiza: Horizonte 2027

19-09-2023 - ISSGA

Obxectivos estratéxicos: reforzar o compromiso, a especialización técnica e a participación en materia de SST; mellorar a calidade da xestión preventiva para reducir a sinistralidade laboral; afrontar os riscos laborais derivados dos novos escenarios no traballo; atender as necesidades dos colectivos que precisan dunha especial protección pola súa vulnerabilidade, os seus riscos ou a súa sinistralidade; xerar e compartir coñecemento especializado en prl a través da sensibilización, o asesoramento técnico e a formación e potenciar accións para a promoción da saúde no traballo e a consecución do benestar laboral

Riscos psicosociais no sector da asistencia sanitaria e social

12-09-2023 - EU-OSHA

Esta publicación da EU-OSHA Psychosocial risks in the health and social care sector «Riscos psicosociais no sector da asistencia sanitaria e social», presenta unha visión xeral dos riscos psicosociais no sector e a súa prevalencia e analiza intervencións eficaces para previr, reducir e xestionar os riscos psicosociais nos lugares de traballo no ámbito da asistencia sanitaria e social.

Prevención de riscos laborais fronte a vespa asiática (Vespa velutina)

31-07-2023 - ISSGA

O ISSGA ten identificada a necesidade de asesorar ao persoal traballador na actividade forestal e á poboación en xeral sobre as medidas preventivas que se deben adoptar ante o risco que supoñen as vespas asiáticas (Vespa velutina) que cada vez son máis frecuentes no monte galego; para isto elaborou un documento con medidas que se deben ter en conta na planificación dos traballos forestais

Alerta ISSGA: Recomendacións preventivas de actuación nos traballos de tala e roza no monte

27-07-2023 - ISSGA

O eixo principal desta Campaña do ISSGA de sensibilización no sector forestal, baséase na prevención dos riscos laborais en dúas das operacións con maior risco nos traballos de aproveitamento forestais no monte como son a roza e tala, establecendo recomendacións preventivas de actuación ante árbores sentadas e apoiadas/enganchadas.

Criterios para o traballo ao aire libre en épocas de altas temperaturas

14-07-2023 - INVASSAT

As graves consecuencias para a saúde da calor e da radiación solar excesiva, fan necesaria a adopción de medidas preventivas e de protección adecuadas, que poden incluír a limitación das horas do día nas que se permite levar a cabo determinadas actividades. Co obxecto de axudar a abordar adecuadamente estes riscos INVASSAT elabora o presente documento, que actualiza e substitúe o protocolo publicado por este instituto no ano 2012.

O dereito para traballar nunha contorna segura e saudable: Dos dereitos aos feitos

12-07-2023 - COMISIÓN EUROPEA/EU-OSHA

O traballo xusto e a protección social eficaz figuran entre os principios fundamentais do piar europeo de dereitos sociais. O piar e o seu plan de acción protexen ás persoas no traballo, cando buscan emprego e ao longo da súa vida profesional e privada. Para apoialo, a recente campaña «Dos dereitos aos feitos», liderada pola Comisión Europea, pretende reforzar os dereitos sociais e mellorar a vida da cidadanía, en ámbitos moi tanxibles, como as capacidades, a familia, os ingresos, a igualdade e o traballo.

Protocolo da vixilancia sanitaria específica das persoas con risco de exposición laboral a produtos químicos

11-07-2023 - MINISTERIO DE SANIDADE

O presente protocolo para a vixilancia da saúde é de aplicación ás persoas traballadoras que estean expostas a riscos que poidan derivarse da presenza de axentes químicos no lugar de traballo ou de calquera actividade profesional con axentes químicos e, en xeral, a quen teña risco de exposición a substancias e mesturas, segundo quedan definidas no Regulamento (CE) nº 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas, polo que se modifican e derrogan as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e modifícase o Regulamento (CE) nº 1907/2006.

Saúde mental e Traballo. Diagnóstico de situación 2023

30-06-2023 - INSST

O presente informe ten como obxectivo proporcionar un primeiro diagnóstico de situación sobre o dano sobre a saúde mental analizando catro fontes de información complementarias: Módulo especial EPA 2020 sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo (INE); Base de patoloxías non traumáticas da Seguridade Social (PANOTRATSS; Base de accidentes de traballo con baixa (Delt@), coa que se analizan os accidentes con dano psíquico e a Enquisa Europea de Saúde-España 2020 (INE). A análise e os resultados que achegan, orientan cara a onde dirixir, nos seus primeiros pasos, as intervencións preventivas en materia de saúde mental

Plan de acción 2023-2024: Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo, 2023-2027

29-06-2023 - INSST

Este Plan de Acción 2023-2024 inclúe 106 medidas dirixidas á consecución dos 6 obxectivos da Estratexia: Mellora da prevención de accidentes de traballo e enfermidades profesionais; Xestión dos cambios derivados das novas formas de organización do traballo, a evolución demográfica e o cambio climático: Mellora da xestión da seguridade e saúde nas pemes; Reforzar a protección das persoas traballadoras en situación de maior risco ou vulnerabilidade. Introducir a perspectiva de xénero no ámbito da seguridade e saúde no traballo e fortalecer o Sistema Nacional de Seguridade e Saúde para afrontar con éxito futuras crise propóñense

Alerta. Accidentes recorrentes: CAÍDA DE ALTURA DESDE CAMIÓN

27-06-2023 - OSALAN

Un elevado número de accidentes prodúcese debido á caída de persoas desde distintas partes do vehículo. Estes accidentes prodúcense en todos os sectores, aínda que especialmente no do transporte. As lesións ocasionadas por este tipo de accidentes poden ser de diversa consideración: golpes, cortes, escordaduras, fracturas, e mesmo, nalgúns casos a morte. Os GOLPES NA CABEZA adoitan ter consecuencias moi graves.

Caídas ao mesmo nivel: recomendacións preventivas e organizativas

26-06-2023 - UMIVALE

Campaña de prevención de caídas no traballo, levada a cabo por UMIVALE centrada en reducir as cifras de accidentes laborais por caídas ao mesmo nivel, composta por diversas fichas informativas, algunhas con medidas preventivas xerais sobre orde, limpeza, sinalización, iluminación etc., e outras específicas para diferentes sectores: hostalería, construción, sector sanitario e alimentación

Teletraballo e riscos psicosociais: principais retos para afrontalo con éxito

23-06-2023 - INSST

Este documento do INSST, elaborouse co obxectivo de trasladar ao persoal responsable da PRL nas empresas os principais ámbitos nos que centrar as actuacións e os factores de riscos psicosocial prevalecentes neste modo de organizar o traballo.

Prevención da exposición a sílice cristalina respirable en talleres e obras

22-06-2023 - issga

O ISSGA realiza a nova campaña Prevención da exposición a sílice cristalina respirable en talleres e obras para concienciar e sensibilizar ao sector que traballa tanto a pedra natural como os chamados aglomerados de cuarzo, ben no taller ou ben na obra ou colocando estes materiais nos domicilios. A campaña identifica dun xeito claro as operacións de risco e as medidas preventivas que se deben aplicar para evitar riscos laborais ante a exposición de axentes tóxicos nos espazos laborais.

Campaña do INSST: "Con sol é tempo de prevención"

21-06-2023 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo pon en marcha a campaña “Con sol é tempo de prevención”, unha acción de sensibilización dirixida a previr os danos asociados á exposición ás altas temperaturas e á radiación solar no ámbito laboral. Establecer medidas preventivas é clave, especialmente nos sectores nos que gran parte da súa actividade desenvólvese ao aire libre como son os da construción, a pesca, a agricultura ou o sector servizos

Directrices para unha eficaz coordinación de actividades empresariais - Ano 2023

14-06-2023 - INSST

Este documento ten como obxectivo establecer unhas directrices básicas que permitan levar a cabo a coordinación de actividades empresariais de forma eficiente, de maneira que se controlen realmente os riscos derivados da concorrencia de actividades empresariais. Para iso, CAE debe considerarse como un proceso que debe adaptarse á natureza e á estrutura da organización e a cada escenario que se poida presentar

Falamos? Principais riscos psicosociais do persoal teleoperador - 2023

12-06-2023 - INSST

Este cartel describe o sector e a actividade que desenvolven as empresas de call center en España, presenta un resumo dos factores de risco psicosocial aos que está exposto o persoal teleoperador e recolle unha síntese dos aspectos para ter en conta ao deseñar as medidas preventivas

Alerta accidentes recorrentes: Escaleiras fixas

07-06-2023 - OSALAN

Osalan, co fin de concienciar da importancia da adopción de medidas preventivas para protexer a saúde das persoas traballadoras, está a realizar unha serie de fichas sobre accidentes recorrentes, de caracerísticas parecidas, que se repiten de maneira incesante, e que en moitas ocasións producen serios danos á saúde das persoas. Nestas fichas, tras a análise das principais causas que producen eses accidentes e enfermidades, propóñense unha serie de medidas preventivas para atallalos. Escaleiras fixas: na maioría dos casos, as lesións producidas son cualificadas como leves, aínda que tamén poden resultar graves

Estudos de caso sobre a integración dos robots colaborativos, con especial atención á seguridade das persoas.

05-06-2023 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A EU-OSHA analizou o uso dos sistemas baseados na robótica e a Intelixencia Artificial (IA) para automatizar as tarefas nos lugares de traballo, prestando especial atención ao seu impacto na seguridade e a saúde das persoas traballadoras. O obxectivo é comprender como integrar estes sistemas, incluídos os cobots (ou robots colaborativos), de forma segura e eficaz no traballo, e garantir que se convertan nun activo en lugar dun risco.

Alerta . Accidentes recorrentes: CORTES POR ROTAFLEX

31-05-2023 - OSALAN

Os accidentes laborais por cortes durante o emprego desta ferramenta portátil, de accionamento eléctrico ou por aire comprimido, son frecuentes e con consecuencias, en moitas ocasións, GRAVES ou MORTAIS. Prodúcense, principalmente, por contacto co accesorio de corte, que vira a gran velocidade, e que incorpora esta ferramenta (rotaflex, radial, ou amoladora angular) de uso habitual en traballos de construción

Guía práctica da EU-OSHA: O calor no traballo: orientacións para os lugares de traballo

16-05-2023 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Esta guía ofrece aos lugares de traballo formas prácticas, organizativas e técnicas, para mitigar, xestionar e formar sobre este risco laboral. Tamén se proporciona información sobre que accións débense tomar se un traballador comeza a mostrar signos de sufrir unha enfermidade relacionada coa calor

Protexer a quen nos protexe: priorizar o sector da asistencia sanitaria e social

09-05-2023 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

EU-OSHA pon a disposición unha nova sección web temática sobre "O sector da asistencia sanitaria e social e a seguridade e a saúde no traballo". Nesta sección compilaranse as principais conclusións do proxecto de investigación da EU-OSHA sobre «Asistencia sanitaria e social e SST». A sección actualizarase periodicamente e completarase con novos recursos e publicacións

Carteis do ISSGA para mellorar a sinalización dos traballos no monte

05-05-2023 - ISSGA

Estes documentos están dirixidos tanto ao persoal traballador como ás persoas alleas, recalcando a importancia da súa localización e que os deseños sexan suficientemente claros. As propostas guíanse polo Real decreto 485/1997, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo e a correspondente Guía Técnica do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST). Así, os pictogramas que se empregan son o máis sinxelos posibles para facilitar a súa visibilidade e comprensión

Novo sitio web da campaña da EU-OSHA: «Traballos seguros e saudables na era dixital»

03-05-2023 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Xa está en funcionamento o novo sitio web da EU-OSHA para a próxima campaña «Traballos saudables» 2023-25, centrada nas tecnoloxías dixitais no traballo. Da acceso a unha gran cantidade de recursos e información sobre esta campaña, e amosa os riscos e beneficios que conleva a dixitalización no traballo, así como a maneira de garantir que quen traballa sigan facéndoo con seguridade e saúde

Avaliación da exposición a axentes químicos en salóns de peiteado - Ano 2023

21-04-2023 - INSST

Con este tríptico do INSST, preténdese facilitar o labor dos/as técnicos/as de prevención, proporcionando de forma esquemática información sobre os aspectos que se deben ter en conta na mostraxe de axentes químicos perigosos neste sector, así como medidas preventivas que se poden aplicar

Campaña ISSGA: Non caias da escada

20-04-2023 - ISSGA

Esta campaña, elaborada no seo do grupo de traballo de sinistralidade do Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ten como finalidade achegar información sobre os criterios de selección de escadas, as medidas preventivas antes do seu uso, como deben colocarse e usarse de xeito correctos, as indicacións para o seu traslado e almacenamento e os EPI que se van utilizar. Deste xeito, trátase de reducir a accidentabilidade laboral derivada das caídas de altura cando se realizan traballos nos que se utilicen as escadas

Protocolo, no ámbito da Administración de xustiza de Galiza, para a prevención, detección, actuación e resolución de situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo

19-04-2023 - DOG

No DOG de hoxe, 19 de abril, publicase a resolución do 11 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta do 5 de abril de 2023 polo que se aproba o Protocolo, no ámbito da Administración de xustiza de Galicia, para a prevención, detección, actuación e resolución de situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo

A xestión da SST nos sectores da hostalería e a restauración

04-04-2023 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A hostalería e a restauración son sectores esenciais para a economía da UE e o 98 % das empresas dedicadas a iso son microempresas familiares. Os riscos para a seguridade e a saúde no traballo neste sector son numerosos e engloban desde movementos repetitivos de mans e brazos, resbalóns, tropezóns e caídas, e riscos de accidentes con máquinas, ata riscos psicosociais asociados á atención da clientela e prazos axustados. As avaliacións de riscos periódicas que se realizan neste sector sitúanse lixeiramente por baixo da media da UE, pero as cifras varían enormemente dun Estado membro a outro

Riscos psicosociais no profesorado de ensino universitario

29-03-2023 - RISCOS PSICOSOCIAIS

O obxectivo deste estudo é avaliar os riscos psicosociais dos docentes universitarios e identificar áreas de mellora para unha organización saudable nunha mostra de 621 docentes da Universidade da Coruña. Preséntase un diagnóstico dos riscos psicosociais dos docentes universitarios e a partir dese panorama de riscos avánzanse estratexias para a súa prevención dentro do ámbito docente universitario

Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2023-2027

22-03-2023 - SAÚDE LABORAL

A EESST 2023-2027 adquire un compromiso firme cos eixos prioritarios do Marco Estratéxico Europeo de Seguridade e Saúde no Traballo 2021-2027 e, particularmente, co obxectivo de anticiparse aos riscos derivados das transicións dixital, ecolóxica e demográfica. As súas liñas de actuación tamén se aliñaron con outras estratexias e plans estatais en materias fundamentais como a saúde mental, a igualdade de homes e mulleres, o cancro laboral, a seguridade viaria e o cambio climático, entre outras

Plan de actuación ISSGA 2023

20-03-2023 - ISSGA

É obxecto deste plan anual de actuación o deseño e a priorización de accións e medidas que se dirixen á promoción, asesoramento técnico, formación, información e seguimento e control en materia de SST, na execución da vixente estratexia galega para o 2023. Para a consecución dese obxectivo, este documento de planificación ten unha dobre finalidade: Por unha banda, servir de guión para a execución das funcións e desenvolvemento das actividades técnicas; Pola outra, dar a coñecer coa máxima transparencia a todas as persoas e entidades interesadas a planificación das actividades e mesmo a busca de actores que se sumen a estas actuacións

Abordar a relación entre os riscos psicosociais no traballo e as enfermidades cardiovasculares: menos estrés para un corazón san

06-03-2023 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Máis de catro de cada dez persoas traballadoras europeas afirman que os seus niveis de estrés laboral aumentaron debido á pandemia. Esta tensión, xunto con outros factores de risco psicosocial, como a inseguridade laboral, as longas horas de traballo e o acoso, aumentan o risco de sufrir enfermidades cardíacas e accidentes cerebrovasculares. O documento «Os vínculos entre a exposición a factores de risco psicosocial relacionados co traballo e as enfermidades cardiovasculares» presenta a relación entre ambos e ofrece recomendacións sobre como previlos.

Plan de choque contra os accidentes mortais na actividade pesqueira: accidentes operacionais por golpe ou atrapamento con elementos en tensión e accidentes marítimos en pesqueiros - zozobra, abordaxe, varada e colisión-

22-02-2023 - INSST

Ano tras ano, as estatísticas de sinistralidade do sector pesqueiro revélannos que o atrapamento ou golpe por elementos en tensión é a forma de accidente máis frecuente, detrás da caída ao mar, entre os accidentes mortais, e que devanditos accidentes teñen lugar, principalmente, durante as manobras de largado e virado da arte dos buques arrastreiros. Os accidentes marítimos nos que se produce o envorco ou o afundimento do buque adoitan ter consecuencias mortais, múltiples nalgúns casos, como no recente afundimento do buque pesqueiro Villa de Pitanxo en augas de Terranova

Análise do accidente de traballo. Método da árbore das causas

13-02-2023 - INRS-Institut National de Recherche et Sécurité de Francia-

O método da árbore das causas, do INRS -o Institut National de Recherche et Sécurité de Francia- permite investigar de modo estruturado os factores que contribuíron a un accidente, de comprender o guión e de propoñer accións de prevención. Está dirixido a toda persoa que teña responsabilidades en cuestións de saúde e seguridade no traballo na empresa. Baseándose en varios exemplos, esta guía describe o método para construír unha árbore das causas, indica como usalo para implementar accións preventivas e insiste nas condicións para un uso exitoso ao tempo que salienta a súa complementariedade coa análise de risco a priori.

Campaña do ISSGA: Adeus estrés!

06-02-2023 - ISSGA

Con esta campaña o ISSGA facilita consellos e medidas para o recoñecemento dos sinais do estrés: emocionais, cognitivos, condutuais e fisiolóxicos, así como exemplos de pautas no ámbito individual para unha mellor xestión do risco na poboación traballadora galega. Tamén pretende abordar de maneira preventiva a primeira causa dos accidentes laborais mortais en xornada en Galiza, que é a morte por infarto, derrame cerebral, etc. que, sen dúbida, é e ten que ser multicausal, pero que se evidencia como a causa con máis peso en sinistralidade mortal na actualidade en Galiza.

Ergonomía no sector do metal: recomendacións no uso de maquinaria

01-02-2023 - IVB-Instituto de Biomecánica de Valencia

Neste eBook o IVB ofrece recomendacións ergonómicas para mellorar as condicións dos postos de traballo en sete máquinas do sector do metal: equipo de soldadura por resistencia, cizalla-guillotina, amoldadora de pedestal, centro de mecanizado CNC, fresadora, lixadora-pulidora e prensa para traballo manual

Folleto "Factores psicosociais na condución de transporte de viaxeiros por estrada TAXIS"

31-01-2023 - INSST

Neste folleto, o INSST ofrece información sobre os factores de risco psicosocial aos que poden estar expostas as persoas que conducen transporte de viaxeiros por estrada (taxis) e sobre as medidas preventivas que se poden adoptar para eliminar ou minimizar os riscos derivados da realización desta actividade.

Guía de procesos de traballo seguro en cultivos hortícolas

27-01-2023 - OSALAN

OSALAN-Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais- pon a disposición a «Guía de procesos de traballo seguro en cultivos hortícolas» froito da Estratexia Euskadi-Preben que se configura como un instrumento pragmático para consolidar a seguridade e saúde como un dos eixos fundamentais na sustentabilidade de sectores como a agricultura, gandería, madeira, forestal, agroalimentario e marítimo-pesqueiro, sendo os seus principais obxectivos cuantitativos reducir o 15% de accidentes e enfermidades profesionais nos principais indicadores e, especialmente, evitar os accidentes mortais

Desconexión dixital: novidades editoriais do INSST

23-01-2023 - INSST

O INSST presenta unha serie de materiais divulgativos encamiñados a promover o cumprimento das obrigacións empresariais en materia de desconexión dixital e sensibilizar á poboación traballadora. O dereito á desconexión dixital contribúe a garantir o dereito ao descanso, á intimidade persoal e familiar, á conciliación e a unha protección eficaz da seguridade e saúde das persoas traballadoras.

Protocolo para a vixilancia sanitaria específica das persoas traballadoras expostas ao ruído

20-01-2023 - OSALAN

OSALAN-Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais- pon a disposición a actualización do “Protocolo para a vixilancia sanitaria específica das persoas traballadoras expostas ao ruído”. Este protocolo recolleu as propostas dos profesionais sanitarios dos servizos de prevención, coa intención de proporcionar unha ferramenta que achegue o necesario coñecemento e unhas adecuadas pautas para a prevención dos efectos para a saúde nos traballadores e as traballadoras expostas ao ruído.

Equipos de protección individual fronte aos riscos directos e indirectos derivados da exposición a campos electromagnéticos

16-01-2023 - INSST

Neste tríptico do INSST identifícanse os equipos de protección individual fronte aos riscos directos e indirectos derivados da exposición a campos electromagnéticos que se poden atopar no mercado. Ademais, incluíronse aspectos a ter en conta para a súa selección e uso.

Guía Técnica para a prevención do risco por exposición á SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE no ámbito laboral

21-12-2022 - INS-Instituto Nacional da Silicose

A presente Guía ten por obxecto facilitar a aplicación e a interpretación das esixencias do Real Decreto 665/1997 no referente a traballos nos que haxa ou poida haber exposición a sílice cristalina respirable (SCR), establecendo criterios e recomendacións co fin de lograr unha correcta aplicación da normativa e da práctica preventiva.

Conducir de forma segura no traballo con VeSafe

15-12-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Con esta guía electrónica interactiva proporciónanse moitas boas prácticas, así como unha descrición xeral das normas e información relevantes en tres aspectos clave dos riscos dos vehículos: condución segura para o traballo, seguridade no transporte no lugar de traballo e traballo nunha estrada ou preto dela.

Folletos: Factores psicosociais na condución por estrada - Ano 2022

13-12-2022 - INSST

Nesta colección do INSST de cinco folletos ofrécese información sobre os factores de risco psicosocial aos que poden estar expostas as persoas que conducen medios de transporte diversos (autobuses; camións; taxis; mensaxería, paquetería e cargas menores; e ambulancias) e sobre as medidas preventivas que se poden adoptar para eliminar ou minimizar os riscos derivados da realización destas actividadeS

Guía de Seguridade e Saúde en centros educativos

28-11-2022 - UNIÓN DE MUTUAS

Nesta guía faise referencia aos riscos que pode atopar o profesorado, entre os que destacaría o risco ergonómico e o risco de carga física, mental e emocional, así como do resto do persoal que pode traballar nun centro docente -como o persoal de cociña, limpeza, mantemento, administración, etc.-, dándose a coñecer as medidas e recomendacións para facerlles fronte e poder traballar de forma segura

Decálogo para evitar o impacto da enfermidade cardiovascular na contorna laboral

22-11-2022 - SAÚDE LABORAL

A enfermidade cardiovascular está detrás do 39% das mortes por accidentes en xornada laboral en España, segundo o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo.Os datos falan por si sós. A enfermidade cardiovascular é, segundo o último informe do Instituto Nacional da Seguridade Social, a primeira causa por accidente de traballo en xornada laboral no Estado. Ademais, é responsable do 12% das baixas laborais, o que a sitúa, tras o cancro, como a segunda causa cunha maior duración media de incapacidade laboral (130 días).

Plan de Choque contra os accidentes mortais na Actividade de Transporte de Mercadorías por Estrada: Prevención de accidentes en roteiro, zonas de carga e descarga 2022

21-11-2022 - INSST

Este documento recolle os datos de sinistralidade neste sector; analiza os accidentes producidos en roteiro, en zonas de almacenamento, carga e descarga; e propón medidas para a prevención de accidentes por patoloxías non traumáticas para o colectivo que traballa neste sector.

Accidentes recorretes: caídas dende cubertas

04-11-2022 - OSALAN

Este tipo de accidentes repítense frecuentemente, observándose un aumento nos últimos anos, e sendo a maioría de veces GRAVES ou MORTAIS. Prodúcense en gran parte en cubertas de naves industriais fráxiles, durante traballos de reparación (mesmo revisións previas para pequenas reparacións de pingueiras, cambio de lucernarios ou limpeza dos mesmos); substitución completa; ou, ultimamente tamén, ao instalar placas fotovoltaicas.

Factores de risco psicosocial do persoal traballador nos Call Center

31-10-2022 - INSST

O obxectivo xeral do presente documento é analizar os factores de risco psicosocial aos que está exposto o persoal teleoperador das empresas de call center en España. Indagar nestes factores de risco vai permitir identificar as medidas preventivas para cada factor e as boas prácticas que se poden adoptar fronte a cada un.

Comeza a semana europea para a seguridade e a saúde no traballo

24-10-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo, que se celebra cada ano no mes de outubro, é un dos momentos máis destacados en todas as campañas «Traballos saudables» da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo. No marco desta semana Europea celébranse centenares de actos de concienciación sobre esta materia en toda a UE e noutros lugares do mundo.

Chaleco salvavidas autoinflable para traballos na cuberta dos pesqueiros

14-10-2022 - INSST

Este folleto do INSST, recolle os aspectos máis relevantes deste tipo de equipamentos: como son, como funcionan, os aspectos obrigatorios, de acordo coa normativa de seguridade marítima dos pesqueiros, que se deben ter en conta, e unha serie de recomendacións de seguridade sobre o seu correcto uso.

A OMS e a OIT piden novas medidas para abordar os problemas de saúde mental no traballo

03-10-2022 - OIT-OMS

O Informe Mundial de Saúde Mental da OMS, publicado en xuño de 2022, mostrou o 15% dos adultos en idade de traballar experimentaron un trastorno mental. O traballo amplifica problemas sociais máis amplos que afectan negativamente á saúde mental, como a discriminación e a desigualdade. A intimidación e a violencia psicolóxica (tamén coñecida como "mobbing") son as queixas crave de acoso laboral que teñen un impacto negativo na saúde mental. Con todo, falar ou revelar a saúde mental segue sendo un tabú nas contornas laborais de todo o mundo.

Uso seguro de equipos para traballos temporais en altura

28-09-2022 - INSST

Neste documento, o INSST presenta orientacións básicas para a utilización segura de quipos de traballo temporais en altura como escaleiras de man, estadas e plataformas elevadoras móbiles de persoal

Campaña ISSGA: Teletraballa con prevención

23-09-2022 - ISSGA

Co obxecto de que o traballo a distancia se leve a cabo dentro das mellores condicións posibles de seguridade e saúde, o ISSGA levará a cabo esta campaña de sensibilización para facilitar as recomendacións e as medidas preventivas máis apropiadas para desenvolver esta actividade

Accidentes recorretes: envorco de maquinaria

22-09-2022 - OSALAN

OSALAN pon a disposición esta ficha encadrada na súa colección de Fichas de prevención de accidentes e enfermidades recorrentes. Neste tipo de accidentes pódese ver involucrada maquinaria moi diversas: maquinaria de obra, cortadoras de céspede, varredoras, camións, traspaletas, plataformas de tesoira, tractores, maquinaria forestal, etc. A gravidade pode verse incrementada por: non abrocharse o cinto de seguridade ou non dispoñer a maquinaria de elementos antienvorco; circular a velocidade inadecuada, por vía en mal estado ou pendente excesiva; non planificar antes o traballo ou non dispoñer de formación suficiente

Dende soportar pesadas cargas de traballo a sufrir dor de ombreiros: é hora de revisar o estrés relacionado co traballo e os TME

20-09-2022 - EU-OSHA

As elevadas esixencias e a pouca satisfacción no traballo poden causar ou exacerbar os trastornos músculo esqueléticos (TME) relacionados co traballo. Dado que están moi interconectados, é mellor que abordemos conxuntamente os riscos psicosociais e os TME.

Accidentes recorrentes: caídas dende estadas

12-09-2022 - OSALAN

OSALAN pon a disposición esta ficha encadrada na súa colección de Fichas de prevención de accidentes e enfermidades recorrentes. Os accidentes por caída de persoas dende as estadas teñen a maioría das veces consecuencias GRAVES ou MORTAIS. Prodúcense en gran parte durante a montaxe ou desmonte dos mesmos, ou por alteracións da súa configuración inicial.

Plan de Sensibilización para reducir os accidentes laborais viarios con furgonetas

07-09-2022 - ISSGA-INSST

O obxectivo desta campaña é diminuír os accidentes laborais de tráfico nos que se ve implicada unha furgoneta e sensibilizar ás persoas que traballan cunha furgoneta e ás persoas que as contratan, sobre os riscos relacionados coa condución deste tipo de vehículos e sobre a importancia de levar a cabo cinco metas ou medidas, dentro do seu ámbito de actuación, que teñen unha repercusión directa sobre o risco.

A enquisa ESENER destaca as tecnoloxías dixitais e a COVID-19 como os novos retos para a xestión da seguridade e a saúde

28-07-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Segundo a Enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes de 2019 (ESENER), a dixitalización supón sen dúbida un problema emerxente para a seguridade e saúde no traballo (SST). A pesar do crecente uso de robots, computadores, teléfonos intelixentes e dispositivos portátiles, menos dun de cada catro lugares de traballo (24 %) debateron sobre o posible impacto destas tecnoloxías na seguridade e a saúde dos traballadores e traballadoras

Plan de Choque contra os accidentes mortais na Agricultura

21-07-2022 - ACTUACIÓN PREVENTIVA

O presente documento ofrece un resumo das principais recomendacións preventivas difundidas a través das accións de sensibilización desenvolvidas. Nel proporciónase información sobre: as causas e as principais medidas de prevención e protección para evitar os accidentes por envorco de tractor ou limitar as súas consecuencias; o risco de atrapamiento coa transmisión de potencia entre o tractor e a máquina, a protección necesaria para a toma de forza do tractor, do eixo cardánico e da entrada de potencia da máquina, así como os requisitos para a súa instalación, utilización e mantemento correcto; a ferramenta SEMA, que permite obter información achega do cumprimento dos principais requisitos de seguridade e saúde que deben cumprir as máquinas agrícolas.

Seguridade laboral en traballos en altura e construción

20-07-2022 - SEGURIDADE LABORAL

Os datos de sinistralidade laboral publicados polo Ministerio de Traballo sinalan ao sector da Construción como o de maior índice de incidencia de accidentes mortais en xornada de traballo. Dos cales, os accidentes máis comúns e graves teñen que ver coas caídas a distinto nivel. Derivado da análise das características e tipoloxía de sinistralidade máis repetida en obras de construción, os accidentes prodúcense por caídas nas cubertas ou tellados ou ben pola utilización de determinados equipos temporais de traballo, como é o caso das escaleiras de man, as estadas e as torres de acceso e de traballo móbiles.

Cartel "Ante a calor pequenos xestos, grandes resultados"

18-07-2022 - INSST

O INSST pon a disposición o Cartel "Ante a calor pequenos xestos, grandes resultados", continuando coa campaña "Ante a calor: protéxenos, protéxeche"

Protección das traballadoras e traballadores ante a calor

07-07-2022 - ISSGA

O estrés térmico é a causa dos diversos efectos patolóxicos que se producen cando se acumula excesiva calor (tensión por calor) ou se elimina excesiva calor (tensión por frío) no corpo humano. Entendemos por estrés térmico a presión que se exerce sobre a persoa ao estar exposta a temperaturas extremas e que a igualdade de valores de temperatura, humidade e velocidade do aire, presenta para cada persoa unha resposta distinta dependendo da susceptibilidade do individuo e a súa aclimatación.

O auxe dos sistemas de xestión de persoas traballadoras baseados na Intelixencia Artificial: a súa importancia para a saúde e a seguridade no traballo

05-07-2022 - EU-OSHA

Cada vez son máis as empresas que introducen sistemas de xestión de traballadores/as baseados na intelixencia artificial (IA) para aumentar a súa eficacia e produtividade ou para detectar riscos para a saúde e a seguridade no traballo. Estes sistemas inclúen compoñentes que controlan o rendemento e a implicación dos traballadores/as ou que planifican e asignan tarefas de forma automática.

Fichas de prevención de accidentes e enfermidades recorrentes

04-07-2022 - OSALAN

Nestas fichas sobre atrapamentos, envorco de maquinaria, caídas dende estadas, escaleiras móbiles e cubertas, OSALAN-Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais-, propón unha serie de medidas preventivas para atallalos, tras a análise das principais causas que producen eses accidentes e enfermidades.

A OIT adopta novas directrices sobre riscos biolóxicos no mundo do traballo

30-06-2022 - OIT

As directrices tripartitas adoptadas son as primeiras para este tipo de riscos. Proporcionan asesoramento específico, en consonancia coas normas internacionais do traballo, sobre a prevención e o control das lesións, enfermidades e mortes relacionadas co traballo e a exposición a riscos biolóxicos na contorna laboral. Isto inclúe cuestións relacionadas coas responsabilidades e os dereitos das autoridades competentes, os empregadores, os servizos de saúde laboral e os traballadores/as, a xestión dos riscos no lugar de traballo, a vixilancia da saúde do persoal traballador, e a preparación e resposta ás emerxencias.

Campaña ISSGA: Emprego de dispositivos electrónicos portátiles

29-06-2022 - ISSGA

Con esta campaña, o ISSGA quere incidir na prevención dos danos físicos e psicolóxicos asociados ao emprego do smartphone como instrumento de traballo, así como evitar as consecuencias, mesmo aditivas, da hiperconectividade. A utilización continuada destes dispositivos incrementa a exposición a riscos adicionais, tanto a nivel físico como psicolóxico. O Issga fai un chamamento a que dende o punto de vista preventivo se avance no desenvolvemento lexislativo e investigador sobre as consecuencias do emprego destes equipos portátiles de traballo na saúde das persoas, en especial das traballadoras e traballadores, a curto, medio e longo prazo.

Cartel "Na agricultura... prevención de riscos biolóxicos" - Ano 2022

03-06-2022 - INSST

Neste cartel do INSST, preséntanse os principais axentes biolóxicos a que os puidesen estar expostos os traballadores/ as nas diferentes tarefas agrícolas e unha serie non exhaustiva de medidas preventivas.

Campaña ISSGA: Redución dos accidentes non traumáticos no ámbito laboral

01-06-2022 - ISSGA

No ano 2021 houbo na Galiza 48 accidentes de traballo mortais en xornada laboral, dos que 25 (o 52%) tiveron a súa orixe en infartos, derrames e outras patoloxías non traumáticas. O feito de que se produzan en xornada é o que lles dá presunción de accidente de traballo. Este dato indica que é a primeira causa de morte no traballo tendo en conta os datos de accidentes de traballo rexistrados.

Factores de risco psicosocial e riscos asociados no sector do transporte por estrada

12-05-2022 - INSST

Este documento aborda cuestións relevantes para a prevención dos riscos psicosociais no ámbito laboral no sector do transporte terrestre por estrada e, de forma especial, na principal actividade asociada ao sector que é a condución de vehículos

Luvas fronte a citostáticos: Protexe as túas mans

03-05-2022 - INSST

Este tríptico informativo recolle a información necesaria para que os traballadores e traballadoras que manipulan e administran medicamentos citostáticos, amplamente utilizados para o tratamento do cancro, poidan identificar a luva de protección máis adecuada para este tipo de tarefas.

Robótica avanzada e intelixencia artificial para a automatización das tarefas no traballo: situación actual e consideracións en materia de SST

27-04-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Como parte do seu programa de investigación sobre a dixitalización de catro anos de duración, a EU-OSHA publicou un informe inicial no que se enumeran e definen os tipos de intelixencia artificial (IA) e robótica avanzada para a automatización de tarefas no traballo. Tamén se identifican os usos existentes e potenciais en todos os sectores e tarefas, desde os robots industriais e de almacenamento ata os programas informáticos de IA no sector sanitario, e preséntanse as políticas e estratexias a escala nacional e da UE.

Plan de sensibilización en seguridade e saúde para o sector pesqueiro

25-04-2022 - INSST

O obxectivo deste plan é aumentar a concienciación das persoas que traballan no sector pesqueiro sobre a importancia da seguridade marítima e da seguridade e saúde no traballo para reducir a elevada sinistralidade. O Plan diríxese a todas de persoas que desenvolven o seu labor a bordo de buques de pesca de calquera modalidade, sendo moi importante tamén a participación dos armadores e persoal de mando

Protexe o traballo do persoal veterinario na túa explotación de gando vacún

12-04-2022 - ISSGA

Nas explotacións gandeiras existen riscos laborais tanto para o titular, como para o persoal traballador e as persoas que por razón do seu traballo acceden ás instalacións. Este é o caso do persoal veterinario que debe actuar nas explotacións de gando vacún. Na elaboración do contido dos documentos tivéronse en conta tanto a tipoloxía e as causas dos accidentes recollidos nos partes de comunicación de accidente, como nas enquisas nas que o persoal veterinario indicou cales son os riscos que eles perciben como mais importantes.

Repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde nos sectores dos téxtiles, o vestido, o coiro e o calzado

11-04-2022 - OIT

A finalidade do presente repertorio é proporcionar orientacións prácticas para que sexan utilizadas por todas aquelas persoas, tanto do sector público como do privado, que teñan obrigacións, responsabilidades, deberes e dereitos en materia de seguridade e saúde nos sectores dos téxtiles, o vestido, o coiro e o calzado.

Xestionar correctamente os riscos psicosociais nas microempresas e as pequenas empresas europeas

07-04-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Como complemento dos resultados da enquisa ESENER 2019, este informe analiza como as microempresas e as pequenas empresas fan fronte aos riscos psicosociais novos e emerxentes. Un elevado volume de traballo, uns prazos axustados e uns clientes esixentes son os riscos psicosociais máis comúns aos que se enfrontan as pequenas empresas. A COVID-19 tamén afectou negativamente á vida do persoal traballador e ás empresas.

Campaña do ISSGA: Fai da túa explotación de gando vacún un lugar seguro e saudable

04-04-2022 - ISSGA

A campaña pretende concienciar da importancia da prevención dos riscos laborais nas explotacións de gando vacún e indicar as medidas e recomendacións preventivas que permitan eliminalos ou reducilos e fai fincapé na protección de riscos tanto nos lugares de traballo como no manexo dos animais, da maquinaria, dos produtos químIcos, e coas cargas. Ademais insta aos propietarios a protexer ás mulleres traballadoras durante o embarazo, a lactación e a maternidade. Na elaboración dos contidos tivéronse en conta tanto a tipoloxía como as causas dos accidentes laborais neste sector

A Xestión da idade e a prevención dos riscos laborais

29-03-2022 - OSALAN

Este texto vén supoñer unha ampliación doutro anterior, “O envellecemento da poboación traballadora. Balance crítico e propostas de mellora”, que se publicou en 2018 polo Observatorio Vasco sobre o Acoso e a Discriminación e OSALAN. Nesta nova publicación, preténdese avanzar na prevención propoñendo medidas e actuacións para os riscos no traballo que poden influír na saúde de diversas maneiras en función da idade.

Actualización da Guía técnica para a utilización polos traballadores/as de equipos de protección individual do INSST

28-03-2022 - INSST

Nesta última edición, como aspectos máis relevantes cabe destacar a actualización dos anexos I, II e III, ao obxecto de garantir a coherencia coa clasificación de riscos disposta no Regulamento (UE) 2016/425, así como a harmonización coa terminoloxía e os tipos de EPI establecidos neste. Á súa vez, suprimiuse o anexo IV dado que non se incluíu na Directiva (UE) 2019/1832, do 24 de outubro de 2019, e o seu contido non foi adaptado pola Comisión Europea ao Regulamento (UE) 2016/425. Outra modificación importante é a actualización de todo o contido do Apéndice 2 en relación coas novas disposicións establecidas no Regulamento (UE) 2016/425, especialmente no referente aos requisitos esenciais de saúde e seguridade e os procedementos de avaliación da conformidade dos EPI.

Campaña do ISSGA: “Corta o risco químico, peitea con seguridade”

23-03-2022 - ISSGA

O Issga deseñou documentación técnica que proporciona información ás persoas traballadoras dos salóns de peiteado e outros centros de beleza, axudándoas a identificar ingredientes potencialmente nocivos cos que traballan, así como prácticas inadecuadas e condicións non óptimas dos locais, co obxectivo de poder realizar as correspondentes correccións.

Campaña do ISSGA sobre mobilización de persoas con mobilidade reducida

21-03-2022 - ISSGA

Nesta campaña danse a coñecer os riscos aos que está exposto o persoal traballador, na súa maioría mulleres, nas tarefas de mobilización de persoas con mobilidade reducida. A información distribúese en tres eixes fundamentais: os principios básicos da mobilización de persoas, as técnicas de mobilización e as axudas técnicas para facilitar a mobilización

Plan estratéxico do INSST 2022-2026 e Carta de Servizos 2022-2025

18-03-2022 - INSST

O INSST expón un Plan Estratéxico para 2022-2026 organizado en catro eixos estratéxicos: Adaptar a estrutura e competencias do INSST ás necesidades cambiantes da seguridade e saúde no traballo, reforzar a actividade científico-técnica especializada de calidade, fomentar alianzas con entidades involucradas na prevención de riscos laborais e incrementar a presenza do INSST na sociedade.

Prevención de riscos nas amoladoras

17-03-2022 - ISSGA

Este documento do ISSGA ten como obxectivo promover o coñecemento dos riscos e as medidas preventivas para un traballo seguro no uso das amoladoras no sector da industria e da construción.

A OIT adopta un repertorio revisado de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde na construción

02-03-2022 - OIT

Máis de 229 millóns de traballadores da construción en todo o mundo poden beneficiarse dun repertorio de recomendacións prácticas revisado e actualizado sobre seguridade e saúde, adoptado por expertos da Organización Internacional do Traballo (OIT) procedentes de gobernos e organizacións de empregadores e traballadores.

Estado de situación da exposición laboral ao ruído e ás vibracións mecánicas

01-03-2022 - INSST

O proxecto do que forma parte o presente informe do INSST, ten o propósito de lograr unha redución da exposición laboral ao ruído e ás vibracións, coa finalidade de diminuír os efectos a longo prazo que orixinan estes axentes sobre a saúde dos traballadores e traballadoras.

Unha nova guía da OIT e a OMS insta a reforzar a protección das persoas traballadoras sanitarias

23-02-2022 - OMS-OIT

A Organización Internacional do Traballo (OIT) e a Organización Mundial da Saúde (OMS) publicaron unha nova guía sobre o desenvolvemento e a implementación de programas máis sólidos de saúde e seguridade no traballo para os traballadores e traballadoras sanitarios, xa que a pandemia de COVID-19 segue exercendo unha gran presión sobre eles. A OIT e a OMS recomendan desenvolver e aplicar programas sostibles para a xestión da saúde e a seguridade no traballo dos traballadores/as sanitarios a nivel nacional, subnacional e dos centros de saúde. Devanditos programas deben abarcar todos os riscos laborais: infecciosos, ergonómicos, físicos, químicos e psicosociais.

Pointing and calling: ferramenta de seguridade e saúde laboral

17-02-2022 - ACTUACIÓN PREVENTIVA

Pointing and calling “Sinalar e chamar” é unha medida de seguridade ocupacional nada e promovida en Xapón por persoal operador de trens. A Rede Ferroviaria de Xapón realizou un estudo sobre Pointing and calling verificando a redución do erro humano en algo máis do 84%. O obxectivo da ferramenta é o de manter a concentración dos traballadores/as en momentos de perigo, en accións que se repiten unha e outra vez, manter a conciencia nas actuacións facilitando a precisión no traballo e reducindo os erros ou malentendidos. Para iso ponse en funcionamento o cerebro, os ollos, as mans, a boca ou o fala e por tanto o oído.

Folleto do INSST: amianto un inimigo oculto

14-02-2022 - INSST

O 80 % dos cancros profesionais recoñecidos na UE están relacionados co amianto, carcinóxeno moi perigoso para o que non existe un nivel seguro de exposición (sen limiar) e que en España causa máis da metade das mortes por cancro laboral. O obxectivo este documento divulgativo é informar e sensibilizar, a todos os axentes implicados, sobre a necesidade de evitar exposicións accidentais que afecten a traballadores non especializados en traballos con amianto pero que, debido á súa actividade profesional (construción, rehabilitación e reformas, derribas, mantemento, emerxencias, subministracións e instalacións, reparación e desmantelamento de estruturas, equipos, buques, xestión de residuos, etc.), poden atopar e perturbar/alterar materiais con amianto

Directrices básicas para a avaliación de riscos laborais

10-02-2022 - INSST

O obxectivo xeral do presente documento é definir directrices básicas para levar a cabo a avaliación de riscos laborais de forma eficiente nas organizacións. Este documento, á súa vez, ten dous obxectivos específicos: establecer as bases conceptuais e as etapas esenciais para avaliar os riscos laborais -nos apartados 2, 3 e 4- e facilitar a identificación da normativa e criterios, métodos e instrumentos máis relevantes en materia de avaliación de riscos laborais -no seu anexo II-

Prevención de trastornos musculoesqueléticos e de riscos psicosociais no lugar de traballo: estratexias da UE e retos futuros

09-02-2022 - EU-OSHA

Un gran número de estudos apunta a implicacións laborais na aparición de trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionados co traballo. Segundo estes estudos, os aspectos persoais, físicos, psicolóxicos, sociais e laborais, así como outros factores profesionais e non profesionais, desempeñan un papel nos TME relacionados co traballo. Co paso do tempo, os riscos psicosociais foron cobrando importancia no estudo dos factores determinantes dos TME

O ISSGA presenta a campaña ‘Ola saúde! contornas laborais saudables’ que promoverá bos hábitos para o benestar das persoas nos lugares de traballo

11-01-2022 - ISSGA

Consciente de que o lugar de traballo xoga un papel relevante no establecemento de estilos de vida saudables e o apoio a actividades que eviten a deterioración da capacidade funcional, o Issga repartirá 1.500 exemplares dun cartel e 3.000 dun calendario/semanario no que se recollen 12 pautas con mensaxes que se repartirán entre centros de traballo de entidades públicas e privadas.

Campaña do ISSGA “A vida espérate”

28-12-2021 - ISSGA

Se fas da prevención de riscos laborais un hábito diario, poderás gozar dos seus efectos, daquelas cousas que só son posibles cando conseguimos reducilos. Infórmate, fórmate, anticípate. Despois da prevención, a vida espérate. Fai da prevención un hábito.

Riscos psicosociais e trastornos musculoesqueléticos relacionados co traballo: vínculos e estratexias de prevención

17-12-2021 - SAÚDE LABORAL

Segundo conclúese no informe, certos factores psicosociais —como o horario de traballo, a seguridade laboral e o apoio da dirección— inflúen máis nos TME que outros factores relativos á sociodemografía, o país ou o sector económico. Isto significa que as medidas que se adoptan no lugar de traballo para abordar e eliminar os riscos psicosociais poden resultar moi eficaces na prevención dos TME.

Arriscar a túa vida non é unha opción. Plan de choque contra os accidentes mortais no traballo

12-12-2021 - ACTUACIÓN PREVENTIVA

O Plan de choque contra os accidentes mortais no traballo ten como obxectivo conseguir que ningunha persoa perda a súa vida no ámbito laboral, impulsando medidas para lograr contornas de traballo seguras que garantan a saúde e a vida das persoas traballadoras, dentro do marco “Visión cero” mortes no traballo.

Plan estratéxico da Inspección de Traballo e Seguridade Social 2021, 2022 e 2023

03-12-2021 - ITSS

Publicado no BOE do 3 de decembro mediante Resoculción de 29 de novembro de 2021 e aprobado polo Consello de Ministros o 16 de novembro de 2021, o Plan fixa un total de corenta obxectivos, que se agrupan en catro eixos básicos e que se desgranan, á súa vez, nun importante número de medidas de actuación concretas.

Traballo nunha contorna virtual e avaliación dinámica dos riscos

01-12-2021 - EU-OSHA

Dous novos documentos examinan as contornas de traballo virtuais e a avaliación dinámica de riscos. O primeiro céntrase en como a contorna de traballo virtual e a seguridade e a saúde no traballo vense afectados pola transformación dixital. O segundo examina como a avaliación dinámica de riscos, un termo utilizado para indicar a dixitalización e a innovación da avaliación de riscos, ocúpase dos datos dixitais e dos riscos, que cambian rapidamente. Cales son as oportunidades e os retos? Cómo se ven afectadas as políticas, a investigación e a práctica? Cales son as vantaxes e os inconvenientes? Estes documentos proporcionan respostas ás devanditas preguntas.

Guía de boas prácticas preventivas no servizo doméstico

18-11-2021 - INSST

Ou obxectivo deste documento elaborado polo INSST, dirixido á persoa titular do fogar e do servizo doméstico, é facilitar a identificación das situacións que poden xerar riscos e orientar sobre as medidas ou boas prácticas a seguir para a mellora das condicións de traballo deste colectivo.

Novo Apunte Técnico do INVASSAT: Redes de seguridade utilizadas como plataforma

03-11-2021 - INVASSAT

O INVASSAT presenta este apunte técnico co obxectivo de mostrar as novas aplicacións das redes de seguridade, centrándose sobre todo na aplicación destas como plataformas de traballo para mellorar a ergonomía de determinados traballos verticais, xa que estas se adaptan con facilidade e eficacia a situacións e condicións de traballo difíciles de resolver con outros métodos ou equipos de traballo para traballos en altura.

Protocolo para a prevención e actuación fronte ao acoso sexual e acoso por razón de sexo no ámbito laboral

02-11-2021 - MINISTERIO IGUALDADE

O acoso sexual e o acoso por razón de sexo, así como todo trato desfavorable relacionado co embarazo, a maternidade, paternidade ou asunción doutros coidados familiares considérase discriminatorio e está expresamente prohibido pola Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. Tanto o Estatuto dos Traballadores, como o Estatuto Básico do Empregado Público e a Lei de Infraccións e Sancións da Orde Social consideran o acoso sexual e o acoso por razón de sexo como infracción moi grave, podendo ser causa de despedimento disciplinario da persoa acosadora e causa xusta para que a vítima solicite a resolución do contrato de traballo.

Traballo nas plataformas: riscos para a saúde e a seguridade no traballo e como abordalos

22-10-2021 - EU-OSHA

Unha nova revisión da bibliografía da EU-OSHA describe os retos aos que se enfrontan os traballadores e traballadoras das plataformas dixitais, dende unha protección social inadecuada e a vixilancia dixital, ata a inseguridade do seu traballo e dos ingresos; examina o impacto destes retos sobre a seguridade e a saúde no traballo (SST), novas iniciativas e a lexislación destinada a previr e xestionar os riscos para a SST.

Corta polo pé os accidentes laborais no sector forestal

07-10-2021 - ISSGA

Campaña do ISSGA destinada ao sector forestal co obxectivo de reducir os accidentes laborais neste sector. Nos sucesivos plans de actividades do ISSGA o forestal inclúese como un sector de actuación prioritaria e preferente, tanto no eido do estudo e investigación de accidentes coma no asesoramento técnico a empresas e promoción da prevención de riscos laborais.

Novo marco estratéxico da UE en materia de prevención de riscos laborais (2021-2027)

05-10-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 40

O pasado día 28 de xuño deste ano 2021 a Comisión Europea fixo público mediante unha nota de prensa, cuxo texto transcribimos neste artigo, o seu novo marco estratéxico para garantir a saúde e a seguridade das persoas traballadoras nun mundo laboral cada vez máis complexo e en constante cambio. Este novo marco estratéxico ten a vontade de ser válido e estar vixente no período que abrangue dende o presente ano 2021 ata o ano 2027 ámbolos dous incluídos.

O ISSGA activa a campaña ‘O importante é baixar con vida’ para evitar riscos nos traballos en cubertas

05-10-2021 - ISSGA

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) está a desenvolver unha campaña para sensibilizar a empresas e traballadores e titulares das edificacións, acerca dos riscos dos traballos nas cubertas. Co título "O importante é baixar con vida", o ISSGA quere chamar a atención sobre a necesidade de realizar estas tarefas en altura en condicións de seguridade.

Campaña da EU-OSHA para persoal temporero

21-09-2021 - EU-OSHA

Promover unhas condicións de traballo xustas e seguras entre o persoal temporero da UE é o obxectivo da campaña da Autoridade Laboral Europea «Dereitos para todas as tempadas». A EU- OSHA participa na semana de acción do 20 ao 24 de setembro coa publicación dun folleto informativo e unha infografía para informar as persoas traballadoras temporeras sobre os seus dereitos para gozar dunhas condicións de traballo seguras e saudables.

O INSST lanza a campaña “Traballos en cubertas: o importante é baixar con vida”

20-09-2021 - INSST

Dende o 20 de setembro, e ata o 22 de outubro, o INSST lanza a campaña “Traballos en cubertas: o importante é baixar con vida”, co obxectivo de reducir os accidentes laborais por caídas dende cubertas e tellados, os cales orixinan un elevado número de falecemento e lesións graves todos os anos. A campaña está dirixida ás empresas e traballadores autónomos que realizan traballos sobre cubertas e aos titulares dos edificios que contratan estas actividades.

Protocolo para a vixilancia sanitaria específica do adenocarcinoma de fosas nasais e seos paranasais en persoas traballadoras expostas a po de madeira

06-09-2021 - OSALAN

O longo período de latencia para o desenvolvemento do adenocarcinoma e a maior supervivencia dos afectados tratados nos estadios precoces da enfermidade fan necesario expor pautas sobre as probas e exploracións médicas aplicables á detección precoz do adenocarcinoma de fosas nasais e seos paranasales en persoas traballadoras expostas ao po de madeira. O obxectivo deste protocolo é a detección precoz do adenocarcinoma de fosas nasais e seos paranasales en persoas traballadoras expostas ao po de madeira. Co “Protocolo para a vixilancia sanitaria específica do adenocarcinoma de fosas nasais e seos paranasais en persoas traballadoras expostas a po de madeira”, Osalan achegou en 2014 a base que serviu para desenvolver o Protocolo que agora se publica.

A dixitalización e os seus efectos nos trastornos musculoesqueléticos

22-07-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Neste artigo revísase como está a afectar a dixitalización á poboación activa de Europa e como inflúe nos factores de risco psicosociais (a tensión laboral, a carga de traballo, a conciliación da vida profesional e a vida privada...) e os factores de risco físicos ( as tarefas repetitivas, a postura...) para os trastornos musculoesqueléticos relacionados co traballo. Así mesmo, aborda a prevención destes trastornos e a promoción da saúde e o benestar no traballo.

A Comisión Europea presentará unha iniciativa de saúde mental no traballo tras pandemia

05-07-2021 - COMISIÓN EUROPEA

A Comisión Europea (CE) presentará en 2022 unha iniciativa a nivel da Unión Europea sobre a saúde mental no traballo tras constatar que os problemas xa existentes empeoraron coa pandemia de COVID-19. A medida enmárcase na nova estratexia de seguridade e saúde no traballo para o próximos sete anos, pola que Bruxelas tamén revisará os límites de exposición a substancias nocivas como o amianto, os diisocianatos, o grafito e o cobalto, causantes de varias enfermidades.

Marco estratéxico de seguridade e saúde no traballo da UE 2021-2027

02-07-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A Comisión Europea lanza oficialmente o seu ambicioso novo marco estratéxico en materia de seguridade e saúde no traballo, co obxectivo de manter un lugar de traballo seguro e saudable nun mundo laboral en constante evolución. O seu enfoque é claro: anticipar e xestionar o cambio, mellorar a prevención de accidentes e enfermidades no lugar de traballo e incrementar a preparación para posibles crises sanitarias futuras.

Resgárdate dos riscos psocosociais na COVID-19 en centros especiais de emprego

01-07-2021 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición o tríptico "Resgárdate dos riscos psocosociais na COVID-19 en centros especiais de emprego". A campaña busca levar divulgar os coidados e unha maior protección do benestar emocional nas persoas traballadoras con discapacidade. A chegada da COVID-19 cambiou a forma de facer as tarefas, de organizarnos no traballo e como nos relacionamos coas demais persoas. Isto, xunto coa incerteza que provoca esta situación, pode afectar a nosa saúde e tamén xerar tristeza, preocupación ou medo.

Tríptico con recomendacións preventivas na actividdade de xardinería

11-06-2021 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición o Tríptico con recomendacións preventivas na actividdade de xardinería incluída na campaña de "Prevención de riscos laborais en centros especiais de emprego".

Avaliación de riscos relacionados coa Covid-19 no traballo con OiRA

10-06-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Para axudar ás empresas para garantir lugares de traballo saudables en tempos de COVID-19, a EU-OSHA ofrece con OiRA unha solución de máis calidade para avaliar os riscos. Publicada por primeira vez en xuño de 2020, a ferramenta OiRA adaptouse para responder mellor ás necesidades dos distintos oficios e sectores.

Actuacións de resposta coordinada para o control da transmisión de COVID-19

04-06-2021 - MINISTERIO DE SANIDADE

O presente documento de Actuacións de resposta coordinada para o control da transmisión de COVID-19 establécese como desenvolvemento técnico dos indicadores recolleitos no Plan de Resposta Temperá, e establece o marco de actuación para unha resposta proporcional a distintos niveis de alerta definidos por un proceso de avaliación do risco en base ao conxunto de indicadores epidemiolóxicos e de capacidade asistencial e de saúde pública.

Teletraballo durante a pandemia de COVID-19: riscos e estratexias de prevención

01-06-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Este breve informe describe os principais motores do teletraballo e os riscos, beneficios e retos asociados para a saúde e a seguridade no traballo (SST) que se expoñen para os traballadores/as e as organizacións durante a pandemia. O informe subliña a importancia das avaliacións de risco no posto de traballo para protexer a saúde física dos teletraballadores/as e os posibles riscos psicosociais que lles afectan. Tamén debate os regulamentos europeos que regulan o teletraballo, incluído o dereito para desconectar do traballo.

Medidas contra o cancro profesional: Estratexia 2020-2024

13-05-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Estímase que o cancro é a principal causa das mortes relacionadas co traballo na UE. É evidente que se pode facer máis para reducir o número de casos de cancro profesional e, por iso, o 25 de maio de 2016 seis organizacións europeas asinaron un pacto polo que se comprometían a aplicar un plan de acción voluntario para a realización de actividades de sensibilización sobre os riscos derivados da exposición a carcinógenos no lugar de traballo e para o intercambio de boas prácticas.

Poderían as probas de diagnóstico de antígenos axudar a controlar a transmisión de COVID-19 nos lugares de traballo?

07-05-2021 - EU-OSHA

EU-OSHA uniu forzas co Centro Europeo para a Prevención e o Control de Enfermidades (ECDC) para explorar o uso de probas de diagnóstico rápido de antíxenos para o SARS-CoV-2 en contornas laborais. Os achados preséntanse nun novo informe técnico, que inclúe unha enquisa dos puntos focales de EU-OSHA sobre o uso de probas rápidas de antíxenos no contexto do lugar de traballo.

Plan Tipo de Movilidade Segura e Sostible na Empresa

26-04-2021 - INSST

Os accidentes de tráfico convertéronse nunha das primeiras causas de morte por accidente laboral. A maior parte destes accidentes son de vehículos de motor particulares, fundamentalmente automóbiles e motocicletas, xa que unha gran parte dos desprazamentos cotiáns de millóns de traballadores/as para acceder aos seus centros de traballo realízanse, precisamente, neste tipo de vehículos.

Traballar con TME crónicos: todo o que necesita saber

23-04-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Coas adaptacións e o apoio correctos, moitas persoas traballadoras con trastornos musculoesqueléticos (TME) crónicos poden seguir traballando. EU-OSHA presenta esta folla informativa e unha nova infografía que explican como unhas sinxelas medidas para axudar a unha persoa para permanecer no traballo a miúdo poden beneficiar a todo o persoal.

Novo Criterio Técnico da ITSS en materia de prevención de riscos psicosociais

16-04-2021 - ITSS

A Inspección de Traballo e Seguridade Social presenta o novo Criterio Técnico 104/2021 en materia de prevención de riscos psicosociais, que se estrutura en torno ás tres actuacións inspectora máis frecuentes nesta materia: A primeira refírese ás actuacións de control da xestión preventiva dos riscos psicosociais, a segunda versa sobre a protección dos traballadores/as ante a exposición a riscos psicosociais e a terceira refírese ás actuacións sobre danos á saúde e accidentes de traballo motivados por dita exposición.

Máis publicacións especializadas sobre TME da EU-OSHA

04-03-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Por que algúns grupos de persoas teñen máis probabilidades de padecer trastornos musculoesqueléticos (TME) no traballo? Que obstáculos impiden a prevención e a xestión dos TME? Que iniciativas tiveron éxito nos lugares de traballo? A Axencia Europea Seguridade e a Saúde no Traballo responde a estas e outras preguntas nunha serie de publicacións (algunhas dispoñibles en varios idiomas) sobre «investigación, políticas e prácticas en materia de prevención dos TME» e «Datos e cifras sobre os TME»

A prevención do estrés no traballo: lista de puntos de comprobación. OIT

03-03-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 37

O estrés laboral constitúe un dos riscos laborais máis importantes en moitos países, así como en diferentes sectores de actividade e lugares de traballo. Como é ben sabido son moitas as consecuencias negativas producidas polo estrés á nosa saúde, incluíndo as enfermidades circulatorias e gastrointestinais, outros trastornos físicos, transtornos psicosomáticos e psicosociais, así como unha baixa produtividade.

Prórroga da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020

02-03-2021 - ACTUACIÓN PREVENTIVA

O Consello de Ministros aproba a prórroga da Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020. Esta Estratexia ten como principais obxectivos asegurar unha mellora continua das condicións laborais e desenvolver políticas preventivas eficaces.

Un decenio de acción para un envellecemento saudable e unha vida laboral máis saudable

25-02-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A man de obra envellecida e en diminución supón un importante desafío en Europa: para 2030, espérase que as persoas traballadoras de entre 55 e 64 anos representen o 30% ou máis da man de obra. Mentres tanto, moitas persoas abandonan o mercado laboral moito antes de alcanzar a idade de xubilación.

As mutuas: un niño de corrupción económica e malas prácticas contra a saúde dos traballadores/as

22-02-2021 - SAÚDE LABORAL

O xulgado de instrución de Reus empezou a chamar a testemuñas e a directivos de Activa Mutua que, segundo a acusacion da Fiscalía, malgastaron diñeiro público. Activa é unha das 19 mutuas colaboradoras da Seguridade Social, antes chamadas mutuas de accidentes de traballo, entidades sen ánimo de lucro que xestionan millóns de euros de diñeiro público procedente das cotizacións de traballadores/as e empresarios/as. Nos últimos anos a xestión de varias destas entidades estivo en dúbida por diversas irregularidades. O Ministerio de Emprego tivo que intervir dous delas, Mutua Canaria e Mutua Universal, e outras están ou estiveron inmersas en procedementos xudiciais por defraudar á Seguridade Social.

O futuro da agricultura e a silvicultura: repercusións na xestión da seguridade e a saúde dos traballadores

27-01-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Os riscos para a seguridade e a saúde no traballo (SST) no sector agrícola e forestal europeo ameazan a súa viabilidade a longo prazo. A presente publicación examina os desafíos en materia de SST aos que se enfronta o sector, analiza as oportunidades e os riscos novos e emerxentes -derivados, por exemplo, da aparición de tecnoloxías agrícolas intelixentes e do cambio climático- e as súas repercusións para a SST. Examina tamén cuestións socioeconómicas e as dificultades que atopa o sector na xestión das SST e a adaptación ás presións sociais e a evolución do mercado laboral.

Estratexia Europea de Seguridade e Saúde 2021-2027

11-01-2021 - A Comisión Europea publicou a primeira Folla de Roteiro a finais de outubro

A Comisión Europea publicou o pasado 29 de outubro a súa folla de roteiro sobre a futura Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo (SSO) 2021-2027. O documento estivo aberto a comentarios ata o 26 de novembro pasado. Neste momento, está aberto o período de consulta pública (de 07 decembro de 2020 a 01 marzo de 2021)

Eventos e espectáculos públicos. Manual de boas prácticas: planificación para a montaxe e desmonte

16-12-2020 - INSST

O obxectivo deste manual é servir de ferramenta para realizar unha adecuada xestión preventiva dos riscos asociados ás condicións técnicas e materiais en todas as fases da montaxe e desmonte do espectáculo para garantir a seguridade e saúde dos traballadores/as. Para iso, abórdanse os aspectos preventivos nas etapas de montaxe e desmonte, sen entrar na etapa de desenvolvemento do espectáculo ou evento á que acoden os asistentes nin a valorar se as actividades de montaxe e desmonte considéranse obra de construción

Como previr os trastornos musculoesqueléticos no traballo

01-12-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A prevención dos trastornos musculoesqueléticos (TME) pode conseguirse mediante sinxelas medidas; o novo vídeo da campaña Lugares de traballo saudables: relaxemos as cargas –da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo- explica como.

A Xunta promove o uso seguro do tractor cunha nova campaña

25-11-2020 - ISSGA

A Xunta pon en marcha unha nova campaña para reducir os accidentes co tractor. A iniciativa foi deseñada pola Consellería de Emprego e Igualdade, a través do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), en colaboración co Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, co obxectivo de fomentar o uso seguro do tractor, o aumento do número de tractores provistos de estrutura de protección e cinto de seguridade e a importancia de facer uso deles.

Os sindicatos esixen un novo sistema para establecer valores límite da UE para carcinóxenos

16-11-2020 - ETUI

Os sindicatos europeos están a pedir aos lexisladores da UE que modernicen o sistema actual para establecer valores límites de exposición ocupacional (OEL) dentro da Directiva sobre carcinóxenos e mutáxenos (CMD). O novo sistema debe basearse nun baixo risco de contraer cancro e non nunha análise de custo-beneficio.

ESENER 2019. Datos do Estado español. Enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes

06-11-2020 - INSST

A enquisa céntrase especialmente na xestión dos riscos psicosociais, como o acoso e o estrés relacionado co traballo e tamén inclúe preguntas sobre a dixitalización. Ao dispoñer dunha visión holística das prácticas de SST que se aplican actualmente en Europa, os resultados da enquisa teñen como obxectivo servir de axuda para o deseño de novas políticas en materia de SST e garantir unha maior eficacia na xestión dos riscos dos lugares de traballo en Europa.

Prevención de TME relacionados co traballo: como poden axudar a cartografía corporal e de perigos

30-10-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A cartografía corporal é un método que se utiliza para detectar os posibles danos que o traballo pode ocasionar ao organismo, mentres que a cartografía de perigos sinala os riscos que presenta o lugar de traballo para a saúde.

Os TME no sector agrícola: da identificación dos riscos ata a adopción de medidas preventivas

23-10-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

O traballo agrícola e en granxas supón moitas tarefas repetitivas. En particular a manipulación e o levantamento de cargas poden ocasionar tensións e posturas forzadas. O traballo en exteriores e as especificidades de cada terreo fan que o deseño da maquinaria agrícola sexa todo un reto. Neste documento de debate examínase o uso da mecanización para reducir o risco de sufrir trastornos musculoesqueléticos, en particular das extremidades superiores, no sector agrícola. Tamén inclúe normas para a avaliación de riscos.

Semana Europea da Seguridade e a Saúde no Traballo 2020

20-10-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A Semana Europea da Seguridade e a Saúde no Traballo persegue sensibilizar sobre a campaña 2020-22 lanzada recentemente Traballos saudables: relaxemos as cargas, centrada na prevención dos trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionados co traballo.

Guía para a xestión dos riscos psicosociais na actividade de coidado de persoas maiores

21-09-2020 - INSST

A guía ten por obxectivo establecer as principais relacións entre a exposición a factores de risco psicosocial e as súas posibles repercusións sobre a saúde, así como orientar a xestión de tales riscos, ofrecendo para iso unha relación dos principais factores de risco psicosocial a considerar e un elenco de posibles medidas preventivas. Todo iso coa finalidade de eliminar, reducir ou controlar o risco psicosocial a que está exposto o colectivo de coidadoras e minimizar os posibles danos á saúde.

O INSST pon a disposición o folleto: Pesca e fatiga. Tómate un descanso!

18-09-2020 - INSST

Os factores da fatiga na pesca pódense agrupar e 3 clases: persoais, do buque e da organización. Este tríptico aborda os máis importantes e ofrece algunhas recomendacións preventivas.

Exoesqueletos ocupacionais e a prevención dos TME

10-09-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Os exoesqueletos son tecnoloxías de apoio persoal que asisten de forma mecánica ao corpo. Poden reducir a carga de traballo físico, como o levantamento de cargas pesadas, o que diminúe o risco de trastornos musculoesqueléticos. Deseñar e organizar o lugar de traballo de forma ergonómica non sempre é posible, por exemplo en lugares temporais de traballo. Nestes casos, os exoesqueletos poden axudar a compensar estas faltas.

Xestionar os riscos psicosociais relacionadas co traballo durante a pandemia de COVID-19

02-09-2020 - OIT

A fin de protexer o benestar dos traballadores/as durante este período de crise e cambios, a OIT publicou unha nova guía dirixida aos empregados/as, empregadores/as e xerentes "Managing work-related psychosocial risks during the COVID-19 pandemic" (Xestionar os riscos psicosociais relacionadas co traballo durante a pandemia de COVID-19).

A pandemia do COVID-19 acentúa a necesidade de protexer aos traballadores/as fronte á exposición a axentes biolóxicos

28-07-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Un novo informe da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo EU- OSHA) resume os resultados dun gran proxecto destinado a facer fronte á exposición a axentes biolóxicos no lugar de traballo e os consecuentes efectos na saúde. Aínda que se levou a cabo con anterioridade á pandemia da COVID-19, as conclusións do proxecto resultan moi pertinentes dada a situación mundial actual. Os resultados abarcan sectores que son obxecto de preocupación, grupos vulnerables, riscos emerxentes e sistemas de seguimento.

Expedientes de Rexistro de nanomateriais na ECHA: poucos e con datos insuficientes

06-07-2020 - Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas, ECHA

Segundo a Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA) ata ou 1 de xaneiro de 2020, só se recibiron 95 presentacións para 36 substancias que inclúan nanoformas de acordo cos requisitos actualizados de REACH, o 10% do esperado, en base aos datos dos inventarios belgas e franceses e o catálogo de nanomateriales da Comisión Europea utilizados en produtos cosméticos .

Xestionar os trastornos musculoesqueléticos no sector da atención sanitaria

24-06-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Este documento analiza a bibliografía sobre os trastornos musculoesqueléticos (TME) nos lugares de traballo relacionados coa atención sanitaria. Presenta unha visión xeral dos TME e a súa prevalencia no sector sanitario, examina os factores de risco e debate intervencións eficaces para previr, reducir e xestionar os TME nos lugares de traballo relacionados coa atención sanitaria.

As cadeas de subministración e as súas implicacións actuais e futuras para a seguridade e a saúde no traballo

19-06-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

O presente documento examina os desafíos e as oportunidades que para a seguridade e a saúde no lugar de traballo presentan os cambios recentes e futuros das relacións da cadea de subministración. Os autores proporcionan exemplos de boas prácticas e debaten o camiño para seguir.

A nova ferramenta OiRA axuda á avaliación dos riscos relacionados coa COVID-19

05-06-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Coa relaxación das restricións impostas pola COVID-19 en toda Europa, moitas empresas e organizacións están a planificar a maneira de volver ao traballo de forma segura. A Plataforma interactiva de avaliación de riscos en liña - OiRA da EU-OSHA creou unha ferramenta específica en apoio deste proceso.

EPIs intelixentes — o futuro da protección dos traballadores/as

02-06-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

O equipo de protección individual intelixente (EPI) promete uns maiores niveis de seguridade e de tranquilidade no lugar de traballo, mediante o uso de materiais ou de compoñentes electrónicos mellorados. Con todo, será necesario superar certos obstáculos para a súa aplicación eficiente nos lugares de traballo europeos. Unha nova publicación examina as oportunidades e os riscos expostos por estas novas tecnoloxías.

Exposición aos factores de risco de cancro no traballo, nova enquisa para Europa

29-05-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Para apoiar a semana europea contra o cancro, a EU-OSHA presenta os seus plans sobre unha nova Enquisa entre os traballadores/as sobre exposición aos factores do risco de cancro en Europa. Mediante a recollida de datos fiables sobre a exposición no lugar de traballo, espérase que a enquisa cubra as importantes carencias informativas sobre un dos maiores problemas sanitarios relacionados co traballo en Europa.

ESENER 2019: resultados da enquisa sobre centros de traballo

08-05-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A EU-OSHA presenta as conclusións principais da edición 2019 da súa Enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes (ESENER) que poñen de relevo os principais riscos declarados polas persoas enquisadas en Europa: os trastornos musculoesqueléticos e os riscos psicosociais.

TME de orixe laboral: por que son tan frecuentes e que facer para protexer a traballadores/as e emrpesas?

06-05-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

As últimas investigacións de EU-OSHA estudan por que os trastornos musculoesqueléticos (TME) seguen sendo un gran problema de seguridade e saúde nos lugares de traballo de Europa, a pesar dos esforzos lexislativos para previlos.

Guía sobre a utilización de medicamentos que poden afectar á condución de vehículos e á realización de traballos perigosos

29-04-2020 - Foment do Treball

A presente Guía ten como obxectivo, en primeiro lugar sensibilizar aos profesionais sanitarios, aos técnicos de prevención de riscos laborais, aos empresarios/as, aos traballadores/as, e á poboación xeral sobre os efectos negativos que determinados medicamentos poden ter na condución de vehículos, na realización de traballos perigosos e en actividades de gran transcendencia social que comporten un risco tanto para o propio traballador/a como para terceiras persoas, co fin último de previr as lesións ocasionadas por este tipo de accidentes.

O teletraballo e o traballo móbil baseado nas TIC: traballo flexible na era dixital

27-04-2020 - Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e Traballo

Informe elaborado pola Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e Traballo, no que se repasan a implantación do teletraballo e o traballo móbil na EU, aspectos relacionados co equilibrio entre traballo e vida, a saúde, as perspectivas de promoción laboral, así como diferentes regulacións que recollen este tipo de acordos laborais.

COVID-19: Regreso ao lugar do traballo. Adaptación dos lugares de traballo e protección dos traballadores

25-04-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Estas directrices non vinculantes pretenden axudar aos empresarios/as e aos traballadores/as para manterse seguros e sans nunha contorna de traballo que cambiou significativamente debido á pandemia de COVID-19.

Díptico: Respira con seguridade. Mascarilla dual

02-04-2020 - INSST

O INSST pon a disposición o díptico: "Respira con seguridade. Para protexerche, un EPI. Para protexerlles, un PS. Mascarilla de uso dual" co obxextivo de abordar de forma sinxela diferenzas e aspectos técnicos a considerar nas mascarillas de uso dual.

Guía para estabelecer unha ordenación do tempo de traballo equilibrada

13-03-2020 - OIT

A Organización Internacional do Traballo (OIT) desenvolveu un concepto de "traballo decente" que inclúe a promoción de oportunidades para que as mulleres e os homes poidan ter un traballo decente e produtivo, en condicións de liberdade, igualdade, seguridade e de dignidade humana para reducir as diferenzas que existen entre as aspiracións de traballo das persoas e as súas condicións actuais de traballo. Nesta procura da OIT cara a un traballo decente, a énfase no tempo de traballo é un paso importante.

A debate o futuro da saúde laboral en Europa

10-03-2020 - Instituto Sindical Europeo (ETUI)

O Instituto Sindical Europeo (ETUI) celebrou unha conferencia en Bruxelas para debater as perspectivas de saúde e seguridade no traballo en Europa. A conferencia marcou o trixésimo aniversario da directiva marco de SST, a columna vertebral da lexislación europea en materia de saúde e seguridade. Adoptada o 12 de xuño de 1989, esta lexislación recolleu algunhas das principais reclamacións presentadas polos sindicatos no transcurso das dúas décadas anteriores.

O Consello de Ministros da Unión Europea insta á Comisión Europea a que elabore unha nova estratexia de saúde e seguridade para o período 2021-2027

12-02-2020 - CONSELLO EUROPEO

A nota oficial limitábase a informar de que “O Consello adoptou así mesmo unhas Conclusións sobre un novo marco estratéxico da UE en materia de saúde e seguridade no traballo, nas que convida á Comisión a presentar un novo marco para o período 2021-2027".

Folleto. Mostraxe de gases e vapores que non che toquen os narices

05-02-2020 - INSST

O INSST pon a disposición o folleto Mostraxe de gases e vapores que non che toques os narices, co que pretende facilitar o labor á persoa que realiza a medición, proporcionándolle información dos diferentes aspectos a considerar para que as medicións a realizar sexan fiables e representativas da exposición do traballador/a.

A mar dáche a vida. Non deixes que cha quite. Accidentes de traballo en pesca

03-02-2020 - INSST

O INSST pon a disposición o tríptico A mar dáche a vida. Non deixes que cha quite. Accidentes de traballo en pesca, co que pretende chamar a atención sobre os accidentes máis frecuentes no sector da pesca e mostrar medidas preventivas para evitalos.

Díptico: Luva de uso dual

31-01-2020 - INSST

O INSST pon a disposición o díptico "Nas túas mans está a seguridade. Para protexerche, un EPI. Para protexerlles, un PS. Luva de uso dual" co obxextivo de abordar de forma sinxela diferenzas e aspectos técnicos a considerar nas luvas de uso dual.

Falta de compromiso da Comisión Europea cara á seguridade e saúde no traballo

30-01-2020 - Confederación Europea de Sindicatos

O pasado 14 de xaneiro a Comisión Europea fixo pública a súa Comunicación ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións titulada “Unha Europa Social forte para unhas transicións xustas”, cuxo texto completo achegamos. A comunicación non foi moi ben acollida polos sindicatos no que respecta á seguridade e saúde no traballo.

Campaña do ISSGA: Adeus estrés!

20-01-2020 - ISSGA

Con esta campaña o ISSGA facilita consellos e medidas para o recoñecemento dos sinais do estrés: emocionais, cognitivos, condutuais e fisiolóxicos, así como exemplos de pautas no ámbito individual para unha mellor xestión do risco na poboación traballadora galega. Tamén pretende abordar de maneira preventiva a primeira causa dos accidentes laborais mortais en xornada en Galiza, que é a morte por infarto, derrame cerebral, etc. que, sen dúbida, é e ten que ser multicausal, pero que se evidencia como a causa con máis peso en sinistralidade mortal na actualidade en Galiza.

Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral no Estado español. 2017

15-01-2020 - INSST

Neste informe o INSST recompila as máis relevantes actividades desenvoltas durante o ano polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, isto é, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, a Fiscalía Especializada, as Comunidades Autónomas, a Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo. Así mesmo, detállanse as máis importantes novidades normativas e os avances na regulación a través dos convenios colectivos da materia de seguridade e saúde no traballo.

25 iniciativa políticas para abordar os Trastornos Musculoesqueléticos

10-01-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Os TME relacionados co traballo teñen unha elevada prevalencia e son prexudiciais para o benestar dos traballadores/as, a produtividade empresarial e as economías. Estes casos prácticos, breves e ilustrativos, ofrecen información sobre diversos enfoques da prevención; neles destácase a importancia da colaboración, involucrando a todas as partes interesadas.

Traballa mirando polos teus ollos

09-12-2019 - INSST

O INSST pon a disposición o tríptico “Traballa mirando polos teus ollos” co obxectivo de ofrecer orientacións prácticas que faciliten a selección e uso das lentes de sol á poboación traballadora que realiza a maior parte da súa xornada laboral ao aire libre.

Primeiros resultados da enquisa ESENER - 3

02-12-2019 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Na páxina web da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo pode atoparse unha selección dos principais resultados da enquisa ESENER-3 levada a cabo en 2019, a terceira edición da "Enquisa europea nas empresas sobre riscos novos e emerxentes", realizada pola Axencia.

Trastornos musculoesqueléticos relacionados co traballo: prevalencia, custos e demografía na UE

22-11-2019 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

Informe elaborado pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo, co fin de proporcionar unha visión xeral e actualizada da situación europea no que atinxe aos trastornos musculoesqueléticos relacionados co traballo, as súas causas e as circunstancias que os rodean. O informe reúne e analiza os datos existentes sobre TME nas principais enquisas e datos administrativos da UE, así como datos de fontes dos estados membros.

Novidades no procedemento de establecemento de valores límite para substancias químicas en Europa

19-11-2019 - Comisión Europea/ ECHA

A Comisión Europea procedeu a liquidar o Comité Científico sobre Límites de Exposición Ocupacional (SCOEL) e encarga as súas tarefas ao Comité de Avaliación de Riscos (RAC) da Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA).

Conferencia sobre seguridade e saúde no traballo en micro e pequenas empresas (sectores de construción e agricultura) en Europa

18-11-2019 - EU-OSHA

O 16 de outubro a EU-OSHA celebrou unha conferencia en Bruxelas sobre seguridade e saúde no traballo (SST) en micro e pequenas empresas en Europa, prestando unha especial atención aos sectores da construción e a agricultura, nos que predominan este tipo de empresas.

A túa vida, sen envorcos

15-10-2019 - COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

A Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo aprobou en decembro de 2018 o Plan Nacional de Sensibilización en Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrario, cuxa primeira campaña céntrase no envorco de tractor.

Como protexer aos traballadores/as vulnerables fronte ás substancias perigosas?

09-10-2019 - EU-OSHA

Algúns grupos de traballadores corren máis risco que outros cando se expoñen a substancias perigosas. Isto pode suceder porque estes traballadores/as son inexpertos, carecen de información ou son fisicamente máis vulnerables. Entre outras razóns están os cambios frecuentes de emprego, que traballan en sectores cunha baixa consciencia do risco, ou que teñen unha sensibilidade fisiolóxica maior ou diferente.

Contornas laborais máis seguras nos centros educativos gracias a OiRA

07-10-2019 - EU-OSHA

Os interlocutores sociais europeos CSEE e FEEE , desenvolveron, en estreita colaboración coa EU-OSHA, dúas ferramentas en liña que axudan aos centros de educación infantil e atención á infancia e aos centros de educación secundaria a avaliar os riscos de saúde e seguridade no traballo (SST) e a adoptar medidas preventivas e eficaces tanto para o persoal docente como para o non docente.

Impacto da utilización dos exoesqueletos sobre a seguridade e a saúde no traballo.

12-09-2019 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Este documento de debate examina o papel que os exoesqueletos poden xogar na contorna de traballo do futuro e o impacto que pode levar aparellada a súa utilización para a seguridade e a saúde dos traballadores/as. Analiza o papel que poden xogar os exoesqueletos na prevención dos trastornos musculoesqueléticos á vez que aborda os potenciais riscos derivados da súa aplicación en diversos ámbitos.

A Conferencia Internacional do Traballo adopta un novo Convenio e unha Recomendación complementaria para enfrontar a violencia e o acoso no lugar de traballo.

09-07-2019 - OIT

O obxectivo da nova norma internacional do traballo é protexer a traballadores e empregados, con independencia da súa situación contractual, incluídas as persoas que realicen actividades de capacitación, pasantías e formación profesional, os traballadores cuxo contrato se rescindiu, as persoas que realicen labores de voluntariado ou busquen traballo, e os solicitantes de emprego. En virtude da norma recoñécese que "individuos que exercen a autoridade, as funcións ou as responsabilidades dun empregador" tamén poden ser obxecto de casos de violencia e acoso.

Informe anual 2018

17-06-2019 - EU - OSHA

A Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo ven de publicar o informe de actividade correspondente a 2018.

Condicións de traballo e saúde dos traballadores; Condicións de traballo nunha perspectiva global

13-06-2019 - EUROFOUND

O informe Condiciones de traballo nunha perspectiva global, é o resultado dun proxecto da OIT e Eurofound. Proporciona unha análise comparativa da calidade do traballo que cobre aproximadamente 1.200 millóns de traballadores/as en Europa, Asia e América. O informe As condicións de traballo e a saúde dos traballadores examina a interacción entre as demandas de traballo, que conlevan un maior risco de esgotamento, e os recursos de traballo, que apoian aos traballadores/as nunha maior participación e benestar.

Criterio Técnico sobre actuación da ITSS en materia de Rexistro de Xornada

12-06-2019 - ITSS

O presente Criterio Técnico ten por obxecto fixar criterios para a realización das actuacións inspectoras que se efectúen a partires da entrada en vigor do Real Decreto Lei 8/2019 do 8 de marzo en relación coas disposicións relativas ao rexistro de xornada.

O futuro papel da intelixencia de datos e a aprendizaxe automática na eficiencia das inspeccións en materia de saúde e seguridade

05-06-2019 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

O artigo analiza como se podería usar a intelixencia de datos nas inspeccións de traballo para seleccionar con eficacia as entidades obxecto das inspeccións en materia de saúde e seguridade. Explica como as autoridades seleccionan na actualidade os obxectos de inspección e como usan os avances dixitais para identificar empresas de alto risco.

A OMS recoñece a síndrome do traballador queimado como enfermidade laboral

03-06-2019 - Organización Mundial da Saúde -OMS-

Na súa última versión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE), que entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2022, entre outras novidades a OMS introduce o exceso de traballo, -tamén coñecido como «síndrome de Burnout»- como trastorno mental.

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea anula a aprobación concedida pola Comisión Europea para o uso de algunhas substancias químicas canceríxenas

27-05-2019 - TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) prohibiu con efecto inmediato o uso de carcinóxenos coñecidos utilizados para marcas viarias e en pinturas e plásticos. O Tribunal, que se ocupa de disputas entre institucións da UE, ditaminou no caso presentado polo goberno sueco que unha decisión anterior da Comisión Europea de autorizar o uso de compostos de cromo VI, sulfocromato de chumbo amarelo e vermello de cromato de molibdato de chumbo, era ilegal.

Seguridade e Saúde no centro do Futuro do Traballo: aproveitar 100 anos de experiencia

20-05-2019 - OIT

Cada ano, máis de 374 millóns de persoas sofren lesións ou enfermidades por mor de accidentes relacionados co traballo. Estímase que a perda de días de traballo debido a causas relacionadas coa SST representa case o catro por cento do PIB mundial e, nalgúns países chega ao seis por cento. Este informe examina os 100 anos de traballo da OIT dedicados aos temas de SST, e pon de manifesto os problemas emerxentes en materia de seguridade e saúde no mundo de traballo.

Publicada a versión 2019 da norma UNE 689

06-05-2019 - HIXIENE

A publicación “UNE-EN 689 Exposición no lugar de traballo. Medición da exposición por inhalación de axentes químicos. Estratexia para verificar a conformidade cos valores límite de exposición profesional” é a versión oficial en español da Norma Europea EN 689: 2018 e anula e substitúe á norma UNE-EN 689 publicada no ano 1996.

A Enquisa Hixiénica, unha ferramenta imprescindible no procedemento de avaliación de riscos

09-04-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 31

A Hixiene Industrial é unha disciplina técnica de carácter preventivo que busca evitar as enfermidades profesionais e os danos á saúde que son provocados por axentes tóxicos no medio laboral. Desgraciadamente os axentes tóxicos e contaminantes son comúns en moitos lugares de traballo, podendo ser estes de orixe físico, químico ou biolóxico, formando parte dos procesos de produción e xerando, segundo os casos, distintos niveis de exposición e risco para a saúde dos traballadores/as.

Traballar para un futuro máis prometedor

21-03-2019 - OIT

A Comisión Mundial sobre ou Futuro do Traballo ven de publicar un informe que describe os desafíos expostos polas novas tecnoloxías, o cambio climático e o cambio demográfico, e fai un chamamento a favor dunha resposta colectiva a escala mundial ante os trastornos que estes ocasionan no mundo do traballo.

Informe de actuación e xestión 2018

13-03-2019 - ISSGA

Documento informativo sobre o traballo realizado durante o ano 2018 polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia. O texto inclúe entre outra información as campañas, publicacións, participación en grupos de traballo, xornadas técnicas e cursos, así como as consultas técnicas atendidas e actuacións técnicas realizadas no período ao que fai referencia o informe.

App Visión Zero: cero accidentes e traballos saudables

04-03-2019 - AISS-EU-OSHA

Esta app promove as “7 regras de ouro para reducir a cero o número de accidentes e obter uns lugares de traballo saudable”’, é rápida e de fácil utilización, e mostra o status dunha organización en materia de seguridade e saúde no traballo.

Proxecto europeo para mellorar a saúde laboral dos traballadores e traballadoras maiores de 50 anos

01-03-2019 - Instituto Tecnolóxico de Castela e León, ITCL

O proxecto europeo “Working Age”, nace co fin de promover hábitos saudables nas persoas tanto na súa contorna de traballo como nas actividades da vida diaria; está dirixido a traballadoras e traballadores maiores de 50 anos, tendo en consideración a tendencia de incremento da idade laboral que existe en toda Europa.

O futuro do sector comerciante polo miúdo dende o punto de vista da seguridade e saúde no traballo.

14-02-2019 - EU-OSHA

Neste artigo publicado en OSHwiki, valóranse algunhas das posibles implicacións para a saúde ocupacional dos traballadores e traballadoras do comercio electrónico del futuro.

Novos datos sobre a exposición a substancias perigosas no traballo

12-02-2019 - EU-OSHA

Esta publicación describe o desenvolvemento de novos métodos para avaliar o número de persoas traballadoras expostas a substancias perigosas na UE e o alcance desa exposición. O obxectivo do estudo foi identificar as substancias e os sectores que presentan maiores riscos para os traballadores e traballadoras, examinando as tendencias ao longo do tempo.

Lanzamento de proba para a execución de ESENER-3

08-02-2019 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A Enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes, ESENER, é unha ampla enquisa que analiza como os lugares de traballo europeos xestionan os riscos de seguridade e saúde na práctica.

A Unión Europea amplía a lista de substancias químicas canceríxenas no lugar de traballo con valor límite vinculante

07-02-2019 - COMISIÓN EUROPEA

O pasado 29 de xaneiro o Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión chegaron a un acordo provisional sobre a terceira proposta da Comisión de ampliar a lista de substancias químicas canceríxenas recoñecidas no lugar de traballo. Grazas a este acordo, a Directiva sobre axentes carcinóxenos ou mutáxenos regulará cinco substancias químicas canceríxenas adicionais: cadmio e os seus compostos inorgánicos; berilio e os seus compostos inorgánicos; ácido arsénico e os seus sales, así como os compostos inorgánicos de arsénico; formaldehido e 4,4'-metilenbis (2- cloranilina) (MOCA).

Plan actividades 2019

06-02-2019 - ISSGA

O obxecto do plan anual é o deseño e a priorización de accións e medidas que se dirixen á promoción, asesoramento técnico, formación, información e seguimento e control en materia de SST. Neste ano 2019 o plan adquire especial relevancia por estar no ecuador da vixencia temporal da estratexia galega, polo que a súa execución busca reforzar aqueles aspectos nos que non está desenvolvida integramente e na medida que corresponden ao ISSGA.

Informe anual da Inspección de Traballo e Seguridade Social

30-01-2019 - ITSS

Informe elaborado pola ITSS que proporciona información sobre a evolución de numerosos indicadores que mostran a actividade e resultados da Inspección. No mesmo preténdese reflectir, non soamente do conxunto das actividades do Sistema da Inspección de Traballo e Seguridade Social, senón tamén as iniciativas e medidas de modernización e reformas emprendidas durante o exercicio, presentando unha imaxe integrada do conxunto da actuación.

Tod@s actitude sen risco

28-01-2019 - ISSGA

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), e en colaboración coa Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro (Cegasal), vén de poñer en marcha “Tod@s actitude sen risco”, unha campaña que se levará a cabo nos centros especiais de emprego asociados a Cegasal e que ten por obxecto ofrecer en cada centro de traballo información práctica sobre prevención de riscos laborais.

Sistema de detección de enfermidades laborais

25-01-2019 - GOBERNO DE ARAGÓN

O Gobierno de Aragón implantará un sistema de detección de enfermidades laborais a través dunha rede de médicos sentinelas establecida na atención primaria. Para iso, creará unha aplicación informática, na que os doutores rexistrarán as súas sospeitas de patoloxías desta natureza. Todos eles participarán, ademais, nun programa de formación específico que comezará nos próximos meses.

A enquisa hixiénica unha ferramenta imprescindible para unha correcta avaliación de riscos

18-01-2019 - HIXIENE

De entre todas as actividades a realizar para a preparación da avaliación de riscos, a realización da enquisa hixiénica constitúe unha ferramenta fundamental, empregada para a identificación das exposicións potenciais a contaminantes químicos, físicos ou biolóxicos.

Sistemas de alerta e vixilancia para a identificación de enfermidades relacionadas co traballo na UE

27-12-2018 - EU-OSHA

O informe detalla os resultados dun proxecto realizado pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) que reuniu a expertos e responsables políticos de toda Europa para examinar e debater acerca de enfoques de alerta e vixilancia para a detección precoz de novos riscos e enfermidades relacionadas co traballo.

Proxecto POOSH: abordar as malas condicións de traballo dos traballadores/as desprazados

26-12-2018 - OBSERVATORIO TRANSNACIONAL DE SST

A seguridade e saúde no traballo dos traballadores/as desprazados, un proxecto financiado pola UE, ten como obxectivo describir os desafíos existentes e futuros para garantir condicións laborais dignas para os traballadores/as desprazados.

A xestión preventiva nas empresas no Estado español

19-12-2018 - INSST

O INSST, no marco da Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais, ten asignada, entre outras, a misión de análise e estudo das condicións de seguridade e saúde no traballo, o cal require manter un coñecemento actualizado das condicións de traballo e da forma en que as empresas xestionan os riscos laborais. Para iso, desde 1987 este Instituto vén realizando periodicamente enquisas de ámbito nacional. Nese ano, así como nos de 1993, 1997 e 2003, no marco da Enquisa Nacional de Condicións de Traballo ( ENCT) procedeuse a entrevistar, conxuntamente coa enquisa a traballadores, aos responsables de empresa respecto a a súa percepción de riscos nos seus centros de traballo, así como das accións e recursos dispoñibles para o seu control.

Creación da Autoridade Europea do Emprego

13-12-2018 - CONSELLO DE MINISTROS DA UE

O Consello de Ministros da UE aprobou a proposta da Comisión Europea (CE) de crear unha Autoridade Europea do Emprego. Este organismo podería comezar a operar en 2019 en Bruxelas (localización non definitiva) como axencia independente para proporcionar información sobre traballo, apoiar a cooperación entre vos estados membros e mediar en caso de conflito transnacional.

Acordo para a modificación da Directiva sobre carcinóxenos

12-12-2018 - CONSELLO DE MINISTROS DA UE

Os ministros da UE e o Parlamento Europeo alcanzaron o consenso necesario que permitirá incorporar oito substancias nocivas á directiva sobre cancerígenos e mutágenos e a modificación da lexislación para introducir límites máximos de exposición en varios casos.

Posicionamento sobre a terceira enmenda á Directiva sobre carcinóxenos

05-12-2018 - PARLAMENTO EUROPEO

A Comisión de Emprego e Asuntos Sociais do Parlamento Europeo adoptou a proposta da Comisión Europea para actualizar as normas que protexen a saúde dos traballadores dos riscos específicos que xorden da exposición a carcinóxenos ou mutáxenos.

Traballando no futuro dixital -seguridade e saúde en 2025-

30-11-2018 - EU-OSHA

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU- OSHA) publica nun novo informe as conclusións dun importante proxecto de dous anos dedicado a prever os efectos da dixitalización na seguridade e saúde no traballo na UE. Os resultados finais deste proxecto "Foresight (Previsión)" poñen de relevo os avances nas tecnoloxías baseadas nas TIC, as posibles repercusións desas tecnoloxías na natureza e a organización do traballo, e os desafíos e as oportunidades que estas poden supoñer para a seguridade e a saúde no traballo.

Os Estados membros da UE avaliarán 100 substancias no trienio 2019-2021

29-11-2018 - ECHA

ECHA propón a avaliación de substancias polos Estados membros no marco do plan de acción móbil da Comunidade (CoRAP). Para 2019 planificouse a avaliación de 31 substancias. Os solicitantes de rexistro dunha substancia incluída na lista deben comezar a coordinar as súas accións e poñerse en contacto coa autoridade avaliadora do Estado membro. Os usuarios intermedios dunha substancia incluída na lista deben revisar a información que teñen dispoñible e compartila cos solicitantes de rexistro.

Comunicación da Comisión europea en materia de disruptores endocrinos

22-11-2018 - COMISIÓN EUROPEA

A Comunicación responde as peticións do Parlamento Europeo e do Consello e enmárcase nos compromisos internacionais de actuar en relación coas substancias químicas perigosas. A Comisión presenta as súas orientacións estratéxicas en materia de alteradores endocrinos para os próximos anos, co obxectivo final de garantir un alto nivel de protección dos cidadáns da UE e do medio ambiente.

Traballar de xeito seguro con produtos químicos perigosos nunha empresa farmacéutica

19-11-2018 - AXENCIA EUROPEA PARA A SEGURIDADE A SAÚDE NO TRABALLO

Este estudo de caso detalla o enfoque participativo adoptado por unha compañía farmacéutica en Croacia para xestionar os riscos asociados co traballo con substancias perigosas.

A Xunta desenvolverá unha campaña en 208 concellos de Galiza para concienciar sobre os riscos no manexo do tractor

14-11-2018 - ISSGA

O obxectivo da campaña é concienciar e reducir a sinistralidade neste sector, especialmente no eido rural, sensibilizando á poboación para que incorpore nas súas tarefas cotiás a prevención de riscos para evitar accidentes na súa contorna e na circulación en vías públicas.

A Seguridade Social pretende aforrar 33 millóns revisando as baixas médicas

02-11-2018 - SAÚDE LABORAL

O Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, efectuará 64.000 controis médicos de procesos de incapacidade temporal durante o último trimestre do ano. Esta campaña para loitar contra a fraude nas baixas médicas, dotada con 312.142 euros, é a medida estrela do novo Plan de Intensificación de Actuacións nesta materia.

Novas normas da UE para unha mellor protección dos traballadores contra a exposición a substancias perigosas

18-10-2018 - Hixiene

Os/as eurodeputados/as do Comité de Emprego e o Consello Europeo introduciron un novo desenvolvemento para reducir aínda máis os riscos para os/as traballadores/as expostos a substancias canceríxenas e mutaxénicas. Os negociadores acordaron a proposta da Comisión Europea de agregar fumes de diesel á lista de substancias nocivas e establecer os valores límite de exposición para oito substancias adicionais que causan cancro.

Normas en materia de seguridade e saúde no traballo

11-10-2018 - OIT

Cada día morren 6.300 persoas por mor de accidentes ou enfermidades relacionadas co traballo: máis de 2,3 millóns de mortes por ano. Anualmente ocorren máis de 317 millóns de accidentes no traballo. O custo desta adversidade diaria é enorme e a carga económica das malas prácticas de seguridade e saúde estímase nun 4 por cento do Produto Interior Bruto global de cada ano.”

Protocolo para detectar enfermidades profesionais

28-09-2018 - SAÚDE LABORAL

A mesa técnica das Enfermidades Profesionais do Goberno de Canarias, integrada pola administración xunto aos representantes sindicais e empresariais, analizou os últimos datos rexistrados respecto diso, e recibiu o compromiso do Servizo Canario de Saúde (SCS) de incorporar un aplicativo informático para favorecer a detención de enfermidades profesionais.

Os desafíos do esgotamento laboral

27-09-2018 - Eurofound

A Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e de Traballo (Eurofound) ven de publicar un informe baseado en investigacións nacionais sobre o alcance e os efectos do burnout e os seus determinantes relacionados co traballo.

Plan estratéxico 2019-2023

11-09-2018 - Axencia Europea de Substancias e Preparados Químicos, ECHA

A Axencia Europea de Substancias e Preparados Químicos (ECHA) é un organismo da Unión Europea (UE) establecido o 1 de xuño de 2007 polo Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello sobre "Rexistro, Avaliación, Autorización e Restrición de Produtos Químicos" (REACH )".

Substancias perigosas: follas informativas sobre lexislación e substitución

10-09-2018 - EU-OSHA

Como parte da campaña Healthy Workplaces 2018-2019, EU- OSHA publicou dúas follas informativas: “Marco lexislativo sobre substancias perigosas nos lugares de traballo” e “Substitución de substancias perigosas no lugar de traballo"

Análise conxunta de SST de tres enquisas

07-09-2018 - EU-OSHA

O documento presenta as principais conclusións dunha análise conxunta realizada sobre a segunda Enquisa Europea de Empresas sobre Riscos Novos e Emerxentes, ESENER-2, elaborada por EU- OSHA, a Enquisa de Poboación Activa (EPA) 2013, módulo ad hoc sobre accidentes de traballo e outras cuestións relacionadas co traballo, de Eurostat e a 6ª Enquisa Europea de Condicións de Traballo ( EWCS) de Eurofound.

Documento sobre a avaliación da aplicación do regulamento REACH

13-08-2018 - COMISIÓN EUROPEZ

No seu Informe xeral sobre o funcionamento de REACH e revisión de determinados elementos do mesmo, a Comisión Europea conclúe que REACH é eficaz, pero comprobouse que é posible proseguir as melloras, a simplificación e a redución da carga, o que se pode lograr poñendo en práctica as medidas descritas no informe.

Xestión dos riscos psicosociais nos lugares de traballo europeos

10-07-2018 - EU-OSHA

Un novo informe elaborado por mor dos datos obtidos da segunda enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes (ESENER-2), examina os obstáculos e os impulsores da xestión dos riscos psicosociais no traballo e como afectan os diversos contextos nacionais e organizativos.

Mellora das condicións de traballo das persoas con enfermedades reumáticas e musculoesqueléticas

06-07-2018 - LIGA EUROPEA CONTRA O REUMATISMO

A liga Europea contra o Reumatismo publicou un documento destinado a atopar solucións para as consecuencias que teñen as condicións de traballo inadecuadas dos cidadáns da UE que padecen enfermidades reumáticas e osteomusculares (RMD).

O impacto da revolución dixital no traballo

27-06-2018 - Eurofound

O novo informe de Eurofound revisa a historia da revolución dixital ata a data, colocándoa no contexto doutros períodos de marcados avances tecnolóxicos e examinando como o cambio tecnolóxico interactúa cos cambios nas institucións. O informe analiza tres vectores clave de cambio e as súas implicacións para o traballo e o emprego. Estas son a automatización do traballo, a incorporación da tecnoloxía dixital nos procesos e a coordinación das transaccións económicas a través das redes dixitais coñecidas como 'plataformas'.

Seguridade e saúde en micro e pequenas empresas na UE: informe final do proxecto SESAME

25-06-2018 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Informe no que se expoñen os resultados da análise final do proxecto SESAME, un traballo de tres anos que investiga o estado da seguridade e a saúde no traballo nas micro e pequenas empresas (MEPE) en Europa. O obxectivo principal da análise foi descubrir "que funciona, para quen e en que contextos"

Seguridade e saúde nas micro e pequenas empresas na UE: a visión dende o lugar de traballo

25-06-2018 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Informe que presenta os resultados dun estudo sobre experiencias en materia de seguridade e saúde no traballo ( SST) en 162 micro e pequenas empresas (MEPE) seleccionadas dunha gama de sectores económicos en nove Estados membros da UE. Cada estudo de caso incluíu unha visita á empresa participante e entrevistas co propietario-xerente e un traballador, así como observacións das actividades da empresa.

Informe anual 2017 de EU-OSHA: Marcando logros e mirando hacia futuros obxectivos

19-06-2018 - Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo

A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo presentou o seu informe anual. Segundo consta no mesmo, no pasado ano 2017 a Axencia traballou en diferentes proxectos como na elaboración de estudos, como Riscos novos e emerxentes de SST asociados á tecnoloxía da información e a comunicación, do que se publicaron varios informes. Así mesmo, continuou o traballo sobre os datos da segunda edición da Enquisa europea sobre riscos novos e emerxentes, ESENER-2, a elaboración de informes xerais, ferramentas informáticas sobre a SST, campañas de sensibilización e intercambio de coñecemento por redes.

Orientación sobre a identificación de disruptores endocrinos

19-06-2018 - Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas, ECHA

Veñen de acordarse criterios científicos para identificar alteradores endocrinos en virtude da lexislación da UE sobre praguicidas e biocidas. Os criterios para os biocidas aplícanse desde o 7 de xuño de 2018. Un grupo de redacción formado por persoal científico da ECHA e a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA), co apoio do Centro Común de Investigación (CCI), desenvolveu a orientación científica para permitir a identificación de disruptores endocrinos. A guía aconsella aos solicitantes e asesores das autoridades reguladoras competentes sobre como identificar disruptores endocrinos.

Estratexia para a substitución de productos químicos por outros máis seguros na UE

15-06-2018 - Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas, ECHA

A estratexia ten como fin a substitución de produtos químicos nocivos mediante o incremento da disponibilidade e a adopción de alternativas e tecnoloxías máis seguras. Está baseada nos comentarios das partes interesadas, os estados membros da UE a da Comisión Europea. A súa implementación formará parte do plan de traballo anual da ECHA.

O Parlamento Europeo propón medidas para evitar a ausencia polongada do traballo en casos de traballadores/as con lesións crónicas

13-06-2018 - Parlamento Europeo

O Comité de Emprego e Asuntos Sociais adoptou por unanimidade un conxunto de medidas a fin de evitar a ausencia laboral a longo prazo. Considera que a Comisión Europea e os Estados membros deberían traballar para reter e reintegrar ao lugar de traballo aos traballadores/as que sofren diversas afeccións ou lesións crónicas e fomentar o envellecemento activo.

Documentos sobre O futuro do traballo: o "comercio electrónico" e as "drogas que melloran o rendemento" supoñen novos riscos nos lugares de traballo de Europa

08-06-2018 - EU-OSHA

Dúas novas publicacións da Axencia Europea de Seguridade e Saúde Laboral analizan os riscos ocupacionais e de seguridade que xurden nos lugares de traballo de Europa como resultado do rápido crecemento do comercio electrónico e o uso cada vez maior de medicamentos que melloran o rendemento.

Guía de aplicación do Regulamento sobre EPI - Regulamento (UE) 2016/425

04-06-2018 - Comisión Europea

Guía realizada a fin de servir como manual ás partes directa ou indirectamente afectadas polo Regulamento (UE) 2016/425, aplicable dende o 21 de abril de 2018, que reemplaza á Directiva 89/686/CEE

Tecnoloxías innovadoras: explorando o impacto nos procesos de producción e no traballo

31-05-2018 - Eurofound

O traballo resume os resultados de cinco casos prácticos sobre o impacto potencial de tecnoloxías innovadoras no sector manufacturero en Europa ata o 2025. As tecnoloxías examinadas son a robótica industrial avanzada, a internet industrial das cousas, a fabricación aditiva, os vehículos eléctricos e a biotecnoloxía industrial.

Rehabilitación e reincorporación ao traballo logo do cancro: instrumentos e prácticas

25-05-2018 - EU-OSHA

Proxecto elaborado pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo no que se analizan os retos en materia de seguridade e saúde no traballo aos que a los que se enfrontan traballadores/as e empresas cuando se produce a reincorporación ao traballo logo dun diagnóstico de cáncro. O proxecto inclúe varios documentos, entre os que se atopa Rehabilitación e reincorporación ao traballo logo do cancro: instrumentos e prácticas, de nova publicación

Nova análise da enquisa ESENER-2 sobre a xestión da saúde e a seguridade no traballo en Europa.

21-05-2018 - AXENCIA EUROPEA PARA A SEGURIDADE E A SAÚDE NO TRABALLO

O informe, que analiza os datos recollidos na segunda enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes, ESENER-2, constata a tendencia das empresas a concentrarse máis nos aspectos tradicionais de seguridade que nos riscos en materia de saúde e riscos psicosociais, especialmente entre as microempresas e as pequenas empresas (mepes) e en certos sectores.

Novas directrices da OIT para garantir o traballo decente nos servizos públicos de urxencia

11-05-2018 - OIT

Un grupo de expertos, en representación de gobernos, organizacións de empregadores e de traballadores, veñen de traballar na adopción dunha serie de Directrices sobre o traballo decente nos servizos públicos de urxencia. Estas Directrices contemplan as condicións que enfrentan traballadores e traballadoras no exercicio das súas competencias, así como a variedade de situacións que deben atender: epidemias, fenómenos meteorolóxicos extremos, accidentes industriais, conflictos armados e actos terroristas.

Segundo a enquisa realizada pola Asociación de Especialistas en Prevención e Saúde Laboral (AEPSAL), os técnicos de prevención pensan que a Inspección de Traballo non lles axuda na súa función.

25-04-2018 - Enquisa AEPSAL a TPRL

Os Técnicos de Prevención de Riscos Laborais non perciben que a Inspección de Traballo esté a axudar á integración da prevención. Segundo a Enquisa realizada a 1.000 Técnicos de Prevención de Riscos Laborais (TPRL) pola asociación AEPSAL, en xeral os TPRL consideran que a administración pública e en concreto a Inspección de Traballo non os axuda na realización das súas funcións, ao contrario do que debería acontecer, tendo en conta que o cometido desta Institución consiste en prestar colaboración, así como contribuir a supervisión do adecuado desenvolvemento da prevención de riscos laborais nas empresas

Publicado o Plan estratéxico da Inspección de Traballo e Seguridade Social para o período 2018-2020

19-04-2018 - ITSS

Publicado no BOE o Plan Estratéxico da Inspección de Traballo e Seguridade Social 2018-2020, aprobado polo Consello de Ministros o 6 de abril de 2018; o plan centrarase na calidade do emprego e dará prioridade a actuacións no ámbito da discriminación por xénero e a brecha salarial, a través de catro eixos de actuación, doce obxectivos e 100 liñas de actuación.

Plan estratéxico da Inspección de Traballo e Seguridade Social

13-04-2018 - ITSS

O Consello de Ministros aprobou o Plan Estratéxico da Inspección de Traballo e Seguridade Social 2018-2020; o plan centrarase na calidade do emprego e dará prioridade a actuacións no ámbito da discriminación por xénero e a brecha salarial, a través de catro eixos de actuación, doce obxectivos e 100 liñas de actuación.

Informe de actuación e xestión 2017

26-03-2018 - ISSGA

Documento sobre o traballo realizado no ano 2017 polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. No texto repásanse temas como os recursos, actividade institucional ou as actuacións técnicas levadas a cabo en relación con tarefas de investigación e asistencia técnica, asesoramento, accións formativas, hixiene analítica ou mediciña do traballo

Publicada a Norma Internacional ISO 45001 sobre Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde no Traballo

16-03-2018 - ISO

A norma ISO 45001 substituirá á OHSAS 18001, ata agora referencia mundial para a saúde e a seguridade no lugar de traballo. As organizacións que están certificadas con OHSAS 18001 terán tres anos para cumprir coa nova norma ISO 45001, aínda que a certificación de conformidade coa norma ISO 45001 non é un requisito da norma.

Nova canle de comunicación de sospeita de enfermidade profesional

14-03-2018 - Consellería de Sanidade do Servizo Galego de Saúde

Este novo circuito facilita a comunicación que os médicos do Servizo Galego de Saúde e dos Servizos de Prevención teñen a obriga de realizar ante un cadro clínico de sospeita de enfermidade profesional á entidade xestora ou colaboradora (INSS, Mutua, empresa colaboradora) que asuma as continxencias profesionais da empresa, segundo se indica no anexo 5 do RD 1299/2006 de enfermidades profesionais.

Nos catro anos que comprenden o período 2013-2016, reducíronse á metade o número de traballadores/as protexidos por convenios colectivos que inclúen plans e programas de prevención de riscos laborais

28-02-2018 - CONVENIO COLECTIVO

Así é, no ano 2013 eran 935.567 os traballadores e traballadoras cubertos por convenios colectivos que incluían cláusulas de plans e programas de prevención de riscos laborais, pasando en 2016 a ser tan só 466.547, un 50% menos.

Segundo a propia memoria de actividade da Inspección de Traballo, esta reduciu un 25% a súa actividade no campo da Prevención de Riscos Laborais durante a crise

09-02-2018 - ITSS

A Inspección de Traballo reduciu un 25% a súa actividade no campo da Prevención de Riscos Laborais durante a crise, aínda que aumentou a frecuencia de requirimentos, o que claramente supón unha substancial rebaixa das súas actuacións, especialmente aquelas que finalmente van aparelladas a sancións, incrementando e intensificando en cambio a súa acción asesora. Maneira de proceder esta absolutamente inaceptable se temos en conta o constante incremento da sinistralidade laboral e a súa gravidade que se está a producir nos últimos anos.

Plan actividades ISSGA 2018

06-02-2018 - ISSGA

O plan, aprobado na reunión da Comisión de Goberno do ISSGA do 11 de decembro de 2017, ten por obxecto determinar os obxectivos principais e as actuacións a desenvolver polo ISSGA durante o ano 2018; o plan servirá de guión ao Instituto sobre as accións a desenvolver e dará a coñecer a todas as persoas e entidades interesadas as accións que se pretenden desenvolver. Entre as actividades programadas hai iniciativas novas que teñen unha duración limitada no tempo, que pode ser anual ou nalgúns casos plurianual; outras que supoñen a continuación de actividades iniciadas en anos anteriores, e outras que constitúen actuacións de carácter permanente do Instituto de acordo coas funcións que ten encomendadas segundo o establecido na súa lei de creación e nos seus estatutos.

Aprobada a norma ISO 45001

02-02-2018 - ISO

A publicación está prevista para o mes de marzo, momento que marcará a anulación da OSHAS 18001. As empresas certificadas terán tres anos para realizar a migración á ISO 45001. Remata así o proceso iniciado no 2013 pola British Standards Institution (BSI), que presentou unha proposta á Organización Internacióna de Normalización (ISO) para o desenvolvemento dun estándar internacional de saúde e seguridade no traballo baseado na OSHAS 18001.

Plan de Acción 2017-2018 da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo

01-02-2018 - SAÚDE LABORAL

Co fin de acadar os obxectivos marcados, a Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo (2015-2020) estabelece a elaboración de tres Plans de Acción que comprenden os períodos: 2015-2016, 2017-2018 y 2019-2020. A Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo aprobou en xuño de 2017 o segundo plan de acción, que corresponde ao período 2017-2018.

Campaña Europea “Seguridade e Saúde en Empresas de Traballo Temporal”

30-01-2018 - ITSS

A Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social creou neste sitio web, unha nova sección informativa relacionada coa Campaña Europea de Inspección para os anos 2017/2018, acordada polo SLIC (Comité de Altos Responsables das Inspeccións de Traballo) da Unión Europea e que se vai centrar na Seguridade e Saúde dos/as traballadores/as temporais nas Empresas de Traballo Temporal.

“10 accións para ser un 10. Directrices para a xestión preventiva nas PEMES”

29-01-2018 - INSSBT

Estas directrices teñen como obxectivo proporcionar aos empresarios/as de PEMES unas orientacións claras e sinxelas para mellorar as condicións de traballo da empresa e garantir a seguridade e saúde dos/as traballadores/as.

Publicados novos valores límite de exposición profesional a determinadas substancias canceríxenas e mutáxenas (UE)

17-01-2018 - Parlamento Europeo - DOUE

O Parlamento Europeo e o Consello aprobaron o pasado 12 de decembro a Directiva 2017/2398 pola que se modifica a Directiva 2004/37/CE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo. E Directiva debe transpoñerse no prazo de dous anos a partir da súa entrada en vigor, é dicir, antes do 17 de xaneiro de 2020

Campaña "Traballos saudables: alerta fronte a substancias perigosas"

16-01-2018 - EU-OSHA

Nova campaña da EU- OSHA centrada na prevención dos riscos por exposición a substancias perigosas. Segundo se indica na guía da campaña, aínda que nas últimas décadas, substancias como o asbesto (que causa graves enfermidades pulmonares) ou o cloruro de vinilo (que causa cancro de fígado), foron prohibidas, restrinxidas ou sometidas a un estrito control regulamentario as substancias perigosas continúan a ser un importante problema de seguridade e saúde nos lugares de traballo.

O impacto da dixitalización no traballo

05-01-2018 - Eurofound

Informe redactado por Eurofound (Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e de Traballo), ten como fin estudar o impacto da dixitalización do traballo para obter información sobre as posibles implicacións do traballo dixital nas condicións de traballo. A dixitalización no ámbito laboral está detrás da transformación das relacións laborais, pois o traballador dixital estabelece relacións laborais diferentes cos seus compañeiros e superiores xerárquicos, é mais autónomo, realiza tarefas máis rutineiras a consecuencia da computarización e ve incrementada a esixencia de desenvolvemento das súas destrezas dixitais para realizar o traballo, feito que determina a súa empregabilidade no futuro

Poboación inactiva: un segmento con potencial de emprego

28-11-2017 - Eurofound

No conxunto da UE, o 28% das persoas en idade laboral son economicamente inactivas, é dicir, non traballan, non buscan traballo e / ou non están dispoñibles para traballar, segundo o definido pola Organización Internacional do Traballo (OIT). Eurofound levou a cabo un informe de investigación que explora a poboación inactiva europea, un conxunto heteroxéneo que conta cun gran potencial de emprego.

1ª enquisa no Estado español a técnicos de prevención de riscos laborais

24-10-2017 - AEPSAL, Asociación de Especialistas en Prevención e Saúde Laboral

Texto que recolle a opinión dos Técnicos de Prevención de Riscos Laborais sobre o estado de situación do labor que realizan nas empresas en relación coas funcións que levan a cabo, as súas relacións dentro da empresa e a efectividade dos medios, metodoloxías e ferramentas postas á súa disposición.

Campaña Vision Zero a favor de cero accidentes, enfermidades e danos no traballo

20-10-2017 - AISS

A Asociación Internacional da Seguridade Social (AISS) lanza a súa primeira campaña mundial para mellorar a seguridade, a saúde e o benestar no traballo. A finalidade da campaña é involucrar a empresas de todo o mundo para reducir sistematicamente os accidentes e as enfermidades profesionais investindo nunha man de obra sa e motivada. Segundo o Presidente da AISS "os accidentes e enfermidades no lugar de traballo non son froito do destino nin son produto da mala sorte, senón que se resultan de causas específicas", "por iso todos os accidentes e enfermidades profesionais son previsibeis".

O Consello Europeo establece novos límites de exposición para algúns axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo

11-10-2017 - Consello Europeo

Haberá requisitos mínimos para eliminar e reducir todos os axentes carcinóxenos ou mutáxenos. Ademais, os empregadores deberán detectar e avaliar os riscos asociados á exposición dos traballadores a determinados axentes carcinóxenos (e mutáxenos), e terán que previr a exposición cando existan tales riscos.

Comparación internacional do custo dos accidentes e enfermidades relacionados co traballo

29-09-2017 - EU-OSHA

As vantaxes económicas da seguridade e a saúde no traballo nunca foron máis evidentes. As novas estimacións dun proxecto internacional demostran que os accidentes e enfermidades relacionados co traballo custan á UE polo menos 476.000 millóns de euros cada ano. Só o custo dos cancros relacionados co traballo ascende a 119 500 millóns de euros. Os resultados do proxecto presentáronse no XXI Congreso Mundial sobre Seguridade e Saúde no Traballo en Singapur a principios de setembro e están dispoñibles no sitio web da UE-OSHA como unha visualización interactiva de datos.

UE: Inspección da ECHA -Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas- sobre substancias suxeitas a autorización

08-09-2017 - ECHA

Os inspectores dous 17 países participantes efectuaron un total de 802 inspeccións no marco deste proxecto. O 78% das empresas inspeccionadas eran PEME. A gran maioría das empresas non utilizou (93%) ou comercializou (92%) ningunha das substancias que tiñan data de caducidade en 2015.

Aprobado o borrador de Norma Internacional de Seguridade e Saúde no Traballo

26-07-2017 - ISO

O Comité internacional que elabora a futura Norma de Xestión da Seguridade e Saúde no Traballo, ISO 45001, aprobou o borrador deste documento. A publicación da que será a primeira Norma internacional ISO (Organización Internacional de Normalización) neste ámbito está prevista para finais de 2017 ou 2018. Na súa elaboración participan 100 expertos de 70 países, entre eles o Estado español a través da Asociación Española de Normalización, UNE.

Informe anual 2016

20-07-2017 - EU-OSHA

Resumo das actividades realizadas durante o ano 2016 pola Axencia Europea de Seguridade e Hixiene no traballo. O texto dispoñible en castelán, conta con ligazóns aos proxectos desenvolvidos ou presentados como a enquisa ESENER - 2, «Traballo máis seguro e saudable a calquer idade – seguridade e saúde no traballo no marco do envellecmento da poboación activa» ou «Contexto e medidas en materia de seguridade e saúde no traballo nas microempresas e pequenas empresas na UE - Proyecto SESAME»

Cambia o nome do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo

18-07-2017 - Ministerio de Emprego e Seguridade Social

A través do Real Decreto 703/2017, de 7 de xullo, polo que se desenvolve a estructura orgánica básica do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, actualizase a denominación do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, que pasa a chamarse Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo, co fin, segundo se indica na nota de prensa que acompaña á aprobación do RD polo Consello de Ministros, de adaptar a denominación do INSHT "á demanda dunha sociedade cada vez máis sensibilizada coa seguridade e saúde no traballo como parte fundamental do benestar social". Un cambio de nome aludindo a unha situación de benestar laboral que non parece que se corresponda coa realidade laboral que padece o conxunto da clase traballadora...

Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo 2017 - 2020

30-06-2017 - ISSGA

O ámbito temporal da presente estratexia abrangue o período comprendido entre os anos 2017 e 2020, en concordancia cos período de vixencia das novas estratexias europea e española de seguridade e saúde no traballo. Na estratexia propóñense seis obxectivos estratéxicos para implementar e desenvolver durante o espazo temporal que esta abrangue. Os obxectivos estratéxicos compóñense de varias liñas de actuación, co fin de dividir as diferentes actuacións en función da problemática detectada, e estas a súa vez en actuacións concretas.

Cara a un traballo adaptable á idade en Europa: unha perspectiva das axencias da UE sobre o ciclo vital do emprego e o envellecemento

29-06-2017 - EU-OSHA

Este informe destaca varios desafíos asociados ao envellecemento da poboación activa e presenta solucións. As axencias da UE, Cedefop, EIGE e Eurofound, coordinadas pola EU-OSHA, céntraronse nun aspecto distinto do cambio demográfico e as súas implicacións no emprego e as condicións de traballo, así como a saúde e a formación dos traballadores. O informe examina as condicións de traballo, presenta exemplos de políticas centradas en garantir a seguridade e a saúde dunha poboación traballadora que envellece, ofrece unha perspectiva de xénero e estuda como poden a formación profesional e a aprendizaxe permanente fomentar un envellecemento activo no traballo.

Renovación da plataforma web Prevencion 10

20-06-2017 - INSHT

Esta plataforma xestionada polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no traballo dende o ano 2010, ofrece asesoramento en materia de prevención de riesgos laborales, permitindo xestionar a actividade preventiva das empresas de ata 25 traballadores nas que o empresario poida asumir a prevención na súa empresa. Na actualidade o portal dispón de 85 cuestionarios de avaliación para diferentes actividades económicas e 42 cuestionarios destinados a traballadores por conta propia.

A Inspección de Traballo emite unha instrucción na que renuncia a pedir o rexistro diario de xornada.

09-06-2017 - ITSS

Así logo de dúas sentenzas do Tribunal Supremo, a Inspección de Traballo rectifica unha instrucción anterior de marzo de 2016, na que se pedía aos inspectores e subinspectores de Traballo que esixisen ás empresas o rexistro diario de xornada como método obrigatorio para poder comprobar a realización de horas extras. De non existir este rexistro, a Inspección podía consideralo infracción grave en materia de xornada, o que reporta sancións de ata 6.260 euros.

Riscos para a seguridade e a saúde no lugar de traballo: unha análise conxunta de tres importantes enquisas

29-05-2017 - EU-OSHA

Informe realizado pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo que presenta as principais conclusións dunha análise conxunta dos datos aportados pola segunda Enquisa Europea de Empresas sobre Riscos Novos e Emerxentes (ESENER-2) efectuada por EU-OSHA, pola Enquisa de poboación activa de Eurostat (LFS) de 2013 - o seu módulo ad hoc sobre accidentes e outros problemas de saúde relacionados co traballo - e pola 6ª Enquisa europea sobre condicións de traballo (EWCS) realizada por Eurofound.

Criterio Técnico nº 97/2016, relacionado co desprazamento de traballadores/as no marco dunha prestación de servicios transnacional.

08-05-2017 - ITSS

O obxectivo deste CT, que substitúe ao CT nº 42/2005, é o de estabelecer criterios sobre desprazamentos transnacionais, tanto de traballadores/as procedentes doutros Estados do Espazo Económico Europeo (EEE) cara ao Estado español, como de traballadores/as desprazados desde o Estado español cara aos devanditos Estados. Os EEE inclúen os Estados membros da Unión Europea máis Islandia, Liechtenstein e Noruega.

Enquisa Nacional de Condicións de Traballo 2015

03-05-2017 - INSHT

Esta enquisa corresponde á edición de 2015 da Enquisa Nacional de Condicións de Traballo. Os seus resultados proporcionan información detallada sobre unha ampla variedade de cuestións, incluída a exposición aos riscos psicosociais e físicos, a organización do traballo, o equilibrio entre a vida laboral e familiar, e a saúde e o benestar.

Novo documento sobre a implementación da ZAV, Zero Accident Vision, en 27 empresas en Europa

18-04-2017 - Visión Cero Accidentes, ZAV

Un novo artigo analiza a importancia do compromiso, a comunicación, a cultura e a aprendizaxe para a implementación da Visión Cero Accidentes, ZAV, en Europa. No documento poden verse os resultados dun estudo multinacional no que participaron 27 empresas que adoptaron a unha ZAV, estratexia que parte da base de que todos os accidentes son evitables. e este documento céntrase en como as empresas implementan ZAV a través de ZAV compromiso, a comunicación de seguridade, a cultura de seguridade e a seguridade de aprendizaxe.

A participación dos traballadores na xestión da seguridade e a saúde no traballo: probas cualitativas extraídas de ESENER 2

04-04-2017 - Axencia Europea para a seguridade e a saúde no traballo

O estudo céntrase na representación dos intereses de traballadores e traballadoras en materia de seguridade e saúde tal e como a percíben os seus representantes, os compañeiros de traballo e os seus empregadores e superiores. O traballo está baseado nunha serie de entrevistas en profundidade celebradas en 143 centros de traballo de diferentes de sete Estados membros da UE: Bélxica, Estado español, Estonia, Grecia, Países Baixos, Reino Unido e Suecia. Na gran maioría dos casos trátase de centros de traballo que participaron na enquisa ESENER-2. Foron elixidos de forma que se repartisen por igual entre tres grandes sectores (o sector da empresa privada, o sector público e o sector terciario privado) e entre tres tamaños (pequenas, medianas e grandes empresas).

Plan de acción comunitario para a avaliación de 22 sustancias perigosas

27-03-2017 - Axencia Europea de Sustancias e Mesturas

No próximos tres anos, 22 Estados membros da UE avaliarán 115 sustancias, das cales 22 son de nova selección e 93 xa foron seleccionadas anteriormente. A partir da data de adopción, os Estados membros dispoñen de 12 meses para avaliar as 22 sustancias especificadas para 2017. As sustancias selecciónanse para esta avaliación co fin de aclarar a preocupación relacionadas coa súa exposición e as súas posibles propiedades perigosas: persistentes, bioacumulables e tóxicas (PBT), carcinóxenas, mutáxenas e reprotóxicas (CMR) ou disruptores endocrinos.

En marcha a iniciativa "Alerta: accidente laboral", que pretende investigar e comunicar a empresas e cidadanía os factores que provocaron accidentes graves e mortais en Navarra, e evitar así a súa repetición.

24-03-2017 - Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra (ISPLN)

A medida, presentada pola directora xerente do ISPLN, María José Pérez Jarauta, e o xefe de servizo de Saúde Laboral, Iñaki Moreno, consistirá en comunicar á sociedade e as empresas as "causas básicas que explican calquera accidente grave ou mortal ocorrido en Navarra, para que se poidan corrixir situacións similares e evitar novos casos”.

Actualización sitio web OiRA

03-03-2017 - EU-OSHA

Ferramenta interactiva en liña para a avaliación de riscos que presenta unha serie de ferramentas, adaptadas a sectores e países, para microempresas e para pequenas empresas. A actualización da interface, mellora a búsqueda da ferramenta máis axeitada para realizar unha avaliación de riscos. Inclúe unha nova sección «Recursos de promoción», na que pode atoparse material, incluídos infografías, fichas de datos e vídeos, de descarga gratuita.

Informe anual da Inspección de Traballo e Seguridade Social (Memoria ano 2015)

01-03-2017 - ITSS

No documento recóllese información referida á actividade da Inspección de Traballo e Seguridade Social nas distintas áreas que lle son competentes, Relacións Laborais, Seguridade e Saúde Laboral Prevención de Riscos Laborais, Emprego e Estranxeiría, e Seguridade Social, así como as actividades relacionadas coa elaboración de informes dentro da competencia de asesoramento e colaboración.

Informe de vangarda sobre tóxicos para a reproducción

15-02-2017 - EU-OSHA

O documento elaborado pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo, presenta os resultados dun informe que examina o coñecemento actual sobre os riscos no lugar de traballo para a reprodución: substancias químicas perigosas, como pesticidas e produtos farmacéuticos, así como factores biolóxicos, físicos, de organización e psicosociais. O texto destaca as lagoas no coñecemento e recomenda formas de avanzar para aumentar a concienciación e mellorar a prevención.

Ferramenta de visualización de datos sobre traballo máis seguro e saudable a calquera idade

14-02-2017 - EU-OSHA

A través desta ferramenta poden visualizarse os resultados esenciais do proxecto levado a cabo pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo a petición do Parlamento Europeo, sobre a seguridade e saúde no traballo (SST) no contexto dunha man de obra en proceso de envellecemento na UE.

Cancro ocupacional

13-02-2017 - IOSH

A Institution of Occupational & Health (IOSH) lanzou a campaña “No time to lose” ("Non hai tempo que perder") para concienciar sobre o cancro ocupacional como un problema de saúde importante para os traballadores no Reino Unido e internacionalmente e para suxerir algunhas solucións para abordar o problema.

Rehabilitación e reincorporación ao traballo logo do cancro

09-02-2017 - EU-OSHA

Informe elaborado pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo que proporciona unha revisión de literatura científica relevante na materia, dirixido a recoller información sobre iniciativas existentes, políticas e prácticas en rehabilitation e regreso ao traballo logo de ter sufrido cancro e reunir exemplos de intervencións exitosas.

Traballo máis seguro e saudable a calquera idade: seguridade e saúde no traballo (SST) no contexto dunha man de obra que envellece

20-01-2017 - EU-OSHA

Proxecto iniciado e financiado polo Parlamento Europeo e realizado pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo. No mesmo ofrécese unha visión xeral dos problemas relacionados co envellecemento, o traballo e a SST, así como unha análise das políticas e as iniciativas que abordan o envellecemento da poboación activa en Europa. O proxecto tamén ten en conta o estudo de Eurofound sobre o traballo sustentable.

A xestión eficaz da idade é clave para as empresas, segundo un informe de Eurofound

19-01-2017 - EU-OSHA

As denominadas revisións a metade de carreiria, MCR, nas que empregadores/as organizan unha avaliación dos traballadores/as no lugar de traballo no que se considera que é o punto medio da súa vida laboral, poden mellorar a vida laboral dun empregado/a segundo este novo informe de Eurofound. As MCR poden mellorar a vida laboral de traballadores/as e axudar a abordar o desafío do envellecemento demográfico de Europa.

Plan para promover a saúde e a seguridade dos traballadores/as en Europa

11-01-2017 - Comisión Europea

Esta iniciativa, que está "baseada en esforzos anteriores", busca mellorar a vida das persoas previndo accidentes laborais e enfermidades profesionais a través de iniciativas que protexan mellor aos traballadores/as ante o cancro de orixe laboral, que axuden as empresas, sobre todo as pequenas e medianas, nos seus esforzos para cumplir o marco normativo vixente, e a poñer maior énfase nos resultados e menos no papeleo.

Campaña «Traballos saudables» 2018-2019

20-12-2016 - EU-OSHA

A campaña que promove a Axencia Europea para o bienio 2018-2019 estará adicada ás sustancias perigosas co fin de incrementar a sensibilización e promover unha cultura de prevención nos lugares de traballo de toda a UE, centrando a atención en grupos específicos de traballadores e traballadoras.

Protocolo para mellorar a seguridade e a saúde dos seus traballadores/as en casos de violencia externa

24-11-2016 - Generalitat de Catalunya

A Mesa Paritaria Xeral de Prevención da Función Pública, na que están representadas a Administración e sindicatos, chegou a un acordo sobre o borrador do protocolo unificado que servirá de base definitiva para os procedementos de prevención e actuación ante as situacións de violencia externa. O documento diferencia o tipo de violencia que sofre o empregado/a como o dano físico ou psicolóxico e a ameaza, verbal ou con xestos, se se produce durante o horario laboral.

Guía Europea para Inspectores de Traballo sobre sílice cristalina respirable en traballos de construción

17-11-2016 - Comisión Europea

O Comité de Altos Responsables da Inspección do Traballo (SLIC) xunto co Ministerio de Traballo holandés (inspección de traballo) ven de publicar directrices dirixidas a inspectores nacionais de traballo sobre como abordar os riscos para os traballadores/as derivados da exposición á sílice cristalina respirable (SCR) xerada na construción. A guía proporciona información de referencia sobre a SCR, os riscos para a saúde, o marco regulamentario, as medidas de control e unha serie de follas de tarefas en materia de SCR.

Control do tempo traballado

05-10-2016 - ITSS

Na instrucción 3/2016 sobre os plans de traballo da Inspección de Traballo e Seguridade Social, márcase a comprobación do control das horas traballadas por parte das empresas. Segundo este organismo, as horas empregadas para desenvolver as funcións laborais deben de ser controladas pola empresa, y non polo trabajador ou traballadora, como se viña facendo. Con este novo sistema preténdese que as empresas señan conscientes do número de horas extras que fan os seus empregados co fin de retribuilas, económicamente ou en tempo, e cotizalas á Seguridade Social.

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social elimina o Libro de Visitas da Inspección de Traballo

14-09-2016 - ITSS

Este luns 12 de setembro o BOE publica a Orde ESS/1452/2016, de 10 de juño, pola que se regula o modelo de dilixencia de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social que elimina o Libro de visitas, tanto en formato papel como en formato electrónico. A nova regulamentación traslada a obriga de documentar as actuacións inspectoras das empresas á ITSS, tal e como se recolle na Lei 23/2015, do 21 de xullo, Ordenadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social, que dispón a obriga de documentar por escrito cada actuación realizada polos funcionarios da Inspección, utilizando medios electrónicos e sen que iso supoña impoñer ás empresas obriga algunha para adquirir calquera clase de libros ou formularios para a realización das devanditas dilixencias.

Redución das baixas por continxencia común.

06-09-2016 - Mutuas

Segundo Resolución de 29 de xuño de 2016, da Direción Xeral de Ordenación da Seguridade Social, que desenvolve a Orde ESS/70/2016, o Goberno pagará ás mutuas por forzar a redución das baixas pr continxencia común. O pago consistirá en incrementar o coeficiente que cobran as mutuas sobre a cota íntegra da aportación por continxencias comúns de empresas e traballadores/as.

2015: menos actuacións da Inspección de Traballo e máis accidentes laborais

05-09-2016 - ITSS

Segundo se explica na memoria do ano 2015 do Consello Económico e Social, o número de actuacións realizadas pola Inspección de Traballo e Seguridade Social ata finais de decembro de 2015, foi de 1,2 millóns, inferior nun 2,5 por cento ao ano anterior. Detectáronse 87.068 infraccións (un 11,8 por cento menos que en 2014) e foron 533.373 os traballadores/as afectados polas mesmas, o que representa un 37,6 por cento máis que o ano anterior. Mais da metade das actuacións foron en materia de Seguridade Social, 618.934, un 4,5 por cento menos que o ano anterior. En relación ao importe das sancións, no ano pasado acodouse en 2015 a cifra de 310,3 millóns de euros, o que supón unha cantidade un 6 por cento menor á correspondente en 2014.

Regulamento Europeo sobre Equipas de Protección Individual (EPIs): derroga a directiva 89/686/CEE e supón unha mellora nesta materia.

16-08-2016 - SAÚDE LABORAL

O Regulamento substitúe unha directiva, que debe ser transpuesta polos Estados membros ao seu ordenamento xurídico interno nun proceso no que con certa frecuencia pódense producir actuacións discrepantes entre uns e outros Estados, por un regulamento, que os Estados membros deben acatar na súa literalidade, sen posibilidade alguna de desviacións ou interpretacións.

Proposta para a definición de perturbador endocrino logo de tres anos de demora

11-07-2016 - Comisión Europea

Logo de tres anos de eludir unha definición dos perturbadores endocrinos, tamén denominados disruptores ou alteradores do sistema hormonal, e cal debe ser o procedemento para a súa identificación, a Comisión Europea acordou o pasado 15 de xuño os criterios para identificar os alteradores endocrinos nos ámbitos dos praguicidas e os biocidas. A Health and Environment Alliance (HEAL), no que se inclúen 70 Ong europeas relevantes en materia de saúde e medioambiente, federacións médicas europeas e grupos científicos, amosou o seu desgusto unha vez coñecida a posición da Comisión, indicando nun comunicado que logo do atraso de tres anos, os criterios propostos "non protexerán preventivamente das enfermidades que estes disruptores orixinan no sistema endocrino".

Contexto e medidas en materia de seguridade e saúde no traballo nas microempresas e pequenas empresas na UE - Proxecto SESAME

06-07-2016 - EU-OSHA

As microempresas e as pequenas empresas son a medula espinal da economía da Unión Europea e deben ser consideradas motor fundamental do crecemento económico, a innovación, o emprego e a integración social. Aproximadamente a metade dos traballadores/as europeos/as traballan en microempresas e pequenas empresas. Así pois a xestión efectiva da seguridade e a saúde no traballo (SST) nestas empresas é esencial para garantir o benestar de traballadores/as e a supervivencia económica a longo prazo das empresas. Con todo, as estatísticas e os estudos amosan que a seguridade e a saúde de moitos dos traballadores/as de microempresas e pequenas empresas está deficientemente protexida e que resulta difícil garantir unha boa xestión respecto a este tema.

III Enquisa de Saúde Laboral de Navarra: increméntanse os riscos psicosociais

04-07-2016 - Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra

Os resultados da Enquisa indican que en relación a riscos tradicionais no ámbito laboral a situación é mellor que en anos anteriores; así mesmo, disminue a percepción que traballadores/as teñen de estar expostos a riscos de sufrir un accidente, incrementándose o risco de accidente de tráfico, ser vítima dun atraco ou dunha agresión física externa derivados da actividade laboral.

Accidentes de traballo mortais - ano 2015 (Caracterización e investigación da Inspección de Traballo e Seguridade Social)

22-06-2016 - ITSS

A Dirección Xeral da Inspección de Traballo, procedeu a analizar o contido das investigacións de accidentes de traballo mortais levadas a cabo polos inspectores de traballo e Seguridade Social no ano 2015. E máis concretamente, dos accidentes de traballo mortais de carácter traumático (excluídos os accidentes de tráfico). O estudo ofrece información, sobre as causas dos accidentes (caídas de altura, esmagamentos, contactos eléctricos...), así como sobre as situacións ou contextos en que devanditos accidentes suceden,

Informe Anual 2015 da EU-OSHA: a adaptación ao cambio e os riscos e desafíos que entraña

16-06-2016 - EU-OSHA

O Informe Anual 2015 da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) destaca as principais actividades realizadas pola Axencia no ano. Entre estas actividades o informe destaca a publicación das primeiras conclusións da enquisa ESENER-2, a concesión dun Certificado de Boas Prácticas ao proxecto OiRA e conclusión da campaña «Xestionemos a tensión». Así mesmo, recóllese a publicación de diversos artigos elaborados por expertos sobre os novos desafíos e riscos emerxentes derivados dos cambios que está a vivir o mundo do traballo e as súas repercusións na seguridade e saúde dos/as traballadores/as: a produción participativa (crowdsourcing), os fármacos que melloran o rendemento e a robótica.

Observatorio sobre nanomateriais

09-06-2016 - Comisión Europea

A Comisión Europea comunicou aos Estados membros que a opción que considera idónea para incrementar a transparencia en relación ao emprego de nanomateriales é unha páxina web pública, ou "observatorio", na que se recompile a información existente, en detrimento dun sistema de notificación obrigatoria da UE. Así pois, en lugar de esixir ás empresas que rexistren anualmente o emprego de nanomateriais a través dun Rexistro, se pasará á recollida de información sobre os mesmos, que estará compilada nun Observatoiro de acceso público. A Comisión delegou a tarefa de garantir a transparencia e a trazabilidad dos nanomateriales á Axencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA).

Nova folla de ruta para reducir a exposición a axentes canceríxenos no lugar de traballo

02-06-2016 - Enfermidade profesional

O 25 de maio de 2016 , seis organizacións, entre elas a EU-OSHA , a Comisión Europea e os interlocutores sociais europeos asinaron un pacto para participar nunha nova folla de ruta para co fin de reducir a exposición a axentes cancerígenos no lugar de traballo. A iniciativa comeza coa Presidencia neerlandesa da UE en 2016 e está apoiada pola Presidencia austriaca da UE en 2019 .

Proposta para mellorar a protección dos/as traballadores/as fronte ao cancro causado por productos químicos

16-05-2016 - Comisión Europea

O cancro é a primeira causa de mortes relacionadas co traballo na UE, representando o 53% do total. O número de mortes atribuídas ao cancro de orixe laboral na Unión Europea rolda as 102.000 por ano. Co fin de mellorar a protección de traballadores e traballadoras en relación á exposición a substancias canceríxenas, Comisión Europea propón cambios na Directiva relativa a axentes canceríxenos e mutaxénicos (2004/37 / CE) para limitar a exposición a 13 produtos químicos canceríxenos no lugar de traballo.

Evolución da calidade no traballo no Estado español

13-05-2016 - Saúde laboral

Segundo datos pola Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Estado español presenta os peores datos referidos á saúde no traballo no entorno europeo. A análise baseose en tres indicadores fundamentais: a seguridade do mercado laboral (risco de desemprego e cobertura no caso de desemprego), calidade do entorno de traballo e remuneracións. Os datos que permiten observar a evolución da calidade do traballo nos últimos dez anos foron recollidos dende 2005 ata 2015.

O Colexio Oficial de Médicos de Barcelona pide que se notifiquen as baixas directamente á empresa

04-05-2016 - Saúde

Nunha rolda de prensa, o presidente do Colexio Oficial de Médicos de Barcelona, indicou que as baixas laborais deberían notificarse de forma automática por parte do médico ás empresas e non como ocorre actualmente, que é o paciente o responsable de comunicar esta condición ao seu centro laboral: "É unha situación totalmente anacrónica que, con todos os avances tecnolóxicos que existen hoxe en día, sexa preciso levar un papel dunha oficina a outra".

A revisión da Directiva sobre o deseño e comercialización de EPI entra na súa fase final

30-03-2016 - PARLAMENTO EUROPEO

A revisión da Directiva 89/686 / CEE sobre o deseño e a comercialización de equipos de protección individual (EPI) foi aprobada en primeira lectura polo Parlamento Europeo o 20 de xaneiro de 2016 e deberá ser aprobada en breve pola Comisión Europea para a súa publicación.

ESENER-2 Segunda enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes

30-03-2016 - EU-OSHA

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo ven de publicar os datos da enquisa ESENER - 2. O traballo da conta dos resultados obtidos logo de realizar preto de 50.000 enquisas no ano 2014 en empresas de todos os sectores de actividade, que tiñan un mínimo de 5 empregados, repartidas nun total de de 36 países. As enquisas requerían información acerca da xestión dos riscos de seguridade e saúde no lugar de traballo, facendo fincapé nos riscos psicosociais, como o estrés laboral, a violencia ou o acoso.

Campaña contra o cancro laboral

21-03-2016 - ETUI

O Instituto Sindical Europeo, ETUI, ven de poñer en marcha unha campaña dirixida ao uso nos lugares de traballo de carcinóxenos e do cancro laboral relacionado con este uso. Entre outras medidas o ETUI publicou unha proposta en relación a límites de exposición vinculantes na EU.

Campaña "Traballos saudables en cada idade"

17-03-2016 - Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo

A Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo presentará a súa nova campaña para o bienio 2016-2017 o vindeiro 14 de abril. Con esta campaña, a Axencia Europea pon o foco na necesidade de ter presente a idade de traballadoras e traballadores á hora de valorar os riscos aos que están expostos no traballo. O traballo debe adaptarse ás capacidades individuais, habilidades e idade.

Análise en liña dos datos da enquisa ESENER-2 no Estado español

08-02-2016 - INSHT

O INSHT ven de incluír os datos da enquisa ESENER-2, na ferramenta que permite a consulta flexible dos resultados. A enquisa de carácter multinacional, na que participaron empresas de 36 países europeos, foi realizada pola Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA). Dentro da mostra, atópanse 3.162 centros de traballo situados no Estado español.

Resolución do Parlamento Europeo sobre o Marco estratéxico da UE en materia de saúde e seguridade no traballo 2014-2020

25-01-2016 - PARLAMENTO EUROPEO

Na Resolución sobre o Marco estratéxico da UE en materia de saúde e seguridade no traballo 2014-2020, aprobada o 25 de novembro, o Parlamento Europeo adica 23 referencias ás enfermidades causadas polo traballo e os riscos emerxentes e destaca a relativamente escasa atención que se presta aos accidentes.

O Tribunal Europeo de Xustiza condena á Comisión Europea pola súa inacción fronte aos disruptores endocrinos

20-01-2016 - TRIBUNAL EUROPEO DE XUSTIZA

No recurso interposto o 4 de xullo de 2014 por Suecia contra a Comisión Europea, a parte demandante solicita ao Tribunal Xeral que declare que a Comisión Europea infrinxiu o artigo 5, apartado 3, do Regulamento (UE) nº 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de maio de 2012, relativo á comercialización e o uso dos biocidas, ao non adoptar actos delegados que precisen os criterios científicos aplicables para determinar a existencia de propiedades de alteración endocrina.

As prioridades para o ano 2016 da Comisión Europea en materia de Seguridade e Saúde no Traballo

08-01-2016 - SAÚDE LABORAL

Facilitar o cumprimento de REACH e garantir que a lexislación sobre prevención de riscos laborais sexa viable e aplicada, protexer aos europeos/as contra os perigos dos disruptores endocrinos, revisión da lexislación sobre seguridade e saúde no traballo, incluídos os axentes canceríxenos e mutáxenos e a revisión da directiva sobre o desprazamento de traballadores/as son algunhas das accións que a Comisión Europea programa para este ano.

Informe de fiscalización sobre a xestión e o control efectuados polas mutuas en materia de asistencia sanitaria concertada con medios alleos

08-01-2016 - Tribunal de Contas

O Pleno de Tribunal de Contas aprobou o "Informe de fiscalización sobre a xestión e o control efectuados polas Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades profesionais da Seguridade Social en materia de asistencia sanitaria concertada con medios alleos" . O ámbito temporal de fiscalización abrangue o exercicio 2013. Entre os obxectivos da fiscalización atópase a verificación das actuacións de control da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, DXOSS, na súa función de coordinación e tutela das Mutuas, así como analizar se os concertos de asistencia formalizados con medios alleos se realizaron conforme a principios de eficiencia e economía.

A Comisión Europea proponse restrinxir a presenza de sustancias canceríxenas, mutáxenas e teratóxenas (CMR) nos produtos de consumo

04-12-2015 - COMISIÓN EUROPEA

A Comisión Europea planea endurecer a normativa sobre a presenza nos produtos de consumo de sustancias que son carcinóxenas, mutáxenas ou tóxicas para a reprodución (CMR). Os primeiros produtos de consumo afectados serán a roupa e os produtos téxtiles para o fogar como cortinas, alfombras, toallas e roupa de cama.

O 1 de decembro entra en vigor a nova regulación da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal

01-12-2015 - Ministerio de Emprego e Seguridade Social

O 1 de decembro entra en vigor a Orde ESS/1187/2015, do 15 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.

Os Ministerios de Sanidade e Emprego traballan na inclusión de tres novas enfermidades profesionais

26-11-2015 - ENFERMIDADE PROFESIONAL

O Grupo de Traballo de Enfermidades Profesionais, formado por representantes do Ministerio de Sanidade, do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e sindicatos e empresarios, traballa para incluír o cancro de laringe -producido por inhalación de po de amianto e cromo-, o cancro de pulmón por exposición a sílice cristalina e a neumopatía intersticial difusa, na lista de enfermidades profesionais.

A Comisión Europea publicará unha avaliación “pioneira” sobre os disruptores endocrinos en 2016

20-11-2015 - COMISIÓN EUROPEA

Segundo informaron fontes do executivo comunitario, Bruxelas apunta a comezos do ano que vén para aprobar a súa primeira avaliación de impacto sobre os criterios para identificar disruptores endocrinos. Trátase dun paso previo ao lanzamento dunha proposta lexislativa para a súa regulación.

Enquisa Nacional de Xestión de Riscos Laborais nas Empresas -ESENER 2-

16-11-2015 - INSHT

A Enquisa Europea ás empresas sobre riscos novos e emerxentes (ESENER) EU-OSHA é unha extensa investigación sobre como os riscos de saúde e seguridade son xestionados nos lugares de traballo europeos. Mediante a ampliación da mostra que correspondía ao Estado, logrouse mellorar a representatividade nacional na devandita enquisa e a comparabilidade cos países europeos.

Primero Plan de aplicación da Estratexia española 2015-2020

09-11-2015 - INSHT

O INSHT ven de publicar na súa web o documento no que se detalla en qué consistirá o primeiro Plan de Aplicación da Estratexia, que abarca o período 2015-2016. O Plan, que ocupa unhas 15 páxinas do total do texto publicado, consta de 65 medidas. Para estas medidas están definidos responsables de execución, planificación e indicadores de proceso e resultado, co fin de avaliar o grao de avance das medidas e a efectividade das mesmas.

A Comisión Europea está a dar os primeiros pasos para a creación dun Sistema de Información Europeo en Saúde e Seguridade no Traballo

28-10-2015 - COMISIÓN EUROPEA

O Diario Oficial da Unión Europea publicou o pasado 4 de setembro a petición de ofertas nº VT/2015/049 cuxo obxectivo é: “Desenvolvemento e deseño dun modelo estrutural para a construción e posta en funcionamento dun sistema de información sobre a saúde e a seguridade no traballo na Unión Europea”.

Acreditación única para Mediciña do Traballo

22-10-2015 - SERVIZOS DE PREVENCIÓN

O Consello de Ministros aprobou o Real Decreto 899/2015, de 9 de outubro, polo que se modifica o Regulamento dos servizos de prevención de riscos laborais aprobado por Real Decreto 39/1997. O obxectivo da modificación é simplificar o procedemento de acreditación correxindo as diferenzas na interpretación e mellorando a súa aplicación.

A Inspección de Traballo endurece o control de cotizacións sociais por accidente laboral

19-10-2015 - ITSS

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social está a levar a cabo un amplo plan de inspección para comprobar as cotizacións sociais das empresas por accidentes de traballo cunha aplicación da lei moito máis severa. As inspeccións están a pecharse con reclamacións millonarias en moitos casos.

Plan de Acción 2015-2016 da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo

29-09-2015 - Saúde laboral

Co fin de acadar os obxectivos marcados, a Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo (2015-2020) estabelece a elaboración de tres Plans de Acción que comprenden os períodos: 2015-2016, 2017-2018 y 2019-2020. A Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo aprobou en xullo de 2015 o primeiro plan de acción, que corresponde ao período 2015-2016.

Publicada a ISO 9001: 2015

25-09-2015 - Organización Internacional de Normalización

Despois da revisión durante tres anos por parte de expertos de 95 países vende publicarse a ISO 9001: Sistemas de Xestión da Calidade. Segundo o presidente do subcomité de ISO que desenvolveu e revisou a norma, edición 2015 conta con importantes cambios, entre os que cita que esta versión se centra máis na xestión de procesos e menos na documentación, empregando o ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar en todos os niveis da organización.

O Goberno quere mellorar os incentivos ás empresas con baixa sinistralidade

11-09-2015 - sinistralidade

O Goberno está a traballar no proxecto de real decreto para mellorar os incentivos que reciben as empresas que declaran baixos límites de sinistralidade laboral, tal e como se contempla na Lei de Mutuas. Con esta nova regulación preténdese simplificar o procedemento de solicitude para as empresas e axilizar o abono das primas que se estabelezan.

Dispoñibles os resultados da enquisa ESENER - 2 sobre seguridade e saúde no traballo

26-06-2015 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

O 23 de xuño de 2015, a EU-OSHA presentou en Bruxelas ao Parlamento Europeo as principais conclusións da segunda edición da súa Enquisa Europea de Empresas sobre Riscos Novos e Emerxentes ESENER - 2. Logo de realizar entrevistas en preto de 50.000 empresas, a enquisa puxo de manifesto que os factores de riscos relacionados cos trastornos psicosociais e musculoesqueléticos son os que máis afectan a traballadores e traballadoras nos centros de traballo de Europa, e que a avaliación de riscos segue a considerarse a mellor forma de combatilos.

Informe anual 2014 da EU-OSHA: Mellora das condicións laborais, especialmente nas pequenas empresas

19-06-2015 - AXENCIA EUROPEA PARA A SEGURIDADE E A SAÚDE NO TRABALLO

Entre as actividades principais da axenda da Axencia Europea para 2014 encontrábase a adopción do novo marco estratéxico da Unión Europea en materia de seguridade e saúde no traballo, o lanzamento de OSHwiki, as ferramentas OiRA, e a publicación da “Guía electrónica para a xestión do estrés e dos riscos psicosociais”.

Criterio técnico en materia de contratación temporal

20-04-2015 - ITSS

A Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, na súa condición de Autoridade Central da ITSS ven de ditar o Criterio Técnico ITSS nº 95/2015 en materia de contratación temporal

Estratexia española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020

10-04-2015 - Saúde laboral

O Pleno extraordinario da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo ratificou a Estratexia española de Seguridade e Saúe no Traballo para o período 2015-2020, logo de case dous anos e medio de espera. A estratexia estrutúrase en base aos obxectivos xerais que son promover unha mellor aplicación da lexislación en materia de seguridade e saúde no traballo e a súa consolidación en materia de seguridade e saúde no traballo e a súa consolidación nas Comunidades Autoónomas, especialmente nas pemes, e favorecer a mellora continua das condicións de traballo, centrándose especialmente na prevención das enfermidades profesionais.

Plan Xeral de Actividades Preventivas da Seguridade Social

07-04-2015 - mutuas

A Seguirdade Social ven de remitir aos axentes sociais o proxecto de Resolución no que se define o Plan Xeral de Actividades Preventivas da Seguridade Social que deberán aplicar as Mutuas no ano 2015. En relación ao asesoramento técnico a pemes incluído no Plan, este céntrase nos sectores que están a rexistrar un maior número de accidentes graves e mortais; así contémplanse 30 sectores nos que a porcentaxe de accidentes graves e mortais é do 82,93%. En relación ao programa anterior, 26 sectores repiten e se incorporan 3 novos.

A reforma da Inspección de Traballo pecha a posibilidade de que Galiza teña competencias plenas nesta materia

01-04-2015 - ITSS

A representación de CIG e ELA no Consello Económico e Social emitiu un voto particular ao ditame sobre o Anteproxecto de Lei Ordenadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social, ao entender que o Goberno español pretende, mediante este mecanismo, coartar a transferencia das competencias en materia de inspección laboral ás autonomías, pois non se estabelece mecanismo nin procedemento algún para futuros procesos de transferencia da Inspección de Traballo e Seguridade Social. A este respecto, cómpre lembrar que no seu momento Galiza solicitou a transferencia desta competencia, mais coa nova reforma esta vía queda pechada.

A mercantilización das sociedades de prevención

24-03-2015 - SSPPAA

O vindeiro 31 de marzo rematará o proceso de privatización das sociedades de prevención das Mutuas tal e como se contempla na Lei 35/2014, do 26 de decembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social. As sociedades de prevención están a funcionar como servizos de prevención alleos para moitas empresas, encargándose das actividades de prevención de riscos laborais que se lles contratan: elaboración de plans de prevención, formación en prl, vixilancia da saúde, etc.

Anteproxecto de Lei do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social

18-03-2015 - ITSS

No Consello de Ministros do pasado 13 de marzo, se procedeu a informar sobre o Anteproyecto de Lei Ordeadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social que inclúe a creación dunha escala de Subinspectores de Seguridade e Saúde no Traballo. Este Anteproxecto supón a actualización da normativa vixente, que data de 1997. A futura Lei prevé un incremento dos recursos destinados pola Inspección para a prevención de riscos laborais e para combatir a sinistralidade laboral. Con este fin se creará dentro da Inspección unha nova Escala de Subinspectores de Seguridade e Saúde no Traballo.

Decreto sobre o emprego de unidades móbiles polos Servizos de Prevención Alleos

09-03-2015 - SSPPAA

A Audiencia Nacional admitiu a trámite o recurso contencioso-administrativo que interpuxo a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) contra o decreto do Principado de Asturias de 2014 que regula o emprego por parte dos servizos alleos de prevención de riscos laborais de unidades móbiles.

Primeiros resultados da enquisa ESENER - 2

13-02-2015 - AXENCIA EUROPEA PARA A SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

Na páxina web da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo pode atoparse una selección dos principais resultados de ESENER-2, a segunda edición da "Enquisa europea nas empresas sobre riscos novos e emerxentes", realizada pola Axencia. Para este traballo procedeuse a enquisar a preto de 50.000 empresas de toda Europa sobre seguridade e saúde no traballo (SST), sobre todo no que ten relación cos riscos psicosociais e a xestión da SST.

Informe anual da Inspección de Traballo

11-02-2015 - ITSS

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social publicou o Informe anual da Inspección de Traballo e Seguridade Social 2013. Neste informe reflíctense o conxunto das actividades realizadas pola Inspección de Traballo, adicando un capítulo específico á prevención de riscos laborais.

Novos estatutos do ISSGA-Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral-

14-01-2015 - ISSGA

O pasado día 2 de xaneiro o DOG publicou o Decreto 165/2014 polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Publicada no BOE a Lei de Mutuas de Accidentes de Traballo

29-12-2014 - MUTUAS

A reforma da Lei Xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das Mutuas de Accidentes de Traballo e enfermidades Profesionais da Seguridade Social entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2015. A presente lei ten por finalidade regular na súa integridade o réxime xurídico das ata agora denominadas Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, que pasarán a denominarse Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social e das funcións que desenvolven como entidades asociativas privadas colaboradoras na xestión da protección pública.

A nova Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo ten data de aprobación

15-12-2014 - Saúde laboral

A nova Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo, logo de ter sido obxeto do diálogo social, está previsto que sexa aprobada na próxima reunión da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde. A finalidade da nova Estratexia non é outra que manter, complementar e reforzar, de forma activa, todos os programas ou medidas para conseguir crear unha verdadeira conciencia social que poña de manifesto a importancia do cumprimento das normas preventivas e as graves consecuencias que poden derivarse do seu incumprimento.

Guía electrónica gratuíta para a xestión do estrés e os riscos psicosociais no traballo.

28-11-2014 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

No marco da campaña Traballos saudables: «Xestionemos o estrés», a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) presenta a súa guía electrónica para a xestión do estrés e os riscos psicosociais. O estrés constitúe unha importante fonte de preocupación para a seguridade e a saúde no traballo nun 80% das empresas europeas, e é unha das principais causas da perda de xornadas laborais en Europa. Con todo, menos dun terzo dos centros de traballo europeos dispoñen de procedementos para abordar o estrés relacionado coa actividade laboral. A guía electrónica é unha ferramenta práctica concibida para axudar a empleadores/as e traballadores/as, sobre todo nas pequenas empresas, a comprender e xestionar mellor o estrés e os riscos psicosociais.

Un novo informe mostra como xestionan a tensión os lugares de traballos saudables

07-11-2014 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde non Traballo

O informe recoñece a complexidade da relación entre a saúde e o traballo, e admite que se necesita apoio práctico para facer posible un cambio. Ofrece un panorama xeral das condicións laborais e a incidencia dos riscos psicosociais en Europa, analiza a forma de xestionar os riscos no traballo e esboza intervencións políticas.

Manual de Seguridade no Laboratorio

29-10-2014 - ISSGA

Este manual proporciona información básica para desenvolver o traballo de laboratorio en condicións seguras en consonancia co que marca a lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais. Ademais de abordar os principais perigos e riscos, a guía inclúe normas de conduta e protocolos de actuación en caso de accidente. No documento considéranse fundamental os riscos producidos nun laboratorio onde exista unha exposición a axentes químicos.

O ISSGA desenvolverá unha campaña en 60 concellos de Galicia para concienciar sobre os riscos no manexo do tractor

28-08-2014 - ISSGA

O obxectivo da campaña é chegar a esa poboación rural que utiliza o tractor con dúas mensaxes. Dunha banda, alertar e concienciar dos riscos do manexo do tractor e dos seus aparellos e informar de cales son as causas máis recorrentes dos sinistros; e, doutra banda, como órgano técnico en materia de prevención, facilitar recomendacións básicas, que, de terse sempre en conta, evitarían os accidentes ou, cando menos, minimizarían a súas consecuencias.

ISO lanza o borrador de Norma internacional de Seguridade e Saúde no Traballo

29-07-2014 - Xestión preventiva

A Organización Internacional de Normalización (ISO) publicou o primeiro borrador da futura Norma internacional ISO 45001 de Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde no Traballo, o ISO/CD 45001 (Committee Draft), en cuxa elaboración participan expertos de 66 países do mundo, incluíndo polo Estado español técnicos de AENOR.

Novo video para a concienciación sobre a seguridade e saúde no traballo

23-07-2014 - Comisión Europea

O video foi realizado co fin de acompañar a presentación do Marco Estratéxico para a Saúde e Seguridade no Traballo 2014-2020. Os obxetivos da Estratexia baséanse en identificar os mellores instrumentos mejores para que permitan facer do lugar de traballo un sitio más seguro para todos os traballadores en Europa.

Reforma das Mutuas Colaboradoras da Seguridade Social e da xestión da Incapacidade Temporal

21-07-2014 - Mutuas

O pasado venres remitiuse ás Cortes Xerais o PROXECTO DE LEI pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, así como o REAL DECRETO polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.

O Consello de Ministros aprobará hoxe a nova Lei de Mutuas

18-07-2014 - Mutuas

O Consello de Ministros aprobará previsiblemente hoxe o Real Decreto de xestión da incapacidade temporal e o proxecto de lei de mutuas, polo que se concederá a estas entidades unha maior capacidade de intervención nas baixas médicas por enfermidade común. En concreto, as mutuas poderán realizar o seguimento da prestación de incapacidade temporal derivada de enfermidade común desde o primeiro día da baixa e formular, como ocorre actualmente, unha proposta de alta médica «motivada».

O Goberno impón un árbitro nas baixas se a mutua discrepa do médico

11-07-2014 - Mutuas

A regulación das baixas por enfermidade percorreu un longo e tortuoso camiño. Os empresarios presionaron ao Goberno para que dea máis control ás mutuas e que estas poidan decidir a alta dos traballadores. Ao comezo da lexislatura, a ministra de Emprego, Fátima Báñez, prometeu á CEOE que así sería porque, ademais, permitiría reducir o custo da incapacidade temporal para as arcas públicas. O proxecto, con todo, atopouse co muro dos sindicatos e dos médicos do sistema público de saúde, que fixeron valer o carácter sanitario da baixa. Tras ano e medio de debate e sucesivos borradores, o Consello de Ministros ten previsto aprobar este venres o Real Decreto de Incapacidade Temporal (IT) e o anteproxecto de Lei de Mutuas da Seguridade Social.

A Seguridade Social reclama a FREMAP que devolva 43 millóns de diñero público gastado indebidamente

08-07-2014 - Mutuas

A Seguridade Social reclama á mutua de accidentes Fremap que devolva 43,2 millóns de euros de diñeiro público que entre 2006 e 2011 gastou indebidamente, segundo auditorías da Intervención Xeral da Seguridade Social deses anos. Nesas auditorías e en documentación interna da mutua á que tivo acceso este xornal hai gastos en dietas, viaxes para a xunta directiva e as súas parellas, BMW e outros coches de luxo para os directivos, ademais de pagos a colaboradores comerciais para captar novos mutualistas, algo prohibido por lei. Este último concepto é o máis voluminoso: 24,2 millóns.

Un decreto fixará a duración media das baixas laborais

17-06-2014 - Saúde laboral

Elaboraranse unhas táboas coa duración media estimada que teñen as baixas, en función da patoloxía, a idade do traballador ou a ocupación. En cada parte de baixa aparecerá esta cifra estimada dos días que, en termos medios, prolóngase o período de incapacidade. É a principal novidade que inclúe o real decreto sobre incapacidade temporal (IT) elaborado polos Ministerios de Emprego e Sanidade que antes de verán aprobará o Consello de Ministros e cuxo fin último é pór coto ás ausencias inxustificadas do traballo, unha ameaza histórica en España para a produtividade e competitividade das empresas.

Informe anual correspondente a 2013

17-06-2014 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

No seu informe anual correspondente a 2013, a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no traballo (EU-OSHA) amosa o traballo feito na promoción dos beneficios económicos que comporta o investimento en seguridade e saúde no traballo, subliñando a importancia da colaboración.

Profesionalidade, asociacións e rendemento para unha Inspección de Traballo eficaz

12-06-2014 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

Na conferencia bianual da Asociación Internacional da Inspección de Traballo celebrada en Xenebra, a directora da EU-OSHA pronunciou un discurso de apertura no que se referiu aos desafíos e as oportunidades da Inspección de Traballo. Unha das cuestións fundamentais é a crecente diversificación da man de obra e as repercusións que isto leva para a seguridade e a saúde no traballo (SST), especialmente no caso das mulleres traballadoras.

Presentada a Estratexia Europea 2014 - 2020

09-06-2014 - Comisión Europea

Co fin de protexer mellor aos traballadores máis de 217 millóns na UE de accidentes de traballo e as enfermidades, a Comisión Europea presentou o pasado día 6 de xuño un novo Marco Estratéxico para a Saúde e Seguridade no Traballo 2014-2020, que identifica os principais desafíos e obxectivos estratéxicos para a saúde e seguridade no traballo, presenta accións clave e identifica os instrumentos para facer fronte a estes. Segundo a Comisión Europea, este novo marco ten como obxectivo garantir que a UE segue desempeñando un papel protagónico na promoción dos altos estándares para as condicións de traballo dentro de Europa e a nivel internacional, en consonancia coa estratexia Europa 2020.

As mutuas priorizarán a prevención en empresas de ata 50 traballadores con máis mortalidade

05-06-2014 - MUTUAS

O Plan Xeral de Actividades Preventivas da Seguridade Social a executar polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais dará de novo prioridade este ano ás empresas de ata 50 traballadores que operan naqueles sectores de actividade con máis sinistros graves e mortais, entre os que se encontran as actividades de construción especializada, a construción de edificios, a agricultura, o transporte terrestre e por canalización e o comercio almacenista.

Un novo informe analiza o custo dos accidentes laborais e dos problemas de saúde no traballo

23-05-2014 - SAÚDE LABORAL

Un informe da EU-OSHA recolle e analiza unha serie de estudos nos que se avalían os custos da deficiencia ou a falta de sistemas de seguridade e saúde no traballo.

O accidente dun traballador en Sabón pode custar á súa empresa 230.000 €

23-05-2014 - SAÚDE LABORAL

A grave caída que sufriu en setembro de 2007 un operario dunha empresa de metalurxia durante os traballos de reforma dunha nave do polígono de Sabón chega a finais deste mes aos xulgados e pode custar ao administrador da compañía ata dous anos e medio de cárcere e o pagamento dunha indemnización de 230.000 euros.

O Estado axustará 227 millóns acurtando baixas médicas

20-05-2014 - Mutuas

O Plan Nacional de Reformas 2014 remitido a Bruxelas presume do aforro que suporá, segundo os cálculos gobernamentais, a reforma da Administración pública. O Executivo estima que se aforrará 13.569 millóns no período 2013-2015, o que supón ao redor de 7.129 millóns derivados da posta en marcha da polémica lei de racionalización e sustentabilidade da Administración local (recorrida no Tribunal Constitucional pola oposición e varias comunidades) e outros 6.440 procedentes de distintas actuacións da Comisión para a reforma da Administración Pública (CORA).

Campaña sindical contra o programa REFIT da Comisión Europea

05-05-2014 - Xestión preventiva

O European Trade Union Institute - ETUI (Centro independiente de investigación y de formación de la Confederación europea de los sindicatos) está decididamente en contra do programa REFIT da Comisión Europea, que considera un atentado extremadamente perigoso para os dereitos dos traballadores, en particular respecto da seguridade e a saúde.

A potestade de dar altas médicas atrasa a reforma das mutuas

28-04-2014 - MUTUAS

Entre os plans do Ministerio de Emprego sempre estivo aprobar na primeira metade de 2014 a nova regulación das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais, que son entidades colaboradoras da Seguridade Social que xestionan xa as baixas laborais de preto do 90% dos traballadores.

O INSHT axudará ás empresas de ata 10 e 25 traballadores a previr accidentes por 1,6 millóns

28-04-2014 - xestión preventiva

A Seguridade Social encomendou ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) a xestión en 2014 dos seus servizos 'Prevención10.es' e 'Prevención25.es', cos que se pretende axudar as empresas de ata 10 e de ata 25 traballadores, respectivamente, no cumprimento das súas obrigas en prevención de riscos laborais.

Redución das/os delegadas/os de prevención nas administracións públicas

22-04-2014 - Xestión preventiva

O Ministerio de Facenda confirmou que prepara un Real Decreto de modificación da normativa sobre prevención de riscos laborais, que terá como consecuencia unha redución dos delegados sindicais destinados a estas tarefas no seo da Administración Xeral do Estado (AGE). Segundo indicaron fontes do departamento que dirixe Cristóbal Montoro, esta decisión tómase ante a necesidade de adaptar a normativa relativa á prevención de riscos laborais á realidade da AGE e de levar a cabo unha "racionalización dos comités de seguridade e saúde" neste ámbito.

Campaña "Xestionemos o estrés"

16-04-2014 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo inaugurou a nova Campaña Europea bienal 2014-2015 sobre riscos psicosociais baixo a lema Traballos saudables "Xestionemos o estrés". Esta Campaña oriéntase a sensibilizar sobre o crecente problema dos riscos psicosociais e impulsar a xestión dos devanditos riscos nas empresas mediante instrumentos prácticos.

A Audiencia Nacional anula os incentivos aos Inspectores do INSS polas altas médicas

04-04-2014 - INSS

"Non é admisible que o resultado do control dos procesos de incapacidade temporal se condicione polo cumprimento duns obxectivos que dan dereito a percibir un complemento de produtividade", con esta argumentación a Audiencia Nacional, a través dunha sentenza ditada o pasado 18 de decembro, pon fin aos incentivos económicos que dende 2011 poderían cobrar os Inspectores do INSS en función do número de altas médicas que tramitasen.

A Responsabilidade social corporativa será obrigatoria na UE, pero só para as empresas moi grandes

03-04-2014 - RSE

Só unha de cada sete grandes empresas -ao redor de 6.000 sociedades cotizadas- deberá informar sobre as súas políticas en materia de diversidade, cuestións sociais e corrupción, así como dos riscos que supoñen as súas políticas para os dereitos humanos dos traballadores e para o medio, mesmo a través das súas cadeas de subministración, segundo a proposta da Comisión Europea sobre a que o Parlamento e o Consello xa lograron un acordo de principio. Á espera da aprobación final polo Parlamento Europeo e o Consello Europeo, a responsabilidade social das empresas pasa de voluntaria a obrigatoria.

Bruxelas investiga 100 millóns de presuntas axudas ilegais do Estado ás mutuas

31-03-2014 - MUTUAS

A Dirección Xeral da Competencia da Comisión Europea investigará 100 millóns de euros de presuntas axudas ilegais indirectas do Estado ás mutuas, "unha situación de competencia desleal no sector da prevención de riscos laborais", segundo a denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación da Federación ASPA e a Asociación ANEPA.

O INSHT impulsa unha Rede de Empresas Saudables

28-03-2014 - INSHT

O INSHT pon en marcha un procedemento para o recoñecemento de boas prácticas empresariais en promoción da saúde.

A identificación de prioridades para a investigación sobre seguridade e saúde ocupacional contribuirá ao logro dos obxectivos de Europa para 2020.

26-03-2014 - EU-OSHA

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) identificou unha serie de áreas prioritarias básicas para a investigación da seguridade e a saúde no traballo (SST) que contribuirán ao logro dos obxectivos de Europa para 2020.

Publicados os datos provisionais da actuación da ITSS durante o 2013

19-03-2014 - Inspección de Traballo e Seguridade Social

A Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, fixo públicos os cadros estatísticos (con datos provisionais), correspondentes ás actuacións levadas a cabo polo organismo no pasado ano 2013.

Reino unido: multas astronómicas por incumprimentos de seguridade

13-03-2014 - XESTIÓN PREVENTIVA

O mes pasado, o Tribunal de Apelación rexeitou os recursos presentados por Sellafield e Network Rail contra multas de 700.000 e 500.000 libras, respectivamente. Aínda que as directrices xudiciais recentes sobre os criterios a aplicar facían prever un incremento das sancións, cantidades como as citadas pareceron a algúns observadores claramente esaxeradas.

O Tribunal Supremo ratifica os actos de competencia desleal das mutuas no sector da prevención de riscos laborais

10-03-2014 - Mutuas

A sentenza, de 4 de marzo do presente 2014, falla estimando que as condutas das mutuas denunciadas no expediente en cuestión constituían un falseamiento da libre competencia por actos desleais. Esta denuncia foi interposta en 2007 por ASPA, Asociación de Servizos de Prevención Alleos, ante a Comisión Nacional de Competencia por considerar que as mutuas poderían seguir un conxunto de condutas restritivas da competencia no mercado dos servizos de prevención de riscos laborais entre o período 2002-2005.

Todo sobre o sistema preventivo en Alemaña

25-02-2014 - XESTIÓN PREVENTIVA

Con este documento a OMS inicia o que parece será unha colección dedicada a describir os sistemas preventivos nacionais de distintos países.

Publicación de novas ferramentas de avaliación de riscos en liña

21-02-2014 - XESTIÓN PREVENTIVA

Nos últimos meses implementáronse varias ferramentas na web de OiRA. Con isto, o número total de ferramentas de avaliación interactiva de riscos en liña (OiRA) ascende a 15.

Campaña de prevención de accidentes laborais debido a esvaróns e tropezos

12-02-2014 - EU-OSHA

O Comité de Altos Responsables da Inspección de Traballo (CARIT) decidiu levar a cabo durante 2014 unha campaña de prevención de accidentes laborais debido a esvaróns e tropezos sobre un chan plano. Trátase dunha campaña de inspección e información dirixida tanto a empregadores coma a empregados.

O Parlamento Europeo avoga por unha Inspección de traballo eficaz

06-02-2014 - SAÚDE LABORAL

O pasado día 14 de xaneiro, o Parlamento Europeo aprobou unha resolución titulada "Inspeccións laborais efectivas como estratexia para mellorar as condicións de traballo en Europa"

As mutuas deberán vender o seu negocio privado de prevención

04-02-2014 - Mutuas

O Goberno prepara unha reforma profunda das Mutuas de Accidentes de Traballo e de Enfermidades Profesionais. Preténdese que se adiquen exclusivamente ás súas funcións como entidades colaboradoras da Seguridade Social. Así entre outras cuestións deberán desprenderse e vender a súa actividade privada, que está orientada á prevención de riscos laborais. En principio, estas entidades teñen até o 31 de decembro deste ano para facelo. E no caso de que, no devandito prazo, non vendesen a sociedade, ou a totalidade da súa participación na sociedade na que estean, as empresas correspondentes «entrarán en causa de disolución». Feito que debe ser trasladado ao Ministerio de Emprego e de Seguridade Social en xaneiro do próximo ano, «co acordo de disolución debidamente inscrito no Rexistro Mercantil» e con todos os documentos justificativos da operación que lle requira a Seguridade Social. É máis, o Goberno conta con que a venda das sociedades de prevención lle facilite o cobro da débeda de 40 millóns de euros que manteñen coa Seguridade Social.

A CIG rexeita o Anteproxecto de Lei polo que se muda a Lei Xeral da Seguridade Social no relativo ao réxime xurídico das Mutuas

24-01-2014 - MUTUAS

Desde 1995 os sucesivos Gobernos españois veñen de aprobar diversas disposicións legais e regulamentarias de cara a facilitar o control, mediante as Mutuas, da asistencia sanitaria da clase traballadora por parte da patronal, conceptuadas estas como asociacións de empresarios que, sen embargo, xestionan recursos públicos. O Anteproxecto, que a CIG rexeita, continúa con este proceso de privatización da xestión da sanidade pública e supón un agravamento moi importante nesta dirección.

Riscos Psicosociais e xestión do estrés

24-01-2014 - EU-OSHA

O próximo 10 de abril dará comezo a nova campaña da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo, EU-OSHAS, baixo o lema "Manage stress" (Xestión do estrés), cuxo obxectivo é dar soporte e guiar a traballadores e empregadores no día a día do traballo e como o estrés pode afectarlles de xeito directo. Con esta nova campaña preténdese ofrecer a traballadores e profesionais ferramentas prácticas para a redución do estrés no posto de traballo.

A duración dos partes de baixa estará vinculada á enfermidade do traballador

17-01-2014 - Saúde laboral

O Ministerio de Emprego remitiu aos axentes sociais o borrador do futuro Real Decreto sobre Incapacidade Temporal (IT), no que se expón substituír o actual sistema de expedición dos partes médicos de confirmación de baixas, de periodicidade semanal, por outro baseado na distinción de catro grupos de procesos, en función da duración prevista, con distinta periodicidade na expedición dos indicados partes.

O Goberno remite o anteproxecto da Lei de Mutuas aos axentes sociais

15-01-2014 - MUTUAS

O texto reforza a capacidade de seguimento das mutuas sobre a Incapacidade Temporal (IT) derivada de continxencias comúns dende o primeiro día da baixa. O anteproxecto recolle tamén o aproveitamento, estimado en 305 millóns de euros, dos recursos asistenciais ociosos das mutuas para que poidan ser usados con carácter preferente polos servizos públicos de saúde

A Comisión podería publicar unha nova estratexia europea de seguridade e saúde en primavera de 2014

08-01-2014 - SAÚDE LABORAL

Bruxelas aprazou a adopción da estratexia de saúde e seguridade europea, que dende 2002 permitiu que os estados membros se movan en igualdade de condicións para protexer aos traballadores. Supoñíase que a nova estratexia europea debía ser aprobada dentro do ano 2012 para o novo período 2013-2020, pero ata agora, gran parte do traballo no ámbito político progresou a cámara lenta.

Emprego proponse absorber en 2014 ás inspeccións autonómicas laborais

08-01-2014 - ITSS

O Goberno aspira integrar as inspeccións de Traballo e Seguridade Social das comunidades autónomas antes de que conclúa o ano 2014, o que o obrigará a elaborar e aprobar unha nova Lei Ordenadora del Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS).

Informe Anual da Inspección de Traballo

18-12-2013 - INSPECCIÓN DE TRABALLO

A Dirección Xeral da Inspección -Autoridade Central da Inspección de Traballo e Seguridade Social- está obrigada, por razóns legais ou esixencias de xestión, a elaborar tres memorias ou informes. A Dirección Xeral da Inspección -Autoridade Central da Inspección de Traballo e Seguridade Social- está obrigada, por razóns legais ou esixencias de xestión, a elaborar tres memorias ou informes; a regulada nos artigos 20 e 21 do Convenio 81 e artigos 26 e 27 do Convenio 129 da OIT; a establecida nos acordos e programas do Comité de Altos Responsables da Inspección (SLIC) da Unión Europea, e a correspondente ao Plan Integrado de actuación aprobado pola Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais.

A crise remata coa metade do emprego do sector da prevención de riscos laborais

12-12-2013 - SAÚDE LABORAL

Os efectos da crise e da nova lexislación aplicada ás empresas de prevención de riscos laborais fixeron estragos no sector.

Proposta da Comisión para ampliar a información das empresas sobre RSE

10-12-2013 - RSE

A pasada primavera, a Comisión Europea puxo en marcha o proceso para introducir novas regras sobre responsabilidade social empresarial (RSE) para ampliar as obrigas das empresas de facer pública información non financeira, como as súas políticas sobre diversidade e as políticas ambientais e explicar por que non progresaron nestas áreas, se ese fose o caso. Segundo a Comisión, menos do 10 % das maiores empresas da UE producen periodicamente informes de sustentabilidade.

Reforma da Lei de mutuas de Accidentes de Traballo e enfermidades profesionais.

09-12-2013 - MUTUAS

O Goberno aprobou un borrador do anteproxecto de Lei de Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais, coa intención de cambiar a súa regulación de forma que se esclareza máis a súa natureza privada (aínda que non teñan ánimo de lucro) e se fixen con maior claridade os termos da súa colaboración coa Seguridade Social.

As mutuas non poderán acceder ás historias clínicas

25-11-2013 - MUTUAS

No último borrador do RD que regula a xestión e o control dos procesos de incapacidade temporal, as mutuas perden o control, que mantén a inspección.

OHSAS 18001 será substituída por ISO 45001 Sistema de Xestión da Seguridade e Saúde no Traballo

20-11-2013 - XESTIÓN PREVENTIVA

A finais de outubro de 2013, a Organización Internacional de Normalización (ISO) decidiu seguir adiante co desenvolvemento dunha norma ISO que substituíse a OHSAS 18001 nos próximos tres anos.

Clausura da campaña "Traballando xuntos para a prevención de riscos"

14-11-2013 - EU-OSHA

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) clausura a súa campaña "Traballando xuntos para a prevención de riscos"

Un erro con importancia

13-11-2013 - SAÚDE LABORAL

Esther McVey, a nova ministra de Emprego británica (equivalente a unha Secretaría de Estado en España) viu como as competencias saúde e seguridade eran eliminadas do seu cargo cando se soubo que fora directora dunha empresa de demolición que fora sancionada por incumprimentos graves nesta materia.

Informe sobre o estado da seguridade e a saúde laboral no Estado español 2012

12-11-2013 - INSHT

O INSHT coa edición do "Informe sobre o Estado da Seguridade e a Saúde no Traballo de 2012" continua a tarefa iniciada en 2007 de recompilar as máis relevantes actividades desenvolvidas durante o ano polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, isto é, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, a Fiscalía Especializada, as Comunidades Autónomas, a Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. Así mesmo, detállanse as máis importantes novidades normativas e os avances na regulación a través dos convenios colectivos da materia de seguridade e saúde no traballo.

Traballando xuntos durante a Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo 2013

06-11-2013 - EU-OSHA

A Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo é o maior evento de sensibilización deste tipo, dedicado a mellorar a seguridade e a saúde dos postos de traballo en Europa.

O empresario con 25 traballadores poderá asumir a prevención de riscos laborais

08-10-2013 - XESTIÓN PREVENTIVA

A Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización, publicada no BOE o pasado 28 de setembro inclúe un artigo sobre prevención de riscos laborais no que se amplían os supostos en que as PEME poderán asumir directamente a prevención, en caso de empresarios cun único centro de traballo e ata vinte e cinco traballadores.

Rebaixas do 50% en cotización de embarazadas en risco e en casos de enfermidade profesional

07-10-2013 - SAÚDE LABORAL

Os empresarios terán unha rebaixa do cincuenta por cento na cotización á Seguridade Social das traballadoras que, por risco durante o embarazo ou durante a lactación natural, necesiten un cambio de posto de traballo.

Como poden as estratexias de prevención exitosas a escala da UE ter en conta a diversidade de factores a escala nacional?

24-09-2013 - EU-OSHA

Un informe da Axencia Europea para a Saúde e a Seguridade no Traballo (EU-OSHA) subliña que a UE debe desempeñar un papel evidente no ámbito da saúde e a seguridade no lugar de traballo. Este informe axuda igualmente a explicar por que a Directiva marco 89/391/CEE, que pretende ofrecer un nivel uniforme de protección aos traballadores en todos os Estados membros, aplícase de distintas maneiras na UE.

Publicada a Memoria sobre sinistralidade laboral correspondente ao ano 2012

17-09-2013 - Fiscalía Xeral do Estado

Os Xulgados do Penal ditaron 637 sentenzas por accidentes laborais en 2012, o que supón un incremento do 14,6% respecto ao ano anterior, segundo a Memoria da Fiscalía do ano pasado. Do total das 637 sentenzas ditadas, o 79,1% (504 sentenzas) foron remitidas ao Fiscal de Sala. Desa cifra, o 75,4% (380 sentenzas) resultaron condenatorias e o 24,6% restante (124 sentenzas), absolutorias.

O Goberno planea dar máis poder ás mutuas nas baixas médicas

26-08-2013 - Mutuas

As mutuas gañarán marxe de manobra para decidir cando hai que dar de alta a un traballador enfermo. Se até agora facíano no caso de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, o Goberno ten previsto darlles esta potestade tamén cando se trata dunha enfermidade común ou dun accidente non laboral, o 80% das empresas xa teñen asegurados estes procesos coas mutuas. Así o recolle o proxecto de real decreto, que regula a xestión e o control dos procesos de incapacidade temporal.

Publicada a Lei de supresión do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Murcia (ISSL)

17-07-2013 - ISSL

O pasado mércores 10 de xullo de 2013 foi publicada no BORM a Lei 6/2013, de 8 de xullo, de medidas en materia tributaria do sector público, de política social e outras medidas administrativas, polas que se regulan determinadas cuestións relativas ao proceso de reordenación do sector público autonómico, en concreto a extinción de varios entes públicos, completando a regulación do réxime transitorio derivado da súa extinción nas correspondentes disposicións transitorias. Suprímese, entre outros, o Organismo autónomo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral da Rexión de Murcia (ISSL), sendo as súas funcións asumidas pola Consellería competente en materia de seguridade e saúde laboral.

Rexistros Autonómicos de Plans de Autoprotección no Estado español

10-06-2013 - SEGURIDADE

Coa publicación do Real Decreto 393/2007 de Plans de Autoprotección esixíase ás actividades afectadas a inscrición dos seus plans de autoprotección nos rexistros xestionados polas comunidades autónomas.

Plan xeral de actividades preventivas da Seguridade Social a aplicar polas mutuas

22-05-2013 - MUTUAS

Resolución do 13 de maio de 2013, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establece o Plan xeral de actividades preventivas da Seguridade Social, a aplicar polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social na planificación das súas actividades para o ano 2013.

Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral

07-05-2013 - INSHT

O informe detalla as principais actividades desenvolvidas durante o ano 2011 polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, as novidades normativas e os avances na regulación dos convenios colectivos da seguridade e saúde no traballo e afonda nas estatísticas de danos á saúde con especial referencia aos accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

Nova versión de Prevención10.

09-04-2013 - INSHT

O INSHT fai pública a nova versión de Prevención10.es que incorpora importantes funcionalidades: Nova ferramenta "autoprevén-t " destinada a facilitar aos traballadores autónomos a coordinación de actividades empresariais e a súa instrución en materia de prevención de riscos laborais.

Valencia. O sistema de detección de enfermidades laborais xa está implantado en todos os centros de saúde

12-03-2013 - SAÚDE LABORAL

A Consellaría de Sanidade conta cun Sistema de Información Sanitaria e Vixilancia Epidemiolóxica Laboral (SISVEL), unha ferramenta pioneira no estado español cuxo obxectivo é facilitar a detección e declaración de enfermidades profesionais en todos os centros de saúde, segundo informou a Generalitat nun comunicado.

As competencias das mutuas no novo Real Decreto sobre xestión da incapacidade temporal

08-03-2013 - Mutuas

O Real Decreto que está sendo elaborado polo Goberno do Estado sobre o control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración está orientado a que as Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social (MATEPSS), sexan as que dirixan esta prestación e actúen como autoridade de control da mesma, ignorando as competencias da Sanidade pública.

O INSHT xestionará este ano o plan Prevención.10, cun presuposto superior ao millón de euros

08-03-2013 - INSHT

A Seguridade Social encomendou ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) a xestión en 2013 do seu servizo Prevención.10, un plan de axuda para o cumprimento das obrigas en prevención de riscos laborais dirixido a empresas de menos de dez traballadores.

O Goberno autoriza a colaboración entre servizos de saúde e mutuas de accidentes de traballo para o control da incapacidade temporal

07-03-2013 - Mutuas

O Consello de Ministros aprobou quince acordos que autorizan a subscrición de convenios de colaboración con tódalas comunidades autónomas, fóra de País Vasco e Navarra, para o control da incapacidade temporal no período 2013-2016. Estes convenios permitirán, segundo o Executivo, un estreito marco de colaboración e de coordinación entre os Servizos Públicos de Saúde das comunidades autónomas e as entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social para o control eficaz desta prestación.

As mutuas seguirán sen poder dar tódalas altas médicas

11-01-2013 - Mutuas

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social está deseñando unha nova lei de Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais e previsiblemente o futuro texto legal non incluirá a principal demanda destas entidades: que os sus médicos den altas aos traballadores de baixa por enfermidade común.

As mutuas sufocan unha rebelión interna contra a Seguridade Social

28-12-2012 - MUTUAS

As mutuas de accidentes de traballo e enfermidade profesional sufocaron o pasado 12 de decembro unha rebelión do presidente da asociación que as agrupa -Amat- contra a Seguridade Social; desautorizaron unha carta remitida por este ao director xeral de Ordenación da Seguridade Social e formúlanse elixir un substituto de Juan Echevarría na nova reunión que celebrarán en xaneiro. Sempre que se perfile un candidato, que aínda non teñen claro.

Guía Técnica sobre simplificación documental

03-12-2012 - INSHT

O artigo 2.4 do Regulamento dos Servizos de Prevención, establece que as empresas de ata 50 traballadores que non desenvolvan actividades do anexo I poden plasmar nun único documento, de extensión reducida e doada comprensión, o plan de prevención, a avaliación de riscos e a planificación da actividade preventiva, mandatando ao INSHT a dispoñer dunha guía, de carácter non vinculante, que facilite a elaboración do devandito documento.

O Goberno Vasco crea un rexistro de empresas sancionadas por infraccións moi graves en materia de prevención de riscos laborais

23-11-2012 - CULTURA PREVENTIVA

O Goberno vasco, na reunión do Consello de Goberno celebrada este mércores, aprobou a creación do rexistro de empresas sancionadas por infracción moi grave en materia de prevención de riscos laborais.

A protección de datos en prevención de riscos laborais

10-09-2012 - AEPD

En 2009, La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) editou a Guía "A protección de datos nas relacións laborais" na que se unifican varios dos conceptos, informes xurídicos e resolucións da AEPD acerca da protección de datos persoais nas relacións entre empresas e traballadores.

Estratexia da UE en materia de Seguridade e Saúde no Traballo: actualidade e prioridades futuras

03-07-2012 - UNIÓN EUROPEA

De seguido podes acceder a un resumo da Conferencia sobre Seguridade e Saúde no Traballo por parte do Comisionado Europeo de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión que tivo lugar o día 28 xuño de 2012, relacionada coa Estratexia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo. (Tradución libre)

Campaña de coordinación de Plans de emerxencia en centros comerciais

27-06-2012 - INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL

Iniciouse unha campaña de control en materia de prevención de riscos laborais para os locais que están en centros comerciais e que a ITSS denominou como "Campaña de Coordinación de Plans de Emerxencia en Centros Comerciais".

Obrigas das ETT en materia de vixilancia da saúde

13-06-2012 - VIXILANCIA DA SAÚDE

As obrigas nesta materia regúlanse no art. 28 da LPRL, na Lei 14/1994 e no RD 216/1999. O art. 28.1 da LPRL establece que os/as traballadores/as contratados polas empresas de traballo temporal deberán gozar do mesmo nivel de protección, en materia de seguridade e saúde, que os/as restantes traballadores/as da empresa na que prestan os seus servizos, sen que poida estar justificada, en ningún caso, unha diferenza de trato no que respecta ás condicións de traballo, no relativo a calquera dos aspectos da protección da seguridade e a saúde dos/as traballadores/as. No apartado 3 do mesmo precepto legal disponse que os/as traballadores/as terán dereito a unha vixilancia periódica do seu estado de saúde, nos termos establecidos no artigo 22 da Lei e nas súas disposicións de desenvolvemento.

O Goberno Vasco terá o seu primeiro plan de prevención de riscos laborais

24-04-2012 - PLAN DE PREVENCIÓN

O Goberno vasco puxo en marcha o primeiro Plan Xeral de Prevención de Riscos Laborais, cuxa primeira fase finalizará en 2013 e será estendido, tras unha revisión, de 2014 a 2016. Ata agora, a Administración contaba unicamente con plans sectoriais. O plan, que conta coas "achegas" e o "consenso" de todos os sindicatos, segundo a viceconsellería de Función Pública, é xa de aplicación en todo o Goberno vasco e os seus organismos autónomos, fóra da Ertzaintza, os servizos auxiliares ou os profesores de etapas non universitarias, entre outros.  

O Tribunal Superior anula o Plan de Prevención de Riscos Laborais da Xunta de Castela e León

18-04-2012 - PLAN DE PREVENCIÓN

O Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León (TSXCeL) anulou o Plan de Prevención de Riscos Laborais da Xunta. O TSX constata que a Xunta non conta con persoal para a súa execución nin implica á estrutura xerárquica da empresa no seu desenvolvemento.

Guía Técnica de criterios de calidade do servizo dos Servizos de Prevención Alleos

13-04-2012 - INSHT

O Instituto Nacional de seguridade e Saúde no traballo ven de publicar esta Guía que se centra nos Servizos de Prevención Alleos aínda que son tamén extensibles aos Servizos de Prevención Propios e Mancomunados, na medida en que o sexan os requisitos legais aplicables ás actuacións dos mesmos.

As mutuas terán máis poder para reducir o absentismo laboral.

27-02-2012 - Laboral

O Executivo decidiu facer fronte ao absentismo laboral, unha secuela que tivo un custo no noso país de 64.000 millóns de euros en 2010, segundo fontes empresariais. Para iso, está a actuar en dúas frontes: por unha banda, modificou, a través da recentemente aprobada reforma laboral, o Estatuto dos Traballadores para vincular as faltas de asistencia ao traballo ao ámbito individual de cada empregado, eliminando a referencia á media do persoal; por outro, modificará a lei das mutuas de accidentes de traballo para darlles máis poder no control das baixas, e mesmo se está expondo que poidan chegar a dar as altas médicas.

Enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes

22-12-2010 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

O obxectivo da enquisa europea de empresas lanzada pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo non é outro que axudar a xestionar con maior eficacia as cuestións de seguridade e saúde no traballo, así como promover a saúde e o benestar dos traballadores. Grazas a ela, os responsables políticos contarán cunha información comparable de distintos países, que poderán utilizar para deseñar e aplicar novas políticas neste ámbito.

Xornada Técnica sobre Mantemento Preventivo na Construcción Naval.

04-11-2010 - Mantemento Preventivo Sector Naval

As expectativas postas na xornada técnica convocada polo Gabinete en adhesión á campaña promovida pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo, centrouse na importancia do Mantemento Preventivo na Construción Naval para manter uns niveis óptimos de seguridade e saúde nos postos de traballo dun importante número de traballadores e traballadoras galegas.

Proposta dunha normativa específica en materia de prevención para o sector naval.

06-10-2010 - Xornada de expertos/as

O Gabinete Técnico de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega realizará ao longo do mércores una xornada con expertos/as do Sector naval na que se discutirá a necesidade da existencia dunha proposta normativa específica en materia de prevención para o sector naval.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS