Co financiamento de:
/ Portada / PRL Sectorial
Acordos Sectoriais

Fichas de ergonomía no sector primario e Industrias alimentarias: Queixería artesanal

23-04-2024 - OSALAN

O Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais (OSALAN) en colaboración co centro tecnolóxico AZTI, impulsaron a xeración de ferramentas preventivas para a análise e avaliación ergonómica de procesos e equipos, así como a procura de propostas de mellora. Este documento céntrase concretamente nos riscos ergonómicos das persoas traballadoras nas queixerías artesanais

Ensaios con exoesqueletos de ombreiro na industria cárnica

22-04-2024 - ERGONOMÍA

A investigación, publicada en ‘International Journal of Industrial Ergonomics’ destaca a complexidade de integrar solucións tecnolóxicas en contornas laborais tradicionais. O obxectivo era explorar as expectativas e experiencias de directivos/as e traballadores/as relacionadas co uso dun exoesqueleto de ombreiro e avaliar a súa viabilidade en comparación cun dispositivo de asistencia existente (unha "luva de elevación") nun matadoiro danés. Aínda que os exoesqueletos ofrecen un potencial significativo para reducir as exposicións mecánicas e mellorar a saúde e seguridade das persoas traballadoras, o seu éxito depende dun compromiso profundo coa adaptación, a formación e o entendemento mutuo entre traballadores/as e directivos/as.

Fichas de ergonomía no sector primario e Industrias alimentarias: Conserveiras de peixe

16-04-2024 - OSALAN

O Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais (OSALAN) en colaboración co centro tecnolóxico AZTI, impulsaron a xeración de ferramentas preventivas para a análise e avaliación ergonómica de procesos e equipos, así como a procura de propostas de mellora. Este documento céntrase concretamente nos riscos ergonómicos das persoas traballadoras nas conserveiras de peixe

Novidades en materia de Seguridade e Saúde Laboral no VII Convenio colectivo de Industrias de Ferralla

10-04-2024 - BOE

O pasado mes de febreiro publicouse no BOE o VII Convenio colectivo de Industrias de Ferralla con novidades salientables no Capítulo VII de Seguridade e Saúde Laboral. No artigo 65. Condicións xerais, engádense dous novos apartados: o punto 7 referente a medidas preventivas en traballos en altura e o punto 8 respecto a factores atmósféricos. Modifícase tamén o artigo 82 pasando a denominarse "Formación do sector en prevención". Estabelécese a formación por postos de traballo e/o por oficios nos cales se deberá adquirir coñecementos e normas específicas en relación co posto ou familia profesional. Modifícase o cómputo de horas aumentando a 60 horas como mínimo para os responsables de obras e técnicos de execución e mandos intermedios.

Fichas de ergonomía no sector primario e Industrias alimentarias: Adegas

05-04-2024 - OSALAN-AZTI

O Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais (OSALAN) en colaboración co centro tecnolóxico AZTI, impulsaron a xeración de ferramentas preventivas para a análise e avaliación ergonómica de procesos e equipos, así como a procura de propostas de mellora. Este documento céntrase concretamente nos riscos ergonómicos das persoas traballadoras nas adegas.

O impacto do traballo en plataformas dixitais no sector sanitario e asistencial

07-03-2024 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

O presente documento ofrece datos sobre os riscos e oportunidades, en materia de seguridade e saúde no traballo, que comporta o traballo no sector das plataformas dixitais, e as súas conclusións aspiran a servir de axuda aos responsables políticos e ás plataformas á hora de abordar e xestionar as necesidades das persoas traballadoras, así como a reforzar os sistemas sanitarios no conxunto da UE.

Estudo Revisión xurisprudencial de doenzas e patoloxías de camareiras de piso

05-03-2024 - Instituto das Mulleres, aedtss

Os sesgos xudiciais invisiblizan as enfermidades profesionais das camareiras de piso. Este estudo presenta unha análise detallada, con perspectiva de xénero, dos distintos pronunciamentos xudiciais relativos ao tipo e cualificación das patoloxías e enfermidades padecidas polas camareiras de piso, para coñecer cales foron, e cales foron cualificadas como accidentes de traballo, na súa modalidade de enfermidades do traballo, conforme á normativa aplicable, así como que criterios se utilizaron para achar, en cada caso, a causalidade exclusiva coa actividade produtiva e, ao tempo, examinar cales foron os motivos polos que outras non foron merecedoras de tal consideración e foron consideradas como enfermidade común.

Icapacidad permanente total a un albanel que perdeu un ollo nun accidente laboral

28-02-2024 - SENTENZA

O Tribunal Supremo fallou recoñecendo a incapacidade permanente total para o desenvolvemento da súa profesión a un oficial da construción que perdeu un ollo nun accidente de traballo, ao considerar que a visión monocular é incompatible coa profesión da construción

Novas directrices sobre o recoñecemento médico dos pescadores adoptadas pola Organización Internacional do Traballo e a Organización Marítima Internacional

22-02-2024 - OIT-OMI

A tripulación dos buques pesqueiros debe ser apta dende o punto de vista médico para realizar un traballo fisicamente esixente. As novas directrices sobre recoñecementos médicos mellorarán e normalizarán devanditos recoñecementos, o que redundará nunha mellora da saúde e a seguridade no sector pesqueiro.

Análise dos accidentes de traballo leves no sector pesqueiro

31-01-2024 - INSST

O obxectivo do estudo é caracterizar os accidentes leves que se producen no sector pesqueiro, obtendo información de interese en materia preventiva tal como: distribución por arte de pesca e tipo de embarcación, xestión preventiva a bordo e, especialmente, sobre as formas de producirse e as súas principais causas. O fin último deste traballo é ampliar o coñecemento preventivo do traballo na pesca e a acuicultura, o cal permitirá deseñar e implementar medidas encamiñadas a mellorar as condicións de seguridade e saúde no sector e a reducir a súa elevada sinistralidade.

Prevención de riscos laborais en augas minerais e termais

25-01-2024 - ISSGA

Este Documento Técnico do ISSGA ten como obxectivo a difusión das medidas preventivas que permitan evitar ou minimizar os principais riscos laborais nas tarefas en augas minerais e termais e aborda as actividades laborais analizando en primeiro lugar os riscos específicos e medidas preventivas en cada un destes ámbitos e a continuación aqueles que son comúns para ambos.

Riscos nas tarefas para realizar sobre vehículos con motor eléctrico, derivados da incorporación de baterías de tracción de ión litio, e medidas preventivas para combatelos

23-01-2024 - INVASSAT

O presente documento aborda, para a manipulación de vehículos eléctricos que incorporan baterías de tracción de ión litio de alta capacidade, os principais riscos aos que poden verse expostas as persoas traballadoras que realizan tarefas de reparación, retirada ou outras, sobre estes vehículos. Os principais riscos (sen prexuízo de que poidan coexistir con outros) contemplados son, o risco eléctrico, o risco de incendio e explosión e o risco químico debidos ás propias características eléctricas e químicas deste tipo de baterías.

Causas dos accidentes marítimos moi graves na pesca 2014-2021

15-12-2023 - INSST

Neste informe do INSST analizáronse os accidentes investigados pola Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos entre 2014 e 2021 e estruturouse en tres partes: análise global, análise por tipoloxía do accidente (accidentes operacionales, abordaxes, colisións, incendios, inundacións, afundimentos, varadas e vuelcos) e análises segundo a modalidade pesqueira (artes menores, arrastre, cerco e palangre). Dada a importancia da sinistralidade neste sector, é esencial profundar no coñecemento das causas destes accidentes para poder establecer os medios máis adecuados para diminuír estas cifras.

Boletín CIG-Saúde Laboral N 47

13-12-2023 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

O Boletín CIG-Saúde Laboral N 47 Monográfico Sector Sanitario e Social céntrase nos riscos psicosociais que afectan a este sector, moi feminizado, e na situación na que se atopa a sanidade pública galega. No ano 2020, o 58,5% das persoas traballadoras do sector sanitario e social declararon estar expostas a factores de rico que poden afectar negativamente ao seu benestar mental, ocupando o primeiro lugar entre todos os sectores. A alta carga de traballo, a presión de tempo, as esixencias emocionais, as demandas cognitivas, as situacións de violencia, acoso ou intimidación, as xornadas de traballo longas e irregulares e a falta de recursos organizativos configúranse como os principais factores de risco psicosocial das traballadoras e traballadores sanitarios e sociais.

Guía de boas prácticas preventivas para a xestión dos riscos laborais no transporte de mercadorías por estrada

23-11-2023 - UMIVALE ACTIVA-SUMA INTERMUTUAL

Con esta guía preténdense dar a coñecer os principais riscos laborais das actividades desenvolvidas no sector do Transporte de mercadorías por estrada e servizos de mudanza (CNAE 494), achegando unha serie de medidas preventivas fronte aos mesmos co obxecto de contribuír a reducir a sinistralidade neste sector.

Orientar a seguridade e a saúde no sector do transporte e o almacenamento: novo informe de ESENER

17-11-2023 - EU-OSHA

Este informe identifica factores influentes como o tamaño da empresa e os principais factores de risco para o persoal, como a posición sedente durante longos períodos de tempo e o risco de accidentes con máquinas. A publicación tamén explora os problemas de saúde máis frecuentes, incluídos os trastornos musculoesqueléticos e os problemas relacionados coa saúde mental, e propón indicadores políticos a medida para mellorar a SST no sector.

A problemática da prevención de riscos laborais no sector da construción

26-10-2023 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

A problemática da prevención de riscos laborais no sector da construción é sempre por desgraza unha cuestión de vital importancia, xa que se trata dunha actividade produtiva cun elevado índice de accidentes e enfermidades laborais. A pesar dos anos de esforzos realizados na implementación de medidas de seguridade, o sector da construción segue a ser sen dúbida un dos máis perigosos para os traballadores/as que desenvolven nel a súa actividade profesional.

Riscos Psicosociais na Docencia

16-10-2023 - SAÚDE LABORAL

Os riscos psicosociais na docencia son unha preocupación crecente na educación, e é esencial abordalos de maneira efectiva para garantir a saúde e o benestar dos/as docentes, así como a calidade da educación que brindan. O labor dos educadores/as é fundamental para o futuro da sociedade, e protexer a súa saúde mental e emocional é un investimento no benestar das xeracións vindeiras. Ao abordar os riscos psicosociais na docencia, contribúese á construción dun sistema educativo máis saudable e sostible

O po de sílice libre entra no cadro de enfermidades profesionais

02-10-2023 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 28. LEMBRA

No Real Decreto 1299/2006, do 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social, establécense criterios para a súa notificación e rexistro, contendo o cadro de enfermidades profesionais actualmente vixente no sistema da Seguridade Social.

Roupa de protección para bombeiros: guías normalizadas para a selección, uso, coidado e mantemento

21-09-2023 - INSST

Ou INSST pon ao dispor este artigo -publicado na Sección técnica da revista Seguridade e Saúde non Traballo Nº 115- cuxa atención se centra, por ser a protección dos bombeiros fronte á calor e as chamas o aspecto fundamental, nos documentos CEN/TR 14560:2018 (guía de ámbito europeo sobre roupa de protección fronte á calor e as chamas), ISO/TR 21808:2021 (guía ISO sobre EPI para bombeiros) e ISO 23616:2022 (limpeza, inspección e reparación de EPI para bombeiros).

“A protección dos/as traballadores/as na economía das plataformas en liña: Unha visión xeral dos desenvolvementos normativos e de políticas na UE”. Observatorio Europeo de Riscos.

04-09-2023 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 26. LEMBRA

Sen ningunha dúbida, o crecemento da economía en liña a través da aparición de numerosas empresas que adoptan este modelo de negocio e actividade, implica unha serie de importantes problemas e desafíos para a seguridade e a saúde no traballo (SST). O traballo que se realiza en ou a través das plataformas en liña, está caracterizado por unha ampla variedade de modalidades de traballo, entre as que se inclúen o traballo ocasional, o traballo por conta propia economicamente dependente, o traballo arreo, o traballo no propio domicilio e o traballo colaborativo.

Recomendacións ergonómicas no sector de panaderías e pastelerías

12-07-2023 - GENCAT. QUADERNS DE PREVENCIÓ

O sector das panaderías e pastelerías, que inclúe todas as etapas dedicadas á fabricación dunha gran diversidade de pan, bolería e pastelería, emprega a moitas persoas e fórmano, na maioría dos casos, pequenas e medianas empresas, e mesmo microempresas. Estas recomendacións diríxense especialmente ao segundo tipo de establecementos indicados, nos que se traballa cuns procesos de fabricación máis artesanais e nos que adoita haber maior exposición a factores de risco de tipo ergonómico. Por este motivo é importante coñecer as medidas preventivas adecuadas, co fin de reducir a exposición a estes factores de risco ou ben reducir a intensidade de quen persista.

Riscos en carpinterías de madeira. Non te cortes

28-06-2023 - ISSGA

Nas carpinterías de madeira os accidéntes máis frecuentes son debidos a cortes e atrapamentos na utilización de maquinaria; este documento do ISSGA céntrase fundamentalmente neles e nas máquinas de uso máis común nesta actividade. Tamén descríbense, de xeito máis resumido, outros riscos presentes nas carpinterías

Novas recomendacións da OIT avogan por un enfoque centrado nas persoas no sector da aviación

11-05-2023 - OIT

Reunión técnica sobre unha recuperación económica verde, sostible e inclusiva para o sector da aviación civil: a finalidade da reunión, celebrada entre o 24 e o 28 de abril, foi examinar as oportunidades e desafíos relativos ás mellores prácticas no ámbito da seguridade e saúde no traballo e a promoción do traballo decente e o emprego produtivo para orientar a recuperación do sector da aviación despois da pandemia de COVID-19, a fin de adoptar conclusións acompañadas de recomendacións para a acción futura.

Cadernos de prevención: Sector cárnico e de volatería: sacrificio e elaboración de produtos cárnicos

27-04-2023 - GENCAT. QUADERNS DE PREVENCIÓ

As lesións derivadas desta actividade económica maniféstanse principalmente en relación co sistema músculo-esquelético durante a manipulación de cargas ou a adopción de posturas forzadas. Son frecuentes tamén as lesións traumáticas ocasionadas por resbalones, caídas, contactos con elementos das máquinas e ferramentas, e contactos con produtos químicos durante as limpezas e con contaminantes biolóxicos.

Instrumento de adhesión ao Convenio sobre o traballo no sector pesqueiro, feito en Xenebra o 14 de xuño de 2007

12-04-2023 - BOE-OIT

O Estado español a de adherir –BOE de 3 de abril de 2023- ao Convenio da OIT do sector pesqueiro, promulgado en 2007, que se aplica aos pescadores e os buques pesqueiros que se adiquen ás operacións de pesca comercial. O Convenio entrará en vigor o 29 de febreiro de 2024. O Convenio núm. 188 quere garantir que os pescadores gocen de condicións de traballo e de vida decentes, mediante a creación de requisitos mínimos para o traballo a bordo, as condicións de servizo, o aloxamento e a comida, a protección en materia de seguridade e saúde no traballo, a atención médica e a seguridade social. A nivel mundial, preto de 40 millóns de persoas traballan no sector da pesca comercial.

Repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde na construción

15-03-2023 - OIT

Este repertorio de recomendacións prácticas revisado, -que substitúe a un repertorio anterior que foi adoptado en 1992 e considerado obsoleto á luz dos cambios producidos nos últimos decenios nas prácticas e condicións laborais no sector da construción- ten en conta novos ámbitos no sector que requiren prácticas melloradas en materia de seguridade e saúde e outras medidas de protección. A finalidade do presente repertorio é dar orientacións útiles para que sexan utilizadas por todas aquelas persoas, tanto do sector público como do sector privado, que teñan obrigacións, responsabilidades, deberes e dereitos en materia de seguridade e saúde na construción

Ergonomía no sector do metal: recomendacións no uso de maquinaria

01-02-2023 - IVB-Instituto de Biomecánica de Valencia

Neste eBook o IVB ofrece recomendacións ergonómicas para mellorar as condicións dos postos de traballo en sete máquinas do sector do metal: equipo de soldadura por resistencia, cizalla-guillotina, amoldadora de pedestal, centro de mecanizado CNC, fresadora, lixadora-pulidora e prensa para traballo manual

Estudo da exposición a radiación ultravioleta solar en buques pesqueiros

09-01-2023 - INSST

O risco por exposición á radiación ultravioleta procedente do sol, asociado a unha maior aparición de patoloxías, entre as que se atopan o melanoma e algúns carcinomas, é especialmente relevante nas persoas traballadoras no sector Pesqueiro. En consecuencia, o INSST, en liña co compromiso da Comisión Europea de estudar medidas sobre esta exposición (COM, 2021. 44 final) e coa Estratexia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo 2021-2027 (COM, 2021. 323 final), levou a cabo o presente estudo co obxecto de caracterizar a exposición global das persoas traballadoras do mar á radiación ultravioleta.

Xestion do risco químico no sector agrícola

26-12-2022 - OIT

Este documento ofrece directrices xerais para a aplicación do Sistema Globalmente Harmonizado de Clasificación e Etiquetaxe de Produtos Químicos (SGA) e orientacións prácticas ao sector agrícola para xestionar eficazmente o risco químico.

Conducir de forma segura no traballo con VeSafe

15-12-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Con esta guía electrónica interactiva proporciónanse moitas boas prácticas, así como unha descrición xeral das normas e información relevantes en tres aspectos clave dos riscos dos vehículos: condución segura para o traballo, seguridade no transporte no lugar de traballo e traballo nunha estrada ou preto dela.

Guía para avaliar o risco e a prevención en atmosferas explosivas no sector da madeira

13-07-2022 - ACTUACIÓN PREVENTIVA

Este estudo ten como obxectivo servir de ferramenta para identificar o maior ou menor perigo do po xerado na transformación da madeira na industria. Este po é capaz de xerar o que se coñece como atmosferas explosivas (ATEX), o cal sucede cando existen substancias inflamables que, mesturadas co aire e en condicións atmosféricas, poden acenderse se entran en contacto cunha fonte de ignición e a combustión propágase á totalidade da mestura.

Repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde nos sectores dos téxtiles, o vestido, o coiro e o calzado

28-06-2022 - OIT

A finalidade do presente repertorio é proporcionar orientacións prácticas para que sexan utilizadas por todas aquelas persoas, tanto do sector público como do privado, que teñan obrigacións, responsabilidades, deberes e dereitos en materia de seguridade e saúde nos sectores dos téxtiles, o vestido, o coiro e o calzado.

Factores de risco psicosocial e riscos asociados no sector do transporte por estrada

12-05-2022 - INSST

Este documento aborda cuestións relevantes para a prevención dos riscos psicosociais no ámbito laboral no sector do transporte terrestre por estrada e, de forma especial, na principal actividade asociada ao sector que é a condución de vehículos

Repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde nos sectores dos téxtiles, o vestido, o coiro e o calzado

11-04-2022 - OIT

A finalidade do presente repertorio é proporcionar orientacións prácticas para que sexan utilizadas por todas aquelas persoas, tanto do sector público como do privado, que teñan obrigacións, responsabilidades, deberes e dereitos en materia de seguridade e saúde nos sectores dos téxtiles, o vestido, o coiro e o calzado.

Garantir un traballo decente para o persoal de enfermaría e o persoal traballador doméstico, actores claves na economía do coidado de persoas

06-04-2022 - OIT. Conferencia Internacional do Traballo 110ª reunión, 2022

A Comisión espera que este Estudo Xeral contribúa á elaboración e aplicación eficaz de medidas polos Estados Membros da OIT, en consulta cos interlocutores sociais, a fin de mellorar a situación do persoal de enfermería, as traballadoras domésticas e outro persoal traballador da economía do coidado de persoas, promover o respecto dos seus dereitos laborais e asegurar o seu acceso ao traballo decente.

Informe da sinistralidade na industria da alimentación

11-03-2022 - INSST

Este informe ten como obxectivo coñecer e avaliar a sinistralidade laboral na Industria da alimentación no seu conxunto e nas actividades que engloba. Para iso analízanse os aspectos máis relevantes en relación co perfil demográfico das persoas ocupadas no sector e coa sinistralidade que sofren.

A OIT adopta un repertorio revisado de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde na construción

02-03-2022 - OIT

Máis de 229 millóns de traballadores da construción en todo o mundo poden beneficiarse dun repertorio de recomendacións prácticas revisado e actualizado sobre seguridade e saúde, adoptado por expertos da Organización Internacional do Traballo (OIT) procedentes de gobernos e organizacións de empregadores e traballadores.

Estudo ergonómico no sector do calzado: tarefas de aparado

02-02-2022 - INSST-IBV

O posto de traballo de aparado é un dos máis representativos do sector do calzado e doutras industrias téxtiles. Tradicionalmente ocupado por mulleres, as condicións de traballo implican aspectos ergonómicos (posturas estáticas, repetitividad, etc.) que se asocian con trastornos musculoesqueléticos. Para cuantificar os principais factores de risco ergonómico e propoñer recomendacións de mellora levouse a cabo este estudo, realizado polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST) e o Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

Agricultura e silvicultura: o impacto da tecnoloxía dixital na saúde e a seguridade no traballo

26-01-2022 - EU-OSHA

A agricultura e a silvicultura atópanse entre os sectores laborais máis perigosos de Europa, cun alto nivel de accidentes nos que interveñen vehículos, maquinaria e manipulación de gando. A exposición a praguicidas químicos, vibracións, ruído e estrés tamén entraña riscos para a seguridade e a saúde.

Construción: perigo nanomateriais

16-12-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 41

Polo seu interese procedemos a expoñer unha escolma do Documento Técnico do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (INSSL): “Riscos derivados da exposición a nanomateriais no sector da construción”, coa intención de informar e sensibilizar sobre os importantes riscos asociados á cada vez maior utilización destes produtos, de moitos dos cales se descoñecen os seus efectos e nivel de perigosidade para a saúde.

Estudo integral con enfoque de xénero, na prevención de riscos laborais nos buques pesqueiros

10-11-2021 - IGUALDADE

O “Estudo integral con enfoque de xénero, na prevención de riscos laborais nos buques pesqueiros II”, ten por obxectivo xeral identificar, analizar e propoñer unha serie de medidas preventivas e recomendacións prácticas en materia de PRL, como continuidade do estudo realizado no 2020, para axudar á integración da perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais nos buques pesqueiros de Galiza e promover a eliminación dos factores de desigualdade.

Traballando con exoesqueletos na construción

04-11-2021 - ERGONOMÍA

Os exoesqueletos son unha tendencia crecente na industria da construción para dar apoio físico en tarefas onde se adoptan posturas mantidas e forzadas como, por exemplo, posturas estáticas con brazos por encima dos ombreiros, manipulación de peso sostido ou manexo de cargas, que se desenvolven durante gran parte da xornada laboral.

Galiza deseñará unha campaña contra accidentes dos profesionais de veterinaria en granxas

29-10-2021 - SAÚDE LABORAL

Incidirase nas granxas máis pequenas e de carácter familiar, para que conten con recursos e formación sobre como apoiar aos veterinarios/as na inmobilización do gando pesado e sobre como mellorar as súas estruturas para facilitar estas tarefas. Trátase de sensibilizar, en definitiva, aos propietarios/as na mellora das condicións laborais dos traballadores/as propios e externos. O material elaborado distribuirase entre as granxas e, de maneira directa, entre os propios profesionais de veterinaria.

O sector agrario, un dos sectores que rexistra máis accidentes graves

18-10-2021 - UOC-Universitat Oberta de Catalunya -

O sector agrario é un dos sectores que rexistra a maior taxa de accidentes graves no Estado, de forma destacada e en comparación con outras actividades. Esta é unha das principais conclusións dun estudo levado a cabo por investigadores da Universitat Oberta de Catalunya (UOC), no que se identifican os motivos desta elevada sinistralidade en actividades como a agricultura e a gandería.

Protocolo de vixilancia sanitaria específica: silicose. OSALAN

29-07-2021 - OSALAN

Osalan pon a disposición o "Protocolo de vixilancia sanitaria específica: silicose" no que se inclúen criterios de actuación para actividades non encadradas no ámbito das industrias extractivas, nas que os efectos da exposición á sílice cristalina tamén se fixeron patentes. A silicose continúa sendo na actualidade unha enfermidade de elevada incidencia e prevalencia, da que non se dispón de datos epidemiolóxicos que permitan establecer a súa auténtica dimensión, polo que o seu estudo constitúe un reto para todas as partes implicadas na saúde laboral.

Riscos emerxentes e desafíos de seguidad e saúde laboral nos sectores agrícola e forestal

09-04-2021 - EU-OSHA

Esta publicación identifica os riscos tradicionais que predominan nestes sectores, como a manipulación de animais e os accidentes relacionados co uso de tractores e serras de cadea. Tamén se examinan máis detidamente os desafíos de seguridade e saúde laboral que poderían derivarse dos principais riscos emerxentes para o sector.

Riscos derivados da exposición a nanomateriais no sector téxtil

17-03-2021 - INSST

Este documento describe as características do sector e incorpora exemplos cuantitativos de valoración das exposicións a nanomateriais en distintos escenarios. Descríbense ademais algunhas das medidas de prevención e control que se poden implantar co fin de reducir as exposicións e protexer a saúde da poboación traballadora do téxtil.

Vision Zero: Guía para explotacións agrarias e Guía para os agricultores

28-01-2021 - AISS-INSST

A sección sobre Prevención na Agricultura da AISS elaborou unhas guías sobre Vision Zero dirixidas tanto a agricultores particulares como a explotacións agrarias. O INSST adhírese a esta campaña e presenta estas guías para o sector agrario adaptándoas no posible á nosa lexislación aínda que mantendo o enfoque global co que se deseñaron.

Xestionar os trastornos musculoesqueléticos no sector da construción

13-01-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Neste documento para debate examínase a prevalencia dos trastornos musculoesqueléticos (TME) no sector da construción na EU, e en Italia en particular, e as tarefas que poñen en perigo aos traballadores, como o levantamento manual de cargas e as posturas forzadas. O documento céntrase nas vibracións como un factor de risco importante, cando os traballadores que operan ferramentas e maquinaria expóñense ás vibracións transmitidas ao sistema man-brazo e a todo o corpo.

Guía en materia de riscos laborais do traballo en plataformas dixitais

16-11-2020 - OSALAN

Esta guía analiza os factores de risco do sector, a frecuente modificación da xornada irregular de traballo, a conexión dixital permanente, o uso de pantallas de visualización de datos ou o traballo «sempre e en todo sitio».

As mulleres en actividades de coidado de persoas maiores. Exposición a factores psicosociais en establecementos residenciais e servizo de axuda a domicilio

11-11-2020 - INSST

Este documento técnico presenta o estudo realizado sobre a exposición a factores psicosociais das mulleres que se dedican ao coidado de persoas maiores. En primeiro lugar, recóllense as principais conclusións obtidas a partir da revisión documental realizada na fase inicial do estudo, e posteriormente compleméntase coa información obtida nunha segunda fase de entrevistas a traballadoras do sector.

Nota informativa conxunta sobre o Transporte de Residuos

05-10-2020 - Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

O transporte profesional de residuos refírese a empresas que realizan, como actividade principal, o transporte de residuos por encargode terceiros, e tamén o transporte que realizan as empresas no marco da súa propia actividade profesional, como uns dos labores que realiza de forma habitual, aínda que non sexa a súa actividade principal.

O INS considera que o valor límite de exposición para a sílice cristalina respirable debería manterse en 0.05 mg/m3

05-03-2020 - INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSE

Nunha nota informativa en relación coa transposición á normativa española da Directiva (UE) 2017/2398 do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2017 pola que se modifica a Directiva 2004/37/CE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo, o Instituto Nacional de Silicose manifesta que debería manterse como valor límite de exposición 0,05 mg/m³, vixente nos últimos anos no Estado español, en lugar do valor 0,1 mg/m³ que propón a Directiva.

Protocolo de vixilancia sanitaria específica: silicose

14-01-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

A silicose continúa sendo na actualidade unha enfermidade de elevada incidencia e prevalencia, da que non se dispón de datos epidemiolóxicos que permitan establecer a súa auténtica dimensión, polo que o seu estudo constitúe un reto para todas as partes implicadas na saúde laboral. Neste protocolo incúense criterios de actuación para actividades non encadradas no ámbito das industrias extractivas, nas que os efectos da exposición á sílice cristalina tamén se fixeron patentes.

A silicose na Galiza: morte e enfermidade que non cesa

30-12-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 35

A sílice quimicamente é a combinación dun átomo de silicio e dous de osíxeno (SiO2), sendo o mineral con maior presenza na cortiza terrestre, podéndose atopar só ou asociado a outros elementos formando silicatos. A sílice libre pódese dar en forma cristalina e amorfa. Dentro da forma cristalina temos: α-cuarzo, β-cuarzo, cristobalita, tridimita, estisovita, coesita, moganita e keatita. A variedade cuarzo (α-cuarzo) é a máis abundante, aparecendo nas rochas ígneas, metamórficas e sedimentarias. Aínda que todas as formas de sílice cristalina poden causar silicose, a cristobalita, tridimita e cuarzo son máis reactivas e citotóxicas, xerando máis dano celular que outros polimorfos. Na súa variedade amorfa, a sílice é menos perigosa e lesiva para a saúde xa que debido á súa maior solubilidade pode ser eliminada polo organismo.

A Unión Europea adopta accións de control despois de denunciarse que as empresas químicas ignoran a lei

26-12-2019 - Comisión Europea/ ECHA

Os representantes dos gobernos dos Estados membros da UE no comité REACH da Comisión Europea acordaron aumentar o obxectivo de verificación de cumprimento mínimo para os expedientes de rexistro de produtos químicos do 5% ao 20%, o primeiro paso lexislativo concreto despois dos informes de incumprimento xeneralizado das normas da UE por parte de usuarios industriais de grandes volumes de produtos químicos.

O reparto a domicilio incrementa os accidentes de tráfico laborais

04-12-2019 - Seguridade

Segundo as conclusións do I Observatorio da Sinistralidade Vial Laboral, obsérvanse incrementos da sinistralidade vial laboral na hostelería entre un 5% e un 7% superiores á media, derivados do aumento das empresas de reparto de comida a domicilio, así como a crecente presenza de vehículos de dúas rodas (motos, bicis e patinetes) nos sinistros que se producen durante a xornada laboral ou nos traxectos de ida ou volta do traballo.

Protocolo para a vixilancia sanitaria específica do adenocarcinoma de fosas nasais e senos paranasais en persoas traballadoras expostas a po de madeira

20-11-2019 - SAÚDE LABORAL

O longo período de latencia para o desenvolvemento do adenocarcinoma e a maior supervivencia dos afectados tratados nos estadios precoces da enfermidade fan necesario expor pautas sobre as probas e exploracións médicas aplicables á detección precoz do adenocarcinoma de fosas nasais e seos paranasales en persoas traballadoras expostas ao po de madeira. O obxectivo deste protocolo é a detección precoz do adenocarcinoma de fosas nasais e seos paranasales en persoas traballadoras expostas ao po de madeira.

Recoñécese que o traballo das camareiras de piso conleva unha perigosidade que debe ser atendida

28-10-2019 - SENTENZA

O fallo, do Tribunal Superior de Xustiza de Canarias, asegura que a norma laboral ignora o perigo das profesións feminizadas e debe ser interpretada con perspectiva de xénero. Esta perspectiva, di, debe aplicarse tamén á hora de aplicar a Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social (LISOS) para graduar as sancións ás empresas. Con estes principios, revoga unha sentenza anterior e impón a unha empresa hostaleira a multa máis elevada por non levar a cabo a avaliación ergonómica dos postos das camareiras de piso.

Traballar con po, sucidade e produtos químicos: como poden as traballadoras e traballadores da limpeza manterse seguras/os?

30-09-2019 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A industria europea de servizos de limpeza e instalacións emprega a máis de 4 millóns de persoas en 277.000 empresas, moitas delas pemes. A natureza do traballo de limpeza significa que a maioría, se non todos, as limpadoras están en contacto próximo con substancias perigosas todos os días. Que pasos poden tomar as empresas de limpeza para reducir o risco de exposición dos traballadores/as?

Recoñecemento de situación de risco para a lactación natural

24-05-2019 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza de Asturias (TSXA) confirmou unha sentenza pola que se recoñece a situación de risco para a lactación natural que entraña o traballo que desenvolve unha enfermeira do Hospital Valle do Nalón ao estar exposta a axentes biolóxicos e radiacións ionizantes.

Increméntanse un 18% os accidentes mortais no Estado español no sector agropecuario con 84 vítimas en 2018

10-05-2019 - SINISTRALIDADE

O sector agrario, silvícola e pesqueiro rexistrou durante 2018 no Estado español un total de 36.818 accidentes laborais con baixa, un 0,53% menos que en 2017 (37.016), pero cun aumento do número de accidentes mortais, que creceu un 18%, ao pasar dende 72 ata 84 persoas, ás que hai que sumar unha máis en zonas pesqueiras -non a bordo dun barco- e acuícolas.

O TSXG condena ao Sergas para pagar 15.000 euros a un médico por sobrecarga laboral

09-05-2019 - SENTENZA

A Sala destaca que o demandante, antes da súa baixa laboral, puxera en coñecemento do Sergas a sobrecarga laboral que soportaba, “sen que se tomasen, naquel momento polo menos, medidas tendentes a paliar ou eliminar a irregular situación que podería, como así acaeceu, xerar risco para a saúde no ámbito laboral”, apunta o TSXG.

O amianto responsable do cancro de esófago

23-01-2019 - SENTENZA

O Tribunal Supremo confirma que a exposición ao amianto está na orixe da morte, consecuencia dun cancro de esófago, dun ex traballador dunha empresa de fabricación de fibrocemento, un dos principais derivados do asbesto, situada en Castelldefels e na que traballou durante máis de 20 anos.

Novo sistema de elevación por baleiro para reducir a carga física no manexo de equipaxes nos aeroportos

08-01-2019 - ERGONOMÍA

En colaboración coa Universidade Estatal de Ohio, NIOSH publicou un artigo en Applied Ergonomics (ver ligazón) sobre a eficacia dun sistema de elevación por baleiro para reducir a tensión ou carga da columna vertebral durante o manexo da equipaxe das liñas aéreas.

Móvete! E reduce o sedentarismo na oficina

28-12-2018 - ISSGA

Campaña dirixida a que os traballadores e traballadoras adquiran unha serie de hábitos e pautas saudables para reducir o sedentarismo no traballo fomentando un estilo de vida máis saudable e, polo tanto, un emprego de calidade. Propón 12 hábitos saudables para que cada mes se incorpore ao estilo de vida de cada persoa un deles co obxectivo de que ao final do ano se consiga ter normalizado durante a xornada laboral as 12 pautas que reducen o sedentarismo.

Un tercio dos produtos químicos incumpre a normativa europea

23-11-2018 - HIXIENE

Segundo unha investigación do Instituto Federal Alemán para a Avaliación de Riscos (BfR) e a Axencia Alemá de Medio Ambiente (UBA), un de cada tres produtos químicos de maior implantación fabricados ou importados en Europa dende o ano 2010 incumpre a normativa europea, deseñada para protexer a saúde pública e o medio ambiente da exposición prexudicial destas substancias.

Sanción a Metro de Madrid por tardar dous anos en recoñecer a enfermidade a un traballador con asbestose

10-10-2018 - ITSS

A empresa coñecía en 2016 que uno dos seus empregados estaba diagnosticado de asbestose. A pesares diso, non tomou ningunha medida para protexer ao resto de traballadores ata 2018, pasados dous anos, cando a Inspección de Traballo enviou un requirimento que obrigaba á empresa a comezar a actuar. Só nese momento, Metro de Madrid rexistra ao traballador en CEPROSS, o rexistro de enfermidades profesionais.

Os accidentes con furgonetas se incrementan nun 41% nos últimos 5 anos

11-07-2018 - SEGURIDADE

A este incremento puideron contribuír varios factores como o gran número de autónomos do Estado, que xa supera os 3,1 millóns; o aumento do número de automobilistas que alugan unha furgoneta sen ter preparación (para realizar unha mudanza ou un porte ocasional) , e o boom do comercio electrónico, que creceu de media un 17% anual durante a última década

O ictus sufrido por unha traballadora no seu día libre considerado accidente laboral

21-06-2018 - Sentenza

A sentenza, emitida polo Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía recoñece como accidente laboral o ictus sufrido por unha empregada de fogar no seu día de descanso. A sentenza considera determinante o feito de que a traballadora vivía no mesmo domicilio que a parella de anciáns que coidaba, non existindo separación entre o seu lugar de residencia e o seu lugar de traballo.

A ITSS insta ao Sergas a correxir as deficiencias detectadas na cociña do hospital de Ourense

13-06-2018 - Seguridade

A Inspección de Traballo vén de comunicarlle á EOXI de Ourense que ten un prazo de dous meses para corrixir as múltiples deficiencias detectadas na cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. A CIG presentara unha denuncia diante da autoridade laboral o pasado 11 de abril ante as múltiples deficiencias detectadas nas instalacións deste servizo, situadas no edificio materno infantil do CHUO; estas deficiencias mantéñense dende hai anos, a pesares de ser comunicadas en reiteradas ocasións, o que ten provocado numerosos accidentes laborais.

Recoñeceránse como enfermidades profesionais as doenzas específicas das camareiras de piso

22-05-2018 - EEPP

Incluiranse dentro do Cadro de Enfermidades Profesionais algunhas das doenzas que padecen as camareiras de pisos de hotel que ata o de agora non viñan tratándose axeitadamente, en concreto a síndrome de túnel carpiano, bursite e epicondilite.

Proposta para restrinxir as substancias perigosas en tintas de tatuaxe e maquillaxe permanente

18-01-2018 - Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas, ECHA

A proposta da Comisión Europea a Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA), xunto ás autoridades competentes de Dinamarca, Italia y Noruega, ven de avaliar os riscos relacionados coas substancias químicas asociados coas tintas empregadas en tatuaxes e maquillaxe permanente, a necesidade de acción en toda a Unión e os impactos socioeconómicos relevantes.

Radón en centros de traballo dependentes de administracións públicas galegas

11-01-2018 - Saúde laboral

A CIG presentou denuncia ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social contra a Xunta de Galicia, logo da reiterada negativa do Goberno galego a realizar medicións do nivel de radón nos edificios administrativos dos Servizos Centrais situados en San Caetano. A solicitude de medicións foi proposta en repetidas ocasións no Comité de Seguridade e Saúde Laboral, motivada pola inquietude do persoal que traballa nos edificios administrativos da Xunta.

O acoso a unha docente recoñecido como accidente laboral

10-01-2018 - Sentenza

Na sentenza o Xulgado do Social número 1 de Palencia recoñece como continxencia profesional a situación de baixa laboral dunha docente de Educación Secundaria causada polo acoso de varios alumnos, e condea aos demandados, a Consellería de Educación da Junta de Castilla y León, Ibermutuamur, o INSS e a Tesourería Xeral da Seguridade Social, a satisfacer as prestacións que derivan da continxencia profesional.

Exposición a productos químicos nos salóns de manicura

05-01-2018 - Axencia Francesa de Alimentación, Medio Ambiente e Saúde e Seguridade no Traballo

Segundo un extenso informe publicado pola Axencia Francesa de Alimentación, Medio Ambiente e Saúde e Seguridade no Traballo (ANSES), as profesionais que traballan en salóns de manicura, case todas mulleres, están expostas a ao redor de 700 substancias diferentes, 60 das cales se califican como "de gran preocupación", por estar clasificadas como carcinóxenas, mutáxenas ou tóxicas para a reproducción, sensibilizanetes e/ou estar inscritas como posibles perturbadores endocrinos, e 90 como "preocupantes". As investigacións foron levadas a cabo en salóns de manicura da área de París entre xullo de 2015 e outubro de 2016.

O Ministerio de Defensa indemniza as familias de dúas vítimas por exposición ao amianto

13-12-2017 - Amianto

O Ministerio de Defensa recoñece en dúas resolucións que “creou unha situación de risco” ao expoñer as dúas vítimas á inhalación dun material tóxico como o amianto. Segundo o bufete que tramitou as denuncias, estas resolucións reiteran que o amianto estaba presente tanto nos buques como nas propias instalacións da Armada, sen que por parte da Administración militar chegase a adoptarse medida algunha de seguridade.

Sanción a unha empresa por exposición dos traballadores/as a productos canceríxenos

23-11-2017 - Saúde Laboral

A multa de 150.000 euros foi imposta pola Inspección de Traballo da Seguridade Social á unha empresa concesionaria sanitaria por non adoptar medidas de prevención no uso e manipulación de produtos cancerígenos no Servizo de Anatomía Patolóxica do Hospital de Elxe. A ITSS considera que se trata dunha infracción moi grave pola “falta de dilixencia” da empresa que expuxo perigosamente a 35 traballadores/as a produtos perigosos sen as medidas de protección estipuladas na normativa de seguridade laboral.

O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco condena a RENFE Operadora e Wagon Lits a indemnizar á familia dun falecido por exposición ao amianto

11-09-2017 - SENTENZA

A Asociación Vasca de Vítimas del Amianto, denuncia a actitude do Xulgado n.º 4 de Donostia polas súas reiteradas sentenzas cuestionando feitos xa xulgados e xerar máis sufremento e gastos a vítimas do amianto

De novo sen acordo para a inclusión do amianto crisotilo no Anexo III do Convenio

10-07-2017 - Convenio de Rotterdam

Na oitava Conferencia das Partes no Convenio de Rotterdam, sobre o procedemento de consentimento fundamentado previo aplicable a certos praguicidas e produtos químicos perigosos obxecto de comercio internacional celebrada en maio de 2017 en Xenebra (Suíza), unha minoría dos asistentes bloquearon a introdución do crisotilo no Anexo III. Para a inclusión dunha sustancia é precisa a unanimidade entre as partes. Non se volverá a considerar a inclusión do crisotilo ata a próxima Conferencia dentro de dous anos.

Un estudo francés amosa que o persoal cobrador de caixa está expostos a Bisfenol A

18-05-2017 - hixiene

Esta é a conclusión dun estudo realizado entre traballadores/as de empresas do sector de servizos e lecer e do persoal dunha empresa que fabrica papel de imprenta que contén BPA. A exposición está vinculada ao papel térmico empregado nos recibos de pago que manipulan os traballadores/as dos dez centros comerciais e de ocio que participaron no estudo; estos traballadores/as presentan concentracións de bisfenol A en ouriños maiores que o resto da poboación.

Un xulgado de Oviedo recoñece a tendinite de ombreiro como enfermidade profesional de caixeira de supermercado

16-05-2017 - Sentenza

A sentenza considera que existe unha relación directa entre a lesión os movementos de brazo, cóbado e ombreiro que debe realizar para alcanzar os produtos desde a cinta e pasalos ata o lector de prezos. Tanto mutua como a empresa desligaban a enfermidade que padece a traballadora da súa actividade profesional, considerando a doenza como enfermidade común.

Psicose grave debida á presión asistencial sufrida por un médico considerada como accidente laboral

15-05-2017 - Sentenza

O Xulgado do Social número 6 de Granada, recoñeceu como accidente de traballo a grave psicose que padecía un médico de familia como consecuencia da tensión laboral á que estaba sometido. A sentenza, que entende que existe un nexo causal entre a actividade profesional e a presión asistencial, condena ao Servizo Andaluz de Saúde (SAS) a pagar a recarga da prestación por falta de medidas de seguridade.

Incrementáronse as agresións a médicos/as no ano 2016

30-03-2017 - Psicosocial

O Observatorio Nacional de Agresións da Organización Médica Colexial (OMC), ven de presentar os datos de violencia rexistrados en 2016 que supoñen un incremento do 37,12% en relación ao ano anterior. Os datos revelan un notable crecemento no pasado ano das condutas violentas no ámbito sanitario contabilizadas nos últimos anos (354, 344, 361 e 495 agresións en 2013, 2014, 2015 e 2016), sobrepasando en 2016 as cifras de 2010 (451), ano no que se creou este Observatorio. Na presentación dos datos indicouse que en moitos casos as conductas violentas teñen que ver con temas denunciados anteriormente: a masificación das urxencias, a falta de equidade na atención sanitaria, o aumento das listas de espera ou a precariedade laboral dos/as profesionais.

Un 43% dos médicos/as afirman ter sufrido algún tipo de acoso, discriminación ou maltrato no seu centro de traballo no último ano.

08-03-2017 - Psicosocial

Estos datos extráense do “Estudo sobre a situación laboral dos Médicos en España” promovido polas Vocalías Nacionais de Médicos en Empleo Precario e de Formación e/ou Postgrado da Organización Médica Colexial (OMC). En relación ao acoso laboral, a enquisa revela que o sufren máis casos as mulleres, 46,6%, fronte ao 41,3% dos rexistrados entre os homes. Entre os agravios descritos están: os prexuízos relativos á carga laboral; en relación ao horario de traballo; veto para poder prosperar na traxectoria profesional; privación dunha parte da actividade profesional; ridiculización ou minusvaloración ante outros membros do servizo ou ante pacientes; insultos graves ou vexacións; exclusión inmotivada e prolongada de todas as actividades do servizo; comentarios despectivos discriminatorios sobre orixe racial ou étnica; solicitude de favores de natureza sexual, entre outros.

O INSS recoñece a invalidez permanente absoluta derivada de enfermidade profesional a un traballador xubilado afectado de cancro de larinxe.

13-09-2016 - Amianto

Dende decembro do ano pasado, o cancro de larinxe está incluído no cadro de enfermidades profesionais (BOE do 19 de decembro de 2015). No caso deste traballador xubilado do naval ferrolano, este cambio supón que a invalidez permanente absoluta que ten recoñecida deriva dunha enfermidade profesional causada pola exposición a amianto (que estivo presente en traballos realizados na industria naval ferrolán e que deu lugar a numerosas reclamacións na comarca por parte de afectados por carcinoma de pulmón).

Condución e quenda de noite, unha combinación “mortal” para o persoal sanitario

08-09-2016 - SEGURIDADE

Dous de cada cinco médicos de Reino Unido, o 41%, confesaron durmirse ao volante mentres conducían a casa tras a quenda de noite. E máis do 25% dos consultados sabían dun médico que morrera nun accidente de tráfico tras unha quenda de garda pola noite.

O 50% dos negocios de hostalería non contan cun plan de prevención de riscos laborais

10-08-2016 - SAÚDE LABORAL

Segundo datos de Premap Seguridade e Saúde, tan só un 52 por cento dos locais de hostalería e restauración do Estado teñen un plan de prevención de riscos laborais que contemple unha formación preventiva axeitada para evitar accidentes e lesións.

Novo accidente laboral no sector galego da conserva

03-08-2016 - ACCIDENTE LABORAL

Unha traballadora de 50 anos de idade sufriu na tarde noite do luns 27 de xuño un accidente laboral nunha fábrica conserveira de O Grove, o que obrigou ao seu traslado en estado grave ao hospital provincial de Montecelo na cidade de Pontevedra. Alí foi intervida de urxencia e os médicos tiveron que amputarlle o antebrazo, que quedara completamente esmagado e irrecuperable como consecuencia do accidente

Crecen as hospitalizacións relacionadas coa exposición a amianto

28-06-2016 - Amianto

O amianto é un produto canceríxeno que foi empregado masivamente na industria e na construción; aínda que os seus efectos nocivos eran coñecidos dende os años 40, non se prohibiu o seu emprego na Unión Europea ata hai pouco (ano 2002 no Estado español). As fibras do mineral que se desprenden na manipulación poden chegar ata os pulmóns onde se incrustan provocando graves doenzas respiratorias; os síntomas da enfermidade poden manifestarse logo de 40 anos dende a exposición. Segundo o Departamento de Saúde catalán, os ingresos hospitalarios por asbestosis, fibrose pulmonar provocada polo amianto, disparáronse un 83% nos últimos 10 anos. Os pneumólogos consideran que o pico de diagnósticos será en torno ao 2020.

Emprego de luvas médicas con po

23-06-2016 - Hixiene

A Administración de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EE.UU. estuda prohibir o emprego da maioría das luvas médicas con po, pois o seu uso pode supoñer riscos para a saúde de pacientes e dos profesionais de atención sanitaria. A prohibición aplicaríase ás luvas con po de cirurxiáns, os que se empregan no exame de pacientes e o po absorbible que ten com fin lubricar as luvas de cirurxiáns.

Lesións profesionais nos músicos

21-06-2016 - ergonomía

Tres de cada catro músicos teñen padecido algún tipo de lesión debida ao seu traballo; as posturas, o peso dos instrumentos (un saxo, que vai colgado do pescozo, pesa tres kilos, un violín, que se sostén coa mandíbula, medio kilo), e os movementos repetitivos poden causar lesións que en determinados casos non permiten seguir tocando. A pesares de que os problemas de dor causados por tocar un instrumento sempre foron habituais entre os profesionais, os músicos están a recibir pouca atención asistencial. Médicos e fisioterapeutas especialistas neste tipo de casos intentan conseguir para eles o recoñecemento que conqueriu a mediciña deportiva.

Unha nova morte na Galiza na tala duns piñeiros

20-06-2016 - Accidente laboral

Un traballador monfortino morreu aos 34 anos de idade vítima dun accidente mortal durante unha tala forestal, supoñendo o quinto accidente mortal na industria madeireira galega nun ano. O traballador acudira cun grupo de compañeiros da empresa madeireira de Sober na que traballaba a realizar unha curta de piñeiros nun dos monte comunais da ladeira sur do Alto dá Moá, que separa os municipios de Ribas de Sil e San Xoán de Río. O traballador morreu esmagado polo tronco dun piñeiro que estaba a cortar, nun sinistro ocorrido nunha zona de monte de difícil acceso e que sufrira un importante incendio durante o verán pasado.

Efectos daniños das radiacións ionizantes usadas no diagnóstico médico

07-06-2016 - HIXIENE

Os efectos carcinoxénicos das radiacións ionizantes usadas no diagnóstico médico coñécense desde hai moito tempo e a evidencia científica non deixou de crecer. Con todo, ata hai poucos anos nin a industria tecnolóxica, nin os profesionais, nin os responsables sanitarios estaban suficientemente concienciados sobre este risco.

A Comisión Europea adopta unha proposta de Directiva co fin de mellorar as condicións de traballo dos traballadores/as no sector da pesca.

30-05-2016 - saude laboral

En 2013, os interlocutores sociais da UE no sector pesqueiro alcanzaron un acordo polo que se propoñía harmonizar o Dereito da UE co Convenio sobre o traballo na pesca de 2007 da Organización Internacional do Traballo (OIT). Logo do acordo dos interlocutores sociais sobre as condicións de traballo no sector da pesca, a Comisión Europea ven de transformar ese acordo en proposta de Directiva, que ofrecerá un maior nivel de protección aos pescadores da UE.

Riscos laborais no mantemento de automóviles

19-05-2016 - Saúde laboral

Un grupo de profesores/as do departamento de Economía e Administración de Empresas da Universidade de Málaga publicaron no International Journal of Industrial Ergonomics un estudo denominado Valoración dos riscos comparativos derivados das actividades de mantemento de automóbiles: híbridos, batería eléctrica, e coches de célula de combustíble de hidróxeno.

Agresións a traballadores de urxencias

10-05-2016 - Saúde laboral

Os traballadores/as dos servizos das urxencias médicas están expostos a agresións físicas e verbais, que poden vir tanto dos propios pacientes como das persoas que os acompañan. A Universidade Complutense de Madrid realizou un traballo sobre as agresións que sofren os profesionais das urxencias extrahospitalarias (aquelas que se teñan lugar fora dos recintos hospitalarios, como pode ser a atención en domicilios, vías urbanas ou servizos de atención primaria); entre as súas conclusións, atopamos que o 89% dos traballadores/as do SUMMA 112 (Madrid) que sufriron agresións, presentou síntomas de estrés postraumático.

Aumenta a síndrome de queimarse no traballo do profesorado de Secundaria polo exceso de alumnos na aula

13-04-2016 - PSICOSOCIAL

Segundo o estudo, realizado pola Unidade de Investigación Psicosocial da Conduta organizacional da Universitat de València, o exceso de alumnos por aula ou de tarefas de xestión, son factores que reducen a capacidade laboral do docente, provocan problemas de saúde e incrementan o absentismo.

Tese doctoral sobre os efectos do amianto nos traballadores do naval en Ferrol

29-02-2016 - Amianto

Para a realización desta tese doutoral, presentada na Universidade de A Coruña, foron analizados os casos de 681 traballadores, cunha idade media de 65 anos, un tempo medio de exposición de 20 anos, e un tempo medio de latencia de 41 anos. Dentro do colectivo se estimou a posible influencia do tabaquismo, determinando que un 72,3% dos traballadores consumían tabaco, cunha media de 24,89 cigarrillos ao día. Así mesmo, se considerou que un 30,3% tiñan algún antecedente neumolóxico.

Obrigas e criterios xerais de prevención de riscos laborais que deben considerarse na promoción e execución de obras menores

02-02-2016 - Comisión Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo

En decembro do ano pasado o pleno da Comisión Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (CNSST) aprobou o informe "Análise da sinistralidade e as súas causas en obras menores". Os datos incluídos no devandito informe permiten establecer unha asociación entre os accidentes graves e mortais en obras menores, e a falta de cumprimento por parte das empresas contratistas sobre as súas obrigas en materia de prevención de riscos laborais (PRL). Así mesmo, segundo a CNSST, denótase unha insuficiente implicación dos promotores na integración da PRL na fase de concepción e contratación dos traballos, o que pode supor, entre outros aspectos, a selección de empresas con insuficiente estrutura e xestión preventivas para executar os traballos.

Descende significativamente o número de autónomos que cotiza voluntariamente por accidente laboral.

28-12-2015 - ACCIDENTE LABORAL

A data 31 de outubro do presente ano 2015, son só 600.646 traballadores autónomos que no conxunto do Estado cotizan voluntariamente para cubrir as súas prestacións por accidentes de traballo e enfermidades profesionais. Este é o número máis baixo de cotizantes voluntarios dende que existe esta prestación. A finais de decembro de 2013 o número era de 637.269 e a finais de 2014 de 623.940. O descenso no acumulado do ano chega ao 3,8 %.

O sector do ensino ten os riscos psicosociais e as enfermidades da voz como as causas principais de baixa laboral

23-11-2015 - SAÚDE LABORAL

Riscos psicosociais como a sobrecarga de traballo, as demandas relacionais dos alumnos, dos compañeiros de traballo e das familias dos alumnos, a falta de apoio social e de recoñecemento á súa laboura docente, son as principais causas da aparición de estrés, do síndrome bournout e de estados de ansiedade que, rematan por constituir un dos principais problemas de saúde laboral do sector do ensino.

Renfe condenada a pagar 480.000 euros á familia dun falecido por amianto

20-11-2015 - AMIANTO

O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco (TSJPV) ratificou a condena a Compagnie Internationale deas Wagon List e a Renfe do Xulgado o Social Número 1 de San Sebastián, e deberán abonar un total de 476.451,72 euros, á viúva e filla dun traballador falecido por mesotelioma pleural.

O cancro de larinxe por inhalación de amianto é, por fin, recoñecido como enfermidade profesional

30-09-2015 - Amianto

A Seguridade Social, logo de moitas revindicacións dos axentes sociais e constantes reclamacións da CIG nestes últimos anos, acorda a súa inclusión como enfermidade profesional, que se plasmará nun futuro Real Decreto. Recoñécese así o perigo potencial ao que están expostos os traballadores/as da construción naval ou da industria mineira en contacto con este material.

No Estado, a metade dos negocios de hostalería non teñen un plan de prevención de riscos laborais

24-09-2015 - XESTIÓN PREVENTIVA

Un dos problemas do crecemento que se prevé para a hostalería durante os próximos meses é a falta de formación en prevención laboral de moitos dos traballadores eventuais. Segundo datos de Prevención, só un 52% dos locais de hostalería e restauración do Estado ten un plan de prevención de riscos laborais con formación adecuada para evitar accidentes e lesións.

Condea para 11 exdirectivos de Pirelli pola morte de 24 traballadores

11-09-2015 - amianto

Os exdirectivos estaban acusados de homicidio culposo gravoso pola morte de vinte catro traballadores a consecuencia de tumores orixinados pola exposición ao amianto en dúas fábricas nas décadas de 1970 e 1980; o xuíz da VI Sección Penal do Tribunal encargado do caso, condeounos a penas que van dende os tres ata os sete anos e oito meses de prisión.

A lexislación francesa non permite contestar correos electrónicos fora do horario laboral

10-09-2015 - Psicosocial

Un acordo entre os grandes sindicatos e dúas patronais do sector de asesoría técnica, inxeñería, servizos informáticos, recursos humanos e consultoría permitiu modificar a lexislación co fin de tentar poñer fin ás xornadas interminables dos traballadores/as deste sector. Así, segundo esta nova normativa, os traballadores/as non terán que respostar correos de traballo logo das seis da tarde, hora de remate da xornada laboral.

Contaxio de gripe por persoal sanitario

31-07-2015 - Enfermidade profesional

A traballadora sanitaria contaxiada no exercicio da súa actividade laboral, tivo que vencer a resistencia da mutua, que negaba o recoñecemento da orixe laboral e recomendaba a tramitación dunha incapacidade temporal a través do seu médico de cabeceira.

Riscos no mantemento de aeroxeradores

28-07-2015 - Seguridade

Recentemente no marco do Congreso da American Society Engineers, especialistas en seguridade trataron os riscos aos que están expostos os traballadores/as que se encergan do mantemento de aeroxeradores. Riscos que se teñen incrementado nos últimos tempos a medida que os equipos se fan máis grandes e numerosos.

Recoñecen como accidente laboral o accidente de tráfico sufrido por unha mariscadora cando se deprazaba da praia a lonxa

20-07-2015 - sentenza

O Xulgado do Social número 3 de Pontevedra asina unha sentenza na que se recoñece a unha mariscadora de a pe o dereito a ser indemnizada polo Instituto Social da Mariña por un accidente de tráfico acaecido en novembro de 2014, cando se desprazaba nun furgón no que levaba o marisco, da praia á lonxa.

O INSS ven de recoñecer a enfermidade profesional por exposición a tóxicos a un traballador que xa faleceu.

30-06-2015 - Hixiene

A Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social en Gipuzkoa recoñeceu a enfermidade profesional tras o falecemento de Mohamed B.A., por EPOC e insuficiencia respiratoria severa, engrosamentos nodulares, pleurais e cancro de pulmón. O traballador faleceu con 67 anos o pasado 11 de Outubro, tras 20 anos de traballo na fabricación de ladrillos refractarios, e logo de estar exposto a un intenso ambiente pulvíxeno e varías substancias cancerígenas nese período laboral.

O fume tóxico dos incendios

15-06-2015 - Hixiene

Os fumes producidos nos incendios son os responsables de máis da metade das lesións e mortes que se producen nos incendios. Os riscos para a saúde teñen crecido nos últimos tempos debido ao incremento no uso de materiais construtivos que ao queimarse producen fumes canceríxenos. Os bombeiros están constantemente expostos na súa vida profesional a estos fumes, que en moitos casos son canceríxenos.

Dende o ano 2011 van 73 falecementos debidos a accidentes con tractor

10-06-2015 - Seguridade

Galiza conta con 403.000 tractores, o 15% do parque de vehículos de uso agrícola se temos en consideración o total do parque estatal. Tendo en conta tamén o ámbito estatal, o 15% dos accidentes con tractor no ano 2014 tiveron lugar en Galiza. Dos 73 accidentes mortais que tiveron lugar en Galiza dende o 2011, 48 producíronse en actividades non profesionais, 23 na estrada e 2 en sinistros laborais. No que vai de 2015, xa son nove as persoas falecidas neste tipo de accidente.

Un episodio de ansiedade sufrido por unha docente recoñecido como accidente de traballo

14-05-2015 - Psicosocial

Os feitos tiveron lugar nun instituto en Bizcaia; o mal comportamento dunha alumna motivou que a docente a expulsara da clase, en presencia da coordinadora da ESO do centro; nese momento a profesora sufriu un episodio de angustia que lle impediu continuar coa súa actividade laboral. Ese mesmo día acudiu á mutua que diagnosticou ansiedade e lle recetou medicamentos específicos, pero non considerou que a orixe da patoloxía fose laboral.

Plan de prevención de riscos na carreira xudicial

29-04-2015 - XESTIÓN PREVENCIÓN

Cando se fan 20 anos da aprobación da LPRL, asínase o primeiro Plan de prevención de riscos laborais para a carreira xudicial estatal. Asinado polo Consello Xeral do Poder Xudicial, o Ministerio de Xustiza e as asociacións xudiciais, recolle características da actividade xudicial como por exemplo que a actividade non está sometida a horario concreto, que o número de asuntos repartidos a cada órgano xudicial non está sometido a limitación, as restricións que estabelecen os prazos que deben ser atendidos ou os riscos psicosociais.

A agresión a sanitarios e docentes poderá ser penada con ata catro anos de cárcere.

23-04-2015 - Psicosocial

O Congreso dos Deputados aprobou unha enmenda ao artigo 550 do Código Penal: a agresión en tempo de traballo a profesionais sanitarios (médicos/as, enfermeiros/as, fisioterapeutas, técnicos, etc.) ou docentes será tipificado como atentado á autoridade, o que conleva penas de ata atro anos de cárcere.

O PVC sanitario, nocivo para a saúde

31-03-2015 - Hixiene

O PVC, emprégase con asiduidade en diversos dispositivos médicos (como bolsas para infusión intravenosa, catéteres, dispositivos para nutrición enteral, …), así como en instalacións (pisos, alfombras, ventanas), guantes, batas ou cortinas, debido fundamentalmente ás súas propiedades físicas e ao reducido do seu custo. Este material expón aos pacientes a residuos nocivos durante o seu uso e é fonte de contaminantes perigosos durante a súa fabricación e eliminación, segundo se sinala dende a organización “Health Care Without Harm” (Saúde sen Daño).

Denuncian o deterioro das condicións de traballo nas empresas auxiliares do sector naval

26-03-2015 - Accidente laboral

O pasado martes tivo lugar no asteleiro de Navantia un accidente laboral no que faleceu un traballador dunha compañía auxiliar. Á espera dos resultados que se desprendan do informe sobre o sucedido, a CIG Industria reclama a Navantia que esixa ás compañías auxiliares que traballan nos estaleiros, a racionalización das xornadas de traballo e o cumprimento dos acordos asinados no ano 2001.

A síndrome do túnel carpiano en persoal de limpeza é declarada Enfermidade Profesional

11-02-2015 - SENTENZA/XURISPRUDENCIA

Unha traballadora de profesión limpadora, presentou un recurso de casación para unificación de doutrina ante o Tribunal Supremo, que versaba sobre a cualificación como enfermidade profesional da síndrome de túnel carpiano bilateral.

Só o 3% das baixas laborais de 2013 foron de traballadores/as autónomos/as

21-11-2014 - Accidente laboral

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o 18 por cento das persoas ocupadas (que traballan e cotizan) no Estado español son autónomas. Das máis de 3 millóns de empresas que hai no Estado, máis do 90 por cento eran autónomos ou microempresas. Sen dúbida, este colectivo supón un peso máis que específico no conxunto da economía produtiva; entre as particularidades preventivas deste colectivo hai que destacar que é un profesional comunmente subcontratado e que a cobertura por accidente de traballo e enfermidade profesional é voluntaria, polo que moitos empresarios/as prescinden da mesma con obxecto de rebaixar custos; desta forma é habitual que se un autónomo/a ten un accidente, non se adoite dar de baixa.

A carga de traballo asociada ao traballo de xuíz

17-11-2014 - Saúde laboral

A asociación de Xuíces para a Democracia demandou ao Consello Xeral do Poder Xudicial e ao ministerio de Xustiza ante a Sala do Social da Audiencia Nacional pola falta de prevención dos riscos laborais aos que están expostos os xuíces, especialmente pola sobrecarga de traballo que soportan. A demanda de conflito sinala que os xuíces e maxistrados son practicamente o único colectivo de empregados públicos que se atopa "na máis absoluta desprotección" xa que o Ministerio de Xustiza e o CXPX incumpriron a súa obrigación e compromiso de adoptar medidas de protección adecuadas e a día de hoxe aínda non contan cunha avaliación de riscos e de planificación da actividade preventiva.

Xestionar a seguridade e a saúde laboral no sector sanitario garante unha mellor calidade dos servizos ao paciente

05-11-2014 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) publica un informe sobre os riscos actuais e emerxentes en materia de seguridade e saúde no traballo (SST) no sector sanitario. Un aspecto importante do informe é que se centra nun ámbito que estivera desatendido anteriormente: a asistencia domiciliaria e comunitaria.

O Estado xaponés, condenado por non esixir a aplicación de medidas preventivas nos lugares de traballo onde se usaba amianto nos anos cincuenta do século XX

04-11-2014 - Amianto

Nunha sentenza histórica, o Tribunal Supremo do Xapón fallou por primeira vez que o goberno foi responsable de non impedir que os traballadores estivesen expostos ao amianto, ao non esixir a aplicación de medidas preventivas, e obríga a compensar aos demandantes con 330 millóns de yenes.

A xustiza investigará se o caso de contaxio de ébola da auxiliar de enfermaría é un delito contra a seguridade laboral por parte dos responsables de sanidade.

23-10-2014 - HIXIENE

Sindicatos e entidades sectoriais presentaron xa denuncias, algunhas delas previas ao contaxio, ante a Fiscalía, os xulgados e a Inspección de traballo. O fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, abriu unha investigación.

Un sanitario do Carlos III denunciou as carencias do centro para atender os casos de ébola

17-10-2014 - HIXIENE

Un enfermeiro do Hospital La Paz-Carlos III de Madrid, onde se atenderon aos dous misioneiros repatriados infectados por ébola dende África, denunciou este luns as condicións de traballo e as medidas de seguridade que se utilizaron á hora de tratar aos dous enfermos. O empregado do centro, onde unha das súas traballadoras resultou contaxiada polo virus, denunciara nun blog a infraestrutura insuficiente para facer fronte a estes casos. Ademais, denuncia que Sanidade modificou "ao seu gusto" o protocolo para tapar as carencias do hospital.

Condenan 45 anos despois a unha empresa española por expoñer os seus traballadores ao amianto

08-10-2014 - AMIANTO

A Sección duodécima da Audiencia Provincial de Madrid acaba de confirmar a Sentenza que foi ditada polo Xulgado de 1ª Instancia nº 68 da capital e pola que se establecía que Sulzer Pumps Spain era a responsable civil do falecemento como consecuencia do mesotelioma que sufría quen traballara nas súas instalacións fai xa 45 anos.

A Seguridade Social recoñece a incapacidade absoluta por enfermidade profesional a un traballador afectado polo amianto existente na central nuclear de Garoña

08-08-2014 - AMIANTO

A Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social de Álava emitiu unha resolución na que recoñece a incapacidade permanente absoluta ao traballador xa xubilado D.C.S., de 65 anos de idade, debido ao seu traballo manipulando amianto na empresa Montaxes Nervión SL.

Novos riscos no sector da enerxía eléctrica

18-07-2014 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

A rápida evolución da innovación tecnolóxica leva a creación de novos riscos para os traballadores do sector eléctrico. Nun recente seminario celebrado no Comité de diálogo social sectorial - Electricidade, utilizáronse supostos para identificar no futuro estes problemas potenciais para a seguridade e saúde no traballo (SST) e as súas posibles solucións. Como causas dos futuros problemas no ámbito da SST destacáronse os rápidos cambios da tecnoloxía, o descoñecemento dos materiais e a carencia de capacidades.

Os problemas de traballar con ruído

10-07-2014 - Hixiene

Ao redor do 35 por cento dos traballadores cre que o nivel de ruído ao que están sometidos no seu lugar de traballo é molesto, sendo a industria e a construción os sectores máis afectados por problemas auditivos. Todos nos enfrontamos a ruídos dende que nos levantamos ata que nos deitamos. Comezamos o día cun espertador que xera máis de 80 decibeis. Despois na rúa enfrontámonos ao ruído dos coches e motos, asubíos, berros, etc; que en xeral soben a niveis de máis de 90 decibeis. O ruído é un dos contaminantes máis invasivos. Unha exposición prolongada sen a protección adecuada pode levar a provocar trauma acústico, unha lesión no oído interno.

Traballo seguro no sector da enerxía eólica

06-06-2014 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

A enerxía eólica é un sector en auxe, pero traballan seguro os seus traballadores? As sustancias nocivas e o traballo en altura son exemplos de riscos neste sector que poden intensificarse por unhas condicións difíciles, como as condicións climatolóxicas extremas.

Os problemas que se derivan de estar sentado 8 horas diarias

28-05-2014 - SAÚDE LABORAL

En media, unha xornada laboral son 8 horas. Ás veces moito máis. O asunto é que pasamos gran parte do día no traballo. "Os que permanecen sentados durante 8 horas ao día cualifican dentro do segmento de sedentarios que presentan serios problemas cardiovasculares, exceso de insulina, sobrepeso e se evidenciou que tamén son máis propensos a contraer enfermidades intestinais, pero iso está aínda en estudo", asegura o médico internista chileno, Alejandro Guerra.

A exposición durante anos a desengraxantes, pegamentos ou pinturas prexudica á memoria

23-05-2014 - HIXIENTE

A ciencia coñecía xa os efectos adversos para a saúde que pode chegar a ocasionar pinturas e pegamentos. Agora un estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard (EUA) sinala que as persoas que están expostas a pintura, pegamento ou fumes desengraxantes no traballo poden ter problemas de memoria e pensamento durante a vellez cando se xubilan, décadas despois da súa exposición.

Trucos para non perder a voz

13-05-2014 - Saúde laboral

Son moitas as profesións nas que os traballadores teñen a voz como ferramenta de traballo; profesores, locutores, teleoperadores, comerciais, azafatas, asesores, camareiros, servizo de atención ao público, guías turísticos, sindicalistas (imaxinade unha asemblea) e un longo etcétera. Chegouse a calcular que a porcentaxe de traballadores que dependen da súa voz pode alcanzar até un terzo da poboación laboral total dun país.

Laboratorio de prevención de riscos laborais no sector agrícola

21-02-2014 - SAÚDE LABORAL

Almería contará co primeiro laboratorio-observatorio de prevención de riscos laborais no sector agrícola andaluz froito dun convenio de colaboración entre o Instituto Andaluz de Prevención de Riscos Laborais, adscrito á Consellaría de Economía, Innovación, Ciencia e Emprego, e á Universidade de Almería.

Reúnese por primeira vez a comisión mixta para o estudo da silicose creada no Ministerio de Traballo a instancias da CIG

18-02-2014 - Hixiene

Vén de celebrarse a primeira das xuntanzas da comisión específica para o estudo da silicose de primeira grao creada no Ministerio de Traballo a instancias da CIG. Segundo explican dende a central nacionalista, no encontro que tivo lugar en Madrid o pasado día 11 de febreiro “quedou patente tanto a situación destas persoas como a necesidade de reformar a Orde Ministerial de 1969 para buscarlle unha solución a esta problemática”.

Vítimas do mercurio gañan o seu caso en Noruega

05-02-2014 - HIXIENE

Unha ex enfermeira dental gañou o seu caso contra o Estado noruegués no Tribunal Supremo. Expertos legais indican que o fallo senta un precedente importante e pode chegar a ser tan importante para estas profesionais como o foi o fallo do amianto hai algúns anos. Na sentenza establécese que o mercurio é prexudicial para a saúde e que danou a saúde das enfermeiras dentais.

Defensa indemniza aos fillos dun sarxento morto por amianto

29-01-2014 - AMIANTO

O Ministerio de Defensa recoñeceu a súa responsabilidade nun novo caso dun mariño militar falecido como consecuencia da súa exposición ao amianto, no buque no que estivera embarcado.

Indemnizan a un marmorista con 54.000 euros por desenvolver silicose

29-01-2014 - SAÚDE LABORAL

O Xulgado do Social número 2 de Bilbao ten condenado ás empresas Marmorería Lemona, Marmorería Abásolo, á sociedade de Prevención Asepeyo e ao servizo de prevención alleo Gespreven a pagar 54.677,17 euros en concepto de indemnización a un traballador diagnosticado de silicose.

As condicións de vida dos mestres empeoraron como consecuencia da crise

20-01-2014 - SAÚDE LABORAL

Un proxecto de ETUCE, o sindicato europeo de mestres, elabora unha serie de recomendacións para o labor sindical en materia de saúde e seguridade no traballo e mostra como os mestres están expostos a altos niveis de estrés derivados da súa profesión.

Amianto: Navantia deberá indemnizar á familia dun empregado

16-01-2014 - AMIANTO

O grupo público Navantia (antes Izar e AESA) terá que indemnizar con 90.000 euros á familia de J.A.P., que foi traballador de AESA entre 1957 e 1963, tras unha sentenza do Xulgado do Social n.º 2 de Cádiz, que considera como feitos probados que nos traballos desempeñados polo operario naval, "ao cortar ou desforrar canalizacións cubertas de amianto inhalaba directamente tal po de amianto".

Recoñecen a un suboficial morte en acto de servizo por exposición a amianto

29-11-2013 - AMIANTO

O Ministerio de Defensa recoñeceu que o subtenente da Armada faleceu en acto de servizo, o que permite á familia reclamar as indemnizacións ou recarga de pensións que leva consigo.

O Estado español enfróntase a unha multa de Europa por non respectar a seguridade laboral da Garda Civil

22-11-2013 - SAÚDE LABORAL

Ao Goberno do PP tócalle responder ante o Tribunal de Xustiza Europeo, nun xuízo no que a propia Comisión Europea actúa como acusación, porque non cumpriu a súa orde de habilitar unhas oficinas de atención de riscos laborais competentes que atendan á Garda Civil.

Un de cada catro docentes sofre transtornos de voz

04-11-2013 - SAÚDE LABORAL

Un de cada catro docentes sofre transtornos de voz, segundo mostrou o libro “Patoloxía da Voz” editado pola Sociedade Española de Otorrinolaringoloxía e Patoloxía Cérvico-Facial (SEORL-PCF), e que foi apresentado no seu 64 congreso nacional en Madrid.

O coidado da vista no ámbito laboral

22-10-2013 - SAÚDE LABORAL

Un 86% dos traballadores coñece os riscos de traballar cun ordenador, non obstante, só un 46% realizouse unha revisión no último ano

Condenan ao servizo vasco de saúde a indemnizar con 93.000 euros a familia dun falecido por amianto

07-10-2013 - AMIANTO

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco estimou parcialmente o Recurso contra a Sentenza do 5-4-13 do Xulgado do Social Número 2 de San Sebastián e condenou ao Hospital Nosa Señora de Aránzazu a aboar 93.408,58 euros, máis intereses, aos familiares do electricista que faleceu o 26-11-12, vítima dun Adenocarcinoma de pulmón derivado do amianto.

O Consello Xeral do Poder Xudicial pide que se revisen as sedes xudiciais de todas os CC.AA para previr riscos laborais

05-07-2013 - Saúde laboral

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial acordou encomendar ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais deste órgano a realización dun estudo comparativo da situación existente nas sedes xudiciais en todas as comunidades autónomas para, no seu caso, requirir ás institucións competentes a adopción das medidas necesarias. Así mesmo, a citada Comisión acordou dirixirse á Consellería de Presidencia e Xustiza da Comunidade de Madrid, a fin de que leve a cabo, "o máis axiña posible, a implantación das medidas necesarias no ámbito da prevención de riscos laborais, nos edificios xudiciais da Comunidade de Madrid".

Desenvolven un traxe "intelixente" para equipos de emerxencia

01-07-2013 - SEGURIDADE

A Brigada Central de Salvamento Mineiro, un organismo que depende maioritariamente da empresa pública Hunosa, está a participar nun proxecto europeo de investigación destinado ao desenvolvemento dun traxe intelixente para equipos de rescate e emerxencias.

Os esvaróns e tropezóns, principal causa de accidente nas industrias químicas

27-06-2013 - RISCO QUÍMICO

Os traballadore das industrias químicas, sofren a maioría dos accidentes laborais por causas totalmente alleas á manipulación ou interacción coas substancias químicas que adoitan rodear o seu lugar de traballo.

Os camioneiros conducen con somnolencia un cuarto da súa xornada

26-06-2013 - SEGURIDADE

Máis do 83 por cento dos camioneiros conduce algunha vez baixo os efectos da somnolencia e a maioría deles faino todos os días case dúas horas nesta situación, o que supón unha cuarta parte da súa xornada laboral, establecida en oito horas. A somnolencia e o cansazo supoñen a terceira causa de accidentes no Estado español, por enriba do alcohol, segundo datos estatísticos. Destaca, ao mesmo tempo, que na UE o 25 por cento dos accidentes están relacionados coa fatiga ou a somnolencia, mentres que un 40 por cento dos accidentes mortais nas autoestradas de EUA se producen por esta causa.

Sentenza histórica contra un empresario suízo pola morte de miles de persoas polo amianto das súas fábricas en Italia

10-06-2013 - AMIANTO

Un empresario suízo foi condenado a 18 anos de cárcere pola morte de tres mil persoas vítimas das súas fábricas de amianto no país transalpino.

A UE aposta por tacógrafos intelixentes.

06-06-2013 - SEGURIDADE

O Parlamento Europeo prevé aprobar un regulamento para instalar dentro de tres anos tacógrafos intelixentes ou dixitais nos camións e autobuses matriculados en territorio comunitario para o transporte internacional, co fin de mellorar a seguridade vial.

O Parlamento galego insta a que as fábricas textiles respecten os dereitos humanos

04-06-2013 - RSE

A cámara galega aprobou este martes por unanimidade de todos os grupos unha declaración institucional que lles esixe "ás empresas galegas e estatais que subcontratan pedidos ás factorías téxtiles en Bangladesh e outros países que apliquen prácticas de produción con responsabilidade social".

Pactan custear melloras de seguridade nos seus talleres de Bangla Desh

24-05-2013 - SEGURIDADE

Polo momento é un compromiso. Máis adiante chegará a firma. E, despois o esencial: a aplicación cotiá do escrito. Tres das grandes marcas téxtiles internacionais -a sueca H&M, a española Inditex e a holandesa C&A- anunciaron este luns que asinarán un acordo vinculante para mellorar as penosas condicións de seguridade dos talleres de Bangla Desh que o último e grave desastre colocou brutalmente no centro do debate. A cifra de falecidos alcanzou as 1.127 persoas, segundo o último reconto.

Os traballadores da hostalaría presentan un maior risco de consumo de drogas

23-05-2013 - SAÚDE

Un equipo do Centro de Investigación Biomédica en Rede de Epidemioloxía e Saúde Pública (CIBERES) estudaron o consumo de alcohol e outras drogas na poboación activa do estado español.

Izar debe pagar 240.000 euros á familia dun falecido por amianto

22-05-2013 - AMIANTO

Dúas novas sentenzas dos xulgados do Social de Ferrol veñen a dar a razón a vítimas do amianto.

Sentenza de conformidade no caso dos traballadores/as falecidos no accidente de Navantia do ano 2005

30-04-2013 - Seguridade

Os feitos que onte se viron no Xulgado do Penal 2 de Ferrol ocorreron o día 11 de maio de 2005 nun tanque do buque Roald Amundsen que se estaba a construir no estaleiro ferrolán de Navantia para a Armada norueguesa. Dous traballadores e unha traballadora da compañía auxiliar Mainfer perderon a vida por asfixia como consecuencia da inhalación de gases e a ausencia de osíxeno, do mesmo xeito que o operario da tamén auxiliar Tecnymo que baixou ao tanque para prestarlles axuda.

Ducias de mortos nun derrubamento en Bangladesh

29-04-2013 - Seguridade

A pasada semana un edificio de oito plantas que acollía varios talleres téxtiles, un mercado e unha sucursal dun banco, viuse abaixo na poboación de Savar, a 24 kilómetros ao noroeste da capital de Bangladesh. Polo momento hai en torno a 400 mortos e un número indeterminado de desaparecidos. As empresas téxtiles que albergaba o edificio traballan, como contratistas ou subcontratistas, para varias marcas occidentais, entre as que poderían atoparse Primark, The Children's Shop e Mango entre outras. Entre os cascallos da edificación foi atopado un documento no que aparece o nome de El Corte Inglés e unha serie de pedidos de chaquetas.

Os profesionais sanitarios, 'líderes' en accidentes laborais graves

19-04-2013 - SINISTRALIDADE

Os empregados en actividades sanitarias suman 4 mortes nos dous primeiros meses de ano, e son líderes en accidentes graves e leves ' in itinere' Os sanitarios son os profesionais que máis accidentes graves de traballo acumularon durante os dous primeiros meses de 2013, 65 en total entre xaneiro e febreiro, 39 durante a xornada laboral e 26 ' in itinere ' segundo destaca o primeiro avance do ano da Estatística de Accidentes de Traballo (EAT) elaborada polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Preto do 50% das persoas que traballan nunha oficina adoptan posturas dolorosas ou que provocan fatiga.

18-04-2013 - ERGONOMÍA

Permanecer oito horas diarias sentado fronte a unha mesa pode supoñer un prexuízo para a saúde, xa que son moitos os problemas que xorden a causa do excesivo sedentarismo e as malas posturas.

Novas profesións do mundo online traen consigo novos riscos laborais

17-04-2013 - SAÚDE LABORAL

Cada vez son máis os profesionais que se dedican ao mundo online; deste modo nos últimos anos vimos nacer novas profesións que xurdiron como consecuencia da revolución das novas tecnoloxías e o mundo online.

A CIG solicita a paralización temporal das obras do AVE en Ourense por mor dos últimos accidentes

10-04-2013 - Accidente laboral

Despois de tres accidentes en dous días e un deles con unha vítima mortal, dende a CIG nos preguntamos que máis ten que pasar para que a Inspección de Traballo paralice as obras de construción da Línea de Alta Velocidade. O martes comezaba o día cun sinistro mortal, o enxeñeiro Carlos Zabala morría ó ser atropelado na boca do túnel nas obras de Vilar de Barrio; horas despois, un xoven camioneiro sufría un espectacular accidente cando se dirixía a cargar material na execución das obras do AVE en Cerdedelo. O mércores ás 20 horas, o traballador José Eugenio F.M, sufre accidente despois dun desprendemento de pedras nas obras do túnel del AVE de Campobecerros.

Recoñecen a enfermidade profesional dun fontaneiro que traballou con amianto en Irún

03-04-2013 - AMIANTO

O Instituto da Seguridade Social de Gipuzkoa recoñeceu como enfermidade profesional un mesotelioma maligno que padece un fontaneiro que traballou con amianto na reparación de trens.

Nova condena a Izar nunha demanda por amianto

13-03-2013 - AMIANTO

O Xulgado do Social número 2 ten condenado a Izar, a sociedade en liquidación que sucedeu a Astano na titularidade do estaleiro público ferrolano, nun caso de amianto. A maxistrada Ana Fernández Valentí condena a Izar Construcións Navais en Liquidación, S. A., porque se mantén viva, pero en proceso de liquidación. O asunto corresponde a unha sentenza pola demanda dun antigo traballador do estaleiro de 69 anos actualmente, que formulou unha reclamación pola enfermidade que sofre como consecuencia da súa exposición ao amianto durante os anos de actividade. Ingresou na antiga Astano no ano 1963 e permaneceu ata 1966.

Regulado o tempo de traballo para os traballadores autónomos que realizan actividades de transporte por estrada

26-02-2013 - Seguridade

O Consello de Ministros aprobou un real decreto sobre ordenación do tempo de traballo para os traballadores autónomos que realizan actividades móbiles de transporte por estrada. Trátase dunha norma cuxo ámbito de aplicación refírese expresamente ao transporte por estrada de mercadorías cando a masa máxima autorizada dos vehículos sexa superior a 3,5 toneladas. Así mesmo, aplicarase ao transporte de viaxeiros en vehículos fabricados ou adaptados para transportar a máis de nove acodes, incluído o condutor.

Condenan a Izar a indemnizar á familia dun traballador morto por amianto

18-02-2013 - AMIANTO

O xulgado do Social de Ferrol condenou a Izar (antes Bazán e actualmente Navantia) a indemnizar con 120.000 euros a viúva e fillos dun traballador falecido como consecuencia da contaminación por amianto. A sentenza establece que debe aboar tal contía Izar, en liquidación, a sociedade predecesora da actual Navantia.

Estudo dos riscos da radiación para mellorar a seguridade

08-02-2013 - Hixiene

Grazas a fondos da Unión Europea, un grupo de científicos emprendeu unha investigación pioneira sobre os riscos para a saúde asociados a unha exposición prolongada -interna, externa e prenatal- a radiación. O seu labor contribuirá enormemente a mellorar as normas de protección contra as radiacións. As persoas que traballan en instalacións onde existe plutonio atópanse expostos continuamente a doses baixas de radiación que poden causar diversos tipos de cancro e, no caso das traballadoras embarazadas, danos ao feto.

Sete mortas nun taller que cosía para Zara

30-01-2013 - SEGURIDADE

Un lume, este sábado en Dhaka (Bangladesh), custou a vida de sete mulleres traballadoras da confección, segundo denuncia a campaña Roupa Limpa e a ONG galega Amarante. Entre as empresas que subcontrataban á fábrica estaba a galega Inditex, de acordo á versión do grupo de presión.

O 90% das baixas por enfermidades que se producen no sector da limpeza son trastornos músculo-esqueléticos

11-12-2012 - ERGONOMÍA

No sector da limpeza existe unha importante porcentaxe de trastornos músculo-esqueléticos producidos por factores moi diversos asociados ao ámbito de traballo: movementos repetitivos, posturas incorrectas e un uso inadecuado dos utensilios de traballo.

A falta de coordinación de actividades empresariais entre os factores de sinestralidade en traballos de mantemento

21-11-2012 - SEGURIDADE

As cifras de sinestralidade asociadas aos traballos de mantemento, en España, representan o 6,6%de todos os accidentes de traballo con baixa acontecidos, e o 6,5% dos accidentes mortais, segundo os datos que achegou Victoria da Orde, coordinadora do Observatorio Estatal de Condicións de Traballo, nunha das actividades que organizou o INSHT dentro da campaña da Semana Europea para a Seguridade e Saúde no traballo 2011.

A mala coordinación cos especialistas hospitalarios favorece o desgaste entre os profesionais de Atención Primaria

12-11-2012 - PSICOSOCIAL

A inadecuada coordinación entre os médicos de familia e os especialistas hospitalarios favorece a aparición da síndrome de Burnout, ou síndrome de desgaste profesional, nos primeiros, segundo se explica nun artigo que publicou a Sociedade Española de Medicina Familiar e Comunitaria (Semfyc) na súa revista 'Atención Primaria'.

A enfermería, estresada e queimada

23-10-2012 - PSICOSOCIAL

Coñeciamos hai uns días o estudo Percepción de estrés nos profesionais de Enfermaría en España, que analizou como a actual situación de recortes e precariedade laboral está a repercutir na saúde dos profesionais de enfermaría e na atención que se presta aos cidadáns.

"Promoción da saúde no sector do transporte"

17-10-2012 - SEGURIDADE

No sector do transporte é maioritaria a presenza de varóns (concretamente, un 83%). Os transportistas vense expostos a situacións nas que deben permanecer sentados, ou adoptar posturas extenuantes ou dolorosas, durante períodos de tempo prolongados, así como a xornadas de traballo atípicas (quendas de noite e madrugada, en fins de semana, ou de máis de 10 horas diarias).

Só un de cada cinco traballadores autónomos cotiza por accidente laboral

08-10-2012 - ACCIDENTE LABORAL

Dende que se estableceu a posibilidade de que os traballadores autónomos poidan pagar voluntariamente para cubrir as continxencias profesionais (accidentes de traballo e enfermidades profesionais) así como pola cobertura en caso de cesamento de actividade, fórmula equivalente ao desemprego entre os asalariados, 651.369 autónomos o fan en todo o Estado, o que supón unicamente o 21,31% do colectivo que cotiza regularmente a Seguridade Social, segundo a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA)

Riscos derivados da utilización de produtos de limpeza

25-09-2012 - HIXIENE

Algúns produtos de limpeza poden ser perigosos e causar problemas que van dende erupcións cutáneas e queimaduras, a tose e asma debido aos produtos químicos que conteñen.

Incendio en fábrica de Paquistán pon de manifesto a falta de medidas de seguridade no lugar de traballo

14-09-2012 - SEGURIDADE

Preto de tres centenares de persoas morreron nun incendio que arrasou o pasado día 12 de setembro unha fábrica de material téxtil na cidade de Karachi, no sur de Paquistán, nun dos peores sinistros da historia do país surasiático.

O Consell Juridic Consultiu insta a indemnizar con 10.000 euros unha ATS que contraeu o VIH ao realizar unha extracción

05-09-2012 - HIXIENE

O Consell Jurídic Consultiu (CJC) instou á Generalitat a indemnizar con 10.000 euros unha ATS que se contaxiou de VIH ao sufrir unha picada cunha xiringa mentres realizaba unha extracción a un paciente seropositivo xa que, ademais de producirse no ámbito de traballo, a profesional "non" foi instruída convenientemente no manexo do instrumental".

Nova directiva SEVESO III

29-08-2012 - SEGURIDADE

A normativa SEVESO nace a raíz de varios accidentes industriais como o de Flixborough (Reino Unido) en 1974 e sobre todo o de Séveso (Italia), acontecido en 1976 nunha pequena planta química; neste accidente produciuse a liberación de grandes cantidades da dioxina TCDD que afectaron tanto á poboación coma ao medio.

A Seguridade Social recoñece a orixe profesional da morte de dous extraballadores de CAF Irún e XEY por amianto

13-07-2012 - Amianto

O Instituto da Seguridade Social de Gipuzkoa puxo en marcha o proceso para a mellora económica das pensións de dúas viúvas gipuzkoanas, tras recoñecer que o mesotelioma e adenocarcinoma pulmonar que causaron a morte dos seus maridos, traballadores en CAF Irun e XEY, foi de orixe profesional despois de permanecer en contacto no traballo con amianto sen as adecuadas medidas preventivas.

Un 70% dos accidentes forestais son provocados "directa ou indirectamente" polo uso de motoserras.

06-07-2012 - Seguridade

O II Monográfico Forestal Internacional para o Sur de Europa, Galiforest 2012, organizado pola Feira Internacional de Galicia no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (Boqueixón), acolleu unha xornada de formación centrada na seguridade no manexo de maquinaria forestal, na que se constatou a elevada sinistralidade vinculada co uso da motosierra.

A exposición a axentes biolóxicos de transmisión sanguínea é un dos principais riscos laborais do ámbito sanitario

21-06-2012 - RISCO BIOLÓXICO

Cubrir unha lagoa na prevención dos accidentes de traballo por picada -causa máis importante de accidente de traballo dos profesionais sanitarios- é o obxectivo principal da «Guía de Actuación ante Exposición Ocupacional a Axentes Biolóxicos de Transmisión Sanguínea», presentada nunha xornada específica para abordar esta cuestión celebrada na Escola Nacional de Medicina do Traballo.

Presente e futuro do traballo con amianto dende a perspectiva da PRL

21-06-2012 - Amianto

A necesidade de certificación das empresas para realizar tarefas de desamiantado constituíu unha das principais demandas formuladas neste evento realizado na sede de OSALAN xa que o mero rexistro no RERA as autoriza para traballar libremente sen ningún tipo de requisito adicional.

Os administrativos, os que máis accidentes sofren “in itinere”

21-06-2012 - SEGURIDADE

O colectivo de traballadores administrativos é o que máis accidentes laborais sofre “in itinere”, segundo se formulou hoxe en Ávila, nunha xornada de prevención de riscos laborais centrada nos accidentes de tráfico no traballo, organizada polo Servizo Público de Emprego de Castela e León, Mutua Universal e a Dirección Xeral de Tráfico.

Chernóbil evidenciou a importancia da prevención, segundo o CSN.

20-06-2012 - SEGURIDADE

O accidente na central de Chernóbil "puxo de manifesto" a importancia da cultura da prevención nestas instalacións, segundo Isabel Mellado, directora técnica de Seguridade Nuclear do Consello de Seguridade Nuclear (CSN). Mellado fixo estas declaracións na inauguración do seminario Safety Granada, que reuniu aos principais expertos mundiais en seguridade operacional, factores humanos e ergonomía dos sectores da aviación, a enerxía nuclear e a medicina.

Os pescadores que limparon vertido do ‘Prestige’ tiñan en 2008 doenzas respiratorias

20-06-2012 - SAÚDE

Os pescadores que participaron na limpeza do petróleo vertido na catástrofe do Prestige –que tivo lugar hai case dez anos, en novembro de 2002– continuaron sufrindo problemas respiratorios cinco anos despois do sinistro.

A nova silicose

05-06-2012 - SAÚDE

A silicose é unha fibrose pulmonar causada pola inhalación de po que contén sílice libre ou dióxido de silicio (SiO2). As fontes de exposición laboral a sílice cristalina son moi numerosas. Recentemente publicáronse numerosos casos en sectores industriais ata a data descoñecidos, como son os manipuladores de aglomerados artificiais de cuarzo.

A silicose repunta entre os traballadores do mármore e a madeira

30-05-2012 - SAÚDE LABORAL

A silicose, que tradicionalmente e por desgracia, veu sendo a enfermidade mineira por excelencia, estendeuse nos últimos anos a outros sectores, que ven como os seus traballadores sofren as secuelas desta dura enfermidade.

Buzoneador, profesión de risco

04-05-2012 - Psicosocial

Os empregados de varias empresas de servizos de mercadotecnia de Bilbao denunciaron as "constantes agresións, tanto verbais como físicas", ás que se enfrontan diariamente no discorrer do seu labor. O motivo, segundo eles, atópase nas presións que reciben por parte das empresas de repartición publicitaria que lles obrigan" a introducir os folletos nas caixas de correos de todos os portais facendo caso omiso ás indicacións de moitas comunidades de veciños de non recibir publicidade. É entón cando xorden os enfrontamentos entre os veciños, que exercen o seu dereito a non recibir publicidade, e dos traballadores, que, segundo afirman, cumpren coas indicacións dos seus superiores.

CIG - Ensino demanda a Consellaría de Educación por negarlle o dereito á vixilancia períodica do seu estado de saúde a preto de 33.000 docentes

02-05-2012 - Vixilancia da saúde

A CIG-Ensino ven de presentar demanda de conflito colectivo diante da Sala Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza polo incumprimento permanente da Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais por parte da Consellaría de Educación. Desde hai 17 anos ao profesorado galego vénselle negando o dereito, recollido no artigo 22, a facer unha revisión médica periódica da saúde, recoñecido a todos os traballadores e traballadoras.

Condena a Navantia pola exposición de traballadores a amianto

27-04-2012 - Amianto

O Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía condenou a Navantia a indemnizar con 150.000 euros a un traballador polos danos e prexuízos que lle ocasionou estar en contacto con fibras de amianto durante a súa vida laboral, segundo informou o avogado Ramón Dávila. A sentenza, segundo o letrado, revoga a que foi ditada anteriormente polo Xulgado do Social número 3 de Cádiz ao estimar o recurso que contra a mesma impuxo o avogado do traballador e prodúcese un ano despois de que outro xulgado gaditano condenase a Navantia a indemnizar con 100.000 euros á viúva dun traballador que tamén estivo exposto ao material tóxico.

Un 89% dos traballadores españois que utilizan ordenadores sufriu doenzas derivadas do seu uso

26-04-2012 - Ergonomía

Preto dun 90 por cento dos traballadores que utilizan ordenadores sufriu doenzas derivadas do seu uso durante o últimos tres anos, principalmente localizadas nas costas (o 66%), na cabeza, nas bonecas, e nas pernas, segundo despréndese da enquisa 'A Ergonomía dun Espazo de Traballo Cambiante en España', feita pública este luns.

O 60 por cento dos médicos no Estado español admite que o seu estilo de vida non é saudable

26-03-2012 - Saúde

Un estudo con máis de 2.500 médicos de Atención Primaria revelou que só un 39,6 por cento das mulleres desta profesión recoñece levar un estilo de vida saudable, mentres que o resto declara levar un (36,4%), dous ou máis (23%) hábitos de vida non saudables. Así se desprende dos resultados do Estudo CHABS, presentado por Novartis con motivo da celebración do Día Internacional da Muller, para coñecer o risco cardiovascular e os hábitos de vida dos médicos que traballa en España. Do estudo analizouse unha submostra de 700 mulleres, cunha media de 8,1 anos de experiencia profesional, 35,4 anos, unha media de 40 horas semanais traballadas e ao redor de 38 pacientes atendidos ao día.

O ISSGA constata un aumento da sinistralidade laboral en silvicultura e sector forestal

20-03-2012 - Seguridade

A directora do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), Adela Quinzá-Torroja, asegurou en Lugo que a sinistralidade laboral aínda que "baixou na maioría de sectores" creceu no sector da silvicultura e forestal, mentres que se mantivo na "agricultura". En rolda de prensa, explicou que o comportamento é "non bo" en silvicultura e forestal, cun "crecemento do índice de incidencia en Galicia, o ano pasado, dun 10,92% e en Lugo é dun 16,27%". "Isto quere dicir que ocorren sete veces máis accidentes en silvicultura e forestal que no resto de sectores", recalcou.

A hora das vítimas do amianto

02-03-2012 - Saúde laboral

A loita das vítimas do amianto en España foi durante longo tempo un labor illado e solitario. As reclamacións pasaban tan inadvertidas como a forma que ten de matar este axente canceríxeno amplamente usado en distintos sectores industriais até 2001. Este escenario, con todo, cambiou. Cada vez é máis frecuente que os pacientes unan as súas forzas para litigar contra as empresas onde respiraron as tóxicas fibras de asbesto, unha estratexia que está a dar os seus froitos. O último exemplo é a sentenza feita pública onte que condena á empresa Uralita a indemnizar con 1,7 millóns de euros a 23 empregados da extinta planta de Xetafe por “non adoptar as medidas de protección necesarias para preservar a saúde dos traballadores”.

Os árbitros sofren estrés durante os partidos independentemente do seu estado físico

01-03-2012 - Psicosocial

Todos os árbitros sofren estrés nun día de partido. Con todo, ao contrario do que se puidese crer, un estudo conxunto da Universidade Católica de Brasília, a Universidade da Coruña e a James Cook University de Australia afirma que o nivel de estrés non está relacionado coa condición física destes colexiados, senón co estado do seu sistema nervioso. Os investigadores avaliaron a actividade nun día normal e nun día de partido de árbitros de fútbol españois.

Aumenta a sinistralidade entre os condutores de camións, aínda que a cifra non supera o 4% do total de mortes.

16-02-2012 - SEGURIDADE

As claves para que estas estatísticas non se volvan a repetir baséanse en: Adestrar habilidades, coñecer os vehículos e protocolos de seguridade, e aprender a coñecer os límites propios e as circunstancias da estrada.

Ratificada pola Audiencia Nacional a nulidade do Cartón Profesional da Construción

26-01-2012 - CONSTRUCIÓN

O pasado 27 de outubro de 2010, o Tribunal Supremo declarou a nulidade da obrigatoriedade da chamada TPC para traballar no sector da construción. Agora, é a Audiencia Nacional, a que, nunha sentenza de 3 de novembro, confirma esa nulidade.

Os trastornos do soño son comúns entre os axentes de policía.

25-01-2012 - SAÚDE LABORAL

Unha enquisa realizada a axentes de policía en Estados Unidos indicou que preto do 40% ten un trastorno do soño, o cal se asocia cun maior risco de resultados adversos para a súa saúde, seguridade e rendemento, segundo un estudo publicado na revista 'JAMA'.

A construción perde máis da metade de afiliados á Seguridade Social dende o inicio da crise.

24-01-2012 - CONSTRUCIÓN

A perda de actividade crecente detectada na actividade da construción dende o inicio da crise situou o paro rexistrado, a pesar da fuxida de demandantes de emprego neste sector cara a outros menos recesivos, en máximos históricos.

Os médicos alertan do risco das xornadas laborais abusivas

19-01-2012 - SAÚDE LABORAL

Médicos exhaustos polas interminables xornadas laborais e altas responsabilidades, irremediablemente, ten que implicar un peor servizo sanitario e un risco para a saúde. Así o recoñeceu o 50% dos médicos británicos consultados ante o empeoramento das súas condicións laborais e as consecuencias no servizo prestado.

Avance sobre o estudo epidemiolóxico que se desenvolve no sector do marisqueo a pé

23-11-2011 - Saúde laboral

A Consellería de Traballo e Benestar, a través do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), está a desenvolver un estudo epidemiolóxico entre máis dun millar de mariscadoras que rematará a finais deste mes. En concreto, xa se levaron a cabo 957 recoñecementos médicos específicos entre este sector co fin de detectar as causas de enfermidades relacionadas co traballo deste colectivo e, desta maneira, poder asesorarlles en medidas axeitadas de prevención. Esta iniciativa estase a desenvolver ao abeiro dun convenio asinado coa Consellería do Mar e a Federación Galega de Confrarías.

Entre o 10 e o 15% do asma en idade adulta soe ter a súa orixe no ámbito laboral

21-11-2011 - Saúde laboral

A XXXVIII Reunión Anual de Sogapar (Sociedade Galega de Patoloxía Respiratoria, Pneumolóxica e Cirurxía Torácica) e a XXVIII Reunión Galaico Duriense chegaron onte ao seu fin no Hospital Naval, onde se deron cita máis de 120 profesionais de Galicia, Portugal, Reino Unido, Barcelona, Madrid e Oviedo. A través de 43 comunicacións orais e tipo póster, tres mesas redondas e dúas conferencias tratáronse aspectos ocupacionais e ambientais relacionados coa pneumoloxía.

A prevención de riscos laborais en obras de rehabilitación en comunidades de propietarios

17-11-2011 - Seguridade

Os sectores da construción e rehabilitación de vivendas sufriron duramente os embates da crise. A pesar de que a actividade do segundo mantense e ten unha expectativa de crecemento polos plans desenvolvidos polas distintas administracións, o índice de sinistralidade segue sendo alto. Neste sentido, urxe implantar unha verdadeira cultura preventiva, sobre todo nas comunidades de propietarios. A comunidade de propietarios non é diferente a calquera empresa no que a prevención de riscos laborais se refire. Isto é, é responsable de facer todo o posible para evitar os accidentes dos seus empregados nas súas instalacións, aínda que se trate dun traballador contratado a través dunha subcontrata.

Nucleares de Tarragona contan co primeiro simulador de factores humanos.

09-11-2011 - Seguridade

O tres centrais nucleares da provincia de Tarragona -Vandellòs II e Ascó I e II- contan cun simulador de factores humanos, o primeiro deste tipo en toda España. A Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) presentou hoxe o simulador, situado no polígono Lles Tàpies de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant, co que se pretende formar aos traballadores de ANAV para que saiban "que facer cando estean no seu posto de traballo ante determinadas situacións", explicou o director xeral de ANAV, José María Grávaos.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS