Co financiamento de:
/ Recursos Técnicos
Publicacións GabinetePublicacións CIG-Saude LaboralGuías e Notas TécnicasRecursos dixitaisRecursos didácticosEnlaces de interese/Artigos

Orientacións para a integración da prevención de riscos laborais no deseño de cubertas. 2024

21-03-2024 - INSST

A finalidade deste documento é facilitar orientacións para que aqueles/as profesionais con competencias para proxectar edificacións téñanas en consideración durante o deseño das mesmas e, desta forma, concíbanse edificacións con cubertas seguras. As pautas recollidas no presente documento servirán tanto para proxectos de obra nova de edificios (naves industriais, vivendas unifamiliares, edificios de usos múltiples etc.)/ etc.) como para proxectos de rehabilitación ou de reforma que afecten á cuberta dunha edificación xa existente.

Estudo Revisión xurisprudencial de doenzas e patoloxías de camareiras de piso

05-03-2024 - Instituto das Mulleres, aedtss

Os sesgos xudiciais invisiblizan as enfermidades profesionais das camareiras de piso. Este estudo presenta unha análise detallada, con perspectiva de xénero, dos distintos pronunciamentos xudiciais relativos ao tipo e cualificación das patoloxías e enfermidades padecidas polas camareiras de piso, para coñecer cales foron, e cales foron cualificadas como accidentes de traballo, na súa modalidade de enfermidades do traballo, conforme á normativa aplicable, así como que criterios se utilizaron para achar, en cada caso, a causalidade exclusiva coa actividade produtiva e, ao tempo, examinar cales foron os motivos polos que outras non foron merecedoras de tal consideración e foron consideradas como enfermidade común.

Guía de ergonomía para o traballo a distancia

16-02-2024 - IBV-AESPLA

Esta guía elaborada polo Instituto de Biomecánica de Valencia coa colaboración de AESPLA ten por obxectivo facilitar o coñecemento e a aplicación das recomendacións necesarias para adecuar o posto de traballo en casa, ou noutra contorna diferente ao da oficina clásica. Esta será o mellor xeito de previr molestias físicas, visuais ou de carga mental e evitar a aparición de problemas derivados da falta de ergonomía que terán un custo persoal, empresarial e social

DRONS. Prevención de riscos laborais e seguridade aeronáutica

06-02-2024 - INSST

O obxectivo deste documento o INSST, estruturado en catro bloques, é proporcionar unha visión sobre as melloras preventivas que supón o uso dos drons en determinadas actividades profesionais, así como as principais obrigas, tanto preventivas como de seguridade aeronáutica, que recaen nas figuras intervenientes nas operacións con estes equipos

Tractores: revisión da normativa aplicable e principais riscos de uso

02-02-2024 - INVASSAT -INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT NO TREBALL -

O sector agrícola ten unha serie de particularidades que implican un elevado perigo do traballo debido ao predominio de autónomos e microempresas, á temporalidade dos traballos e á falta de formación e especialización das persoas traballadoras agrícolas. Tamén existe un grave problema debido ao emprego de maquinaria con importantes deficiencias en materia de seguridade, onde destacan os tractores agrícolas e forestais

FOLLETOS: Novas tecnoloxías, novos riscos laborais: exoesqueletos, drons, robots colaborativos e vehículos autoguiados

01-02-2024 - INSST

Esta colección de trípticos do INSST recolle a información relativa aos novos dispositivos tecnolóxicos que se utilizan hoxe en día para a prevención dos riscos laborais. Ten por obxectivo principal o dar a coñecer eses novos dispositivos, ademais dos riscos que poden causar e as medidas preventivas necesarias para eliminar ou reducir devanditos riscos. Está estruturado en varios apartados segundo o tríptico.

Novo informe da OIT: Previr e abordar a violencia e o acoso no mundo laboral con medidas de seguridade e saúde no traballo

30-01-2024 - OIT

O novo informe da Organización Internacional do Traballo fai fincapé no uso de marcos de seguridade e saúde no traballo para abordar as causas profundas da violencia e o acoso, e fomentar a acción colectiva en favor de mellores contornas de traballo.

Medidas para a xestión do risco fronte á exposición laboral a medicamentos perigosos en centros hospitalarios: enquisa de situación

18-01-2024 - INSST

O obxectivo deste documento divilgativo é coñecer as actuacións que se levan a cabo nos centros hospitalarios fronte á exposición a medicamentos perigosos, tanto en relación coa súa identificación, avaliación de riscos e colectivos de persoas traballadoras potencialmente expostas, como das medidas preventivas e de protección adoptadas para minimizar a exposición.

Métodos de avaliación de riscos derivados da manipulación manual de cargas

12-01-2024 - INSST

O obxectivo fundamental deste documento é expoñer os principais métodos de avaliación dos riscos derivados da manipulación manual de cargas e determinar cal é o máis adecuado segundo as diferentes situacións de manipulación que se poidan atopar na contorna laboral.

Guía para a utilización segura de produtos fitosanitarios: fichas para a súa aplicación práctica. 2ª edición 2023

04-01-2024 - OSALAN -Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laboral

Estas fichas de OSALAN pretenden recoller de maneira sinxela e práctica os aspectos principais relacionados coa aplicación de produtos fitosanitarios e as medidas de prevención fronte aos riscos que se xeran nas distintas fases e tarefas do seu uso, proporcionando recomendacións facilmente comprensibles.

Novas fichas da colección "Axentes canceríxenos no traballo: Coñecer para previr": Acrilamida e Cadmio

22-12-2023 - INSST

A colección Axentes Canceríxenos no Traballo: Coñecer para Previr está formada por unha serie de folletos monográficos dos axentes químicos canceríxenos que se poden atopar de forma máis habitual nos lugares de traballo. Con estas novas fichas o INSST informa sobre como xestionar o risco por exposición a estes axentes e proporciona información sobre onde se pode dar a exposición a ese axente, que riscos pode producir para a saúde ou cales son as principais medidas preventivas e de control.

Manual para a investigación de sucesos de orixe psicosocial no ámbito laboral

21-12-2023 - OSALAN -Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laboral

OSALAN, a través deste “Manual para a investigación de feitos de orixe psicosocial no ámbito laboral”, pretende ofrecer unha ferramenta que incentive a todos os axentes implicados na prevención de riscos laborais, especialmente o persoal técnico, na correcta declaración de accidentes de traballo de orixe psicosocial. Ademais, promover a investigación de forma sistemática, con criterios e instrumentos prácticos deste tipo de eventos, identificando as causas que os orixinan, os fallos na xestión preventiva das organizacións, e posibilitando a adopción de medidas preventivas para evitalos.

Novas fichas da colección Fichas de Control de Axentes Químicos: Serie especial para o control da exposición a sílice na manufacturación

18-12-2023 - INSST

O Instituto traduciu as fichas de consellos básicos desenvoltas polo Health and Safety Executive (HSE) do seu modelo COSHH Essentials. As fichas do programa COSHH Essentials proporcionan recomendacións básicas de boas prácticas de traballo para distintas operacións a fin de controlar a exposición a substancias químicas perigosas na contorna laboral. Nesta nova entrega, preséntanse cinco fichas dirixidas ao control da exposición a sílice na manufacturación, nas que se ofrece axuda aos profesionais do sector para o control da exposición e a protección da saúde das persoas traballadoras.

Avaliación da exposición laboral a nanomateriales: 2- Grafeno

01-12-2023 - INSST

Este documento é o segundo dunha colección na que se presentan os resultados de varios estudos de investigación sobre a exposición por inhalación a nanomateriales. Os seus obxectivos son: I) estudar o comportamento dos equipos de lectura directa portátiles (CPC, DiSCmini e OPS) e muestreadores, II) determinar e avaliar o nivel de exposición, III) avaliar a eficacia das medidas de control implementadas e IV) validar algunhas das metodoloxías cualitativas aplicables aos NMs (CB Nanotool 2.0, Stoffenmanager Nano 1.0 e ISO/TS 12901-2:2014) coas metodoloxías cuantitativas.

Retorno ao traballo tras diagnóstico de cancro de mama. Factores facilitadores e barreiras

23-10-2023 - INSST

Este documento presenta os resultados da investigación realizada pola Universidade de Zaragoza, a Unidade de Patoloxía Mamaria do Hospital Universitario Lozano Blesa de Zaragoza e o INSST, na cal participaron os distintos grupos de interese: traballadoras diagnosticadas de cancro de mama, profesionais do ámbito sanitario e persoas responsables de empresas. O traballo centrouse en identificar, desde un enfoque biopsicosocial, tanto os factores facilitadores como as barreiras que interveñen no proceso de retorno ao traballo de traballadoras que foron diagnosticadas de cancro de mama.

Enquisa exhaustiva destinada a identificar ocupacións e sectores de alto risco dá EU-OSHA e ou Comité de Altos Responsables da Inspección de Traballo

26-07-2023 - EU-OSHA / Comité de Altos Responsables da Inspección de Traballo

Os datos poñen de relevo as ocupacións e os sectores de alto risco e ofrecen información que pode utilizarse para aumentar a concienciación, a orientación eficaz das accións e a capacitación. Ademais, os resultados poden axudar a identificar os ámbitos que requiren atención e a determinar medidas eficaces para mitigar os riscos aos que se enfrontan as persoas traballadoras.

Apunte Técnico de INVASSAT sobre o Regulamento UE 2023/1230 relativo ás máquinas

21-07-2023 - INVASSAT

Neste apuntamento técnico INVASSAT leva a cabo unha análise xeral do recentemente publicado Regulamento (UE) 2023/1230 do Parlamento Europeo e do Consello do 14 de xuño de 2023 relativo ás máquinas, polo que se derrogan a Directiva 2006/42/CE e a Directiva 73/361/CEE. O obxectivo desta análise non é outro que destacar, sen ánimo de exhaustividad, aqueles aspectos que resultan novos con respecto ao texto e previsións da Directiva 2006/42/CE, que será substituída por este novo Regulamento.

Directrices técnicas sobre riscos biolóxicos na contorna de traballo

20-07-2023 - OIT

As directrices técnicas sobre riscos biolóxicos na contorna de traballo aplícanse a todas as persoas traballadoras en todas as ramas de actividade económica. O obxectivo das directrices será proporcionar asesoramento aos Gobernos, os empregadores/as, os traballadores/as e os seus representantes sobre aquilo que debería facerse para previr e controlar as lesións, enfermidades, doenzas e sucesos perigosos e mortes relacionados co traballo que estean asociados coa exposición a perigos biolóxicos na contorna de traballo.

Agora OiRA pode axudar a facer fronte á violencia exercida por terceiros no lugar de traballo

03-07-2023 - EU-OSHA

A violencia exercida por terceiros, como clientes, pacientes, alumnos ou membros do público, afecta a unha ampla gama de sectores e ocupacións. EU-OSHA vai poñer en marcha unha ferramenta interactiva de avaliación de riscos en liña (OiRA) para axudar ás empresas para identificar e xestionar os riscos para a seguridade e a saúde asociados á violencia exercida por terceiros, e aplicar as medidas preventivas adecuadas para protexer ao seu persoal.

Aplicación efectiva dos sistemas dixitais intelixentes de supervisión para a seguridade, a saúde e a inclusión no traballo

19-06-2023 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Os sistemas dixitais intelixentes de supervisión da seguridade e a saúde no traballo utilizan tecnoloxías dixitais para realizar un seguimento dos riscos e previr os accidentes e os problemas de saúde no traballo. Atópanse en dispositivos ponibles, equipos ou apps móbiles e teñen o potencial de mellorar a seguridade dos lugares de traballo. Estas novas publicacións da Axencia Europea para a Seguridade a a Saúde no Traballo explican como aplicar eficazmente sistemas dixitais intelixentes de supervisión inclusivos

Introdución aos aspectos ergonómicos e a outros factores de riscos derivados do uso de robots, exoesqueletos e drons

13-06-2023 - INSST

O presente folleto informativo do INSST, recolle información relativa aos novos dispositivos tecnolóxicos que se utilizan na actualidade para a prevención dos riscos ergonómicos. Ten por obxectivo principal o dar a coñecer eses novos dispositivos, ademais dos riscos que poden causar e as medidas preventivas necesarias para eliminar ou reducir devanditos riscos

Conflito traballo - familia como risco psicosocial

02-06-2023 - INSST

Folleto publicado polo Instituto de Seguridade e Saúde no Traballo, no que se aborda o conflito traballo - familia (CTF) ou dobre presencia como risco psicosocial.

Estudo sobre a eficacia de luvas e roupa de protección fronte a nanopartículas 2023

30-05-2023 - INSST

Este documento técnico recolle unha investigación realizada no ámbito das luvas e a roupa de protección co obxectivo de avaliar a prestación destes equipos de protección invididual respecto aos nanomateriais. Preséntase a adaptación dun método de ensaio normalizado á avaliación de equipos de protección invididual fronte a nanomateriais e os resultados da experimentación realizada coa súa aplicación

Accidentes laborais e variables relacionadas co traballo. Análise a partir do módulo especial da EPA 2022

25-04-2023 - INSST

Este documento contén información procedente do módulo específico "Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo" incluído na Enquisa de Poboación Activa (EPA) do ano 2020. Concretamente, analizáronse os datos relativos aos accidentes de traballo con ou sen lesións e a súa relación con algúns factores de exposición presentes no traballo que poden influír sobre a saúde física e sobre o benestar mental

Guía de ergonomía para o teletraballo a distancia

13-04-2023 - IVB-AESPLA

O Instituto de Biomecánica de Valencia pon a disposición esta guía elaborada co obxectivo de facilitar o coñecemento e a aplicación das recomendacións necesarias para adecuar o posto de traballo en casa, ou noutra contorna diferente ao da oficina clásica. Esta será a mellor forma de previr molestias físicas, visuais ou de carga mental e evitar a aparición de problemas derivados da falta de ergonomía

Recursos de comunicación clara e inclusiva no ámbito da seguridade e a saúde laboral

03-04-2023 - INVASSAT- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

INVASSAT pon a disposición un novo espacio monográfico sobre Recursos de comunicación clara e inclusiva, que recolle unha selección de recursos informativos sobre como comunicar mellor, de xeito máis comprensible e inclusivo no ámbito da seguridade e a saúde laboral

Violencia ocupacional: diagnóstico da situación actual e estratexias de abordaxe

28-03-2023 - Foment do Treball

A violencia pode manifestarse de formas diversas, é por iso que as estratexias para a súa abordaxe tamén han de ser diversas. Dada esa complexidade, esta Guía editada por Foment do Treball, aborda unha parte da Violencia Ocupacional, en concreto a referida ás agresións físicas e verbais, tanto de orixe interna como externa

Desafíos da dixitalización para a seguridade e saúde no traballo. A emerxencia de riscos psicosociais e o traballo de plataformas dixitais

27-03-2023 - INSST

Este estudo técnico profunda nunha das novas formas de organización derivadas da dixitalización: o Traballo de Plataformas Dixitais. Ao longo da publicación ponse o foco de atención no impacto que esta dimensión da transición dixital supón para a Seguridade e Saúde no Traballo , especificamente indagando nos riscos psicosociais e describindo factores que poden xeralos

Repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde na construción

15-03-2023 - OIT

Este repertorio de recomendacións prácticas revisado, -que substitúe a un repertorio anterior que foi adoptado en 1992 e considerado obsoleto á luz dos cambios producidos nos últimos decenios nas prácticas e condicións laborais no sector da construción- ten en conta novos ámbitos no sector que requiren prácticas melloradas en materia de seguridade e saúde e outras medidas de protección. A finalidade do presente repertorio é dar orientacións útiles para que sexan utilizadas por todas aquelas persoas, tanto do sector público como do sector privado, que teñan obrigacións, responsabilidades, deberes e dereitos en materia de seguridade e saúde na construción

Nova edición revisada da Clasificación Internacional da OIT de Radiografías de Neumoconiose

13-03-2023 - OIT

O obxectivo da Clasificación da OIT é codificar as anormalidades radiográficas das neumoconiose de forma sinxela e reproducible. A Clasificación da OIT utilízase internacionalmente para a investigación epidemiolóxica, para o cribado e a vixilancia das persoas que traballan expostas a po, e con fins clínicos

Novidades normativas Erga Lexislación febreiro 2023

10-03-2023 - INSST

Erga Lexislación é unha publicación do INSST que contén as novidades normativas relacionadas coa seguridade e saúde no traballo publicadas no Boletín Oficial do Estado e nos Diarios Oficiais da Unión Europea incluíndo hipervínculos directos aos textos das disposicións.

O papel dos servizos de prevención para garantir mellores prácticas e o cumprimento sostible da seguridade e a saúde no traballo

28-02-2023 - EU-OSHA

Nesta nova publicación da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo examínase o papel dos servizos de prevención para axudar ao cumprimento das normas de SST na UE. Establécense as lagoas de coñecemento e as cuestións principais da práctica profesional da SST, así como os retos para as políticas e a investigación

Guía de Axuda para a Valoración das Enfermidades Profesionais. Sexta edición

27-02-2023 - INSS

Nesta edición da Guía actualízanse as normativas referidas nas introducións do grupo 3: Enfermidades Profesionais causadas por axentes biolóxicos, e do grupo 5: Enfermidades Profesionais da pel causadas por substancias e axentes non comprendidos nalgún dos outros apartados, e do grupo 6: Enfermidades Profesionais causadas por axentes carcinoxénicos.

Manual Perspectiva de xénero e prevención de riscos laborais

24-02-2023 - INVASSAT

O obxectivo principal deste manual é coñecer como afectan as condicións laborais ás persoas traballadoras, segundo o xénero das mesmas, así como coñecer as medidas preventivas que se poden aplicar

Guía didáctica sobre Prevención de Riscos Laborais. Análise da doutrina xudicial máis relevante 2013-2019

23-02-2023 - CUATRECASAS /GENERALITAT VALENCIANA/ FEMEVAL

Este estudo é unha investigación que presenta en formato pregunta-resposta as cuestións que en materia preventiva se expoñen máis a miúdo a nivel xudicial. No estudo abórdanse temas como as responsabilidades en materia de PRL, a recarga de prestacións, a concorrencia de nexo de causalidade, indemnizacións por danos e prexuízos ou colectivos especialmente protexidos

Ergonomía no sector do metal: recomendacións no uso de maquinaria

01-02-2023 - IVB-Instituto de Biomecánica de Valencia

Neste eBook o IVB ofrece recomendacións ergonómicas para mellorar as condicións dos postos de traballo en sete máquinas do sector do metal: equipo de soldadura por resistencia, cizalla-guillotina, amoldadora de pedestal, centro de mecanizado CNC, fresadora, lixadora-pulidora e prensa para traballo manual

Os horarios de traballo flexibles poden beneficiar o equilibrio entre a vida persoal e profesional, as empresas e a produtividade

24-01-2023 - OIT

Este informe da OIT -Working Time and Work-Life Balance Around the World (O tempo de traballo e o equilibrio entre o traballo e a vida privada no mundo)- examina os dous aspectos principais do tempo de traballo: as horas de traballo e a organización do tempo de traballo e os seus efectos sobre o rendemento das empresas e o equilibrio entre o traballo e a vida privada das persoas. Inclúe unha serie de novas estatísticas sobre as horas de traballo, tanto antes como durante a crise da COVID-19. Segundo o informe, a redución das horas de traballo e a organización máis flexible do tempo de traballo, poden beneficiar ás economías, ás empresas e ás persoas traballadoras e sentan as bases para un mellor e máis saudable equilibrio entre o traballo e a vida privada

Novidades MTA: determinación de formaldehído e de cromo hexavalente en aire

18-01-2023 - INSST

A colección MTA –Métodos de toma de mostras e análise- comprende métodos seleccionados polo seu interese e aplicabilidade no campo da Hixiene Industrial, que foron desenvoltos de acordo coa normativa vixente para obter medicións cuxo obxecto é a comparación cos valores límite de exposición profesional

Guía de procesos de traballo seguro en explotacións de vacún de leite

17-01-2023 - OSALAN

A Estratexia Euskadi-Preben configúrase como un instrumento pragmático para consolidar a seguridade e saúde como un dos eixos fundamentais na sustentabilidade de sectores como a agricultura, gandería, madeira forestal, agroalimentario e marítimo-pesqueiro, sendo os seus principais obxectivos cuantitativos reducir o 15% de accidentes e enfermidades profesionais nos principais indicadores e, especialmente, evitar os accidentes mortais

Nova ferramenta xenérica de Avaliación de Riscos Interactiva en Liña (OiRA)

11-01-2023 - EU-OSHA

A nova ferramenta xenérica de Avaliación de Riscos Interactiva en Liña (OiRA) ofrece a posibilidade de forma gratuíta de que calquera empresa poida avaliar os riscos para a seguridade e a saúde de forma rápida e sinxela. Pode axudar a calquera empresa, sexa cal sexa o seu sector de actividade, a elaborar un plan de acción preventiva para manter unha contorna de traballo segura e saudable para o seu persoal

Análise frecuencial de medidas de vibracións en lixadoras - Ano 2022

03-01-2023 - INSST

Este documento técnico presenta unha análise da distribución da aceleración por frecuencia de dúas lixadoras. O obxectivo é determinar o perfil do espectro frecuencial característico de ambas as máquinas a fin de determinar as frecuencias dominantes e o seu comportamento ao variar as condicións de funcionamento

Directrices para a decisión clínica en enfermidades profesionais relacionadas cos trastornos musculoesqueléticos. Actualización 2022

02-01-2023 - INSST

Esta ferramenta do INSST serve de axuda aos profesionais sanitarios para identificar e, non seu caso, notificar á autoridade competente aquelas enfermidades relacionadas co traballo e que puidesen ser consideradas como enfermidade profesional segundo contempla ou RD 1299/2006, do 10 de novembro, polo que se aproba ou cadro de enfermidades profesionais non sistema da Seguridade Social e se estabelecen criterios para a súa notificación e rexistro

Xestion do risco químico no sector agrícola

26-12-2022 - OIT

Este documento ofrece directrices xerais para a aplicación do Sistema Globalmente Harmonizado de Clasificación e Etiquetaxe de Produtos Químicos (SGA) e orientacións prácticas ao sector agrícola para xestionar eficazmente o risco químico.

Guía Técnica para a prevención do risco por exposición á SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE no ámbito laboral

21-12-2022 - INS-Instituto Nacional da Silicose

A presente Guía ten por obxecto facilitar a aplicación e a interpretación das esixencias do Real Decreto 665/1997 no referente a traballos nos que haxa ou poida haber exposición a sílice cristalina respirable (SCR), establecendo criterios e recomendacións co fin de lograr unha correcta aplicación da normativa e da práctica preventiva.

Novas fichas da colección "Axentes canceríxenos no traballo: Coñecer para previr": Cromo e Amianto

20-12-2022 - INSST

A exposición laboral aos compostos de Cr (VI) ou ao amianto pode provocar efectos prexudiciais para a saúde. Con esta novas fichas ou INSST informa sobre como xestionar o risco por exposición a estes axentes. Para cada un dos axentes pódese atopar información sobre onde se pode dar a exposición a ese axente, que riscos pode producir para a saúde ou cales son as principais medidas preventivas e de control.

Novas FCAQ: fichas (BK0-BK7) para o control da exposición a sílice na fabricación de ladrillos e azulexos

12-12-2022 - INSST

Instituto traduciu as fichas de consellos básicos desenvoltas polo Health and Safety Executive (HSE) do seu modelo COSHH Essentials. As fichas do programa COSHH Essentials proporcionan recomendacións básicas de boas prácticas de traballo para distintas operacións a fin de controlar a exposición a substancias químicas perigosas na contorna laboral. Nesta nova entrega, o INSST continúa coa colección de fichas correpondentes a determinados sectores industriais, 8 fichas (BK0-BK7) para o control da exposición a sílice na fabricación de ladrillos e azulexos

Guía de Seguridade e Saúde en centros educativos

28-11-2022 - UNIÓN DE MUTUAS

Nesta guía faise referencia aos riscos que pode atopar o profesorado, entre os que destacaría o risco ergonómico e o risco de carga física, mental e emocional, así como do resto do persoal que pode traballar nun centro docente -como o persoal de cociña, limpeza, mantemento, administración, etc.-, dándose a coñecer as medidas e recomendacións para facerlles fronte e poder traballar de forma segura

Como xestionar os riscos psicosociais na túa empresa

18-11-2022 - OSALAN

Osalan, pon a disposición esta guía, dirixida ás persoas empresarias, delegados e delegadas de prevención, persoal técnico dos diferentes servizos de prevención, persoas traballadoras, etc. co obxectivo de que poida servir de orientación e asesoramento sobre como xestionar os riscos psicosociais nas organizacións para conseguir unha mellora nas condicións de traballo, e desta maneira, mellorar a saúde e benestar das persoas traballadoras.

Orientacións para a xestión dos aspectos ergonómicos e psicosociais en situación de teletraballo

09-11-2022 - INSST

Esta publicación ofrece un marco técnico-preventivo actualizado, conforme á regulamentación vixente sobre as accións básicas para levar a cabo unha xestión integrada do teletraballo en empresas e organizacións, con especial énfase no seu deseño, planificación e implantación, así como a abordaxe efectiva dos potenciais riscos ergonómicos e psicosociais asociados a esta forma de organización do traballo

Calidade do Ambiente Interior no traballo. 2022

07-11-2022 - INSST

Este documento divulgativo describe as fontes de contaminación e os factores de risco máis comúns en ambientes interiores, diferenciando entre axentes físicos, químicos e biolóxicos; os principais problemas de saúde relacionados coa calidade do aire interior; e a ventilación en edificios non industriais, como o sistema máis empregado para controlar a presenza dos contaminantes citados

Fuentes de información públicas sobre seguridade e saúde no traballo - Ano 2022

09-09-2022 - INSST

Este documento recompila fontes de información (bases de datos, enquisas, tipos de variables, páxinas web, etc.) actualizando a versión de 2019, co obxecto de mellorar a coordinación das actividades desenvolvidas polas Administracións Públicas en materia de recompilación, análise e difusión de información en prevención de riscos laborais e as de estudo e investigación na devandita materia

Xestión da idade e prevención de riscos laborais

08-07-2022 - OSALAN

Esta publicación de OSALAN, ademais de facer un diagnóstico da situación da saúde no traballo, busca axudar na xestión da prevención nos ámbitos nos que os cambios de idade teñen máis repercusión. Os capítulos oriéntanse á ergonomía, á psicosocioloxía e á vixilancia e promoción da saúde. Ademais, ofrécense ferramentas prácticas para avaliar os riscos considerando a idade. Esta xestión da prevención de riscos debe someterse a unha permanente revisión das características, esixencias, modificacións ou actualizacións dos postos de traballo, dos riscos que deles se deriven e das particularidades e capacidades funcionais das persoas que realizan as tarefas dos devanditos postos de traballo.

Repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde nos sectores dos téxtiles, o vestido, o coiro e o calzado

28-06-2022 - OIT

A finalidade do presente repertorio é proporcionar orientacións prácticas para que sexan utilizadas por todas aquelas persoas, tanto do sector público como do privado, que teñan obrigacións, responsabilidades, deberes e dereitos en materia de seguridade e saúde nos sectores dos téxtiles, o vestido, o coiro e o calzado.

Identificación, avaliación e control de alteradores endocrinos no ámbito laboral - Ano 2022

27-06-2022 - INSST

Os alteradores endocrinos son substancias químicas que poden ter un impacto negativo no sistema hormonal dos seres humanos e dos animais e, por tanto, das persoas traballadoras. Para facilitar o proceso de identificación nas avaliacións de riscos e a implantación de medidas de control adecuadas, o INSST elaborou estes documentos que describen os conceptos básicos sobre os alteradores endocrinos, modo de acción, efectos sobre a saúde, antecedentes normativos, sectores de uso e exposición e as listaxes das substancias actualmente identificadas como alteradores endocrinos

Axentes Canceríxenos no Traballo: Coñecer para Previr

07-06-2022 - INSST

A colección Axentes Canceríxenos no Traballo: Coñecer para Previr está formada por unha serie de folletos monográficos dos axentes químicos canceríxenos que se poden atopar de forma máis habitual nos lugares de traballo. Para cada un destes axentes o INSST elaborou tamén un cartel informativo dirixido aos traballadores e traballadoras que están ou poden estar expostos a eses axentes no seu traballo.

Novas fichas DLEP

24-05-2022 - INSST

O INSST pon a disposición os últimos DLEP que complementan ao documento Límites de exposición profesional para axentes químicos e á aplicación informática LEP. Estes documentos recollen a información toxicolóxica relativa para os efectos das substancias sobre a saúde dos traballadores/as e a relación entre a dose de exposición e os efectos que provocan. Esta información serviu para poder establecer os límites de exposición profesional para cada axente químico.

Os efectos da COVID persistente nos traballadores/as e os lugares de traballo e o papel da seguridade e a saúde no traballo

23-05-2022 - EU-OSHA

Neste documento de reflexión póñense de relevo as dificultades da prevención e a xestión dos riscos asociados á SST e explóranse as medidas que se poden tomar a nivel político, de investigación e de aplicación para reducir o efecto da COVID persistente. Así mesmo, destácase a importancia de abordar estas cuestións para protexerse fronte a posibles futuras pandemias.

Procedemento de investigación de casos de enfermidades profesionais - Ano 2022

18-05-2022 - INSST

Este documento técnico do INSST facilita unha serie de instrumentos prácticos para a investigación de campo. A nova edición incorpora unha actualización do seu código de causas tras un ensaio de avaliación, o que mellora a identificación dos feitos e condicións de traballo determinantes da aparición da enfermidade.

Límites de exposición profesional para axentes químicos 2022

20-04-2022 - INSST

Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo para o ano 2022. Os Límites de Exposición Profesional son valores de referencia para a avaliación e control dos riscos inherentes á exposición, principalmente por inhalación, aos axentes químicos presentes nos postos de traballo e, por tanto, para protexer a saúde dos traballadores e traballadoras. Non constitúen unha barreira definida de separación entre situacións seguras e perigosas.

Directrices básicas para a xestión dos riscos psicosociais INSST

13-04-2022 - INSST

Este documento divulgativo é un compendio das accións crave a levar a cabo, con numerosos exemplos que facilitan a súa comprensión e aplicación práctica, que pon de relevo as vantaxes dunha xestión psicosocial efectiva para as persoas e para as empresas e pretende contribuír a clarificar aspectos esenciais da xestión psicosocial, incidindo nos elementos crave e proporcionando orientacións e exemplos para a súa aplicación práctica.

Repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde nos sectores dos téxtiles, o vestido, o coiro e o calzado

11-04-2022 - OIT

A finalidade do presente repertorio é proporcionar orientacións prácticas para que sexan utilizadas por todas aquelas persoas, tanto do sector público como do privado, que teñan obrigacións, responsabilidades, deberes e dereitos en materia de seguridade e saúde nos sectores dos téxtiles, o vestido, o coiro e o calzado.

Un sector agropecuario máis seguro coa axuda de OiRA

09-03-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Esta nova ferramenta de avaliación de riscos interactiva en liña (OiRA) da UE axudará a avaliar e xestionar os riscos relacionados co traballo nas explotacións agrícolas. A ferramenta céntrase na cría de gando e o cultivo de froitas e verduras.

O INVASSAT pon a disposicción o novo Apunte Técnico: Índice WBGT-revisión do método

04-03-2022 - INVASSAT

O obxectivo deste apuntamento técnico do INVASSAT é revisar e actualizar a información dispoñible sobre o índice WBGT -factor que relaciona as variables meteorolóxicas co estrés térmico que padecen as persoas en función da actividade que fan- para a avaliación do risco de estrés térmico, tendo en conta a ratificación da norma UNE-EN ISO 7243:2017. Ademais, co fin de facilitar a avaliación do risco de estrés térmico, inclúe un apartado con criterios para a súa identificación.

A OIT adopta un repertorio revisado de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde na construción

02-03-2022 - OIT

Máis de 229 millóns de traballadores da construción en todo o mundo poden beneficiarse dun repertorio de recomendacións prácticas revisado e actualizado sobre seguridade e saúde, adoptado por expertos da Organización Internacional do Traballo (OIT) procedentes de gobernos e organizacións de empregadores e traballadores.

Estado de situación da exposición laboral ao ruído e ás vibracións mecánicas

01-03-2022 - INSST

O proxecto do que forma parte o presente informe do INSST, ten o propósito de lograr unha redución da exposición laboral ao ruído e ás vibracións, coa finalidade de diminuír os efectos a longo prazo que orixinan estes axentes sobre a saúde dos traballadores e traballadoras.

Unha nova guía da OIT e a OMS insta a reforzar a protección das persoas traballadoras sanitarias

23-02-2022 - OMS-OIT

A Organización Internacional do Traballo (OIT) e a Organización Mundial da Saúde (OMS) publicaron unha nova guía sobre o desenvolvemento e a implementación de programas máis sólidos de saúde e seguridade no traballo para os traballadores e traballadoras sanitarios, xa que a pandemia de COVID-19 segue exercendo unha gran presión sobre eles. A OIT e a OMS recomendan desenvolver e aplicar programas sostibles para a xestión da saúde e a seguridade no traballo dos traballadores/as sanitarios a nivel nacional, subnacional e dos centros de saúde. Devanditos programas deben abarcar todos os riscos laborais: infecciosos, ergonómicos, físicos, químicos e psicosociais.

Restablecemento da base de datos INFOCARQUIM do INSST

22-02-2022 - INSST

Esta base de datos do INSST foi concibida para o seu uso por parte dun amplo número de colectivos, non soamente relacionados coa prevención de riscos laborais, tales como hixienistas industriais e médicos do traballo, senón tamén médicos asistenciais (tanto de atención primaria como oncólogos e outros especialistas), médicos epidemiólogos, e calquera outro interveniente: empresarios, traballadores e os seus representantes que desexen consultar información sobre un determinado axente canceríxeno ou mutáxeno.

Prevención de riscos laborais por ruído en oficinas abertas

15-02-2022 - INRS

Esta guía publicada en xaneiro de 2021 polo Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), aborda a avaliación dos riscos por ruídos en oficinas abertas cun enfoque que combina análises acústicas, ergonómicos e de psicoloxía do traballo. Ademais, propón ferramentas e un método para programar melloras acústicas en oficinas diáfanas que involucra a todas as partes interesadas: empregados e empregadas, prevencionistas, profesionais da saúde e responsables da toma de decisións.

Directrices para a decisión clínica en enfermidades profesionais causadas por axentes canceríxenos

11-02-2022 - INSST

Esta ferramenta do INSST sirve de axuda aos profesionais sanitarios para identificar e, no seu caso, notificar á autoridade competente aquelas enfermidades relacionadas co traballo e que puidesen ser consideradas como enfermidade profesional segundo contempla o RD 1299/2006, do 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e establécense criterios para a súa notificación e rexistro

Estudo ergonómico no sector do calzado: tarefas de aparado

02-02-2022 - INSST-IBV

O posto de traballo de aparado é un dos máis representativos do sector do calzado e doutras industrias téxtiles. Tradicionalmente ocupado por mulleres, as condicións de traballo implican aspectos ergonómicos (posturas estáticas, repetitividad, etc.) que se asocian con trastornos musculoesqueléticos. Para cuantificar os principais factores de risco ergonómico e propoñer recomendacións de mellora levouse a cabo este estudo, realizado polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST) e o Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

Traballos Seguros con Amianto. TSA

01-02-2022 - INSST

Como axuda para realizar os traballos con amianto de forma segura o INSST pone a disposición a colección “Traballos seguros con amianto” que está constituída por dous tipos de fichas: as primeiras, dirixidas aos colectivos específicos de profesionais que poden atoparse amianto ou materiais que o conteñan durante o desenvolvemento dos seus traballos e as segundas, que plasman procedementos de traballo con amianto seguros.

Superestruturas ferroviarias I. Guía para a prevención de riscos laborais na construción de superestruturas ferroviarias. Obra nova

25-01-2022 - OSALAN

Esta guía ten como principais destinatarios as empresas construtoras e os seus mandos, por ser responsables da planificación dos traballos e dos medios para empregar, os técnicos e as técnicas de prevención, as direccións facultativas, os servizos de prevención e os coordinadores e as coordinadoras de seguridade.

Manual básico de Seguridade e Saúde no Traballo. Primeiros Auxilios

10-01-2022 - INVASSAT

O INVASSAT pon a disposición esta nova edición de Primeiros auxilios, dentro do seu Manual básico de SST. O obxectivo deste manual é a facilitar a adquisición duns coñecementos básicos en primeiros auxilios, para o persoal non sanitario, incluídos no programa de formación básica en prevención de riscos laborais.

Novas fichas para o control da exposición a sílice en cerámica da colección "Fichas de Control de Axentes Químicos (FCAQ)"

29-12-2021 - INSST

O Instituto traduciu as fichas de consellos básicos desenvoltas polo Health and Safety Executive (HSE) do seu modelo COSHH Essentials. As fichas do programa COSHH Essentials proporcionan recomendacións básicas de boas prácticas de traballo para distintas operacións a fin de controlar a exposición a substancias químicas perigosas na contorna laboral. Nesta nova entrega, o INSST continúa coa colección de fichas correpondentes a determinados sectores industriais, 6 fichas (RCO-RC5) para o control da exposición a sílice en cerámica.

Fichas de axentes biolóxicos –DATABiO- 2021

23-12-2021 - INSST

Dentro da colección de fichas de axentes biolóxicos, DATABiO, o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo no 2021 presentou 13 novas fichas clasificadas segundo o tipo de axente ou efectos na saúde.

Análise da exposición a nanomateriais na industria de alimentación: riscos laborais e medidas preventivas dende o enfoque de xénero

16-12-2021 - CEO - Confederación empresarial de Ourense

O obxectivo xeral do estudo é analizar os factores de risco asociados á exposición á nanotecnoloxía e na manipulación de nanomateriais na industria de alimentación, con especial consideración do seu impacto e efectos na saúde das mulleres traballadoras, e coñecer a xestión destes riscos por parte das empresas galegas do sector, para propoñer medidas e recomendacións preventivas que deben aplicarse no lugar de traballo para limitalos ou reducilos considerando o factor xénero.

Carta de servizos INSST 2022-2025

13-12-2021 - INSST

O INSST pon a disposición esta Carta de Servizos coa finalidade de poñer ao dispor de cidadáns, empresas, axentes sociais e institucións públicas e privadas toda a nformación sobre os servizos que presta o INSST e como mide a eficacia e eficiencia dos mesmos; Adquirir compromisos de calidade ante a sociedade; Indicar os dereitos que asisten aos cidadáns con relación ás actuacións do organismo ou do seu persoal, e poñer no seu coñecemento a potestade que teñen de reclamar polos danos e prexuízos que ditas actuacións puidéronlles xerar e sinalar de que forma se poden formular as queixas ou suxerencias que se estimen oportunas.

Cartel e vídeo “Traballadoras Autónomas: Exposición a Dobre Traballo”

30-11-2021 - INSST

O principal obxectivo do vídeo e do cartel titulados “Traballadoras Autónomas: Exposición a Dobre Traballo” é sensibilizar ao colectivo autónomo sobre a súa situación de exposición a estes factores de risco e os posibles riscos que conleva para a súa saúde. Para iso, tanto o vídeo como o cartel presentan os principais resultados do estudo de diagnóstico realizado polo INSST en colaboración con ATA sobre a exposición do colectivo autónomo á dobre carga de traballo e dobre presenza, que evidencian unha situación desigual de exposición das traballadoras autónomas fronte aos seus compañeiros homes.

Guía para a execución segura de traballos en espazos confinados

17-11-2021 - UMIVALE

O obxectivo desta guía é difundir unha serie de recomendacións preventivas e métodos de traballo dirixidos ás empresas e persoas traballadoras que desenvolven traballos en espazos confinados para evitar accidentes durante estas tarefas, xa que en moitos casos, tras a análise dos accidentes acaecidos nestes espazos chegouse a a conclusión de que se produciron porque non se aplicaron correctamente as medidas orientadas á prevención das situacións potencialmente perigosas ou non se adoptaron métodos de traballo seguros que eviten os accidentes.

Idade e diversidade xeracional na xestión preventiva e empresarial. Materiais divulgativos

02-11-2021 - INSST

O INSST pon a disposición unha serie de materiais divulgativos cuxa finalidade é fomentar a integración da idade e a diversidade xeracional na xestión preventiva e empresarial. Neste caso trátase de materiais gráficos en forma de 2 carteis e un vídeo.

Ruído: Avaliación e acondicionamento ergonómico

15-10-2021 - INSST

Un dos principais obxectivos do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo ( INSST) é o desenvolvemento de instrumentos e metodoloxías adecuadas para facilitar a avaliación de riscos e a adopción de medidas preventivas para protexer a saúde e seguridade dos traballadores e traballadoras. A presente publicación segue a liña doutras ferramentas prácticas editadas polo INSST deseñadas con este obxectivo. En concreto a avaliación do ruído e o seu acondicionamento ergonómico facilitará a identificación de necesidades de mellora e a adopción de medidas destinadas ao perfeccionamento das condicións acústicas nos lugares e postos de traballo, contribuíndo ao aumento do benestar e a produtividade das persoas traballadoras

Medidas preventivas para traballos en cubertas. Obrigas preventivas para as empresas que interveñen

08-10-2021 - INVASSAT

O apuntamento técnico que se expón a continuación trata de penetrarse nas medidas preventivas que deberían adoptarse nos traballos en cubertas e abordar, con espírito crítico, algunhas das prácticas que se realizan nestas tarefas, tanto por parte dos proyectistas, como das empresas titulares dos centros, das empresas que realizan os traballos e dos profesionais da prevención

INVASSAT: seguridade e saúde laboral nos convenios colectivos

30-09-2021 - INVASSAT -institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball-

Nesta sección o INVASSAT pon a disposición os artigos referidos á prevención de riscos laborais e outros aspectos relativos á seguridade e saúde no traballo dos convenios colectivos sectoriais de ámbito nacional.

Protocolo de vixilancia sanitaria específica: silicose. OSALAN

29-07-2021 - OSALAN

Osalan pon a disposición o "Protocolo de vixilancia sanitaria específica: silicose" no que se inclúen criterios de actuación para actividades non encadradas no ámbito das industrias extractivas, nas que os efectos da exposición á sílice cristalina tamén se fixeron patentes. A silicose continúa sendo na actualidade unha enfermidade de elevada incidencia e prevalencia, da que non se dispón de datos epidemiolóxicos que permitan establecer a súa auténtica dimensión, polo que o seu estudo constitúe un reto para todas as partes implicadas na saúde laboral.

Regulación do teletraballo e da seguridade e saúde laboral nun mundo post-COVID

14-07-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Neste informe -realizado a partir dunha enquisa a centros de referencia da EU-OSHA e unha revisión da bibliografía- analízase como o teletraballo está regulado a escala da UE e nacional, así como os cambios e debates políticos que se levaron a cabo ao fío da pandemia. A definición de teletraballo, e o dereito das persoas a teletraballar e a «desconectar», son algúns dos temas que se contemplan nos cambios da lexislación e nas iniciativas postas en marcha para protexer mellor á poboación traballadora nun mundo post-COVID.

Mellora da calidade da información nos partes de accidentes de traballo

09-07-2021 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición este documento actualizado en formato tríptico no que se reccollen os puntos de especial interese para a mellora da calidade da información dos partes de accidente de traballo.

COVID-19 e COVID persistente: Guías para a reincorporación laboral para supervisores/as e traballadores/as

07-07-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

As dúas novas guías da EU-OSHA explican os retos aos que se enfrontan os traballadores/as que se reincorporan tras padecer COVID-19, tanto se se viron afectados por unha versión aguda da enfermidade como por síntomas a longo prazo, tamén coñecidos como COVID persistente. Ofrecen solucións sinxelas dirixidas aos supervisores/as e aos traballadores/as sobre como xestionar a reincorporación ao traballo.

Fichas de selección e uso de EPI: CALZADO

30-06-2021 - INSST

No apartado FSU-EPI do INSST móstraxe a listaxe de todas as Fichas de Selección e Uso de Equipos de Protección Individual, clasificadas segundo os diferentes tipos de protección e por orden alfabético. O INSST pon a disposición a ficha Calzado dentro do apartado "Protección de pés e pernas".

Documento de recomendacións para o uso de líneas de vida provisionais de obra certificadas

21-06-2021 - Xunta de Andalucía

O obxectivo deste documento, editado pola Xunta de Andalucía, é proporcionar a información e as recomendacións necesarias para seleccionar, instalar, usar, inspeccionar e manter as liñas de vida provisionais de obra (LVPO) como sistema temporal de protección contra caídas de altura.

A seguridade e a saúde como materia de ensino en educación secundaria obrigatoria. Guía para o profesorado (actualización)

31-05-2021 - INSST

Ensinar seguridade e saúde laboral dende idades temperás é unha decisión positiva. Trátase dun momento crucial no desenvolvemento formativo e educacional dos nosos nenos e nenas, no que se establecen as bases do adecuado axuste posterior, como futuros traballadores/as do mañá ante situacións de risco e comportamentos preventivos adecuados.

Avaliación da exposición laboral a nanomateriales: Dióxido de titanio

28-05-2021 - INSST

Este documento é o primeiro dunha colección na que se presentan os resultados de varios estudos de investigación sobre a exposición por inhalación a NMs e cuxos obxectivos son: estudar o comportamento dos equipos de lectura directa portátiles (CPC, DiSCmini e OPS) e muestreadores, determinar o nivel de exposición, avaliar a eficacia das medidas de control implementadas e validar as metodoloxías cualitativas aplicables aos NMs (CB Nanotool 2.0 e Stoffenmanager Nano 1.0) coas metodoloxías cuantitativas.

Transversalización da seguridade e saúde no traballo na formación primaria, secundaria e de bacharelato

25-05-2021 - INVASSAT -Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball-

O INVASSAT pon a disposición este documento que ten como obxectivo principal concienciar ao persoal docente da necesidadde integrar na aula, na impartición das súas respectivas materias e de forma transversal, o valor da seguridade e a prevención de riscos laborais, de maneira que o alumnado poda interiorizar a través de toda a súa etapa formativa este valor e o aplique de forma natural no futuro, cando se incorpore ao mercado laboral. Doutra banda, tamén pretende dar as principais claves que deben guiar dita transversalidade.

Prevención de riscos laborais fronte a vespa asiática (Vespa Velutina)

21-05-2021 - ISSGA

O ISSGA ten identificada a necesidade de asesorar ao persoal traballador na actividade forestal e á poboación en xeral sobre as medidas preventivas que se deben adoptar ante o risco que supoñen as vespas asiáticas (Vespa velutina) que cada vez son máis frecuentes no monte galego. Para isto elaborou un documento con medidas que se deben ter en conta na planificación dos traballos forestais que inclúe indicacións preventivas que se deben adoptar antes do inicio dos traballos, recomendacións a seguir se atopas un niño de velutina e pautas de actuación no caso dun ataque.

Ocupación, actividade económica e mortalidade pro cancro no Estado. Resumo executivo. 2020

19-05-2021 - INSST

Este traballo de investigación analiza a mortalidade por cancro no Estado cruzando datos censuais co rexistro de mortalidade, o que permite estimar o risco de morte por cancro, a través do cálculo da Razón de Mortalidade Estandarizada (RME) por xénero e idade, en distintas ocupacións e actividades económicas, o que permite identificar espazos de interese preferente nos que intervir, para a prevención do cancro en xeral e do cancro de orixe laboral en particular. Sen dúbida esta publicación é un paso que achega coñecemento en materia de cancro laboral, que debe ser seguido doutros en materia de investigación na eliminación ou substitución de axentes canceríxenos, investigación clínica e epidemiolóxica aplicada e mellora dos sistemas de vixilancia, notificación e rexistro do cancro profesional, que constitúen un compromiso prioritario para o INSST, como non pode ser doutra forma dada a gravidade da súa repercusión na saúde dos traballadores/as.

Guía de Axuda para a Valoración das Enfermidades Profesionais

11-05-2021 - INSS

O Instituto Nacional da Seguridade Social publica a cuarta edición da Guía de Axuda para a Valoración das Enfermidades Profesionais, dirixida cunha finalidade orientativa tanto aos médicos especialistas en medicina familiar e comunitaria, como aos médicos do traballo, médicos inspectores, Equipos de Valoración de Incapacidades, así como a todos aqueles profesionais que dende distintas ópticas enfróntanse ás enfermidades profesionais.

Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos 2021

10-05-2021 - INSST

Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo para o ano 2021. Os Límites de Exposición Profesional son valores de referencia para a avaliación e control dos riscos inherentes á exposición, principalmente por inhalación, aos axentes químicos presentes nos postos de traballo e, por tanto, para protexer a saúde das persoas traballadoras. Non constitúen unha barreira definida de separación entre situacións seguras e perigosas.

Guía de boas prácticas: PRL no uso de drons

04-05-2021 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición esta Guía de boas prácticas enfocada na análise dos riscos laborais e as medidas preventivas que se deben adoptar no uso de drons. A lexislación de drons inclúe condicións de seguridade e formación que poden afectar á seguridade da/o piloto e outros actores cando os drons se están a utilizar dentro do ámbito laboral. Por exemplo, a lexislación e requisitos aplicables á fabricación dos drons, ás empresas operadoras, á formación dos/as pilotos e aos plans de voo.

Guía de actuación para a implantación de comportamentos seguros e saudables, xeradores de cultura preventiva e de excelencia

26-02-2021 - INSST

O obxecto principal desta Guía é poñer ao dispor do lector un itinerario de axuda que, independentemente do seu nivel, experiencia ou crenza en Cultura Preventiva, o seu uso e seguimento, consiga na organización e nas persoas traballadoras que o poñan en práctica: o compromiso coa Seguridade, a promoción da Saúde e o crecemento profesional, obtendo como resultado esperado, un avance significativo no benestar das persoas e na excelencia da compañía como xeradora de servizos e produtos á sociedade.

Procedemento de investigación de casos de enfermidades profesionais

18-02-2021 - INSST

O presente Documento Técnico do INSST pretende, con criterios preventivo-laborais, presentar un marco de referencia para a investigación das enfermidades profesionais no marco das empresas e así poder profundar no coñecemento das mesmas.

Guía de recomendacións para o deseño, fabricación, revisión e calibración de carretillas de pulverización para a aplicación de produtos fitosanitarios en invernadoiros

16-02-2021 - INSST

Esta guía establece recomendacións para o deseño e fabricación de carretillas de pulverización para a aplicación de produtos fitosanitarios en invernadoiros co fin de ser un instrumento que facilite aos fabricantes o cumprimento dos requisitos de seguridade e saúde e de protección do medio ambiente. Doutra banda, considerouse conveniente que a guía inclúa unhas recomendacións para a revisión e calibración que poden formar parte do programa de mantemento destes equipos.

Fichas de aplicación práctica da Guía para a utilización segura de produtos fitosanitarios

29-01-2021 - OSALAN -Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laboral

Osalan publicou en 2018 a «Guía para a utilización segura de produtos fitosanitarios, co obxectivo de facilitar unhas pautas para a utilización segura dos produtos fitosanitarios. Agora complementa a guía con este documento de fichas prácticas, sintéticas, encamiñadas a facilitar as actividades de prevención a quen sofre unha maior exposición aos riscos que provocan estes produtos fitosanitarios.

Vision Zero: Guía para explotacións agrarias e Guía para os agricultores

28-01-2021 - AISS-INSST

A sección sobre Prevención na Agricultura da AISS elaborou unhas guías sobre Vision Zero dirixidas tanto a agricultores particulares como a explotacións agrarias. O INSST adhírese a esta campaña e presenta estas guías para o sector agrario adaptándoas no posible á nosa lexislación aínda que mantendo o enfoque global co que se deseñaron.

Fichas de axentes biolóxicos -DATABiO- 2020

12-01-2021 - INSST

Dentro da colección de fichas de axentes biolóxicos, DATABiO, o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo no 2020 presentou 25 novas fichas clasificadas segundo o tipo de axente, efectos na saúde e orde alfabética

O INSST pon a disposición o informe “Traballo con PVD: Riscos derivados do avance das TIC”

16-12-2020 - INSST-UNIR

Os singulares escenarios de traballo derivados do avance das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e da súa plena incorporación ao ámbito laboral fixeron necesario analizar as novas características dos postos de traballo que empregan pantallas de visualización de datos (PVD), así como as súas contornas laborais.

Determinación de benceno en aire

07-10-2020 - INSST

Este método describe o procedemento a seguir e o equipo necesario para a determinación de concentracións de vapores de benceno no aire dos lugares de traballo, mediante a captación nun muestreador por difusión contendo como adsorbente Tenax TA e análise por desorción térmica e cromatografía de gases.

Novo sitio web da campaña "Traballos saudables"

06-10-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

O sitio web incorpora novos apartados dedicados a ámbitos prioritarios de actuación, a lexislación en vigor relativa á protección dos traballadores/as e ás Boas Prácticas da campaña «Traballos Saudables». O sitio está dispoñible en 25 idiomas e actualizarase con novas e eventos durante o transcurso da campaña.

Detección de riscos durante a utilización de máquinas

02-09-2020 - INRS

O propósito deste documento é axudar a detectar os riscos relacionados co uso dunha máquina (excluíndo os dispositivos de elevación) durante a súa instalación, antes ou despois de modificacións a unha máquina existente, despois dun cambio de produción ou durante unha auditoría de seguridade.

Criterios técnicos para a xestión de espectáculos públicos temporais

22-07-2020 - INSST-ISSGA

Este informe técnico recolle as medidas de control sobre as condicións de seguridade das operacións de montaxe e desmontaxe de escenarios de espectáculos ao aire libre así como o asesoramento documental da actividade preventiva.

Publicada a nova versión das Directrices da Comisión Internacional sobre Protección contra a radiación non ionizante

14-07-2020 - ICNIRP

A publicación por parte da Comisión Internacional para a Protección contra as Radiacións Non Ionizantes (ICNIRP) das novas directrices actualiza a versión publicada en 1998.

Guía práctica de Xestión da prevención na industria 4.0

01-07-2020 - Foment do Treball

Na presente guía preténdese, por unha banda, identificar que é a Industria 4.0, como está a impactar e impactará nas empresas e na transformación de perfís laborais e por outra banda, efectúase unha análise sobre como afecta a Industria 4.0 á prevención de riscos laborais, poñendo exemplos dalgunhas das tecnoloxías asociadas.

Método para a avaliación e xestión de factores psicosociais en pequenas empresas

26-05-2020 - INSST

O INSST pon a disposición este documento técnico deseñado principalmente para microempresas e pequenas empresas de ata 25 traballadores/as e de forma especial a aquelas nas que o empresario/a asume persoalmente as actividades preventivas; proporciona explicacións e apoio para guiar ao avaliador ao longo do proceso, centrándose nos 10 factores de risco máis xenéricos, permitindo establecer medidas concretas de modificación das condicións de traballo.

Barómetro de SST: unha ferramenta interactiva para descubrir a situación en Europa

13-05-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

O barómetro sobre seguridade e saúde no traballo (SST) é a primeira ferramenta de visualización de datos que contén información actualizada sobre a situación e as tendencias en SST en países europeos. A ferramenta ten catro grupos de indicadores que cobren unha serie de temas de SST, como as autoridades en materia de SST, estratexias nacionais, condicións laborais e estatísticas de SST. Algunhas das súas funcións son a visualización e comparación de datos, a xeración de gráficos e a descarga de informes sobre temas concretos.

Criterios de exposición a sustancias canceríxenas e medidas de control dos traballadores expostos

06-04-2020 - HIXIENE

Este documento percorre dende a lexislación aos límites de exposición, pasando pola clasificación dos axentes canceríxenos, as condicións que relacionan causa-efecto, unha listaxe dos produtos canceríxenos máis comunmente utilizados no traballo así como unha extensa realción de referencias bibliográficas.

Xestión da prevención de riscos laborais na pequena e mediana empresa

09-03-2020 - INSST

Este texto, foi elaborado coa vontade de facilitar a empresarios e traballadores os elementos básicos de xestión que lles permitan desenvolver as diferentes actividades preventivas da forma máis sinxela e clara posible, achegando os criterios necesarios para que estas se adecuen ás esixencias legais e ás características de cada empresa. Nesta edición procedeuse a incorporar os últimos avances lexislativos e enriqueceuse substancialmente o seu contido.

O esencial da cultura da seguridade

17-02-2020 - Institut pour la Cultura de la Sécurité

A través deste documento o ICSI, espera ofrecer os elementos necesarios para entender a cultura de seguridade e convencer de que mellorar a cultura de seguridade da organización é, de feito, mellorar os resultados globais da organización.

Caderno de reflexión. Consideracións e reflexións sobre como mellorar a seguridade viaria no contexto laboral

30-01-2020 - INSST-FESVIAL

Dende o ámbito laboral e social, distintas entidades levan moito tempo traballando na promoción da seguridade viaria nas empresas. A redución das cifras de accidentes de tráfico laborais atópase recollida no obxectivo 3 da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no traballo 2015-2020. O INSST promoveu os encontros de profesionais expertos en Seguridade Viaria Laboral para debater aspectos de máximo interese neste ámbito, como son a análise de datos de accidentes de tráfico laborais, a avaliación de riscos viarios laborais, a xestión de frotas, a cultura preventiva, a formación, as campañas de concienciación e os custos dos sinistros viais laborais.

Repertorio de fontes de información públicas: Seguridade e saúde no traballo

23-01-2020 - INSST

O “Repertorio de Fontes de Información Públicas en Seguridade e Saúde no Traballo”, recompila fontes de información (bases de datos, enquisas e rexistros estatísticos) creadas ou custodiadas pola Administración Xeral do Estado, fundamentalmente polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo

16-01-2020 - INSST

O documento “Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo” selecciona once instalacións de servizo ou protección de entre todas as posibles, como as de uso máis estendido nun lugar de traballo xa sexa a súa actividade industrial ou non.

Protocolo de vixilancia sanitaria específica: silicose

14-01-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

A silicose continúa sendo na actualidade unha enfermidade de elevada incidencia e prevalencia, da que non se dispón de datos epidemiolóxicos que permitan establecer a súa auténtica dimensión, polo que o seu estudo constitúe un reto para todas as partes implicadas na saúde laboral. Neste protocolo incúense criterios de actuación para actividades non encadradas no ámbito das industrias extractivas, nas que os efectos da exposición á sílice cristalina tamén se fixeron patentes.

Novas fichas da colección "Fichas de Control de Axentes Químicos (FCAQ)"

13-01-2020 - INSST FCAQ

O Instituto traduciu as fichas de consellos básicos desenvoltas polo Health and Safety Executive (HSE) do seu modelo COSHH Essentials. As fichas do programa COSHH Essentials proporcionan recomendacións básicas de boas prácticas de traballo para distintas operacións a fin de controlar a exposición a substancias químicas perigosas na contorna laboral.

Guía para a xestión da saúde, do benestar e da adaptación do posto de traballo en traballadores de maior idade

27-12-2019 - IBV-INSST

Froito da colaboración co INSST acaba ver a luz unha publicación elaborada polo Instituto de Biomecánica (IBV) na que se recollen recomendacións para levar a cabo unha boa xestión do envellecemento que afecta á poboación traballadora.

Nanopinion: o blog do Observatorio da UE para Nanomateriais

19-12-2019 - Observatorio da Unión Europea para Nanomateriais

A publicación do blog é froito da asociación da UE-OSHA coa Axencia Europea de Sustancia Químicas (ECHA), durante a Campaña 2018-2019 Lugares de traballo saudables; xestionar sustancias perigosas. Aínda que a campaña rematou, está previsto que a colaboración continúe.

Como afecta a dixitalización á seguridade e a saúde no traballo

16-12-2019 - EU-OSHA

O potencial das tecnoloxías dixitais está a transformar o lugar de traballo. No novo folleto da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo ponse de relevo de que modo podemos minimizar as posibles consecuencias negativas da dixitalización sobre a SST e como podemos empregar as tecnoloxías dixitais para mellorar a prevención no lugar de traballo.

Infografías de información estatística de saúde laboral do INSST

11-12-2019 - INSST

O INSST pon a disposición na súa páxina web un novo apartado de Infografías de saúde laboral coas que se pretende facilitar a comprensión da información estatística con resumos baseados en imaxes e gráficos con datos sobre o tema da saúde laboral.

Novo informe da OSHA sobre Axentes biolóxicos no traballo

29-11-2019 - OSHA

Neste informe examínanse publicacións científicas sobre enfermidades específicas relacionadas co traballo e as enfermidades infecciosas e as alerxias, provocadas por axentes biolóxicos. Tamén se inclúen os resultados dunha enquisa a expertos e unha avaliación dos sistemas que os Estados membros da UE utilizan para o seguimento desas enfermidades e exposicións. Formúlanse tamén recomendacións para mellorar as prácticas de seguimento, as estratexias de prevención e as políticas.

Condutores profesionais. O factor humano na seguridade viaria laboral

21-11-2019 - ISSGA

Documento no que se recollen as principais situacións e recomendacións para os condutores profesionais relacionadas co factor humano na seguridade viaria laboral: fatiga, estrés, atención e o consumo de drogas e alcohol.

Protocolo para a vixilancia sanitaria específica do adenocarcinoma de fosas nasais e senos paranasais en persoas traballadoras expostas a po de madeira

20-11-2019 - SAÚDE LABORAL

O longo período de latencia para o desenvolvemento do adenocarcinoma e a maior supervivencia dos afectados tratados nos estadios precoces da enfermidade fan necesario expor pautas sobre as probas e exploracións médicas aplicables á detección precoz do adenocarcinoma de fosas nasais e seos paranasales en persoas traballadoras expostas ao po de madeira. O obxectivo deste protocolo é a detección precoz do adenocarcinoma de fosas nasais e seos paranasales en persoas traballadoras expostas ao po de madeira.

Guía electrónica para a xestión do estrés e dos riscos psicosociais

14-11-2019 - EU-OSHA

Guía electrónica elaborada pola EU-OSHA no marco da campaña Healthy Workplaces Manage Stress en 2014. Renovada nun novo formato, a ferramenta, centrada nas pequenas empresas, presenta consellos prácticos e orientación sobre os primeiros pasos para xestionar riscos psicosociais nos lugares de traballo.

Guía para a produción e o tratamento seguro dos residuos de nanomateriais

13-11-2019 - INRS

A Guía, elaborada polo Instituto Nacional da Investigación e a Seguridade francés, está destinada a proporcionar apoio para a identificación de riscos e a elección de medidas de prevención adaptadas a todos os empregados involucrados na produción e xestión de residuos de nanomateriais, en función das diversas canles de recolección, posible recuperación e eliminación.

Campaña do INSST sobre traballos en cubertas

06-11-2019 - INSST

Ou INSST pon a disposición un documento divulgativo, un vídeo e tres casteis dentro da campaña "Traballos en cubertas", que ten como obxectivo sensibilizar ás empresas e traballadores autónomos que executan estes traballos, así como aos titulares dos edificios, sobre este risco e facilitar os criterios técnicos que se deben seguir para que estas tarefas se realicen con seguridade, para reducir estes accidentes.

Informe sobre os traballos de reparación e mantemento en cubertas

31-10-2019 - COMISION NACIONAL DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

O obxectivo deste informe é pór de manifesto os puntos críticos relacionados coas caídas de altura durante tarefas de reparación e mantemento en cubertas, e recoller as accións prioritarias propostas polo SGT (Grupo de Traballo de Construción da CNSST, subgrupo: Traballos de reparación e mantemento en cubertas) en relación cos devanditos puntos críticos, a fin de que as entidades afectadas valoren a súa adopción no ámbito das súas competencias.

Póster técnico. Roupa de protección fronte a praguicidas

30-10-2019 - INSST

O INSST ven de publicar un cartel no que se describen os requisitos que debe ter a roupa para cubrir o risco por exposición a praguicidas.

Guía para a xestión e avaliación dos riscos ergonómicos e psicosociais no sector hostaleiro - Ano 2019

18-10-2019 - INSST

Esta Guía, elaborada polo INSST, pon a disposición información sobre: a caracterización do sector Hostaleiro no Estado; os riscos ergonómicos e psicosociais máis presentes no mesmo; e a xestión, avaliación e intervención específica sobre os mesmos considerando as particularidades do sector.

Folla informativa: carcinóxenos no traballo

04-10-2019 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Esta folla de información, desenvolta conxuntamente por todos os socios da Folla de roteiro sobre carcinóxenos, proporciona consellos prácticos sobre como evitar os riscos dos carcinóxenos no lugar de traballo. Deseñado como un documento de referencia rápida para o uso diario, comeza definindo carcinóxenos ocupacionais e describindo os riscos que representan.

Novas fichas de axentes biolóxicos -DATABiO-

02-10-2019 - INSST

Dentro da colección de fichas de axentes biolóxicos, DATABiO, o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo presenta novas fichas clasificadas segundo o tipo de axente, efectos na saúde e orde alfabética

Guía básica e xeneral de orientación de vixilancia da saúde para a prevención de riscos laborais

27-09-2019 - Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social

Para a elaboración definitiva desta publicación do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, a proposta inicial foi debatida e enriquecida cos representantes das Administracións Sanitarias das Comunidades Autónomas no Relatorio de Saúde Laboral da Comisión de Saúde Pública do Consello Interterritorial do SNS, cos representantes das Sociedades Científicas de Medicina e Enfermería do Traballo e cos representantes dos interlocutores sociais, das Comunidades Autónomas e da Administración Xeral do Estado, no Grupo de Traballo EESST 2015-2020 da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo.

Procedemento de investigación de casos de en fermidades profesionais

25-09-2019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

Documento Técnico editado polo INSST coa intención de presentar un marco de referencia para a investigación das enfermidades profesionais no marco das empresas. Esta ferramenta facilita unha serie de elementos instrumentais para a investigación de sospeitas de enfermidades profesionais ou relacionadas co traballo, entre elas un Código de Causas dirixido á identificación dos feitos e condicións de traballo deteminantes da enfermidade.

Temas para iniciar debates sobre trastornos musculoesqueléticos no lugar de traballo

19-09-2019 - EU-OSHA

Os temas propostos poden facilitar o debate no lugar de traballo ou durante a formación profesional. Os escenarios incluídos están pensados para traballadores que poden sufrir trastornos musculoesqueléticos (TME) por mor das tarefas que realizan, e tamén para os seus xefes e supervisores.

A cuarta revolución industrial e a innovación social no lugar de traballo

18-09-2019 - EU-OSHA

Cando falamos do futuro do traballo, os desenvolvementos técnicos centran os principais elementos do debate. O presente documento céntrase na innovación social no contexto da dixitalización, e o seu impacto sobre os tipos de traballos, os traballadores e os lugares de traballo do futuro, así como nos retos que presentan para os regulamentos e a gobernanza en materia de seguridade e saúde no traballo ( SST).

Folleto. Mostraxe de materia particulada: coidado!, que se coa polo nariz - Ano 2019

02-08-2019 - INSST

Con este díptico preténdese facilitar o labor á persoa que realiza a medición, proporcionándolle información dos diferentes aspectos a considerar para que as medicións a realizar sexan fiables e representativas da exposición do traballador/a.

Novo informe da OIT sobre o estrés térmico

11-07-2019 - OIT

Segundo o informe “Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work” da Organización Internacional do Traballo (OIT), prevese que o aumento da tensión térmica provocada polo quecemento global traia consigo en 2030 perdas de produtividade en todo o mundo equivalentes a 80 millóns de postos de traballo a tempo completo.

Efectos na saúde consecuencia da exposición á luz azul dos LED

02-07-2019 - ANSES

As actualizacións recentes de ANSES (Axencia Francesa de Alimentos, Medio Ambiente e Saúde e Seguridade Ocupacional) sobre os efectos na saúde de luces LED indican posibles implicacións prexudiciais derivadas da luz azul. A exposición a última hora da tarde ou na noite, particularmente a través de pantallas, pode causar unha interrupción do soño e do ritmo biolóxico, así como danar a retina.

Guía sobre o manexo do estrés dende Medicina do Traballo

01-07-2019 - PSICOSOCIAL

Esta guía, realizada por médicos do traballo e un psiquiatra con ampla experiencia no mundo laboral, vai dirixida especialmente a médicos do traballo. E, aínda que non pretende ser un tratado de patoloxía, si busca expoñer criterios eficaces para axudar na toma de decisións do médico na prevención e o diagnóstico precoz de situacións estresantes laborais, así como no manexo clínico e terapéutico e nos criterios de derivación.

EMF-Tool: ferramenta informática para a avaliación de riscos asociados a campos electromagnéticos

27-06-2019 - OSALAN

Ferramenta informática para a toma de decisións na avaliación do risco asociado coa exposición aos campos electromagnéticos nos postos de traballo.

Guía de Consello Sanitario en Seguridade Vial Vaboral

26-06-2019 - OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDADE VIAL

Segundo se expón na presentación desta publicación, no Estado español en torno a un 40% dos accidentes laborais mortais suceden na estrada; destes , casi o 70% sófreno traballadores non profesionais do transporte e a maior parte deles son “in itínere”.

Tríptico: Traballo e Calor

21-06-2019 - ISSGA

O ISSGA ven de publicar un Tríptico que recolle os efectos da calor no noso corpo, como evitar os seus danos, os postos de traballo nos que pode producir ese risco por calor, que debemos facer nos traballos ao aire libre no verán e como actuar ante un golpe de calor.

Estudo: Ocupación, Actividade Económica e Mortalidade por Cancro en España

14-06-2019 - INSST

Este estudo realizouse cruzando datos censuais de ocupación e actividade económica da poboación co rexistro de mortalidade, o que permitiu estimar o risco de morte por cancro, a través do cálculo da Razón de Mortalidade Estandarizada ( RME) por xénero e idade, en distintas ocupacións e actividades económicas, traducindo os “datos” nunha “información” que permite identificar espazos de interese preferente nos que intervir, para a prevención do cancro en xeral e do cancro de orixe laboral en particular.

Saúde e seguridade no traballo e o Futuro do traballo: beneficios e riscos das ferramentas de intelixencia artificial

10-06-2019 - EU-OSHA

O presente artigo explora as posibles implicacións do uso dos avances dixitais, como a intelixencia artificial e a intelixencia de datos, para a saúde e seguridade no traballo.

Guía de Calidade do Aire Interior

28-05-2019 - Comunidade de Madrid

Nesta guía, publicada pola consellería de Economía, Emprego e Facenda da Comunidade de Madrid, analízanse os principais contaminantes presentes no aire e nos materiais construtivos, así como os elementos de medición, as posibles solucións mediante sistemas de ventilación e outros aspectos normativos e lexislativos.

Guía de substitución de químicos perigosos no sector da saúde

23-05-2019 - Saúde sen Dano

Esta guía, elaborada por www.saludsindanio.org, pretende ser unha ferramenta sinxela para a posta en marcha dun plan de 6 pasos para a substitución de químicos perigosos utilizados no coidado da saúde, así como para o manexo seguro daqueles que aínda non poidan ser substituídos.

Guía para a utilización segura de produtos fitosanitarios

22-05-2019 - OSALAN

O coñecemento dos riscos provocados por exposición a produtos fitosanitarios e das medidas que deben adoptarse para minimizalos é imprescindible para protexer e protexerse durante a súa manipulación. Así, a formación e información das persoas empresarias e traballadoras sobre a manipulación segura destes produtos constitúe un primeiro paso para saber como atallar os riscos. Esta foi a intención de OSALAN ao elaborar esta guía co obxectivo de que sirva de axuda para os e as profesionais do sector agrario e da prevención de riscos laborais.

Guía de avaliación cualitativa de riscos hixiénicos en operacións básicas de soldadura

16-05-2019 - FOMENT DO TREBALL

Guía na que se describen, mediante fichas, os elementos necesarios para a avaliación cualitativa do risco hixiénico nos nove principais tipo de soldadura, EPIs, aspectos toxicolóxicos dos contaminantes máis frecuentes e protocolos e recomendacións para a vixilancia da saúde.

Clasificación de zonas en atmosferas explosivas

13-05-2019 - CETIB

Manual elaborado por expertos en atmosferas explosivas, co fin de servir de axuda aos técnicos para a definición, clasificación e delimitación dos emprazamentos industriais onde poden aparecer atmosferas explosivas, a iniciativa da Comisión de Medio Ambiente, Enerxía e Seguridade do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Barcelona coa colaboración do Instituto de Estudos da Seguridade, o Laboratorio Oficial J. M. Madariaga da Universidade Politécnica de Madrid e o Centro de Seguridade i Condicións de Saúde no Traballo de Lleida.

Guía práctica sobre a adquisición e implementación de exoesqueletos

08-05-2019 - INRS

Guía elaborada polo Institut National de Recherche et Sécurité, equivalente francés ao INSST. Na súa introdución, a guía indica que aínda que os primeiros estudos experimentais tenden a mostrar que os exoesqueletos poden ser efectivos para compensar os esforzos musculares dos traballadores/ as, o seu uso nunha situación de traballo real, con todo, expón moitas preguntas con respecto á saúde e seguridade dos operadores.

Guía técnica de boas prácticas para a avaliación e xestión de riscos ergonómicos e psicosociais no sector hostaleiro

30-04-2019 - Goberno de Canarias

Esta Guía ten o obxectivo de poñer a disposición dos técnicos/as de prevención de riscos laborais e responsables de servizos de prevención, información específica do sector hostaleiro sobre prevención de riscos ergonómicos e psicosociais, co obxecto de poder proporcionar recomendacións para a mellora das condicións de seguridade e saúde nas empresas, que redunden no benestar dos traballadores e as traballadoras.

Prevención de riscos psicosociais no coidado das persoas con dependencia

29-04-2019 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición este documento no que se indican os riscos para a saúde e o benestar emocional que se dan no traballo cotiá do persoal traballador que atende a persoas dependentes.

Mobilización de persoas con capacidade reducida

25-04-2019 - ISSGA

Con esta acción formativa se proporcionan os principios básicos para a mobilización de persoas que permita evitar os trastornos musculoesqueléticos derivados desta actividade, mantendo unha postura axeitada, con diferentes técnicas de mobilización segundo a situación así como as axudas técnicas que nos facilitan a dita mobilización.

Guía actualizada sobre etiquetado e envasado de produtos químicos

17-04-2019 - ECHA

Este documento, publicado por ECHA. describe disposicións específicas para a etiquetaxe e envasado de produtos químicos e mesturas dos títulos III e IV do Regulamento (CE) nº 1272/2008 (O Regulamento CLP ou “ CLP”).

Xestión da PRL no ámbito do teletraballo

09-04-2019 - FOMENT DO TREBALL

O teletraballo está a experimentar un forte auxe, en xeral e a nivel mundial debido aos avances en tecnoloxías da información e telecomunicacións que modificaron o mercado de traballo. Esta guía pretende contestar todas aquelas dúbidas ou preguntas que se poden expor cando un se enfronta coa realidade do teletraballo.

Guía técnica de aplicación: Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais

08-04-2019 - Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Nova versión desta guía na que se introducen cambios consistentes na actualización de aclaracións do documento inicial (de outubro de 2017), eliminación de aclaracións obsoletas e inclusión de nova lexislación. A relación dos cambios máis relevantes, pode consultarse no inicio do documento.

Guía práctica para fomentar a revitalización e modernización do sector comerciante polo miúdo

03-04-2019 - COMISIÓN EUROPEA

A Comisión Europea publica unha guía práctica para o sector comerciante polo miúdo a fin de axudar a desenvolver estratexias e solucións adecuadas que fagan fronte ás preocupacións derivadas da adaptación á revolución dixital. A guía aborda tamén temas relacionados coa seguridade e a saúde no traballo

Avaliación dos riscos inducidos polo cambio climático sobre a saúde dos traballadores

02-04-2019 - Axencia Nacional de Seguridade Sanitaria da alimentación, o medio ambiente e o traballo, ANSES

Documento elaborado a requirimento da Dirección Xeral da Saúde e da Dirección Xeral do Traballo francesas sobre os impactos potenciais do cambio climático sobre a saúde e a seguridade dos traballadores/as. Este traballo inscríbese na xestión dos riscos profesionais inducidos polo cambio climático, como unha das accións previstas no 1º Plan nacional de adaptación ao cambio climático (PNACC) do Estado francés.

Folla informativa: Nanomateriais manufacturados no lugar de traballo

27-03-2019 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A folla informativa ofrece información sobre a lexislación pertinente da UE, explora os posibles efectos dos nanomateriais para a saúde, proporciona asesoramento útil ás empresas sobre como evitar ou minimizar a exposición dos traballadores/as aos mesmos, e describe as principais vías de exposición: inhalación, contacto cutáneo e inxestión.

Guía de boas prácticas sobre os riscos laborais durante o embarazo e a lactación no sector agrario

26-02-2019 - ISSGA

O ISSGA presenta a Guía de boas prácticas “Prevención de riscos laborais durante o embarazo e a lactación no sector agrario” coa finalidade de proporcionar unha ferramenta para mellorar as condicións de traballo exclusivamente da muller grávida, que deu a luz recentemente ou en período de lactación, para que realicen as súas tarefas de xeito seguro e saudable.

Límites de exposición profesional para axentes químicos 2019

21-02-2019 - INSST

Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo para o ano 2019. A constitución polo INSST en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional.

A avaliación de riscos coa ferramenta OiRA para perruqueríass, explicada nun novo vídeo

20-02-2019 - EU-OSHA

Os profesionais das perruquerías enfróntanse a diversos riscos, como os problemas musculoesqueléticos relacionados coas posturas de traballo e os problemas cutáneos debidos ao traballo en contornas húmidas e á manipulación e uso de cosméticos. As ferramentas de OiRA ofrecen solucións gratuítas e fáciles de aplicar a estas ameazas diarias para a saúde no traballo.

Aproximación ao risco ergonómico na recolección de árbores frutais

19-02-2019 - INSST

Na actividade agraria realízanse unha gran cantidade de actividades diferentes con características concretas e diferenciais e condicionadas pola zona xeográfica na que se desenvolven. É importante ser conscientes da importancia da Ergonomía. Se se reflexiona sobre por que se producen os accidentes, pódese observar que na maioría das investigacións aparecen tanto actos como condicións inseguras, compoñentes claramente de natureza ergonómica.

FDN 25 - Tractores: comercialización e uso

18-02-2019 - INSST

O INSST pon a disposición a Ficha de Divulgación Normativa 25 -FDN- "Tractores: comercialización e uso". O obxecto desta ficha é identificar e desenvolver os distintos aspectos normativos de seguridade e saúde aplicables á comercialización e utilización dos tractores a fin de que sexan coñecidos polos usuarios á hora de adquirilos e utilizalos como equipo de traballo no campo ou como vehículo pola vía pública.

Análise sobre a dobraxe de cubertas de amianto-cemento no Estado: propostas de actuación preventiva

15-02-2019 - INSST

O INSST pon a disposición este documento no que analiza a situación actual das cubertas de amianto-cemento no Estado, a doblaxe de cubertas e as actuacións técnicas e administrativas na doblaxe de cubertas de amianto-cemento.

O efecto sobre a saúde dos riscos psicosociais no traballo: unha visión xeral

08-02-2019 - INSST

Este informe céntrase na tensión e os efectos sobre a saúde provocados pola exposición a riscos psicosociais. Aínda que non se dispón de información a nivel internacional sobre a prevalencia de exposicións concretas a riscos psicosociais, pódense realizar estimacións a partir dos datos de vixilancia nacional e internacional para controlar os devanditos riscos psicosociais. Esta análise establece a base sobre a que se poderá estimar a exposición a este tipo de riscos.

O traballo nocturno e o traballo por turnos. Que efectos?. Que prevención?

01-02-2019 - Institut National de Recherche et de Sécurité, INRS

Publicación do Instituto Nacional de Investigación e Seguridade francés que proporciona información sobre traballo nocturno e por turnos, consecuencias para a saúde, prevención de riscos e boas prácticas.

Investigación de accidentes e condicións de traballo nos medios de acceso a embarcacións menores marítimo perqueiras

22-01-2019 - INSST

De acordo cos informes das investigacións dos accidentes de traballo catalogados como graves e mortais, elaborados pola Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS), as caídas ao embarcar en embarcacións menores ou ao desembarcar das mesmas representan unha das formas de accidente laboral grave máis frecuente na pesca con artes menores.

Nanomateriais nos lugares de traballo. Recollida de información e medición da exposición

16-01-2019 - INSST

Os riscos derivados da exposición por inhalación a nanomateriais, do mesmo xeito que para calquera axente químico, avalíanse utilizando metodoloxías cuantitativas que poden complementarse coas metodoloxías cualitativas, especialmente cando a información toxicolóxica do axente químico é limitada e, por tanto, non se dispón de valores límite ambientais.

Fichas de Control de Axentes Químicos

15-01-2019 - INSST

O INSST traduciu ao español as fichas de consellos básicos desenvoltas polo Health and Safety Executive (HSE) do seu modelo COSHH Essentials. As fichas do programa COSHH Essentials ofrecen consellos sobre prácticas de traballo básicas para axudar a controlar a exposición a substancias químicas perigosas na contorna laboral. Hai dous tipos de fichas: unhas xenéricas nas que se recomendan catro grupos de controis que conteñen accións cuxo obxectivo é reducir a exposición e outras específicas dirixidas a sectores industriais determinados nas que se ofrece axuda aos profesionais do sector para o control da exposición a substancias perigosas e a protección da saúde dos traballadores/as.

Novas fichas de axentes biolóxicos -DATABIO- 2018

10-01-2019 - INSST

Dentro da colección de fichas de axentes biolóxicos, DATABiO, o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo presenta novas fichas clasificadas segundo o tipo de axente, efectos na saúde e orde alfabética

A prevención dos efectos sobre a saúde derivados do traballo sedentario en mozos asociado ás novas tecnoloxías

08-01-2019 - INSST

Publicación elaborada polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo no que se repasan os perigos que para a saúde teñen os estilos de vida das sociedades modernas.

Guía para a promoción da saúde en persoas con discapacidade intelectual

04-01-2019 - INSST

Documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo co fin de que calquera empresa que teña ou poida ter no futuro traballadores ou traballadoras con discapacidade intelectual, poida realizar unha promoción da saúde no traballo axeitada con independencia do seu tamaño ou sector de actividade.

Traballar sen caídas. Equipos de protección individual contra caídas de altura

03-01-2019 - INSST

Tríptico elaborado polo INSST que ofrece información sobre os equipos de protección individual contra caídas en altura, en particular sobre os diferentes sistemas e os seus compoñentes.

Roupa de protección para bombeiros: en cada intervención a mellor protección

21-12-2018 - INSST

O INSST publica o tríptico "Roupa de protección para bombeiros: en cada intervención a mellor protección". O obxecto deste documento é ofrecer unha visión comparativa dos requisitos contidos en tres normas europeas relativas aos tipos de roupa de protección para bombeiros cuxo uso é máis común, con especial interese na roupa de rescate, de recente publicación.

Traballar cos robots: identificar novos riscos de SST coa axuda de investigacións científicas

21-12-2018 - TNO, Organización Holandesa para a investigación científica aplicada

TNO publicou dous informes que exploran novos riscos para a seguridade e saúde no traballo relacionados co uso da robótica. Dado o feito de que os robots industriais están a integrarse cada vez máis en moitos sectores de traballo, ambos os informes analizan as directivas de maquinaria e a lexislación na procura de novos enfoques e medidas de control para controlar eses riscos.

Ferramenta para a valoración dos programas de promoción da saúde no traballo (AIP)

18-12-2018 - INSST

Esta ferramenta ofrécese como un apoio para a xestión dos programas de promoción da saúde no traballo. A súa utilidade ten un enfoque dobre, pois, por unha banda, achega unha orientación sobre a calidade metodolóxica que os programas de saúde deben contemplar e, por outra, permite realizar unha estimación do retorno económico do investimento realizado ou que vaia a realizar a empresa para a saúde e o benestar dos traballadores/AS.

Análise das condicións de traballo dos condutores profesionais

17-12-2018 - INSST

Documento realizado polo Departamento de Investigación e Información do INSST sobre os resultados da 6ª Enquisa Europea sobre Condicións de Traballo, centrados na actividade laboral da condución. Esta enquisa foi realizada por Eurofound, Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e de Traballo, entre febreiro e decembro de 2015.

Traballadores saudables, empresas prósperas: unha guía práctica para o benestar no traballo

11-12-2018 - AXENCIA EUROPEA PARA A SEGURIDADE E A SAÚDE NO TRABALLO

Esta guía presenta un enfoque práctico para previr e xestionar os riscos psicosociais relacionados co traballo e os trastornos musculoesqueléticos, que son as principais causas da mala saúde relacionada co traballo segundo a poboación traballadora europea.

Manipulación de contedores fumigados en portos-riscos sanitarios e prácticas de prevención

04-12-2018 - EU-OSHA

Este informe revisa os riscos potenciais para a saúde e a seguridade que xorden do manexo de contedores en portos que foron fumigados con pesticidas.

Seguridade e Saúde no Traballo na estrada: os profesionais da economía informal están máis expostos a riscos na condución

26-11-2018 - SEGURIDADE

A economía informal involucra a persoas que non reciben un salario senón que reciben un pago por un “concerto” ou unha 'tarifa por servizo' na que os provedores de servizos están vinculados aos usuarios do servizo a través dunha app. Condutores e ciclistas que gañan diñeiro desta forma son a miúdo denominados traballadores flexibles porque poden elixir cando traballan para adaptarse a outros compromisos.

Unha revisión sobre o futuro do traballo: intercambios de traballo en liña ou crowdsourcing

21-11-2018 - OSH WIKI

Entrada publicada en OSH wiki que aborda as novas formas de traballo que se engloban baixo a denominación de traballo colaborativo ou crowdsourcing.

Guía para as actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social en materia de seguridade viaria nas empresas

05-11-2018 - ITSS -LEMBRA-

Guía elaborada pola Inspección de Traballo para servir de axuda aos inspectoresas no exercicio do seu traballo en relación coa seguridade viaria, unha cuestión que, segundo os autores da Guía, queda incluída “dentro da actuación inspectora ordinaria, da fiscalización das condicións de seguridade e saúde relativas á condución de vehículos, no marco dunha relación laboral, entendendo que forman parte da vixilancia e control ordinaria da prevención de riscos laborais, independentemente da intervención nese mesmo campo doutras Administracións tamén competentes”.

O INSST publica o Documento Técnico: “Prevención de Riscos durante o uso de produtos fitosanitarios. Ano 2018”

31-10-2018 - INSST

Os produtos fitosanitarios utilízanse para protexer as plantas ou os produtos vexetais fronte aos organismos nocivos, para previr a acción dos devanditos organismos, influír nos procesos vitais dos vexetais, mellorar a conservación dos produtos vexetais, destruír vexetais ou partes de vexetais non deseadoso para controlar ou evitar o crecemento non desexado devegetales. Posúen unha ampla gama de aplicacións: agricultura, silvicultura, xardinería, mantemento das vías de transporte, etc. Con todo, pola súa propia natureza poden ser perigosos para a saúde e o medio ambiente.

Nanomateriais manufacturados no lugar do traballo

16-10-2018 - AXENCIA EUROPEA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

Esta folla informativa ofrece unha visión de conxunto sobre como xestionar os nanomateriales manufacturados no lugar de traballo. Estes materiais, que conteñen partículas moi pequenas, son potencialmente tóxicos. A folla informativa ofrece información sobre a lexislación pertinente da UE, explora os posibles efectos dos nanomateriais para a saúde, proporciona asesoramento útil ás empresas sobre como evitar ou minimizar a exposición dos/as traballadores/as aos mesmos, e describe as principais vías de exposición: inhalación, contacto cutáneo e inxestión.

Ferramentas prácticas e orientación sobre substancias perigosas no traballo

16-10-2018 - AXENCIA EUROPEA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

Esta folla informativa ofrece consello sobre as ferramentas e a orientación dispoñibles para axudar ás empresas e aos traballadores/as para xestionar os riscos que representan as substancias perigosas nos traballos. O uso de ferramentas e orientación xa dispoñibles aforra tempo, e tamén achega formas prácticas de reducir a exposición dos/as traballadores/as ás substancias perigosas.

O INSST publica novas fichas DLEP

04-10-2018 - INSST

O INSST actualiza a documentación correspondente á información toxicolóxica que sirve para establecer os límites de exposición profesional para os axentes químicos, DLEP, con 10 novas fichas.

A folla de ruta sobre carcinóxenos en vídeo

03-10-2018 - AXENCIA EUROPEA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

Responsable de máis de 100.000 mortes cada ano, o cancro é a principal causa de mortalidade relacionada co traballo na UE. O 25 de maio de 2016, seis organizacións europeas asinaron un convenio polo que se comprometían a un plan de acción voluntaria para concienciar sobre os riscos derivados da exposición a axentes carcinóxenos no lugar de traballo e intercambiar boas prácticas: a Folla de ruta.

Exposición potencial a nanomateriais no sector da construción

26-09-2018 - INSST

A pesar do incremento no desenvolvemento de novos nanomateriais e aínda que nos últimos anos está a aumentar o número de estudos que poñen de manifesto os perigos que este tipo de materiais poden supoñer para a saúde humana, actualmente descoñécese o alcance dos riscos que poden presentar para a saúde humana e ambiental.

Folleto: Calzado de protección fronte ao risco eléctrico

21-09-2018 - INSST

Este tipo de calzado de protección é un equipo de protección individual a utilizar cando os traballadores atópanse expostos ao risco eléctrico debido ao choque eléctrico e as descargas electrostáticas que non puidesen eliminarse a través de medidas técnicas e/ou organizativas.

ECHA Guía sobre Fichas de Datos de Seguridade e Escenarios de Exposición

18-09-2018 - ECHA

A Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA) acaba de publicar esta Guía sobre as Fichas de Datos de Seguridade e os Escenarios de Exposición, un aspecto de interese tanto para os fabricantes de substancias químicas como para os usuarios das mesmas.

Trastornos musculoesqueléticos asociados á carga física en postos de loxística

06-09-2018 - INSST

O INSST ten publicado, dentro da súa colección “Documentos técnicos” unha ferramenta desenvolvida para orientar aos técnicos de prevención na identificación e avaliación inicial dos factores da carga física que poden supoñer un risco de trastornos musculoesqueléticos.

Estudo de campo para a comprobación das condicións de seguridade durante a utilización da maquinaria agrícola. Abonadoras centrífugas.

31-08-2018 - INSSBT

O obxectivo final do estudo de campo é a comprobación das condicións de seguridade durante a utilización da maquinaria agrícola.

Riscos laborais durante as operacións de reparación e mantemento en seco de buques de pesca

30-08-2018 - INSSBT

A maioría dos barcos de pesca sométense a traballos anuais de mantemento e reparación en varaderos ou estaleiros onde os traballadores expóñense a numerosos riscos: exposición a temperaturas extremas, caídas de persoas ao mesmo e a distinto nivel, caída ou esborralle das embarcacións, incendios, proxección de fragmentos ou partículas, atropelos polo uso de carretillas elevadoras, riscos por exposición a axentes físicos ou por exposición a axentes químicos entre outros.

Mantemento no sector agrícola e gandeiro: condicións de traballo e causas de accidentabilidade

24-08-2018 - INSSBT

No sector agrícola e gandeiro é moi habitual o automantemento, é dicir, a asunción das tarefas de mantemento por traballadores de produción, en vez de por traballadores especializados. Este é un dos sectores que implica máis actividades perigosas. En termos de accidentes laborais, os traballadores agrícolas sofren 1,7 veces máis a taxa media de accidentes non mortais e 3 veces máis a taxa media de accidentes mortais.

Manual de seguridade en instalación eléctricas de baixa tensión

17-08-2018 - ICASEL

Aínda que os accidentes eléctricos non son moi frecuentes, a súa taxa de gravidade é considerablemente alta. De aí o interese deste Manual de seguridade en instalacións eléctricas de baixa tensión, que se elaborou por iniciativa da Dirección Xeral de Traballo da Consellería de Emprego, Políticas, Sociais e Vivenda do Goberno de Canarias e que se enmarcou dentro do Plan de actuación para o bienio 2015-2016 do Instituto Canario de Seguridade Laboral (ICASEL), órgano técnico adscrito ao referido centro directivo.

Ponencias da Xornada Técnica “Cumprimento normativo das persoas xurídicas en PRL. Responsabilidade penal” no Centro ISSGA de Pontevedra

30-07-2018 - ISSGA

Liderar dende a seguridade e a saúde. Manual práctico

19-07-2018 - FREMAP

Este manual práctico apóiase na análise dos sistemas utilizados polas empresas para o sostemento da cultura da prevención e a súa integración nos procesos produtivos.

Guía para o manexo e uso seguro das Plataformas elevadoras Móbiles de Persoal (PEMP)

16-07-2018 - Instituto Asturian de Prevención de Riscos Laborais

O manual, editado polo Instituto Asturiano de Prevención de Riscos Laborais, aborda o uso dunha Plataforma Elevadora Móbil de Persoal (PEMP) dende unha perspectiva de seguridade en todas as súas vertentes. Pode servir de documento de referencia para todos os actores relacionados co uso destas máquinas, facendo referencia tanto ás normas de deseño e utilización como á formación do operador.

Alerta ISSGA: recomendacións preventivas de actuación en traballos forestais con presenza da vespa velutina

09-07-2018 - ISSGA

Con motivo da presenza cada vez máis habitual da vespa asiática (veluntina) non nosos montes, o ISSGA publica este documento en formato cartel no que se indican as recomendacións preventivas de actuación en traballos forestais cando nos topamos coa vespa velutina.

Guía do novo regulamento de almacenamento de produtos químicos e as súas instrucións técnicas complementarias

02-07-2018 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

A Guía exponse como un documento de recompilación de consultas e respostas para a correcta interpretación do novo RAPQ, facilitando suxestións concretas naqueles casos nos que o texto regulamentario pode conducir a interpretacións diversas, e para o establecemento de aclaracións a conceptos de carácter xeral.

Nova campaña de video: as substancias perigosas son máis comúns do que pensas

22-06-2018 - EU-OSHA

Ven de poñerse a disposición un vídeo animado no marco da campaña da Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo, Traballos saudables: alerta fronte a substancias perigosas 2018-19. Ilustra de forma visible e atractiva a presenza común de substancias perigosas en moitos lugares de traballo e sectores en toda Europa, como a agricultura, a industria manufactureira e a construción. O vídeo tamén resalta a importancia de establecer unha cultura de prevención de riscos no lugar de traballo, comezando por promover a avaliación de riscos para manexar as substancias perigosas de maneira efectiva.

Índice europeo de calidade no emprego 2005 - 2015

12-06-2018 - ETUI

O European Trade Union Institute ven de publicar un informe sobre a calidade do emprego nos 28 estados da Unión Europea. Entre os indicadores de calidade do emprego empregados no informe están os salarios, as formas de emprego e seguridade laboral, o tempo de traballo e o equilibrio traballo - vida, as condicións de traballo, habilidades e desenvolvemento da carreira laboral, a representación sindical. O Estado español aparece á cola dos Estados da Unión Europea, só por diante de Rumanía e Grecia, cunha puntuación de 3 nunha escala que vai do 1 (peor) ao 10 (mellor).

Vídeos sobre a "Xestión do risco psicosocial"

05-06-2018 - INSSBT

O obxectivo desta colección de vídeos é sensibilizar sobre a xestión preventiva dos riscos psicosociais. Para iso descríbense experiencias prácticas de actuación, narradas en primeira persoa polos seus protagonistas, describindo exemplos de actuación cun carácter eminentemente participativo.

Nova ferramenta electrónica: avaliar e xestionar os riscos das substancias perigosas

29-05-2018 - EU-OSHA

A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo pon a disposición, dentro da campaña "Traballos saúdables. Alerta fronte a substancias perigosas", unha ferramenta electrónica sobre substancias e produtos químicos perigosos, coa intención de proporcionar ás empresas información e asesoramento que permitan avaliar e xestionar os riscos relacionados coa seguridade e a saúde.

Guía de boas prácticas para a prevención dos transtornos da voz nos profesionais do sector educativo

24-05-2018 - Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

O Laborario - Observatorio de Enfermidades Profesionais de Andalucía elaborou esta publicación, dirixida fundamentalmente a persoal docente, identificando posibles riscos e proporcionando información sobre a prevención dos transtornos da voz. Dentro da publicación, tamén hai espazo para criterios prácticos en relación á planificación da construción ou adaptación e equipamento das infraestruturas educativas, orientado á administración e proveedores de servizos relacionados coa construción e o equipamento de infraestruturas educativas.

Plataforma Dixital Interuniversitaria sobre o Futuro do Traballo

24-05-2018 - OIT

A OIT puxo en marcha a Plataforma Dixital Interuniversitaria sobre o Futuro do Traballo, unha ferramenta cuio obxectivo é promover o intercambio de análise, estudos e informes académicos sobre o Futuro do Traballo e facilitar a elaboración colectiva de documentos ao longo do próximo ano.

Publicadas 10 fichas sobre varios carcinóxenos

23-05-2018 - Folla de ruta sobre carcinóxenos

As fichas, accesibles a través da web Riscos de cancro no traballo e os perigos da exposición a axentes carcinóxenos, están centradas nos riscos da sustancia, os síntomas e as posibles accións que poden tomarse para diminuír o risco de exposición. As fichas publicadas teñen relación co uso de amianto, hidrocarburos aromáticos policlínicos, cloruro de vinilo, formaldehído, cromo VI, po de madeira dura, vapores de soldeo, po de sílice, escape de motor diésel e benceno.

Campaña do ISSGA sobre a prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios

16-05-2018 - ISSGA

O ISSGA presentou o pasado 11 de maio de 2018 unha nova campaña sobre a prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios. Esta actividade está recollida no Plan anual de actividades do instituto e forma parte das actuacións de asesoramento, información e sensibilización específicas para reducir a sinistralidade laboral no sector da industrial musical e de espectáculos públicos, en concreto na actividade de montaxe e desmontaxe de escenarios públicos.

Alerta ISSGA: Recomendacións preventivas de actuación ante árbores sentadas e árbores apoiadas/enganchadas

04-05-2018 - ISSGA

O ISSGA constituíu un grupo de traballo formado por técnicos do ISSGA, dos servizos de prevención propios das principais empresas madereiras de Galiza e de Confemadera no que se elaboraron dous documentos técnicos con consellos no ámbito da prevención de riscos laborais para os traballos que se desenvolven ante árbores sentadas e ante árbores apoiadas enganchadas.

Nova versión da Guía da Directiva de Máquinas editada pola Comisión Europea

30-04-2018 - COMISIÓN EUROPEA

A Directiva ten o dobre obxectivo de harmonizar os requisitos esenciais que deberán cumprir as máquinas sobre a base dun alto nivel de protección da saúde e a seguridade, á vez que se garante a libre circulación das máquinas no mercado da UE.

Lanzamento oficial da versión en castelán de Stoffenmanager®

26-04-2018 - Hixiene

O pasado 1 de febrero deste ano 2018, presentouse oficialmente en Barcelona a versión en castelán de Stoffenmanager®, un software libre para a avaliación simplificada da exposición laboral a axentes químicos. A presentación contou con 30 participantes procedentes de diferentes territorios do Estado español, tanto do sector público como de distintas empresas. O obradoiro de presentación foi organizado en cooperación coa Asociación Española de Hixiene Industrial (AEHI).

Beneficios do fomento da práctica da actividade física e a práctica deportiva, en termos de mellora da saúde, o benestar e a produtividade

18-04-2018 - INSSBT

O estudo ten como obxectivo levar a cabo unha revisión sistemática actualizada da evidencia científica dispoñible en relación co fomento da actividade física e a loita contra o sedentarismo dentro do ámbito laboral. Inclúe tamén unha recompilación e análise de exemplos de Boas Prácticas e unha listaxe de recomendacións.

Manipulación de contedores fumigados nos portos: riscos para a saúde e prácticas de prevención.

17-04-2018 - EU-OSHA

Estudo elaborado por EU- OSHA que analiza os riscos aos que están expostos os traballadores/as ao abrir os contedores fumigados. O traballo identifica as lagoas existentes nas medidas de prevención e elabora unha serie de recomendacións para mellorar a saúde e a seguridade dos traballadores/as.

Ferramentas de formación en Seguridade e Saúde para o sector social

05-04-2018 - WBTTH&S

O propósito do proxecto era o desenvolvemento de ferramentas de formación para a seguridade e saúde en empresas de servizos sociais. Na web do proxecto pódese atopar información sobre os resultados da fase previa de investigación, os materiais desenvolvidos, os cuestionarios de avaliación e as campañas de difusión realizadas.

Intervención ergonómica en centros hospitalarios: Casos prácticos

03-04-2018 - INSSBT

Nesta publicación do INSSBT móstranse casos de análises e intervención ergonómica sobre: o deseño do posto de traballo, a avaliación da carga física en tarefas e situacións concretas, actuacións en pantallas de visualización de datos en quirófanos, reformas de locais para mellorar condicións ergonómicas, etc.

O impacto do traballo por quendas no cancro ocupacional

28-03-2018 - IOSH

O Instituto de Seguridade e Saúde Ocupacional (IOSH) publicou un novo informe de investigación sobre o impacto dos traballos por quendas no cancro ocupacional.

Protectores auditivos: selección e emprego

28-03-2018 - INSSBT

Unha análise dos datos obtidos na 6ª Enquisa Europea de Condicións de Vida e Traballo no Estado español amosa que entre os riscos físicos e ambientais no traballo o ruído é un dos máis sinalados polos traballadores e traballadoras. un exposición prolongada ao ruído pode ter consecuencias para os traballadores/as que os sufren como pérdida auditiva, efectos fisiolóxicos, estrés e incremento do risco de accidente.

Seguridade en traballos en altura

27-03-2018 - OSALAN

Guía editada por OSALAN, Instituto vasco de Seguridade e Saúde Laboral e elaborada polo Instituto de Formación Práctica de Riscos Laborais (IFPRL), co fin de instruír sobre o axeitado uso de dispositivos tanto de protección colectiva como individual en traballos en altura.

Novo sitio web para informar sobre beneficios e riscos dos produtos químicos

19-03-2018 - EU-OSHA

A Axencia Europea de Produtos Químicos (ECHA) ven de poñer en disposición o sitio web "Produtos químicos na nosa vida" na que se ofrece información sobre o uso de produtos químicos e a lexislación da UE sobre este particular. O sitio web conta cunha sección de tendencias para novas relevantes e está conectado á base de datos de produtos químicos da ECHA.

Recordatorio: Guía práctica para a substitución de axentes químicos por outros menos perigosos

15-03-2018 - FOMENTO DO TRABALLO NACIONAL-FEPRL, F.S.P.

A substitución das substancias químicas perigosas por outras que sexan menos perigosas ou perxudiciais, ten que considerarse como unha das accións máis prioritarias e esenciais dos principios xerais da acción preventiva na práctica da Hixiene Industrial, para evitar riscos de intoxicación e para previr a aparición de enfermidades profesionais. Así se recolle no Artigo 15: Principios da acción Preventiva, da Lei de Prevención de Riscos Laborais, onde dos nove principios xerais que configuran o conxunto do devandito artigo, polo menos en catro deles poden establecerse conexións cos conceptos básicos da substitución.

Nova sección na web da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo sobre prevención de enfermidades relacionadas co traballo

13-03-2018 - EU-OSHA

As enfermidades relacionadas co traballo supoñen en torno a 2,4 millóns de mortes anuais en todo o mundo, das que unhas 200.000 ocorren en Europa. A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo ven de incluír na súa páxina web unha sección destinada a visualizar o traballo que realiza neste eido, centrado nos sistemas de alerta e vixilancia da seguridade e saúde laboral en enfermidades relacionadas co traballo producidas por axentes biolóxicos e na rehabilitación e reincorporación ao traballo das persoas tras un tratamento contra o cancro.

Dor e traballo

13-03-2018 - Asociación Española de Especialistas en Mediciña do Traballo, AEEMT

Segundo este documento informativo elaborado pola AEEMT, a dor lumbar e cervical, as patoloxías reumáticas e as cefaleas son o 56,6 % do total dos problemas de saúde máis prevalentes; todos estos problemas de saúde teñen como característica principal que se acompañan de dor. Segundo os datos aportados, coa idade increméntase o a porcentaxe de persoas que sufren dor así como a intensidade do mesmo, sendo máis frecuente a presentación de dor severo ou extremo en mulleres (en todos os grupos de idade). O documento aborda diferentes consideracións da dor en relación ao entorno laboral.

Límites de exposición profesional para axentes químicos 2018

20-02-2018 - INSSBT

Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo para o ano 2018. A constitución polo INSSBT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional.

Novo Repertorio de recomendacións prácticas para mellorar a seguridade e saúde no sector da construción e reparación de buques

19-02-2018 - OIT

A edición revisada do Repertorio de recomendacións prácticas, contén orientación exhaustiva e detallada sobre como mellorar a seguridade e saúde no sector da construción e reparación de buques, incluíndo o dereito dos traballadores para coñecer os riscos que enfrontan, o dereito para participar plenamente na prevención dos riscos para a súa seguridade e saúde, e o dereito de afastarse de situacións de traballo perigosas.

Nova edición da Guía sobre EPI´s da Comisión Europea

05-02-2018 - Comisión Europea

O pasado mes de agosto a Comisión Europea publicou unha nova versión do seu Guía sobre EPI’s. O obxectivo destas directrices é aclarar certos asuntos e procedementos aos que se fai referencia na Directiva 89/686/CEE sobre equipos de protección persoal ( EPI). As directrices son para o uso das autoridades competentes dos Estados membros, dos principais operadores económicos interesados, como os fabricantes e as súas asociacións comerciais, os organismos encargados da preparación de normas e os encargados dos procedementos de avaliación da conformidade.

A saúde a e seguridade no traballo nos concirnen a todos

31-01-2018 - Comisión Europea

Publicación da Comisión Europea dirixida específicamente a empresarios/as. Segundo se indica no prólogo, asinado pola Comisaria europea de Emprego, Asuntos Sociais, Capacidades e Movilidade Laboral, o documento presenta consellos sinxelos e concretos para a aplicación práctica da normativa de saúde e seguridade no traballo, tirando o máximo partido das avaluacións de riscos; no texto inclúense exemplos, ilustracións e ligazóns.

O INSSBT presenta en Bilbao a edición revisada da Guía Técnica do Real Decreto 665/1997 de axentes canceríxenos ou mutáxenos

26-01-2018 - INSSBT

O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo (INSSBT), de acordo co disposto no artigo 5 do Real Decreto 39/1997 polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, ten entre os seus labores a elaboración das Guías destinadas á avaliación e prevención dos riscos laborais.

Carcinoxenicidade da soldadura, trióxido de molibdeno e óxido de estaño e indio

24-01-2018 - IARC

A Axencia Internacional para a Investigación do Cancro ( IARC) clasifica os fumes de soldadura e a radiación UV das operacións de soldadura na categoría 1, axentes carcinoxénicos para humanos. Á espera da publicación da monografía na que se abordan os estudos realizados (número 118), pode consultarse un resumo das avaliacións realizadas pola IARC na revista científica The Lancet Oncology.

Directrices da OMS para protexer aos traballadores dos riscos da exposición a nanomateriais

03-01-2018 - OMS

A Organización Mundial da Saúde ven de publicar un documento con recomendacións para a avaliación dos riscos potenciais derivados da exposición a nanomateriais no lugar de traballo así como medidas encamiñadas a protexer aos traballadores e traballadoras expostos. O texto está dirixido especialmente cara ás pequenas e medianas empresas e cara aos países de ingresos baixos e medianos.

Criterios de avaliación da estimación da exposición a produtos fitosanitarios dos operarios, traballadores, residentes e transeúntes

02-01-2018 - Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade

Documento elaborado polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade en colaboración co Centro Nacional de Medios de Protección do Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo co fin estabelecer os criterios a seguir pola Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación na avaliación da exposición a PPFF de operarios, traballadores, transeúntes e residentes; estos criterios terán carácter adicional á Guía EFSA, 2014. O documento será de aplicación a substancias activas, protectores e sinergistas e, no seu caso, a coformulantes, contidos nos PPFF, tal e como aparecen definidos no artigo 2 do Regulamento (CE) 1107/2009.

Guía técnica de aplicación do regulamento de instalacións de protección contra incendios

18-12-2017 - Ministerio de Economía, Industria e Competitividade

O Ministerio de Economía, Industria, e Competitividade ven de publicar, a Guía Técnica de Aplicación do Regulamento de instalacións de protección contra incendios, RIPCI, R. D. 513/2017 de 22 de maio (publicado no BOE nº 139 de 12 de xuño), de carácter non vinculante, con intención de facilitar a aplicación do RIPCI. A Guía conta con recadros sombreados explicativos sobre o apartado do texto regulamentario ao que se refiren.

Identificación e caracterización de factores psicosociais presentes na pesca de baixura e altura

11-12-2017 - INSSBT

O obxectivo do estudo consiste en identificar e caracterizar os principais factores de risco psicosocial presentes nas actividades de pesca, diferenciando entre a de baixura e a de altura, e propoñer actuacións para evitar as súas consecuencias ben en forma de medidas preventivas, ben mediante a elaboración dunha listaxe de boas prácticas orientado á mellora das condicións de traballo atopadas.

Riscos laborais dos traballadores/as de plataformas en liña

22-11-2017 - EU-OSHA

Na economía dixitalizada, as plataformas en liña xogan un papel crucial. Estas plataformas - sitios web que constitúen prazas públicas dixitais ou mercados - afectan ao proceso económico en varias formas: produción (en termos de produtos ou servizos) e organización da entrega / provisión. O traballo en plataformas en liña caracterízase pola ampla variedade de acordos de traballo: traballo ocasional, traballo por conta propia economicamente dependente, traballo arreo, o traballo na casa e traballo colaborativo. Este informe describe os riscos en materia de SST que poden resultar do traballo en plataformas en liña, debate os retos que a economía en liña supón para os enfoques normativos actuais en materia de SST e ofrece exemplos de políticas e esforzos normativos que existen ou están a ser desenvolvidos para abordar estes retos e riscos.

Campaña "Faite visible", para mellorar a seguridade do motorista de reparto

20-11-2017 - INSSTB

En 2015, 1.565 motoristas do sector de "Servizos de comidas e bebidas" tiveron un accidente de tráfico realizando as tarefas de reparto. 83 deles foron hospitalizados pola gravidade das súas feridas e un faleceu. O 61% do total de feridos tiña menos de 26 anos. A actividade de servizos de comidas e bebidas presenta unha elevada sinistralidade durante a xornada de traballo, ocupando o terceiro lugar en índice de incidencia. Ademais nos últimos catro anos obsérvase un incremento do índice de incidencia nesta actividade do 36,2%.

Informe Observaprl.org sobre tecnoestrés

10-11-2017 - Universitat Jaume I

Tecnoestrés, TIC, novas tecnoloxías, redes sociais, teléfonos móbiles... A maioría das persoas utilizamos, tanto para o noso traballo como durante o noso tempo de lecer as Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC). As TIC incorporáronse na vida empresarial buscando unha mellora da competitividade e produtividade e na nosa vida persoal para cuestións de lecer, como ferramenta de procura de información e de relación (redes sociais..). Con todo a incorporación das TIC á nosa vida no seu sentido máis amplo non se desenvolve igual en todas as persoas. A revolución tecnolóxica pon de manifesto a existencia de riscos de carácter técnico, social e humano, polo que se fai necesario abordar do impacto que terá nas persoas e nas organizacións: problemas osteomusculares, fatiga mental, infoxicación...e o tecnoestrés

Novas fichas de axentes biolóxicos -DATABiO-

31-10-2017 - INSSBT

Dentro da colección de fichas de axentes biolóxicos, DATABiO, o Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo presenta novas fichas clasificadas segundo o tipo de axente, efectos na saúde e orde alfabética

Publicada a versión final da nova política sobre canceríxenos

26-10-2017 - NIOSH

Esta política de carcinóxenos químicos recentemente revisada rexe como NIOSH clasifica os produtos químicos como carcinóxenos ocupacionais, establece límites de xestión de riscos para os traballadores expostos a carcinóxenos e incorpora información sobre o límite analítico de cuantificación (LOQ) ou o límite de cuantificación confiable (RQL) do método analítico.

Como xestionar a seguridade da frota gris:breve guía para empresas cuxo persoal utiliza o seu propio coche para o traballo

23-10-2017 - European Transport Safety Council - ETSC

Unha parte importante dos traxectos relacionados co traballo realízanse en vehículos que non son propiedade da empresa. Estos vehículos que poden ser propiedade do traballador ou vehículos alugados para o uso laboral, constitúen a denominada "frota gris". Esta guía preséntase no marco do proxecto PRAISE (Prevención de accidentes e lesións de tráfico e mellora da seguridade dos traballadores) desenvolvido polo ETSC no que se abordan os aspectos sobre seguridade relacionados coa condución durante a xornada laboral e nos traxectos ao traballo. Ten por obxectivo fomentar as mellores prácticas en empresas para garantir uns elevados estándares de seguridade viaria para os seus empregados. O proxecto está coordinado pola Secretaría do ETSC, co apoio da Fundación MAPFRE, o Consello Alemán para a Seguridade Viaria (DVR), o Instituto Belga para a Seguridade Viaria (IBSR-BIVV) e a Fundación Dräger.

Guía europea sobre seguridade e saúde nos traballos agrícolas, gandeiros, hortícolas e forestais

17-10-2017 - COMISIÓN EUROPEA

Esta guía facilita información e exemplos de boas prácticas en relación coa aplicación de directivas en materia de saúde e seguridade, xunto con explicacións e exemplos prácticos dos perigos e os riscos que poden xurdir en todas as fases do traballo agrícola, gandeiro, hortícola e forestal.

Guía do fabricante sobre cómo declarar a emisión do ruido no manual de instrucións e outra documentación comercial de acordo coa Directiva de Máquinas 2006/42/CE e a Directiva de Emisións Sonoras de Máquinas de uso ao aire libre 2000/14/EC

10-10-2017 - INSHT

Hai que ter en conta que a exposición prolongada ao ruído procedente da maquinaria, é a principal causa laboral de perda de audición. Esta exposición tamén pode contribuír a incrementar o número de accidentes de traballo, así como producir alteracións fisiológicas e psicolóxicas entre o persoal exposto.

Alerta ISSGA, pode haber amianto-Fichas-

09-10-2017 - ISSGA

Fichas elaboradas con material resistente, nas que se recollen as fotografías dos diferentes tipos de materiais xunto coa información básica para poder identificalos, os seus usos e localización, o ano da súa prohibición e se desprede fibras con facilidade, pensando para que poidan ser utilizadas a “pé de obra”

Alerta ISSGA, pode haber amianto

09-10-2017 - ISSGA

Con esta publicación o ISSGA quere ofrecer unha ferramenta que sirva de axuda e dea unhas pautas básicas de actuación para evitar que estes materiais atopados de maneira inesperada poidan poñer en risco as persoas traballadoras ou terceiras persoas por descoñecemento da posible presenza de amianto ou por actuar de maneira imprudente.

Puido terse evitado

03-10-2017 - Consellería Emprego, Comercio e Industria da Xunta de Andalucía

Conxunto de Fichas nas que se analizan investigacións de accidentes reais co obxectivo de mostrar as causas evitables e as medida preventivas que puideron evitalos. Nas fichas resúmese e adaptanse as investigacións levadas a cabo polo personal técnico dos Centros de Prevención de Riscos Laborais da Xunta de Andalucía para evitar a identificación dos feitos reais por terceiras persoas.

Identificación, avaliación e prevención do risco de carga física na pesca. Modalidade de arrastre

27-09-2017 - INSHT

O INSHT publicou en 2016 un Documento Técnico sobre a “Identificación, avaliación e prevención do risco de carga física na pesca. Modalidade de cerco”. Como continuación a ese estudo, publica o documento actual orientado nesta ocasión á modalidade de arrastre, coa finalidade de proporcionar por unha banda unha serie de orientacións para a identificación e avaliación dos riscos de carga física na pesca de arrastre, principalmente en embarcacións menores de 24 metros de eslora, e, por outra banda, propoñer un conxunto de medidas e de boas prácticas destinadas á prevención deste tipo de riscos.

Ferramentas para a xestión do risco químico. Métodos de avaliación cualitativa e modelos de estimación da exposición

26-09-2017 - INSHT

Este documento describe, de maneira xeral, algúns dos métodos e modelos máis frecuentes ou comúns que se atopan na literatura como o COSHH Essentials, o Stoffenmanager, ART-tool, ECETOC-TRA e Riskofderm entre outros. O obxectivo do mesmo consiste en facilitar a selección, uso e combinación destas ferramentas, achegando información para mellorar así a xestión dos riscos relacionados coa presenza e uso de axentes químicos perigosos nos centros de traballo.

Guía Técnica Boas Prácticas en Prevención de Riscos Laborais. Manual de Seguridade no Laboratorio

20-09-2017 - ISSGA

Neste manual proporciónase a información básica para desenvolver ou traballo de laboratorio en condicións seguras, consonte a lexislación vixente en materia de prevención de rochas laborais. Ademais de facer alusión aos principais perigos e rochas, inclúense normas de conduta e traballo e protocolos de actuación en caso de accidente. Considéranse fundamentalmente vos rochas producidas nun laboratorio onde exista exposición a axentes químicos.

Manual “Prevención de riscos Laborais en traballos de oficina”, da Universidade da Rioxa

12-09-2017 - UNIVERSIDADE DA RIOXA

O Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Universidade da Rioxa elabora un manual para axudar aos traballadores/a a coñecer os principais riscos que poden atopar nunha oficina, co fin de que poidan recoñecer posibles anomalías e aplicar, se é o caso, as medidas preventivas adecuadas ou poñerse en contacto co seu Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

Fundamentos para a prevención de riscos laborais

14-07-2017 - INSHT

Este documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, estrutúrase en tres partes: na primeira trátanse os conceptos esenciais de saúde e traballo e se ofrece unha perspectiva histórica e de futuro; a segunda adícase á estrutura organizativa da prevención analizando o sistema español, o marco institucional comunitario e o conxunto de institucións e entidades adicadas dende diferentes perspectivas a previr riscos laborais; a terceira, adícase aos aspectos fundamentais para unha xestión preventiva eficaz, desenvolvendo neste capítulo os dous instrumentos esenciais do Plan de Prevención: a Avaliación de riscos e a Planificación preventiva; incluíuse un capítulo final adicado á promoción e vixilancia da saúde.

Enfermidade profesional. Valoración da sospeita

13-07-2017 - Sociedade Española de Traumatoloxía Laboral/Consellería de Saúde da Comunidade de Madrid

Este documento xurde da necesidade de acordar criterios na sospeita, identificación, diagnóstico e a comunicación dos casos de sospeita de enfermidade profesiona, dado que son moitos os axentes implicados no proceso de recoñecemento dunha enfermidade profesional: facultativos do Sistema Público de Saúde, Mutuas, Servizos de Prevención, Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), Unidades de saúde laboral, autoridades sanitarias, etc.

Guía electrónica VeSafe

12-07-2017 - EU-OSHA/ Comisión Europea

A Guía electrónica VeSafe é un portal interactivo que proporciona información sobre os riscos laborais relacionados cos vehículos. Ocúpase da condución segura, o transporte ao e do lugar de traballo e o traballo en ou preto dunha estrada. A guía inclúe numerosos exemplos de boas prácticas e unha visión xeral dos regulamentos pertinentes. É gratuíta e permite filtrar a información por tipo de risco ou por tipo de vehículo.

Novas FCAQ "Fichas de Control de Axentes Químicos"

11-07-2017 - INSHT

O INSHT está a traducir ao español as fichas de consellos básicos desenvolvidas polo Health and Safety Executive (HSE) do seu modelo COSHH Essentials Estas fichas ofrecen consellos sobre prácticas de traballo básicas para axudar a controlar a exposición a sustancias químicas perigosas na contorna laboral. Hai dous tipos de fichas: unhas xenéricas nas que se recomendan catro grupos de controis que conteñen accións cuxo obxectivo é reducir a exposición e outras específicas dirixidas a sectores industriais determinados nas que se ofrece axuda aos profesionais do sector para o control da exposición a sustancias perigosas e a protección da saúde dos traballadores.

Seguridade laboral en obras de construcción menores (sin proxecto)

07-07-2017 - INSHT

Documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguidade e Hixiene no Traballo en torno ás obras de construción menores, intervencións de escasa entidade técnica que na súa maioría carecen de proxecto. O obxectivo do INSHT con este texto é o de orientar ás empresas que acometen obras menores á hora de xestionar a prevención de riscos dunha forma eficiente. Proporciona información sobre aspectos xerais que afectan as obras, como son a subcontratación ou a formación.

Documentos de análise: a impresión en 3D e a monitorización dos traballadores/as

06-07-2017 - EU-OSHA

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo publicou recentemente dúas análises que examinan o uso específico que se está a dar en relación a determinados tipos de tecnoloxía no lugar de traballo: nun pódese atopar información sobre a impresión en 3D e os novos riscos que poderían derivarse da responsabilidade asociada, os materiais empregados, os métodos flexibles de traballo e a monotonía no traballo. A segunda análise, céntrase nun elemento que xa está a alterar o marco en moitos lugares de traballo: o uso de tecnoloxías ofimáticas para a supervisión dos traballadores/as .

Guía de boas prácticas ISSGA._Saúde Laboral: Redeiras

03-07-2017 - ISSGA

Publicación elaborada polo ISSGA a partires dun estudo médico epidemiolóxico realizado polo ISSGA no ano 2012 no sector das redeiras, no que participaron 112 profesionais das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra. A información empregada for recabada das propias redeiras, que indicaron os seus problemas máis frecuentes, a descrición das tarefas que desempeñan segundo o tipo de aparello co que traballan, a organización do traballo, etc. As patoloxías máis frecuentemente detectadas foron os trastornos músculo esqueléticos orixinados pola carga física asociada ao traballo, á que se suma as condicións de traballo (frío, calor): movementos repetitivos, posturas forzadas e mantidas no tempo, manipulación de cargas e aplicación de forzas.

Guía sobre fichas de datos de seguridade e escenarios de exposición

27-06-2017 - ECHA

As fichas de datos de seguridade están concebidas para facilitar aos usuarios/as de sustancias químicas a información precisa para axudar a protexer a saúde das persoas e o medio ambiente. Este texto elaborado pola Axencia Europea de Sustancias e Mesturas Químicas, ten por obxeto axudar aos usuarios a cumplir coas obrigas no marco dos Regulamentos REACH e CLP.

Guía Práctica para Coordinadores de Seguridade e Saúde na Obra

23-06-2017 - Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Madrid

O Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos de Madrid, ten realizado os documentos Guía práctica para Coordinadores de Seguridade e Saúde en obra en obra sen proxecto e en obra con proxecto.

EUON: Observatorio de nanomateriais da Unión Europea

16-06-2017 - Comisión Europea - ECHA

Na web do Observatorio atoparase información sobre os nanomateriales existentes no mercado da UE. Aparte da información xeral, a web contén datos sobre seguridade, regulamentos, innovación, investigación e os usos dos nanomateriales. Esta base irá crecendo cos anos, a medida que se amplíe os contidos da plataforma. O EUON é unha nova iniciativa financiada pola Comisión Europea. O aloxamento e mantemento do EUON corren a cargo da Axencia Europea de Sustancias e Mesturas Químicas (ECHA).

LimTox, buscador sobre toxicidade de compostos químicos

07-06-2017 - Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas

Científicos do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, CNIO, desenvolveron unha ferramenta de búqueda en liña, que axuda a atopar información sobre as reaccións adversas e a toxicidade dos compostos químicos. Os resultados do traballo están publicados na revista Nucleic Acids Research. Segundo os seus creadores, esta ferramenta permite a recuperación e clasificación de elementos químicos e biolóxicos de interese, as interaccións entre eles, a visualización das estruturas químicas dos compostos detectados de forma automática nos textos e a xeración de redes de relación entre eles.

Riscos de trastornos musculoesqueléticos asociados á carga física en postos de loxística

05-06-2017 - INSHT

Documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo sobre a identificación e avaliación inicial dos riscos relacionados con TME asociados á actividade física en operacións realizadas en almacéns loxísticos: carga e descarga do vehículo, conformación de palés, preparación dos artigos para a almacenaxe, "picking" de artigos para a súa expedición, retractilado de produtos paletizados, etc. O texto inclúe a orientación sobre métodos de avaliación específicos que será necesario empregar en determinadas situacións.

Vibracións en máquinas portátiles e outras de pequenas dimensións

05-05-2017 - INSHT

O traballo elaborado polo INSHT se estrutura en dúas partes: a primeira presenta os resultados obtidos nos estudos realizados a 14 máquinas de mantemento: lixadoras, taladros, amoladoras, martelos percutores, serras de calar, etc; na segunda parte atoparanse os resultados para 15 máquinas de limpeza e xardinería: cortacéspede, desbrozadoras, pulidoras, hidrolimpadoras, etc.

Guía sobre a transición dos EPI da Directiva 89/686/CEE (RD 1407/1992) ao Regulamento (UE) 2016/425

02-05-2017 - INSHT

A fonte deste tríptico é o documento "Guidance document on the ppe transition from directive 89/686/eec to regulation (eu) 2016/425", publicado pola Comisión Europea e debe considerarse como referencia principal para a interpretación do Regulamento ata que se publique a Guía europea para a aplicación do Regulamento EPI.

Mapa de risco ergonómico de Galicia

24-04-2017 - ISSGA

Documento elaborado polo ISSGA que busca identificar a presenza de factores de risco asociados á carga física de traballo nas empresas: manipulación manual de cargas, posturas forzadas, movementos repetitivos, aplicación de forzas e mobilización de persoas, así como outros factores adicionais que poden influír na aparición ou incrementar o nivel de risco de sufrir unha lesión de tipo musculoesquelético; coñecer a poboación laboral que poida estar exposta a estes factores de risco; estimar o grao de control sobre o risco asociado á carga física que existe nas empresas galegas.

Guía Riscos psicosociais e enfermidade mental. Estratexias de actuación no ámbito laboral.

21-04-2017 - SAÚDE MENTAL

As enfermidades mentais son xa a segunda causa de baixa laboral no Estado, o 19,5% de persoas presentan un trastorno mental ao longo da súa vida.

Guía de boas prácticas ISSGA. Saúde laboral no sector da conserva de atún.

31-03-2017 - ISSGA

Guía de boas prácticas elaborada polo ISSGA, resultado dun estudo biomecánico realizado para todos os postos de traballo da cadea produtiva existente nas empresas do sector da conserva do atún. Este sector está caracterizado por estar moi feminizado e por presentar riscos específicos de TME. Xunto a esta guía, que busca divulgar dun xeito sinxelo as medidas básicas para a prevención de TME entre as traballadoras e traballadores do sector, O ISSGA elaborou un tríptico e un cartel.

Limpeza e mantemento en espazos confinados de estacións depuradoras de augas residuais: Exposición a sulfuro de hidróxeno

28-03-2017 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo ven de publicar unha nova ficha de “Situacións de Traballo Perigosas” elaborada polo grupo de traballo BASEQUIM. Nela analízase a potencial exposición de traballadores/as a sulfuro de hidróxeno ao realizar traballos de limpeza e mantemento en espazos confinados de estacións depuradoras de augas residuais (EDAR).

Novidades en Métodos de toma de mostras e análises

10-03-2017 - INSHT

Publicado o MTA/MA-065/A16: Determinación de metais e os seus compostos iónicos en aire - Método de captación en filtro / espectrofometría de emisión atómica por plasma axustado inductivamente con detector óptico (ICP-AES)

Límites de exposición profesional para axentes químicos 2017

09-03-2017 - INSHT

Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo para o ano 2017. A constitución polo INSHT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional.

Toma de mostras de contaminantes químicos en aire

02-03-2017 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo edita tres novas fichas da colección Métodos de toma de mostras de contaminantes químicos en aire. Estas fichas son para a mostraxe das fraccións inhalable e respirable de metais e fumes metálicos. Os mostreadores propostos cumpren coas normas UNE-EN 481 e UNE-EN 13205.

Caracterización da sinistralidade na actividade pesqueira

24-02-2017 - INSHT

Documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo que proporciona información cuantitativa e cualitativa sobre os accidentes de traballo e enfermidades profesionais máis frecuentes na pesca, actividade que no Estado español atópase entre as actividades con maiores cifras de sinistralidade laboral. O obxetivo deste traballo é que poida servir de apoio aos procesos de identificación e avaliación dos riscos e á planificación das actividades preventivas na pesca, co fin de minimizar os riscos desta profesión

Formaldehído na industria de fabricación de tableiros

14-02-2017 - INSHT

A modificación do Regulamento (CE) nº 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de sustancias e mesturas, supuxo a reclasificación do formaldehído a cancerígeno de categoría 1B. Este texto elaborado polo INSHT, está dirixido ás empresas fabricantes de taboleiros de madeira (de fibras, de partículas e contrachapado) co fin de orientalas na redución da exposición a formaldehído dos seus traballadores/as. Este axente químico está presente no ambiente laboral, principalmente, polo seu emprego nas resinas que se utilizan para elaborar as colas dos taboleiros.

Ferramentas manuais: criterios ergonómicos e de seguridade para a súa selección

02-02-2017 - INSHT

Este documento pretende facilitar as claves para axudar a seleccionar as ferramentas de accionamento manual, tendo en conta que van formar parte do sistema de traballo. A selección da ferramenta debe ter en conta á persoa determinada, que vai realizar unha tarefa específica, nunha contorna e ambiente de traballo concreto. Tamén vai achegar unha serie criterios para o uso adecuado, unha vez seleccionada a ferramenta.

Guía para o control do risco por exposición á sílice cristalina respirable

30-01-2017 - INS

Esta Guía, realizada tanto ao amparo das facultades propias do INS, como daquelas outras outorgadas ao Instituto polo RD 39/1997, que aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, no seu artigo 5.3.b), busca orientar aos principais actores da prevención: Empresario, Servizos de Prevención e Autoridade Mineira, co fin de aplicar coa máxima eficacia os preceptos legalmente establecidos no ámbito do RGNBSM, e máis concretamente da ITC 2.0.02.

Guía de vixilancia da saúde no sector pesqueiro

30-01-2017 - Grupo CANO

Os Institutos de Seguridade e Saúde Laboral de Galiza, Asturias, Cantabria e Euskadi, levan varios anos colaborando nun proxecto destinado ao sector da pesca. O traballo materializouse a través de catro fases: a primeira, dirixida ás frotas de baixura e artesanal, foi publicada no outono de 2011; a segunda, sobre as actividades de marisqueo a pé, extracción de recursos específicos e as actividades auxiliares á pesca, publicouse no outono de 2012; a terceira, sobre as artes de altura e gran altura, en 2013 e a cuarta, adicada á vixilancia da saúde no sector, en novembro do 2016.

Diagnóstico de situación do sector agrario

18-01-2017 - INSHT

Estudo elaborado polo INSHT das condicións de traballo no sector agrario para partir da análise da sinistralidade. O sector agrario está a representar un dos sectores con maiores índices de sinistralidade, situándose o índice de incidencia dos accidentes de traballo con baixa a niveis similares ao sector industria desde o ano 2013.

Métodos de toma de mostras e análise. Novidades

16-01-2017 - INSHT

Trátase do método clasificado como MTA/MA-013/A16: Determinación de hidrocarburos clorados (tricloroetileno, tetracloroetileno, 1,1,1-tricloroetano) en aire - Método de absorción en carbón activo / Cromatografía de gases. O método describe o procedemento para a determinación das concentracións de hidrocarburos clorados presentes nos lugares de traballo, mediante a captación en tubo contendo como adsorbente carbón activo e análise por cromatografía de gases.

Guía práctica de seguridade vial laboral

10-01-2017 - OSALAN

Os accidentes de tráfico supoñen máis dun 11% do total. Ademais, a súa incidencia aumenta de forma proporcional á gravidade do accidente, ata chegar a supoñer case un 30% dos accidentes laborais con resultado de morte, segundo datos do último informe do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. Este documento elaborado por OSALAN (Instituto vasco de Seguridade e Saúde Laboral) ten como obxectivo promover e consolidar a cultura da seguridade laboral viaria en todas as ocupacións profesionais e sectores de actividade da empresa.

Mapa #RSCParaTodos

26-12-2016 - Responsabilidade Social Corporativa

Proxecto froito da colaboración entre a Fundación Adecco e a Conselleria de Transparencia e Responsabilidade Social, Participación e Cooperación da Generalitat Valenciana. Esta ferramenta está orientada a permitir que as empresas, tanto pymes como grandes corporacións, poidan deseñar e implementar estratexias de Responsabilidade Social Corporativa. A guía está deseñada seguindo o formato dun mapa de metro no que a través das 6 liñas e 43 estacións percórrense as distintas áreas estratéxicas dunha empresa e os criterios éticos, sociais e medioambientais para a súa xestión.

Guía para a merca dunha máquina

23-12-2016 - INSHT

Texto elaborado polo INSHT a través do que se pretende proporcionar unha guía orientativa sobre os aspectos que debe ter en conta o empresario no proceso de adquisición dunha máquina que engloban ademáis das características técnicas, as necesidades produtivas e a relación calidade-prezo da máquina, a seguridade na súa utilización.

Riscos derivados da exposición a nanomateriais no sector da automoción

21-12-2016 - INSHT

A nanotecnoloxía está a ser empregada na mellora de propiedades dos vehículos, en cuestións como a seguridade, menor consumo de combustible, mellora de acabados, etc. Isto conséguese grazas ao excepcional comportamento que manifestan os nanomateriales debido ao seu pequeno tamaño.O INSHT publica este documento no que se recollen os principais nanomateriais utilizados no sector da automoción, a súa aplicación, toxicoloxía, exposición e medidas preventivas a adoptar na súa manipulación.

Guía para a avaliación de riscos para o medio ambiente aplicada a empresas que incorporan nanomateriais nos seus procesos

20-12-2016 - EHS - Advance

O presente documento céntrase en proporcionar orientación sobre a prevención e xestión dos riscos laborais derivados da exposición a nanobxectos, os seus agregados e aglomerados (NOAA), nas organizacións, especialmente PEMES, que fabrican e/ou manipulan nanomateriais ou produtos que os conteñen. O termo NOAA aplícase aos mencionados compoñentes, tanto na súa forma orixinal como incorporados noutros materiais e produtos dos que poderían liberarse durante o seu ciclo de vida.

Fichas de control de axentes químicos

16-12-2016 - INSHT

O INSHT ven de traducir ao español as fichas de consellos básicos desenvolvidas polo Health and Safety Executive (HSE) do seu modelo COSHH Essentials. Estas fichas ofrecen consellos sobre prácticas de traballo básicas para axudar a controlar a exposición a sustancias químicas perigosas na contorna laboral. Hai dous tipos de fichas: as xenéricas, nas que se recomendan catro grupos de controis que conteñen accións co fin de reducir a exposición e outras específicas dirixidas a sectores industriais determinados, nas que se ofrece axuda aos profesionais do sector para o control da exposición a sustancias perigosas e a protección da saúde dos traballadores/as.

Guía de mobilidade segura na empresa

15-12-2016 - Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales + DXT

Os rexistros estatísticos amosan que gran parte dos desprazamentos teñen a súa orixe no ámbito laboral. Segundo se desprende dos datos da Enquisa de Mobilidade das Persoas Residentes en España (MOVILIA) elaborada polo Ministerio de Fomento,no ano 2006, as persoas ocupadas realizaban nun día medio laborable máis de 62 millóns de desprazamentos, o que supón a metade do total dos desprazamentos realizados. Deses 62 millóns de desprazamentos, ao redor dun 67% (41 millóns) correspondían a viaxes de ida ao traballo e de volta ao domicilio.O risco de sufrir un accidente nos desprazamentos ao traballo implica a confluenciade varios elementos: o factor humano, vehículo, vía e as condicións da contorna e a xestión da actividade empresarial.

Promover a diversidade e a inclusión grazas a axustes no lugar de traballo: unha guía práctica.

13-12-2016 - OIT

A adopción de medidas eficaces para a inclusión de todos os traballadores e traballadoras no lugar de traballo é esencial para a promoción da igualdade e para que a protección dos dereitos contidos nos estándares internacionais do traballo sexa unha realidade para todos/as. Esta publicación ten por obxectivo axudar aos usuarios/as a comprender o concepto de axustes razoables, describe as medidas de acompañamento, así como os procesos e os pasos para introducir axustes no lugar de traballo ao longo do ciclo de emprego e inclúe exemplos prácticos. Os autores deste traballo sinalan que estes axustes poden ser realizados cun pequeno ou ningún gasto por parte do empregador/a, e poden achegar beneficios concretos para empleador/a e traballador/a.

Cómo preparar unha notificación de clasificación e etiquetado

29-11-2016 - Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA)

A Axencia Europea de Substancia e Mesturas Químicas, ven de publicar a versión en castelán desta guía cuia primeira edición en inglés saiu a luz no mes de abril; este documento ten como finalidade facilitar ás empresas a presentación dos expedientes de notificación de clasificación e etiquetaxe (C&L) en IUCLID con arranxo ao Regulamento CLP (CE) nº 1272/2008.

Manual de boas prácticas de prevención de riscos laborais no sector da hostalaría: bares e restaurantes

23-11-2016 - OSALÁN

Publicación elaborada por OSALÁN, Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais, coa colaboración da Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos de Euskadi (UPTA Euskadi). Os contidos contidos na Guía presentanse agrupados por bloques temáticos: riscos asociados ás condicións dos centros de traballo, riscos asociados ás condicións ambientais, riscos ergonómicos, riscos asociados á manipulación de alimentos, riscos asociados ao uso de produtos de limpeza, riscos psicosociais. En cada bloque, analízanse os riscos do sector incluíndo factores de risco e recomendacións.

Unha revisión sobre o futuro do traballo: drogas potenciadoras do rendemento

21-11-2016 - EU-OSHA

O emprego de fármacos por razóns non médicas como potenciadores cognitivos está cada vez máis extendido entre algúns grupos de traballadores/as. Na sociedade, cada vez máis competitiva tanto socialmente como no ámbito laboral, parece que o uso destes fármacos é necesario para medrar. Os efectos a longo prazo nos traballadores/as que as inxeren son polo momento unha incógnita. Este texto describe fármacos que melloran o rendemento, os seus efectos, e as implicacións que poden ter para a seguridade e a saúde laboral.

Colección Os ACTÚA do ISSGA

18-11-2016 - ISSGA

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral ten editado unha colección de documentos relacionados co sector vitivinícola que recolle de forma sinxela e visual as tarefas que se realizan e a maquinaria que se emprega. Os documentos fan referencia ao traballo nas viñas, nas adegas e na vendima.

Unha revisión sobre o futuro do traballo: o traballo colaborativo ou crowdsourcing

16-11-2016 - EU-OSHA

Documento elaborado pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo no que se describen os principais riscos que poden resultar deste novo xeito de traballo. O desenvolvemento da tecnoloxía posibilita a "recolocación" dos postos de traballo fora dos espazos tradicionais ao mesmo tempo que da lugar a novas formas de organización do traballo. O acelerado crecemento desta forma de traballo crea desafíos considerábeis; no texto se revisan algúns exemplos de temas non resoltos.

Unha revisión sobre o futuro do traballo: a robótica

11-11-2016 - EU-OSHA

Documento elaborado pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo no que se teñen en consideración as implicacións que para a saúde laboral teñen as innovacións en materia de robótica e intelixencia artificial no eido laboral. O texto describe o uso presente de robots e máquinas intelixentes, fala a seguranza laboral e as implicacións de saúde deste campo e realiza proxeccións futuras sobre o emprego da tecnoloxía robótica nunha era onde os robots poden devir axudantes humanos e, no longo-corrido, mesmo co-traballadores.

Novo estudio comparativo sobre trastornos musculoesqueléticos

10-11-2016 - EUROGIP

EUROGIP, organismo francés que ten como finalidade o estudo das cuestións relativas á seguridade, prevención de accidentes de traballo e enfermidades profesionais tanto no plano europeo como internacional, publica os resultados dun estudo comparativo no recoñecemento de trastornos musculoesqueléticos de orixe laboral (MSDs) en 10 países europeos: Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Suecia e Suíza.

Identificación, avaliación e prevención do risco de carga física na pesca. Modalidade de cerco

07-11-2016 - INSHT

A pesca é unha actividade cunha alta carga de requirimentos físicos. A adopción de posturas forzadas e os movementos repetidos durante unha parte importante da xornada, vense agravados por dúas circunstancias sumamente importantes: a realización do traballo no exterior, cunhas condicións ambientais moi distintas dependendo da época do ano e as especiais condicións do lugar de traballo, exposto a continuos e, ás veces, bruscos movementos. Este documento técnico elaborado polo INSHT proporciona por unha banda unha serie de orientacións para a identificación e avaliación dos riscos de carga física na pesca de cerco, principalmente en embarcacións menores de 24 metros de eslora, e, por outra, propón un conxunto de medidas e de boas prácticas destinadas á prevención deste tipo de riscos.

Gañando en saúde

30-09-2016 - INSHT

O INSHT pon a disposición unha serie de infografías e vídeos divulgativos sobre alimentación saudable, posturas de traballo inaxeitadas, hixiene do sono e sedentarismo.

Ruído en embarcacións de pesca

28-09-2016 - INSHT

Folleto editado polo INSHT orientado a facilitar a selección de equipos de protección individual de protección auditiva a bordo de embarcacións de pesca. A perda auditiva por ruído representou o segundo diagnóstico máis frecuente entre as enfermidades profesionais declaradas neste sector durante o período 2007-2012. Ademais da perda auditiva, a exposición ao ruído provoca outros efectos non auditivos que poden incidir sobre a seguridade e saúde dos traballadores

Medicamentos perigosos. Medidas de prevención para a súa preparación e administración

22-09-2016 - INSHT

Os traballadores do sector sanitario están expostos a unha serie de riscos de orixe química que tradicionalmente foron identificados e valorados: gases anestésicos, formaldehído, óxido de etileno e citostáticos, entre outros. Dende hai un tempo, está a estudarse máis profundamente da exposición a estes últimos, estendéndoa a todos aqueles medicamentos, citostáticos ou non, que son manexados e administrados polo persoal sanitario e sobre os que deben tomarse unha serie de precaucións pois poden resultar perigosos para os traballadores/as que os manexan. O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene de Estadios Unidos (NIOSH), ao longo destes últimos anos publicou unha serie de documentos sobre esta cuestión que se consideraron como de referencia.

Guía non vinculante de boas prácticas para a aplicación da Directiva 2013/35/UE sobre campos electromagnéticos. Guía para pemes

21-09-2016 - Comisión Europea

A Directiva 2013/35/UE (CEM) estabelece as disposicións mínimas de seguridade relativas á exposición de traballadores e traballadoras aos riscos derivados dos campos electromagnéticos. A Guía pretende axudar a comprender como pode verse afectado pola Directiva CEM o traballo nas pemes. A guía non é xuridicamente vinculante e non achega unha interpretación das disposicións legais específicas que deban cumprirse. Debe, polo tanto, lerse en conxunción coa Directiva CEM, a Directiva Marco 89/391/CEE e a lexislación nacional pertinente.

Análise da exposición ao ruído a bordo de embarcacións de pesca

18-07-2016 - INSHT

O obxecto deste estudo elaborado polo INSHT é caracterizar os niveis de ruído típicos existentes nas diversas zonas de estancia e traballo a bordo de embarcacións de pesca con eslora inferior a 24 metros. Hai que ter en conta que a tripulación atópase exposta a altos niveis de ruído de xeito constante, pois o barco é centro de traballo e lugar de descanso.

Non te metas nun berenxenal

07-07-2016 - INSHT

O INSHT publica este cartel coa intención de sensibilizar a traballadores/as sobre os riscos aos que se expoñen durante a reentrada e informar a empresarios/as das obrigacións a este respecto que se inclúen na lexislación sobre o uso sustentable de produtos fitosanitarios e outras consideracións que debe ter en conta para garantir a saúde dos seus traballadores/as. A exposición aos residuos de produtos fitosanitarios destes traballadores pode chegar a ser de magnitude similar ou mesmo superior á exposición durante as tarefas de mestura, carga e aplicación dos mesmos. Ademais hai que ter en conta que a percepción do risco que teñen os traballadores expostos a residuos do produto, ás veces non visibles, é menor que a dos responsables do tratamento fitosanitario.

Golpe de calor

15-06-2016 - INSHT

O INSHT publica a infografía " Que a calor non te queime!", tendo en conta que durante a época estival a exposición á radiación solar é intensa en actividades que se realizan á intemperie, incrementándose a posibilidade de que un traballador/a sufra un golpe de calor.

Manual para previr riscos laborais non transporte por estrada

02-06-2016 - OSALAN

OSALAN-Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laboral- publicou un manual de boas prácticas para a prevención de riscos laborais no transporte de mercadorías e outras actividades por estrada.

Seguridade en escadas manuais

20-05-2016 - NIOSH

Aplicación para smartphone de NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health), deseñada para mellorar a seguridade no emprego de escadas de man. A aplicación ofrece guías de emprego e ferramentas interactivas para previr as causas principais das caídas.

Análise das funcións da coordinación de seguridade e saúde laboral nas obras de construción

20-05-2016 - Seguretat i Salut Laboral

Esta publicación resulta da análise das funcións do coordinador/a de seguridade e saúde no ámbito da construción; presta atención ás relacións entre os profesionais, aos que se dirixe á publicación, que interveñen na obra, tanto na fase de elaboración como de execución do proxecto: promotores, empresarios, coordinadores de seguridade e saúde, responsables de dirección de obra, proxectistas, técnicos de saguridade das empresas construtoras, cargos intermedios con responsabilidades en prevención de riscos laborais, representantes dos traballadores. Este documento pretende sensibilizar aos profesionais implicados sobre a importancia da figura de coordinador/a de seguridade e saúde, aportando elementos que axuden a aclarar as posibles dúbidas que se prantexen na interpretación da normativa existente sobre este tema.

Estudos sobre exposición a axentes canceríxenos en industrias de agricultura e gandeiría, construción e industrias transformadoras

18-05-2016 - Safe Work Australia

Safe Work Australia ven de presentar tres estudios sobre a exposición a axentes canceríxenos nos sectores agrícola e gandeiro, na construción e nas industrias transformadoras. Os estudos realizáronse a partir da información proporcionada por una mostra representativa de traballadores/as e considerando 38 agentes canceríxenos seleccionados previamente (todos eles clasificados pola IARC dentro dos grupos 1,canceríxeno en humanos, ou 2A, probablemente canceríxeno en humanos) e se identificaron as exposicións aos mesmos de forma indirecta: a partir de tarefas que os/as traballadores afirmaron realizar.

Residuos con amianto: dende o productor ao xestor

16-05-2016 - INSHT

Documento divulgativo elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo no que se realiza un percorrido dende la producción do residuo de amianto ata o seu tratamento final, analizando as figuras participantes en cada unha das etapas así como a lexislación vixente ao respecto.

Manual de métodos analíticos (5ª edición)

06-05-2016 - NIOSH

Está a disposición a quinta edición do Manual de métodos analíticos de NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) coñecido polas súas siglas en inglés: NMAM (NIOSH Manual of Analytical Methods). O manual de métodos analíticos de NIOSH é un documento moi empregado polos hixienistas industriais a nivel mundial. Segundo datos proporcionados por NIOSH, en 2015 este manual recibiu medio millón de consultas e cada método foi descargado unha media de 622 veces.

Novidades en Criterios e Recomendacións. Métodos de toma de mostras e análises

05-05-2016 - INSHT

Publicado o CR-09/2015 con denominación "Determinación da incertidume de medida de axentes químicos. Utilización dos resultados de participación de programas de ensaios de aptitude na estimación da incertidume de medida dun procedemento analítico.

Nanomateriais, exposición laboral e medidas preventivas

04-05-2016 - Nanomateriais

Espazo Web creado polo Departament d'Empresa i Coneixement da Generaritat de Catalunya, que busca recoller información referente ao emprego de nanomateriais así como das medidas preventivas qu deben terse en conta no seu emprego.

Guía Práctica de Saúde Laboral para a valoración de: Aptitude en traballadores con risco de exposición a carga física

21-03-2016 - Escola Nacional de Medicina do Traballo Instituto de Saúde Carlos III, Asociación Española de Especialistas en Medicina do Traballo

Os datos epidemiolóxicos que facilitan os Sistemas de Información tanto de Accidentes de Traballo (DELTA), como de Enfermidades Profesionais (CEPROSS), sitúan aos problemas musculoesqueléticos derivados da carga física no traballo como un dos puntos de atención preferente para aqueles que traballan a prol da consecución de espazos de traballo seguros e saudables, en particular Organismos Públicos e Sociedades Científicas.

Algunhas orientacións para avaliar os factores de risco psicosocial (edición ampliada)

16-03-2016 - INSHT

Esta publicación –ampliación da publicación “Algunhas orientacións para avaliar os factores de risco psicosocial” (a de agora engade “Edición ampliada 2015”)- recolle unha serie de cuestións habituais á hora de abordar unha avaliación psicosocial e cal é o posicionamento do INSHT sobre as mesmas.

Métodos de toma de mostras e análise. Novidades.

15-03-2016 - INSHT

O INSHT ven de engadir á colección de Métodos de toma de mostras e análise dúas novas ferramentas. A colección está composta por métodos seleccionados polo seu interese e aplicabilidade no campo da Hixiene Industrial, desenvolvidos tendo en consideración a normativa vixente co fin de obter medicións que poidan ser comparables cos valores límite de exposición profesional.

A organización preventiva das empresas en España: características distintivas respecto doutros modelos europeos

29-02-2016 - INSHT

O estudo elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo analiza a diversidade das modalidades de organización da prevención de riscos laborais nas empresas en Alemania, Francia, Italia, Países Baixos e Reino Unido así como no Estado español. Dentro deste texto, tamén se atopa unha descripción da situación da organización da prevención noutros Estados membros, baseándose na análise documental de fontes secundarias procedentes doutros estudos europeos. Dentro do anexo bibliográfico, atopamos referencias e fontes consultadas, organizadas por países.

Fichas técnicas e vídeos de seguridade e saúde no traballo

24-02-2016 - Organización Internacional do Traballo

A Organización Internacional do Traballo ten publicadas fichas técnicas e vídeos de seguridade e saúde no traballo co fin de divulgar prácticas seguras en relación con riscos específicos nos traballos en granxas, talleres de reparación de vehículos a motor e carpinterías. Tanto as fichas como os vídeos están dirixidos a traballadores e empregadores de micro e pequenas empresas.

Límites de exposición profesional para axentes químicos 2016

18-02-2016 - INSHT

Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo para o ano 2016. A constitución polo INSHT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional.

Iluminación no posto de traballo. Criterios para a avaliación e acondicionamento dos postos

11-02-2016 - INSHT

A publicación do INSHT informa sobre os conceptos necesarios para poder identificar, avaliar e adaptar unha iluminación adecuada en función das esixencias das tarefas. Así, expoñeranse aspectos que é preciso coñecer relacionados non só cos niveis de iluminación, senón tamén con outros parámetros igual de importantes como os niveis de luminancia e o equilibrio tanto de iluminancia como de luminancia. Este documento describe as características das distintas luminarias e lámpadas, incluíndo as lámpadas LED. Finalmente facilita uns criterios para axudar á avaliación e o acondicionamento da iluminación dos postos de traballo.

Base de datos gratuita de publicacións en materia de seguridade e saúde no traballo

05-02-2016 - EU-OSHA

A colección de publicacións abrangue dende informes de investigación científicos a follas informativas (e-facts) monotemáticas, destinadas ao seu uso no lugar de traballo. Todo o material pode ser descargado de xeito gratuíto. Pode buscar nesta biblioteca por idioma, tema ou palabra crave e atopar unha gran cantidade de publicacións multilingües relativas ás principais áreas e temas de seguridade e saúde no traballo.

Posturas de traballo: avaliación do risco

28-01-2016 - INSHT

Neste documento contémplanse dous dos métodos máis empregados no campo da Ergonomía: o método OWAS e o método REBA, detallando o seu contido e procedemento de aplicación. Así mesmo, recolléronse os valores considerados "aceptables" pola norma ISO 11226:2000 para as posturas de traballo estáticas adoptadas, e os valores "non recomendados".

Calidade de ambiente interior en oficinas

26-01-2016 - INSHT

O obxectivo do documento “Calidade de ambiente interior en oficinas: identificación, análise e priorización fronte ao risco” é poñer a disposición dos técnicos de prevención unha ferramenta para identificar os factores ambientais de risco e priorizar a súa intervención para tentar proporcionar ambientes de traballo máis saudables.

Manual da OMS sobre o radón en interiores: unha perspectiva de saúde pública

13-01-2016 - OMS

Este céntrase na exposición residencial ao radón e salienta o seu impacto dende unha perspectiva de saúde pública. Inclúe recomendacións sobre a redución dos riscos para a saúde asociados ao radón e propostas sólidas de políticas de prevención e mitigación do radón.

Riscos derivados da exposición a nanomateriales en distintos sectores: construción

22-12-2015 - INSHT

Neste documento recóllense aspectos fundamentais como os principais nanomateriales utilizados no sector da construción e a súa aplicación, a súa toxicoloxía e a exposición e medidas preventivas a adoptar na súa manipulación.

Compilación dos instrumentos sobre o traballo marítimo

22-12-2015 - OIT

O 15 de decembro de 2015 publicouse a segunda edición da compilación dos instrumentos sobre o traballo marítimo, que inclúe as emendas de 2014 ao Convenio, o Convenio sobre os documentos de identidade da xente de mar, o Convenio e a Recomendación sobre o traballo na pesca, 2007, os convenios fundamentais da OIT e a Declaración da OIT relativa aos principios e dereitos fundamentais no traballo e o seu seguimento.

Boas prácticas en xestión do estrés e dos riscos psicosociais no traballo

18-12-2015 - INSHT

Documento que recolle exemplos innovadores de empresas do Estado español que participaron no proceso de selección dos Galardóns Europeos ás Boas Prácticas no marco da campaña promovida pola Axencia Europea de Seguridade e a Saúde no Traballo "Traballos saudables: xestionemos o estrés". Tamén recolle un resumo dos exemplos premiados a nivel europeo.

Formación e entrenamento dos traballadores con risco de exposición ao amianto

17-12-2015 - INSHT

Documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde Laboral, no que se recollen pautas para elaborar un programa de formación e entrenamento para traballadores/as con risco de exposición ao amianto, co fin de proporcionar as habilidades precisas á hora de desenvolver operacións e actividades con materiais que conteñan amianto coa máxima garantía de seguridade e saúde.

Riscos debidos á electricidade estática

30-11-2015 - INSHT

Este documento, elaborado polo INSHT, recolle os principais riscos laborais relacionados coa presenza de cargas electrostáticas no lugar de traballo e a súa manifestación en forma de descargas, feito que pode provocar situacións perigosas, sobre todo nos casos nos que se manipulan substancias inflamables ou combustibles.

Directrices básicas para o desenvolvemento da prevención de riscos laborais na Administración Xeral do Estado. Ano 2015

22-09-2015 - INSHT

O obxectivo deste documento, baseado nas guías técnicas do INSHT "G. T. para la Simplificación documental", "G.T. de criterios de calidad do servizo dos Servizos de Prevención Alleos" e "G. T. para a integración da prevención de riscos laborais no sistema xeral de xestión da empresa - Ano 2009" e no texto " Directrices básicas para o desenvolvemento da prevención dos riscos laborais na empresa", é determinar as actividades a seguir por calquera departamento, coa axuda do seu servizo de prevención, para cumprir coas regulacións específicas aplicables e mellorar a seguridade e a saúde dos traballadores e traballadoras públicos.

Glosario interactivo de termos de prevención

10-09-2015 - Universidade de Córdoba

A Universidade de Córdoba pon a disposición de estudantes de Prevención de Riscos Laborais e de traballadores/as en xeral, un glosario interactivo no que se atopan conceptos en materia de seguridade e saúde laboral que se atopan na lexislación, así como documentos técnicos elaborados por institucións de recoñecido prestixio como o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

Seguridade e saúde no traballo con nanomateriais - Poster técnico-

24-07-2015 - INSHT

No marco da XXXV Bienal de la Real Sociedad Española de Química, o INSHT presentou o poster técnico Seguridade e Saúde no traballo con nanomateriais. O prantexamento que propón o INSHT para a avaliación de riscos no traballo con nanomateriais é similar ao que se emprega nos casos de exposición a axentes químicos. As actuacións preventivas tenderán a eliminar a exposición e de non ser posible, a reducila ao nivel máis baixo posible tendo en conta a lexislación laboral e as orientacións proporcionadas por institucións de recoñecido prestixio.

Medidas de prevención e protección contra incendios

26-06-2015 - INSHT

Documento elaborado polo INSHT no que se describe a prevención así como os principais métodos de loita contra o lume dentro da contorna de calquera establecemento. Abórdanse os principios e sistemas máis importantes a ter en conta, que constitúen a base necesaria no traballo cotián do persoal da prevención neste campo.

Catálogo de publicacións 2015

23-06-2015 - INSHT

O INSHT presenta a versión "online" do Catálogo de Publicacións do INSHT 2015 que recolle, as últimas publicacións incorporadas ao Fondo Editorial do INSHT. O Catálogo permite enlazar coa ficha da publicación que recolle un pequeno resumo do contido e posibilita a descarga e/ou compra "en liña" do documento, segundo o caso.

Seguridade e saúde no traballo con nanomateriais

28-05-2015 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo ven de publicar un documento informativo no que se inclúen recomendacións para garantir unha axeitada protección de traballadores e traballadoras expostos a nanomateriais nos lugares de traballo. A día de hoxe o emprego de nanomateriais en moitos sectores industriais supón un reto importante no ámbito da prevención de riscos laborais. O limitado nivel de coñecementos sobre os riscos de seguridade e saúde na exposición aos nanomateriais, fai necesario reconsiderar a avaliación de riscos e a eficacia das medidas preventivas aplicadas habitualmente nos lugares de traballo con exposición a axentes químicos.

A prevención do estrés no traballo: lista de puntos de comprobación

18-03-2015 - OIT

A Organización Internacional do Traballo ten realizado un documento cuia finalidade é examinar temas laborais de estrés. Inclúe puntos de comprobación que permiten identificar estresores na vida laboral e a adopción de medidas para facerlles fronte. Os puntos de comprobación da publicación poden empregarse de xeito xeral, aínda que o recomendable é vinculalos ás carácterísticas específicas da organización. Segundo se especifica no manual, o estrés debe recibir o mesmo trato que calquera outro risco, realizando unha auténtica política de prevención dentro da empresa

Directrices para a Decisión Clínica en Enfermidades Profesionais

27-02-2015 - INSHT

O INSHT, publica unha nova serie adicada ás enfermidades do aparello respiratorio, dentro da colección de directrices para a decisión clínica en enfermidades profesionais. Esta colección nace coa vontade de contribuír a que os profesionais sanitarios poidan identificar e, no seu caso, notificar á autoridade competente aquelas enfermidades relacionadas co traballo, segundo contempla o RD 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social, e establécense criterios para a súa notificación e rexistro.

Límites de Exposición Profesional 2015

02-02-2015 - INSHT

Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo para o ano 2015. A constitución polo INSHT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte, a medio prazo, á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional nacionais.

Condicións de traballo en PEMES. Versión 3.1

28-01-2015 - INSHT

Aplicación informática dirixida a pequenas e medianas empresas. No seu deseño primouse a simplificación e a concreción das medidas preventivas básicas, sacrificando a exhaustividade e a precisión analítica.

Radiacións Ópticas Incoherentes

20-01-2015 - INSHT

O campo das radiacións ópticas é un dos máis complexos da Hixiene Industrial. O documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguirdad e Higine no Traballo pretende servir de axuda a alumnos, profesores e profesionais da Prevención de Riscos Laborais que deban aplicar cálculos matemáticos para o estudo dos riscos derivados da exposición a fontes de radiación óptica incoherente.

Aspectos ergonómicos das vibracións

19-01-2015 - INSHT

Na actualidade, os métodos dispoñibles para a avaliación dos riscos producidos pola exposición a vibracións, respecto ás molestias e o confort, requiren aínda estudos de investigación e previsiblemente nos próximos anos vanse producir avances nesta materia.

Almacenamento de produtos químicos. Orientacións para a identificación dos requisitos de seguridade no almacenamento de produtos químicos perigosos

19-01-2015 - INSHT

O documento publicado polo INSHT ten por obxecto facilitar a identificación dos requisitos de seguridade que deben cumprir os almacenamentos de produtos químicos perigosos, sobre a base da normativa actualmente en vigor.

Avaliación da carga física durante as intervencións cirúrxicas de longa duración

14-01-2015 - INSHT

Traballo elaborado polo INSHT, non que se presenta unha avaliación da carga física dos/as traballadores/as que interveñen en intervencións cirúrxicas centradas non transplante de órganos.

Socorrismo laboral e primeiros auxilios

13-01-2015 - INSHT

Publicación do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, dirixido ao personal non sanitario. No documento recóllense as actuacións básicas ante unha situación de emerxencia a realizar antes da chegada do equipo profesional sanitario. Así mesmo, pódense atopar conceptos xerais sobre socorrismo laboral e primeros auxilios e desenvolve aspectos como a activación do sistema de emerxencia e a valoración primaria e secundaria do accidentado

Condicións de seguridade e saúde esixibles á maquinaria de obra: plataformas elevadoras móbiles de persoal

12-01-2015 - INSHT

O Instituto Nacional de Segiridade e Saúde no Traballo ven de publicar este traballo sobre o emprego seguro das plataformas elevadoras móbiles de persoal.

Protexamos o oído musical nas orquestras sinfónicas

19-12-2014 - INSHT

Neste documento preséntanse os resultados dunha investigación realizada no INSHT sobre os problemas auditivos dos músicos de orquestras sinfónicas e a súa prevención.

Causas dos accidentes marítimos moi graves na pesca 2008-2013

19-12-2014 - INSHT

A pesca comercial é unha das ocupacións máis perigosas en España. En 2013, segundo os datos do anuario de Estatísticas do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, o índice de incidencia de accidentes de traballo mortais en xornada de traballo foi de 31,2, moi por enriba da media do total de actividades económicas (3,33) e da construción (8,89).

Nanomateriais e riscos laborais

16-12-2014 - INVASSAT

Recompilación do INVASSAT de publicacións sobre nanomateriais. Inclúe publicacións de Francia (INRS, 3, IVS, 2), EEUU (OMSHR e IMA-NA, NIOSH, 2), España (INSHT, IRSAL, UXT, Castela e León), Canadá (IR R-V SST, 3), Brasil, México, Portugal, Reino Unido (HSE, 2), Axencia Europea, Luxemburgo, Comisión Europea, 2, entre outras publicacións científicas. Todas online.

Guía da Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria para avaliar a exposición a pesticidas

11-12-2014 - Hixiene

A Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) publicou unha guía "que representa un gran paso adiante para a armonización da avaliación da exposición de pesticidas para os operarios, traballadores, residentes e transeúntes a nivel da UE", en palabras do xefe da Unidade de Praguicidas da EFSA.

Comparación dos métodos de avaliación cualitativa do risco por exposición a nanomateriais. CB nanotool 2.0 y Stoffenmanager nano 1.0

09-12-2014 - INSHT

A metodoloxía cualitativa ten unha especial importancia na avaliación do risco por exposición a nanomateriales na contorna laboral, debido á falta de datos toxicolóxicos e ás dificultades nos procedementos de medición. Todo iso fai que a realización dunha avaliación cuantitativa axeitada resulte complicada. Neste documento compáranse dous dos métodos cualitativos máis utilizados na avaliación do risco a nanomateriales, o control banding e Stoffenmanager módulo nano. O INSHT xa publicou documentación de desenvolvemento dos mesmos co obxecto de facer máis fácil e útil a aplicación de ambos os métodos.

Directrices básicas para a integración da prevención de riscos laborais nas obras de construcción

04-12-2014 - INSHT

No ano 2008 o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) publicou a denominada "Guía técnica para a integración da prevención de riscos laborais no sistema xeral de xestión da empresa". O contido da citada guía é plenamente aplicable ás obras de construción, salvo o seu apartado 4.6.3 adicado á integración na contratación de obras ou servizos, tal e como sinala o propio documento.

Guía Técnica do RD 664/1997 de Axentes Biolóxicos (edición revisada)

20-11-2014 - INSHT

O Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo, encomenda de xeito específico, na súa disposición final primeira, ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, a elaboración e mantemento actualizado dunha Guía Técnica, de carácter non vinculante, para a avaliación e prevención dos riscos relacionados cos axentes biolóxicos durante o traballo.

Manual de bioseguridade no laboratorio

10-11-2014 - OMS

O libro aborda os aspectos da seguridade e a protección biolóxica que se formulan no novo milenio. Esta publicación recalca en toda a súa extensión a importancia da responsabilidade persoal. Inclúe unha serie de novos capítulos que se ocupan da avaliación do risco, o uso das tecnoloxías de ADN recombinante en condicións de seguridade e o transporte de material infeccioso.

Fatiga no traballo: como xestionala

15-10-2014 - Safework Australia

No traballo a fatiga pode chegar a constituír un risco para a saúde dos traballadores. Por iso, Safework Australia elaborou esta guía dirixida a empresarios e directivos co obxectivo de informalos deste posible problema. A guía é aplicable a calquera actividade e adopta o esquema habitual que comeza coa detección do problema, continúa coa súa avaliación e desemboca nas accións correctoras, de ser necesarias.

Mantemento exposición e consecuencias

01-10-2014 - INSHT

O mantemento engloba unha variedade de tarefas de alto risco en diferentes sectores e en todo tipo de ambientes de traballo. Este documento resume a información básica necesaria para levar a cabo un mantemento seguro, tendo en conta os accidentes máis frecuentes relativos a equipos de traballo e mantemento de maquinaria, caídas de altura, explosións, incendios e tarefas realizadas en condicións excepcionais, como espazos confinados e traballo en illamento.

Plan tipo de Seguridade vial na empresa

25-09-2014 - SEGURIDADE

A guía "Plan tipo de Seguridade Vial na Empresa. Guía metodolóxica" está especialmente dirixida aos responsables de prevención de riscos laborais das empresas así como aos servizos de prevención alleos, sendo o seu principal obxectivo proporcionar información a empresas e traballadores sobre os aspectos máis relevantes da xestión da seguridade vial no ámbito empresarial, especialmente co fin de reducir os riscos relacionados cos desprazamentos in itínere, se ben é igualmente útil a súa aplicación á seguridade vial dos desprazamentos dentro da xornada laboral.

DATABiO, fichas de axentes biolóxicos

17-09-2014 - INSHT

DATABiO é unha colección de fichas dos axentes biolóxicos elaboradas polo INSHT. Constitúe unha ferramenta de grande utilidade para a avaliación, prevención e control do risco biolóxico.

Nova Guía electrónica sobre as fichas de datos de seguridade con exemplos de exposicións

12-09-2014 - BOTA

A guía electrónica é unha publicación en liña interactiva que ten como obxectivo proporcionar información sobre as fichas de datos de seguridade e as posibles exposicións dun xeito sinxelo. A súa estrutura simple faino axeitado como ferramenta de formación e ferramenta de referencia para axudar a que os empregados que utilizan produtos químicos o fagan de forma segura.

Pósteres técnicos presentados polo INSHT no ORP 2014 "Congreso Internacional de Prevención de Riscos Laborais"

05-09-2014 - INSHT

O ORP é un Congreso Internacional de Prevención de Riscos Laborais cuxo obxectivo é construír un foro para intercambiar información sobre os avances nas tendencias, métodos e proxectos de traballo, técnicas e ferramentas de ergonomía, seguridade, hixiene, medicina laboral, psicosocioloxía, formación, xestión da prevención e a integración destes baixo o concepto da responsabilidade social corporativa.

O ISSGA publica 13 Fichas Lembra de pesca

29-08-2014 - ISSGA

O ISSGA publica 13 fichas sobre os principais equipos de traballo instalados nos buques de pesca, os requisitos comúns de seguridade, as obrigas do empresario e traballador e unha referencia á normativa e á lexislación.

Obras en comunidades de propietarios e prevención de riscos laborais

24-07-2014 - OSALAN

Con frecuencia, as comunidades de propietarios necesitan acometer obras nos seus edificios, para a reparación, mantemento ou mellora dos seus inmobles. A execución destas obras debe ser realizada por empresas construtoras especializadas. O contrato con estas empresas converte automaticamente á comunidade de propietarios en promotora das devanditas obras, representada polo seu Presidente.

NORMLEX - Base de datos sobre normas do traballo da OIT

24-07-2014 - OIT

NORMLEX é un sistema que ofrece información sobre as Normas Internacionais do Traballo (tal como información sobre as ratificacións, a obrigación de envío de memorias, os comentarios dos órganos de control, etc.) e sobre a lexislación nacional sobre traballo e seguridade social. NORMLEX foi deseñada co fin de prover datos completos e fáciles de uso sobre os devanditos temas e de integrar a base de datos NATLEX, así como as informacións das bases de datos APPLIS, ILOLEX e LIBSYND. A base de datos, NORMLEX, ofrece unha plataforma de fácil acceso en inglés, francés e español sobre temas tales como o status de ratificación dos Convenios da OIT, comentarios presentados polos órganos de control da OIT, perfís por estado e documentos crave da OIT.

Riscos hixiénicos existentes nas operacións de soldadura con arco eléctrico

17-07-2014 - ICASST

Actualmente a soldadura, como procedemento de unión entre partes de obxectos metálicos, constitúe o procedemento de conformación metálica máis versátil. Existe unha gran variedade de aparellos, instalacións, accesorios metálicos de formas máis ou menos complexas, que se fabricaron grazas á introdución do proceso de unión por soldadura nalgunha das súas etapas do proceso produtivo. É importante que todo este avance tecnolóxico existente nos procesos de soldadura, leve consigo un desenvolvemento paralelo na mellora continua das condicións de traballo.

Guía de boas prácticas para traballadores profesionalmente expostos a axentes citostáticos

16-07-2014 - Hixiene

O Ministerio de Economía e Competitividade fixo publica unha guía de boas prácticas para traballadores profesionalmente expostos a axentes citostáticos. Segundo se expón na presentación da guía, a mesma xorde ante a necesidade de contar cun documento actualizado que aborde as boas prácticas no manexo dos citostáticos que nestes momentos poidan estar a utilizarse en asistencia hospitalaria, así como a axudar a establecer medidas preventivas adaptadas aos avances que estas moléculas, as súas diferentes técnicas de aplicación e o tratamento como residuos, teñen sufrido ao longo destes últimos 20 anos.

Traballar con calor

14-07-2014 - INSHT

Cada verán moitos traballadores son vítimas da calor, especialmente aqueles que desenvolven a súa actividade ao aire libre. Certos traballos en obras públicas, en construción, ou en agricultura, levan a exposición dos traballadores a temperaturas moi elevadas nos meses máis calorosos. A tensión térmica por calor pode orixinar diversos danos á saúde, desde cambras, deshidratación, esgotamento por calor ou golpe de calor. Este último é irreversible, de suma gravidade e pode chegar a ocasionar a morte. Por iso, é fundamental que, tanto traballadores como empresarios, tomen conciencia do risco de traballar con calor.

Os expertos franceses piden normas máis estritas para regular os nanomateriales

10-07-2014 - Hixiene

Nun informe publicado en maio, a ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sinala os riscos certos pero difíciles de avaliar dos nanomateriales e pide un reforzo da normativa europea. O informe do grupo de expertos sobre os nanomateriales dá por seguros os "efectos tóxicos dalgúns nanomateriales nos organismos vivos e o medio ambiente." Aínda que o risco varía moito dependendo das características físico-químicas de cada nanomaterial, o avance do coñecemento permite asegurar que os nanomateriales son capaces de franquear certas barreiras fisiológicas, teñen efectos sobre o sistema nervioso dos animais, persisten nos organismos vivos e algúns deles teñen efectos carcinoxénicos ou xenotóxicos e causan atraso no crecemento.

Método para avaliar a manipulación manual de cargas: multitarea e con carga manipulada entre varias persoas

09-06-2014 - Ergonomía

O método orixinal está publicado polo HSE (en inglés). Este método de avaliación ten a vantaxe sobre a ecuación NIOSH que permite avaliar as manipulacións de carga realizadas por máis dun traballador.

Estudo técnico de xurisprudencia en materia de prevención de riscos laborais. Cuestións controvertidas nas obras de construcción

15-05-2014 - IRSS

O estudo, que foi promovido polo Instituto Rexional de Seguridade e Saúde no Traballo (IRSST) pretende aproximar os dous aspectos fundamentais da prevención de riscos laborais, o técnico e o xurídico. Para iso, efectuouse unha lectura técnica dos diversos procedementos e mecanismos de esixencia de responsabilidades legais, centrándose con carácter específico no sector da construción.

Prevención en clave internacional

30-04-2014 - Actuación preventiva

O documento "Prevención en clave internacional. 2012" publicado pola Federación Asturiana de Empresarios (FADE) recolle as obrigas empresariais no ámbito da prevención de riscos en México, Chile, Brasil, Polonia, Rumanía e Marrocos, co fin de facilitar ás empresas un maior grao de coñecemento do mercado laboral exterior e, en concreto, da normativa en prevención de riscos laborais e das súas obrigas neste ámbito. FACE publicou recentemente unha segunda guía "Prevención en clave internacional. 2013", incluíndo esta vez os seguintes países: Perú, Colombia, Panamá, Arxelia, Sudáfrica, Reino Unido, Francia, Brasil, México e Chile.

Prevención de riscos no emprego de nanomateriais

09-04-2014 - HIXIENE

O emprego de nanomateriais nos lugares de traballo é cada vez máis frecuente. Os efectos que para a saúde e o medio ambiente ten o seu uso nos lugares de traballo son pouco coñecidos e en moitos casos non hai estudos sobre este particular. Nesta nova relacionanse varias iniciativas sobre nanomateriais.

Guía de introdución aos riscos psicosociais organizativos

09-04-2014 - OSALAN

A guía está destinada a todos aqueles profesionais que se dedican no día a día a implantar a cultura da prevención. Un dos obxectivos é cubrir o baleiro de textos que existe na área da prevención dos riscos psicosociais, dende a convicción de que a mellora da preparación dos técnicos que interveñen na prevención dos riscos psicosociais redunda sempre nun incremento da súa protección e a daqueles traballadores que están expostos a sufrir algún tipo de risco psicosocial.

EPA e os disruptores endócrinos

08-04-2014 - AXENCIA DO MEDIO, EUA

Na década de 1990, algúns científicos propuxeron que certas substancias químicas poderían estar a alterar os sistemas endócrinos dos seres humanos e a vida silvestre. Demostrouse que distintos produtos químicos perturban o sistema endócrino dos animais en estudos de laboratorio, e existen tamén evidencias convincentes que mostran que os sistemas endócrinos de certos peixes e a vida silvestre víronse afectados polos contaminantes químicos, dando lugar a problemas de desenvolvemento e de reprodución.

Guía de recomendacións para a vixilancia específica da saúde de traballadores expostos a factores de risco psicosocial

08-04-2014 - PSICOSOCIAL

A Asociación Española de Especialistas en Medicina do Traballo (AEEMT) publicou na súa páxina web a Guía de Recomendacións para a vixilancia específica da saúde dos traballadores expostos a factores de risco psicosocial.

Selección e uso das substancias químicas nas PEME: sostenibilidade

02-04-2014 - HIXIENE

No ano 2011 a axencia alemá do medio ambiente publicou unha guía para pequenas e medianas empresas sobre uso sostible de substancias químicas, en febreiro de 2014 unha nova publicación vén a complementar a anterior expoñendo dous casos reais de aplicación da guía en senllas empresas, destacando as dificultades encontradas e as solucións a estas.

A seguridade e a saúde como materia de ensino na educacion infantil. Guía para o profesorado.

28-03-2014 - INSHT

O texto achega indicacións claras para a formación, especialmente na vertente "transversal", dos alumnos na súa primeira asistencia á escola, momentos nos que as actitudes se forman de xeito permanente. Foi elaborado por unha serie de mestres e mestras que teñen práctica na formación a moi curtas idades partindo da técnica máis elemental para lograr unha aprendizaxe eficaz: o xogo.

Videos das Xornadas Técnicas do INSHT

17-03-2014 - INSHT

O INSHT presenta unha nova sección dentro do apartado de documentación Material didáctico. Nesta sección recolleranse os vídeos das xornadas técnicas que inclúe a oferta formativa anual do INSHT no Centro Nacional de Novas Tecnoloxías.

Códigos electrónicos: Prevención de Riscos Laborais

03-03-2014 - BOE

Trátase de compilacións das principais normas vixentes do ordenamento xurídico, permanentemente actualizadas, presentadas por ramas do Dereito.

Avaliación do risco por exposición a nanopartículas mediante o uso de metodoloxías simplificadas. Método Stoffenmanager nano 1.0.

28-02-2014 - HIXIENE

Neste documento explícase o método proposto por TNO, chamado Stoffenmanager Nano, unha ferramenta desenvolvida para axudar ao empresario e os traballadores a priorizar as distintas situacións que supoñen unha exposición a nanobxectos manufacturados, deseñada para ser utilizada polas pequenas e medianas empresas, doada de utilizar, manexando conceptos comprensibles e utilizando parámetros de doada obtención.

Nova páxina web de OSHA sobre hospitais

27-02-2014 - SAÚDE LABORAL

Nos Estados Unidos, os hospitais teñen un índice de incidencia de accidentes de traballo maiores que o da construción, o cal explica que OSHA crease unha páxina web específica sobre a seguridade nos hospitais.

Base de datos para la gestión de los riesgos biológicos, por actividades y ocupaciones

26-02-2014 - HIXIENE

Esta base de datos ofrece información sobre a posible presenza de axentes biolóxicos en diferentes sectores de actividade laboral, así como sobre a natureza e características dos axentes biolóxicos e as enfermidades que causan.

Límites de Exposición Profesional 2014

24-02-2014 - INSHT

Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo para o ano 2014. A constitución polo INSHT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte, a medio prazo, á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional nacionais.

O impacto da enerxía eólica no rural

21-02-2014 - MEDIO AMBIENTE

"Enerxía Eólica en Galicia: o seu impacto no medio rural" é o título dun libro presentado pola Universidade de Vigo que aborda os aspectos económicos, xurídicos, medioambientais dos muíños de vento.

Biogaval, Manual práctico para a avaliación do risco biolóxico en actividades laborais diversas

13-02-2014 - INVASSAT

O propósito do presente método é proporcionar ao técnico de prevención un instrumento útil e práctico para valorar o risco biolóxico, así como para orientalo na priorización das medidas preventivas e de control.

Material de formación sobre avaliación e xestión de riscos no lugar de traballo para pequenas e medianas empresas

23-01-2014 - OIT

As lesións e enfermidades relacionadas co traballo poden arruinar vidas e afectar as empresas cando se reduce o rendemento, dánase a maquinaria, aumentan os custos en seguros, etc. Isto é algo que as pequenas empresas, especialmente vulnerables ao impacto dos accidentes laborais e as enfermidades relacionadas co traballo, non poden permitirse nin moral nin economicamente. O presente material de formación sobre avaliación e xestión de riscos no lugar de traballo pretende fundamentalmente capacitar a propietarios e xestores de pequenas e medianas empresas (PEMEs) para adoptar medidas destinadas a mellorar as condicións de seguridade e saúde nos seus lugares de traballo.

Aplicación do R.D. 1627/97 a obras sen proxecto

21-01-2014 - Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo

Na reunión celebrada o día 23 de xuño de 2010 polo Grupo de Traballo de Construción da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo acordouse elaborar un estudo sobre a aplicación do Real Decreto 1627/1997 en obras que presentan certas singularidades, como son as que carecen de proxecto, as de emerxencia e as de explotación de infraestruturas.

Novas guías de orientación de ECHA sobre Fichas de datos de seguridade, usuarios intermedios e CLP

09-01-2014 - ECHA

A Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas, ECHA, publicou varias actualizacións dos Documentos de orientación sobre Fichas de Datos de Seguridade, obrigas dos Usuarios Intermedios e criterios de aplicación do Regulamento CLP

Enerxía eólica: saúdable para o medio ambiente, pero ata qué punto saúdable para os traballadores?

13-12-2013 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

O vento é fundamental para o tránsito da UE cara a unhas fontes de enerxía renovables. O sector da enerxía eólica está en rápida expansión, pero leva aparellados moitos riscos para a seguridade e a saúde, porque moitos apectos das turbinas eólicas mar dentro son únicos, da mesma forma que a contorna laboral no que se atopan. O informe de EU-OSHA examina os riscos para os traballadores do sector da enerxía eólica ao longo das diversas fases do ciclo de vida das turbinas eólicas en terra e mar dentro e examina os riscos aos que fai fronte o sector a medida que avanza cara á prestación dunha contorna de traballo máis seguro.

Nanomateriais e saúde laboral

09-12-2013 - HIXIENE

Este pequeno libro (44 páxinas) elaborado polo Instituto Sindical Europeo (ETUI) parte do feito de que os nanomateriais están a chegar ao mercado nunha gama cada vez maior de aplicacións a un ritmo vertixinoso, e considera que o seu impacto na sociedade apenas se discutiu e que o marco regulador europeo é inadecuado para estes materiais.

Algunhas orientacións para avaliar os factores de risco psicosocial

12-11-2013 - INSHT

Os factores de risco psicosocial comprenden un amplo espectro de factores. Isto non significa que todos eles estean sempre presentes en todos os postos de traballo. Por exemplo, un posto de traballo illado non se verá afectado por factores de risco provenientes da interacción con outros traballadores ou con clientes, pacientes, pasaxeiros, etc. Con todo, posuirá outros factores de risco asociados á execución do traballo en soidade e a falta de comunicación.

Protección respiratoria contra aerosois

29-10-2013 - Hixiene

Os riscos para a saúde asociados á exposición a bioaerosoles no traballo son relativamente ben coñecidos; con todo, a importancia de protexer adecuadamente aos traballadores, tal como é habitual fronte aos axentes químicos e físicos é frecuentemente subestimada. Por outra banda, a avaliación do risco de exposición aos bioaerosoles e, no seu caso, a selección da protección respiratoria contra aerosois biolóxicos pode ser unha tarefa complexa debido á falta de límites de exposición e de datos toxicolóxicos, así como das limitacións das técnicas de mostraxe actuais e da gran diversidade existente de bioaerosoles. Nestas circunstancias, unha metodoloxía cualitativa de avaliación e xestión do risco proporciona unha alternativa aos métodos cuantitativos habitualmente utilizados en hixiene industrial.

Liderar a seguridade

24-10-2013 - Xestión preventiva

A Fundación para unha Cultura da Seguridade Industrial (Fondation pour une Culture da Sécurité Industrielle, FONCSI) é unha fundación de investigación con sede en Toulouse (Francia), declarada de interese público mediante un decreto do 28 de abril de 2005. Entre as actividades da FONCSI atópase a publicación dos resultados das súas investigacións unha das cales, o liderado en prevención, é un dos eixos da actual campaña Lugares de traballo saudables "Traballando xuntos para a prevención de riscos" da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo.

Estudio sobre riscos laborais emerxentes no sector da construción

01-10-2013 - INSHT

Este documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, identifica e analiza os riscos laborais emerxentes no sector da construción mediante a análise dos cambios demográficos, económicos, tecnolóxicos, científicos, normativos e naturais que se están a producir na actualidade.

Análise do traballo segundo a idade

18-09-2013 - INSHT

Os cambios inducidos pola crise económica sobre o mundo do traballo xeran novos retos para unha correcta xestión da seguridade e saúde no traballo. En particular, faise máis necesario que nunca ter en conta especialmente aos colectivos máis débiles, entre os que se encontran os traballadores máis novos e os maiores, á hora de avaliar, planificar e intervir sobre as condicións de traballo.

Listado de substancias suxeitas a restriccións segundo o anexo XVII do REACH

29-08-2013 - European Chemicals Agency (ECHA)

Na páxina a web da ECHA publicouse unha lista das sustancias que están suxeitas a algunha restrición no anexo XVII de REACH, co fin de facilitar a súa procura. Nesta lista facilítase o nome da sustancia restrinxida e unha ligazón á sección do anexo XVII en que se atopa a restrición. Ademais, inclúense os números EC e CAS; unha ligazón a calquera modificación posterior á última versión consolidada de REACH, cando exista, e unha ligazón ás preguntas e respostas publicadas na web de ECHA relacionadas con certas restricións.

Directrices básicas para o desenvolvemento da prevención dos riscos laborais na empresa

28-08-2013 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) ten a disposición dos usuarios unha Sección Normativa (situada dentro do seu portal, www.insht.es) que permite identificar e acceder rapidamente ás disposicións normativas aplicables a case calquera situación que poida exporse no ámbito preventivo, así como a outra información complementaria de interese.

Métodos de toma de mostra e análise

16-07-2013 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo vén de ampliar a colección "Métodos de mostra e análise"

Colección Fichas de divulgación normativa

16-07-2013 - INSHT

O INSHT vén de ampliar a Colección “Fichas de divulación normativa coa publicación relativa a Buques de pesca.

Colección "Criterios e recomendacións"

03-06-2013 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo ven de incorporar un novo documento da colección "Criterios e recomendacións" relacionado coa metroloxía de axentes químicos que ten por título: CR-08/2013: Control de calidade interno na análise (reconto) de fibras de amianto

Estudo sobre os manuais de instrucións das máquinas

11-04-2013 - INSHT

O INSHT participou, por medio do Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo, na elaboración do Estudo sobre os manuais de instrucións das máquinas en relación aos requisitos de ruído esixidos na Directiva de Máquinas (89/392/CEE e 2006/42/CEE).

Cambio nas seccións Normativa, Formación e novo Portal UE-Internacional

10-04-2013 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) desenvolveu un novo deseño para mellorar e actualizar varios apartados do seu Portal web.

Traballo sen riscos

21-02-2013 - INSHT

O INSHT ven de publicar a colección de folletos "Traballo sen riscos" na que se recolle información sobre os riscos aos que están expostos traballadores e traballadoras que realizan as súas actividades en diversos sectores.

Campos electromagnéticos producidos por redes inalámbricas de proximidad (Bluetooth, DECT, wifi)

01-02-2013 - Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Cada vez é maior a utilización de redes inalámbricas e, por iso, o INRS francés publicou un documento (ED 4207) onde presenta e describe as principais tecnoloxías utilizadas nas redes inalámbricas de proximidade (Bluetooth, DECT, WiFi, etc.), dá os valores dos niveis de campos electromagnéticos tipicamente atopados nas proximidades dos emisores e os valores de referencia máis utilizados.

Perigo: produtos químicos!

26-11-2012 - EU-OSHA

A EU-OSHA presentou un novo kit que expón os cambios que sufriu a etiquetaxe dos produtos químicos, para axudar aos empresarios e aos seus traballadores a manipular substancias perigosas con coidado e a protexerse mentres traballan.

«O inverno de Pablo» de Rapaz Pereira, obtén o Galardón Cinematográfico Lugares de Traballo Saudables 2012.

21-11-2012 - EU-OSHA

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) presentou a cuarta edición do premio cinematográfico no 55º Festival Internacional de Leipzig de Cine Documental e de Animación (DOK Leipzig).

Fichas guía de control sobre sílice

20-11-2012 - HSE-UK

Na web de La Organización Internacional del Trabajo (OIT) poden encontrarse as guías de control sobre a sílice, traducións das follas informativas publicadas pola Health and Safety Executive (HSE) en Gran Bretaña. As traducións foron realizadas nos Estados Unidos polo Instituto Nacional para a Seguridade e Saúde Ocupacional (NIOSH) e, segundo a información da páxina web da OIT, están actualizadas a marzo de 2009.

Conclusións de expertos para un mantemento seguro e preventivo

09-11-2012 - SEGURIDADE

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) coordina dende o ano 2000, con carácter anual ou bienal, unha serie de campañas europeas, nas que participan máis de 30 países, que se converteron nunha das maiores actividades de sensibilización a nivel europeo.

Manual do recurso preventivo

03-10-2012 - OSALAN

A reforma da Lei 31/1995, do 8 de novembro, levada a cabo na Lei 54/2003, de 12 de decembro, crea a figura dos «Recursos Preventivos» e incorpora un novo concepto en materia de organización da prevención de riscos laborais, instaurando a súa presenza en determinados supostos e situacións de especial risco e perigosidade, como medida reservada a aqueles casos nos que a experiencia acumulada evidencia a concentración de maior sinestralidade.

O ISSGA lanza unha guía para a prevención dos riscos de explosión co obxectivo de reducir estes sinistros laborais

18-09-2012 - ISSGA

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) vén de editar un manual para a prevención de riscos de explosións nas empresas. O documento pretende ser unha ferramenta de axuda para os profesionais da prevención que se atopan coa necesidade de elaborar un documento de protección fronte a estes riscos.

SUBSPORT, portal europeo para a susbtitución de sustancias tóxicas

31-05-2012 - Hixiene

O obxectivo do proxecto SUBSPORT é desenvolver un portal de internet, que constitúa un recurso tecnolóxico avanzado, sobre alternativas máis seguras para o uso de sustancias químicas perigosas. Ademais dunha fonte de información sobre as sustancias e tecnoloxías alternativas, tamén proporciona ferramentas e orientación para a avaliación de alternativas e a xestión da substitución.

Guía de actuación ante a exposición ocupaciónal a axentes biolóxicos de transmisión sanguínea.

30-05-2012 - ANMTAS

Esta guía é froito da iniciativa conxunta e do convenio de colaboración asinado en 2009 entre a Asociación Nacional de Medicina del Trabajo no Ámbito Sanitario (ANMTAS ) e o Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a través da Escola Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT), ao obxecto de promover actividades de divulgación científica sobre boas prácticas no exercicio da medicina do traballo dentro do Sistema Nacional de Saúde.

Catálogo de publicacións 2012. Versión "on line"

15-05-2012 - INSHT

O INHST presenta a versión "online" do Catálogo de Publicacións do INSHT 2012 que recolle, principalmente, as últimas publicacións incorporadas ao Fondo Editorial do INSHT. Como mellora en relación coas edicións anteriores permiten enlazar, só con "clicar" nos títulos das diferentes publicacións (libros, fichas, carteis, etc.), coa ficha da publicación que recolle un pequeno resumo do contido e posibilita a descarga e/ou compra "en liña" do documento, segundo o caso.

INFOCARQUIM - Información sobre carcinóxenos químicos

08-05-2012 - INSHT

O INSHT ven de publicar, no apartado Ferramentas para a PRL e no catálogo de publicacións da páxina do INSHT, a nova versión da base de datos INFOCARQUIM (Información sobre carcinóxenos químicos), incluíndo agora os reprotóxicos de categorías 1A e 1B e as listaxes completas de cancerígenos, mutágenos e reprotóxicos (CMR) 1A e 1B.

Estudio da incidencia das reestructuracións de empresas na saúde dos traballadores/as

25-04-2012 - INSHT

O INSHT publicou un traballo no que se estudia cómo se enfrentan as empresas aos procesos de reestructuración e qué criterios diferencian ás que obteñen mejores resultados na evitación o disminución dos danos ocasionados que inevitablemente se xeran nestas situacións.

Directrices para a decisión clínica en enfermidades profesionais.

03-04-2012 - INSHT

Ferramenta de axuda aos profesionais sanitarios para identificar e, no seu caso, notificar á autoridade competente aquelas enfermidades relacionadas co traballo e que puidesen ser consideradas como enfermidade profesional segundo contempla o RD 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e establécense criterios para a súa notificación e rexistro.

Presentase un método de prevención baseado na ergonomía participativa

26-03-2012 - Ergonomía

O Instituto Valenciano de Seguridade e Saúde no Traballo (INVASSAT) presentou o Método ERGOPAR, para a prevención, detección e redución dos trastornos musculoesqueléticos coa filosofía da ergonomía participativa. Un dos obxectivos é que sexan os propios traballadores os que contribúan a reducir este tipo de lesións, responsables do 46% das baixas laborais.

Repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde na utilización de maquinaria

16-03-2012 - OIT

Este repertorio de recomendacións prácticas pretende proporcionar orientación sobre seguridade e saúde na utilización da maquinaria no lugar de traballo. Entre o 29 de novembro e o 7 de decembro de 2011, celebrouse en Xenebra unha reunión de expertos que tratou sobre seguridade na utilización da maquinaria; de ahí xurdiu un repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde na utilización da maquinaria.

Creado un protocolo para combater o acoso sexual e sexista no traballo

26-01-2012 - EMAKUNDE

O Instituto Vasco da Muller (Emakunde) puxo a disposición das empresas un protocolo para combater o acoso sexual e sexista no traballo, ante a demanda, por parte das empresas, de asesoramento e pautas a seguir nestes supostos.

Risco químico: Sistemática para a avaliación hixiénica

29-11-2011 - INSHT

Manual elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, no que se presenta un procedemento de avaliación do risco químico centrado nos riscos derivados da exposición.

Hepatopías tóxicas laborais

15-11-2011 - INSHT

No ámbito laboral, existe unha gran cantidade de axentes químicos capaces de provocar dano hepático. Neste documento técnico exponse cales son as sustancias máis comunmente implicadas, que tipo de lesións son as máis habituais, que mecanismos fisiopatológicos están involucrados na súa orixe, cales son as medidas de vixilancia da saúde a aplicar sobre os traballadores e que factores son os máis importantes a ter en conta á hora de coñecer os riscos, vixiar a saúde dos traballadores posiblemente expostos e determinar a aptitude dun traballador que está nun posto de traballo no que exista risco de exposición a sustancias químicas capaces de producir dano sobre o fígado.

Procedementos para a solución dos conflitos de violencia laboral

10-11-2011 - Psicosocial

No ámbito laboral as situacións de violencia, aínda que sexan de baixa intensidade, rematan xerando contornas nocivas que repercuten, non só sobre os actores directamente implicados, senón tamén sobre a empresa no seu conxunto e, en certa medida, sobre a sociedade.

EU-OSHA pon en marcha un proxecto modelo para facilitar a avaliación de riscos nas pequenas empresas de Europa

21-09-2011 - Avaliación de riscos

O proxecto para o desenvolvemento dunha ferramenta interactiva de avaliación de riscos en liña (OIRA), inaugurado oficialmente no XIX Congreso Mundial sobre Seguridade e Saúde no Traballo celebrado en Istambul, constitúe a primeira iniciativa comunitaria orientada a facilitar o avaliación de riscos no lugar de traballo. Desenvolvida pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA), esta innovadora ferramenta axudará a 20 millóns de microempresas e pequenas empresas europeas a mellorar a seguridade e saúde dos seus traballadores analizando os riscos a través dunha aplicación web gratuíta doada de utilizar.

Notas explicativas de axuda o diagnóstico das enfermidades profesionais. Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene do traballo.

11-08-2010 - Instituto Nacional de Medicina e Seguridade no traballo.

Acción preventiva avaliación de riscos recubrimento de solos.

10-08-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Acción preventiva avaliación de riscos escaiolista.

10-08-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Acción preventiva avaliación de riscos plantas de asfalto.

14-07-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS