Financiado por:
/ Portada / Coronavirus

Lexislación relacionada

19-10-2020 - Coronavirus

Documentos de interese

16-10-2020 - Coronavirus

Recursos na rede

09-10-2020 - CORONAVIRUS

Actualización diaria datos COVID-19: estatal, autonómica, europea e internacional

19-10-2020 - Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias. MINISTERIO DE SANIDADE

DIRECTRICES E RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS POR SECTOR E/OU ACTIVIDADE

16-10-2020 - Coronavirus

ACTUALIZACIÓN 13/5/20 Infografía GTCSL: Como actuar fronte ao coronavirus no teu traballo

13-05-2020 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

Infografía interactiva sintética, para orientar a actuación dos traballadores/as e os/as seus representantes en materia de prevención fronte o risco de infección por coronavirus nos seus centros de traballo. Inclúe a través de ligazóns documentos preventivos aclaratorios e modelos de denuncia ante os organismos pertinentes

A OIT lanza unha lista de verificación para protexer a saúde e seguridade en minas durante a COVID-19

16-10-2020 - OIT

A presente lista é unha ferramenta para promover a aplicación e a mellora constante de medidas prácticas para previr e mitigar a propagación da Covid-19 na minería.

Recomendacións preventivas ante o coronavirus no canto coral

15-10-2020 - ISSGA

Estas recomendacións fanse dun xeito xenérico entendendo que en todos os coros amateur a responsabilidade sobre o autocoidado recae na persoa que canta. Nas entidades profesionais ou con fin profesional, será a propia entidade a que deberá crear as condicións necesarias de Protección, Prevención e Seguridade aos seus empregados/as seguindo as indicacións das autoridades sanitarias e contando co asesoramento do seu Servizo de Prevención.

ORDE do 14 outubro de 2020 pola que se establece unha medida de prevención específica como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

14-10-2020 - DOG

Actualización do Plan específico para a prevención de riscos ante a exposición laboral ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) -Versión 9-

09-10-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE

Este Plan específico ten por obxecto dar unha resposta adecuada e unificada no ámbito da prevención de riscos laborais derivados da exposición ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) para a protección do persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde , unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. Actualización 7/10/2020

08-10-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Modificación: Adecuación aos cambios na Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19 25.09.2020, fundamentalmente no referido á duración da corentena e ás probas disgnósticas de infección activa por SARS-CoV-2.

Medidas de prevención fronte ao COVID-19 en centros educativos universitarios e non universitarios de Galiza

06-10-2020 - SAÚDE LABORAL

Nesta nova recóllense guías, protocolos e medidas de prevención fronte á COVID-19 dirixidas a centros de ensino non universitaro de Galiza e aos centros das Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo

Actualización das Directrices de saúde laboral ante o coronavirus nas oficinas de emprego

30-09-2020 - ISSGA

Este documento contén as medidas preventivas xerais aplicables ás oficinas de emprego baseadas nas indicacións das autoridades sanitarias a día de hoxe. As solucións a implantar en cada oficina deberán analizarse individualmente para adaptalas á súa casuística e revisarse en función das medidas que vaian actualizando as autoridades sanitarias.

Guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Actualización de 24 de setembro de 2020

28-09-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O obxectivo do presente documento é servir de guía de actuación para o manexo de casos, contactos e brotes de COVID-19 nun centro educativo que permita o establecemento de medidas de contención adecuadas.

A pandemia da COVID-19: leccións aprendidas para a seguridade e saúde do futuro

25-09-2020 - INSST

O INSST pon a disposición este artigo no que fai un repaso do coñecemento científico actual extraendo nunha primeira parte, os aspectos clínicos e epidemiolóxicos máis relevantes da enfermidade do informe “Enfermidade por coronavirus, COVID-19”, elaborado polo Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias do Ministerio de Sanidade, para, nunha segunda parte, propoñer recomendacións preventivas en beneficio dos traballadores/as en risco e da sociedade no seu conxunto.

Directrices de boas prácticas en centros loxísticos e almacéns

25-09-2020 - INSST

Neste documento recóllese unha selección non exhaustiva de recomendacións e medidas de contención adecuadas para garantir a protección da saúde dos traballadores/as fronte á exposición ao coronavirus SARS-CoV-2 nos centros loxísticos e almacéns.

Sexta edición –O Observatorio da OIT: O COVID-19 e o mundo do traballo

24-09-2020 - OIT

Segundo se desprende dos resultados da análise que figura no "Observatorio da OIT: A COVID-19 e o mundo do traballo. Sexta edición", a perda de horas de traballo a escala mundial no primeiros nove meses de 2020 foi "substancialmente maior" que a prevista na edición anterior do devandito Observatorio.

Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2020-2021. Versión de 16/09/2020

23-09-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE, CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Real Decreto-lei 28/2020, de 22 de setembro, de traballo a distancia.

23-09-2020 - BOE

O artigo 5 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, establece o carácter preferente do traballo a distancia fronte a outras medidas en relación co emprego, debendo a empresa adoptar as medidas oportunas se iso é técnica e razoablemente posible e se o esforzo de adaptación necesario resulta proporcionado.

Equipos de protección individual fronte COVID-19: máscaras non conformes

22-09-2020 - INVASSAT-Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball-

O INVASSAT pon a disposición “Equipos de protección individual fronte COVID-19: máscaras non conformes”, dentro da súa serie de alertas públicas. O documento ten por obxecto proporcionar información sobre aquelas máscaras respecto das que se publicaron alertas polos organismos competentes relativas á súa non adecuación respecto a requisitos esenciais de saúde e seguridade.

Actualización do Listado de virucidas autorizados para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1)

21-09-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Xestión da COVID-19 en HOTEIS e outras entidades do sector do aloxamento

18-09-2020 - OIT

A información contida nestas orientacións está dirixida a hoteis e outros establecementos de aloxamento de todos os tamaños, incluídos os cámpings, que estean en funcionamento durante a pandemia actual.

Recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto de nova normalidade por COVID-19

17-09-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Prevención e mitigación de COVID-19 no traballo para PEMES. Lista e manual de comprobación.

16-09-2020 - OIT

Este documento ten como obxectivo proporcionar coñecementos básicos sobre a prevención de COVID-19 no lugar de traballo, provocado polo virus SARS- CoV-2. Proporciona ás pequenas e medianas empresas (PEMESs) unha Lista de Comprobación para avaliar os riscos de COVID-19 e información para implementar medidas para protexer a seguridade e a saúde dos seus traballadores/as.

Documento sobre o USO DA MÁSCARA publicado pola Consellería de Sanidade

15-09-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE

Segundo a normativa vixente, é obrigatorio o uso da máscara nos espazos pechados que se encontren abertos ao público, aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. A recomendación sanitaria en base á normativa vixente é que existan dous espazos debidamente delimitados que separen perfectamente aos traballadores/as con atención ao público daqueles traballadores/as que non a teñen. Non obstante o servizo de Prevención de riscos debería facer unha avaliación dos postos de traballo, co obxecto de previr a contaxios.

Directrices de boas prácticas nas ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN. Actualización do 14 de setembro de 2020

15-09-2020 - INSST

O sector da restauración comprende a aquelas empresas dedicadas á elaboración de comidas e/ou bebidas que son preparadas para o seu consumo ou venda en: bares e cafeterías, restaurantes, hoteis (hostalería), comedores colectivos, servizos de cátering ou comida rápida.

Plan específico para a prevención de riscos ante a exposición laboral ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) Versión 8, 9 de setembro de 2020

14-09-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE

Este Plan específico ten por obxecto dar unha resposta adecuada e unificada no ámbito da prevención de riscos laborais derivados da exposición ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) para a protección do persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde , unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

A promoción de medidas de saúde pública en resposta á COVID-19 en BUQUES DE CARGA E PESQUEIROS

11-09-2020 - OMS

Os mariños traballan en contornas que conlevan contactos estreitos, o que pode favorecer a transmisión de a COVID-19. En ocasións, emprenden grandes travesías, nas que pasan longos períodos sen facer escala en ningún porto. Todo brote que se produza a bordo constitúe un risco para a seguridade e o benestar da tripulación e pode afectar a súa capacidade de navegar e tripular o buque en condicións de seguridade.

Recomendacións preventivas ante o coronavirus nas xuntas das comunidades de propietarios

11-09-2020 - ISSGA

O obxectivo deste documento é dar pautas e recomendacións preventivas para minimizar o risco de contaxio e propagación do virus, co fin de garantir a protección da saúde das persoas traballadoras e usuarias durante o desenvolvemento das xuntas das comunidades de propietarios segundo as indicacións das autoridades sanitarias. Debe ser a base para elaborar un protocolo que recolla as medidas específicas que se deban adoptar en función das características de cada comunidade de propietarios.

Protocolo de medidas preventivas ante a COVID-19 nos servizos de transporte público regular de uso xeral de viaxeiros con reserva de prazas a favor de estudantes para o curso 2020-2021

10-09-2020 - ISSGA

O obxectivo deste protocolo é facer do transporte regular con reserva de praza a favor de escolares un espazo saudable e seguro mediante o establecemento de medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben adoptarse dende o inicio do curso escolar 2020/21, tanto como polos traballadores/as como polos usuarios/as do servizo, co obxectivo de protexer e previr o máximo posible a rega de contaxio por COVID-19.

Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19

09-09-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

A detección precoz de todos os casos compatibles con COVID-19 é un os puntos crave para controlar a transmisión. Os obxectivos desta estratexia son esa detección precoz dos casos con infección activa por SARS- CoV-2, o establecemento precoz das medidas de control necesarias para evitar novas infeccións e a dispoñibilidade da información necesaria para a vixilancia epidemiolóxica, cun nivel de desagregación e detalle adecuado.

Actualización da Guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos

08-09-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O obxectivo do presente documento é servir de guía de actuación para o manexo de casos, contactos e brotes de COVID-19 nun centro educativo que permita o establecemento de medidas de contención adecuadas.

Quinta edición –O Observatorio da OIT: O COVID-19 e o mundo do traballo

07-09-2020 - OIT

A cantidade de horas de traballo perdidas en todo o mundo durante o primeiro semestre de 2020 foi significativamente máis alta do que se estimou, mentres que a recuperación sumamente incerta na segunda metade do ano non será suficiente para regresar aos niveis anteriores á pandemia, aínda no mellor dos escenarios, e córrese o risco de ver unha perda constante de empregos a gran escala, advirte a Organización Internacional do Traballo (OIT).

Que son os interferóns e por que se descubriron como posible arma contra a Covid-19

04-09-2020 - SAÚDE

Mentres distintos equipos de inmunólogos déixanse a pel nos múltiples proxectos de vacinas contra o COVID-19, activos en todo o mundo nestes momentos, moitos outros médicos tentan dar con tratamentos que poidan mitigar os efectos deste mal naqueles que xa se infectaron.

Guía para a prevención e control da COVID-19 en INDUSTRIAS DA CARNE

03-09-2020 - INSST

No presente documento recóllense algunhas recomendaciónss que inclúen medidas que poderían adoptarse nas industrias cárnicas para previr o contaxio por SARS-CoV-2

Guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos

31-08-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O obxectivo do presente documento é servir de guía de actuación para o manexo de casos, contactos e brotes de COVID-19 nun centro educativo que permita o establecemento de medidas de contención adecuadas.

Modificación de determinadas medidas necesarias para evitar a xeración de riscos de propagación da COVID-19, así como a propia exposición a estes riscos

31-08-2020 - XUNTA DE GALICIA

Sanidade publica no DOG a orde que regula o funcionamiento da aplicación 'Passcovid'

31-08-2020 - DOG

Segundo o publicado na propia Orde do 21 de agosto que promove a Xunta de Galicia, resulta razoable que na xestión da crise sanitaria e no proceso gradual de volta á normalidade cumpre aproveitar o papel que poden desenvolver a tecnoloxía, os datos e o uso estendido dos dispositivos móbiles na poboación para a prevención, detección e seguimento de posibles brotes de contaxio. Neste senso, a tecnoloxía pode e debe considerarse como un instrumento complementario respecto dos protocolos establecidos para a rastrexabilidade de contactos.

Prevención e control da infección polo virus SARS-CoV-2 nas explotacións agrícolas con traballadores/as TEMPOREIROS

31-08-2020 - XUNTA DE GALICIA

O obxectivo deste documento é servir de guía para o establecemento das medidas necesarias para a prevención e control da infección polo SARS-CoV-2 nas empresas que realizan campañas agrícolas con traballadores/as temporeiros na Galiza. Descríbense tamén as liñas de actuación no tocante á vixilancia, prevención e control da infección polo SARS-CoV-2 nestas explotacións.

Actualización Listado de virucidas autorizados para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e hixiene humana (PT1) COVID-19

31-08-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Guía para a prevención e control da COVID-19 nas explotacións agrícolas que vaian a contratar a temporeros

31-08-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Neste documento recóllese unha selección non exhaustiva de recomendacións e medidas de contención adecuadas para garantir a protección da saúde das persoas traballadoras fronte á exposición ao coronavirus SARS‐ CoV‐2 nas explotacións agrícolas que vaian contratar a temporeros e nos aloxamentos que se lles proporcionen.

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación de edificios e locais para a prevención da propagación do SARS-CoV-2. Actualización 30 de xullo de 2020

31-07-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE-MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

O obxectivo deste documento, que estará suxeito ás actualizacións oportunas, é facilitar recomendacións técnicas aos profesionais do sector da climatización, de modo que o funcionamento destas instalacións axude na prevención da propagación e contaxios do SARS-CoV-2 en edificios e locais de todo uso, salvo as áreas especiais das contornas hospitalarias.

Directrices de boas prácticas no sector de ESTACIÓNS DE SERVIZO. Actualización 29 de xullo de 2020

30-07-2020 - INSST

O INSST pon a disposición a actualización das Directrices de boas prácticas no sector de ESTACIÓNS DE SERVIZO. As estacións de servizo son establecementos comerciais necesarios para a prestación da subministración de combustibles e carburantes. Polas súas especiais características, quedan excluídas destas Directrices, os servizos de restauración dispoñibles nalgúns establecementos

Criterio de aplicación do uso obrigado de máscaras para centros de traballo

29-07-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE-ISSGA

Criterio de aplicación para centros de traballo proporcionado pola Consellería de Sanidade trala consulta do ISSGA relativa ao uso de máscara nos centros de traballo trala publicación da Resolución do 17 de xullo de 2020.

Protocolo de limpeza e desinfección para o transporte público de viaxeiros por estrada

27-07-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O presente Protocolo ten por obxecto servir de guía de referencia sobre as medidas a contemplar polas empresas prestatarias dos servizos de transporte público de viaxeiros por estrada en relación coa limpeza e desinfección do material móbil e das instalacións asociadas, con motivo da alerta sanitaria xerada polo coronavirus SARS‐CoV‐2.

O INSST actualiza as Directrices de boas prácticas nas ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN

27-07-2020 - INSST

O sector da restauración comprende a aquelas empresas dedicadas á elaboración de co-midas e/ou bebidas que son preparadas para o seu consumo ou venda en: bares e cafeterías, restau- rantes, hoteis (hostalería), comedores colectivos, servizos de cátering ou comida rápida.

Actualizadas as recomendacións de prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO

27-07-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición a actualización do documento, a guía e o cartel de Prevención e Saúde Laboral ante o coronavirus no comercio. Tamén podes acceder ao documento con preguntas frecuentes sobre prevención neste sector.

Guía de RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS DE SAÚDE LABORAL ante o coronavirus. Actualización do 23 de xullo de 2020

24-07-2020 - XUNTA DE GALICIA

Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2020-2021

23-07-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector da construción. Actualización

23-07-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición o folleto e o cartel de Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DA CONSTRUCIÓN actualizados a data de 21 de xullo de 2020

Prevención de lesións relacionadas cos equipos de protección individual -EPI-

22-07-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE

Os equipos de protección individual necesarios para garantir a seguridade biolóxica dos traballadores/as, poden converterse nun instrumento capaz de producir lesións cutáneas. As lesións máis frecuentes prodúcense en fronte, nariz, fazulas e queixo. Está demostrado que os apósitos hidrocoloides poden utilizarse como elemento de protección para a pel e previr este tipo de lesións.

Aprobado o "Plan de resposta temperá nun escenario de control da pandemia por COVID-19"

20-07-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O "Plan de resposta temperá nun escenario de control da pandemia por COVID-19" foi aprobado polo Consello Interterritorial SNS, do que forman parte o Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas. O devandito documento recolle as achegas das CCAA e outros ministerios. O obxectivo xeral deste Plan é dobre: reducir o impacto da pandemia mediante o fortalecemento de intervencións rápidas, oportunas e eficaces e, ao mesmo tempo, preparar as capacidades do Estado fronte a un incremento da transmisión que, chegado o caso, poida derivar nunha segunda onda de transmisión de SARS-CoV-2.

Novidades lexislativas do sábado 18 de xullo de 2020. DOG: OBRIGATORIEDADE USO MÁSCARA

18-07-2020 - DOG-BOE

Resolución do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Directrices relativas aos TRABALLADORES DE TEMPADA na UE no contexto da pandemia de COVID-19

17-07-2020 - DOUE

A crise da COVID-19 puxo de manifesto as con frecuencia precarias condicións de traballo e de vida, así como de seguridade e saúde no traballo, dos traballadores/as de tempada. Durante a crise informouse dunha serie de casos de violacións dos dereitos dos traballadores/as temporeros e dos problemas continuos e agravados aos que se enfrontan e que é necesario resolver. O Diario Oficial da Unión Europea publica hoxe esta Comunicación da Comisión sobre Directrices relativas aos TRABALLADORES DE TEMPADA na UE no contexto da pandemia de COVID-19.

Resolución do 9 de xullo de 2020, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se publican as DIRECTRICES operativas para a XESTIÓN DE PASAXEIROS AÉREOS E PERSOAL DE AVIACIÓN con relación á pandemia COVID-19.

17-07-2020 - BOE

Manual para as instalacións náutico-deportivas e actividades náuticas ante a COVID-19

16-07-2020 - XUNTA DE GALICIA

Con base á información e ás recomendacións da autoridade sanitaria, a Consellería de Cultura e Turismo, co asesoramento técnico do ISSGA, elaborou este manual que ten como finalidade orientar as actuacións na fase de reactivación da actividade para garantir a saúde no ámbito laboral das persoas traballadoras e dos clientes fronte á COVID-19.

O Estudo Estatal de Seroprevalencia ENE-COVID conclúe que un 5% da poboación ten anticorpos

15-07-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Esta porcentaxe apenas variou nas tres ondas das que consta o mesmo: na primeira estimouse nun 5% e na segunda e terceira foi do 5,2%, resultados que confirman que, pese ao gran impacto da pandemia no Estado as cifras de seroprevalencia non son altas, o que descarta a curto prazo a inmunidade de grupo.

Directrices de boas prácticas no sector dos servizos funerarios. Actualización 15 de xullo de 2020

15-07-2020 - INSST

A evolución da epidemia de COVID-19 supuxo un importante incremento de falecidos por esta enfermidade, que se unen aos falecidos por outras causas. Esta circunstancia esixe a adopción de medidas extraordinarias para evitar a propagación, así como medidas para garantir a protección dos traballadores/as de servizos funerarios, tanto na correcta manipulación dos cadáveres, como en relación cos velorios ou a celebración das cerimonias civís e relixiosas vinculadas aos funerais.

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. Actualización 14/07/2020

14-07-2020 - INSST

Modificación: Adecuación aos cambios na Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19.

O Ministerio de Sanidade traslada ás CCAA o "Plan de resposta temperá nun escenario de control da pandemia por COVID-19"

14-07-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O obxectivo xeral deste Plan é dobre: reducir o impacto da pandemia mediante o fortalecemento de intervencións rápidas, oportunas e eficaces e, ao mesmo tempo, preparar as capacidades do Estado fronte a un incremento da transmisión que, chegado o caso, poida derivar nunha segunda onda de transmisión de SARS-CoV-2.

Cartel: Elaboración do plan de continxencia fronte ao coronavirus

13-07-2020 - ISSGA

Neste cartel e na Guía básica do ISSGA para a elaboración do plan de continxencia presentada con anterioridade, recóllense orientacións para a elaboración dun Plan de Continxencia co obxecto de dispoñer dun instrumento de xestión para planificar a adopción das medidas necesarias que contribúan a eliminar ou minimizar no posible a incidencia da emerxencia ocasionada polo risco comunitario que supón a pandemia provocada pola COVID-19 (SARS-Cov-2) no ámbito laboral

A OMS recoñece que o COVID-19 tamén pode propagarse polo aire en contornas pechadas

13-07-2020 - SAÚDE

Aparte das formas que xa coñecemos, o contacto interpersoal, as pingas de saliva que poden quedar sobre superficies, en definitiva, as partículas que poden saír da persoa contaxiada, agora a OMS inclúe tamén a posibilidade desa transmisión polo aire en contornas pechadas. Os chamados aerosois, as partículas con carga vírica que permanecen en suspensión, poden contaxiar dependendo de varios factores.

Directrices de boas prácticas nos SERVIZOS DE REPARACIÓN, MANTEMENTO E EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS E INSTALACIÓNS

13-07-2020 - INSST

Neste documento recóllese unha selección non exhaustiva de recomendacións e medidas de contención adecuadas para garantir a protección da saúde dos traballadores/as fronte á exposición ao coronavirus SARS-CoV-2 na reparación, o mantemento e a explotación de infraestruturas e instalacións.

Manual para VISITAS TURÍSTICAS a adegas e outras instalacións industriais, lugares culturais, históricos e naturais ante a COVID-19

10-07-2020 - XUNTA DE GALICIA

Con base á información e ás recomendacións da autoridade sanitaria, a Consellería de Cultura e Turismo, co asesoramento técnico do ISSGA, elaborou este manuaL que ten como finalidade orientar as actuacións na fase de reactivación da actividade para garantir a saúde no ámbito laboral das persoas traballadoras e dos visitantes.

As empresas que non garantan a distancia de seguridade entre os traballadores/as enfróntanse a multas de ata 40.985 euros

10-07-2020 - SAÚDE LABORAL

O Goberno crea varias infraccións graves en prevención de riscos laborais relacionadas coa pandemia, como non garantir a distancia de 1,5 metros entre traballadores/as ou non darlles os equipos de protección no caso de que esta sexa imposible de manter .

O INSST actualiza as directrices de boas prácticas no SECTOR DO COMERCIO TEXTIL

10-07-2020 - INSST

A efectos deste documento, o sector de comercio téxtil comprende as tendas de roupa de calquera tamaño, así como as tendas de calzado. Polas súas especiais características, queda excluída destas Directrices a venda ambulante ou non sedentaria na vía pública (mercadillos) e o comercio por teléfono ou on-line.

COVID-19: aspectos preventivos en educación e turismo

09-07-2020 - AEEMT-AEPSAL

Guía de recomendacións e medidas preventivas a adoptar en centros de ensino e en locais de hostelería e restauración elaborada pola Asociación Española de Especialistas en Mediciña do Traballo e a Asociación de Especialistas en Prevención e Saúde Laboral. As recomendacións preventivas para cada sector se relacionan por postos de traballo específicos.

Condena por non protexer aos sanitarios ante o COVID-19

09-07-2020 - SENTENZA

Un xulgado de Teruel ditou o xoves 4 de xuño a primeira condena a unha administración pública pola súa actuación na pandemia da COVID-19. O Xulgado do Social número 1 estima unha demanda de sindicatos médicos e considera que o Gobierno de Aragón vulnerou os dereitos dos traballadores sanitarios ao non fornecerlles material de protección suficiente e adecuado. A clave da condena é que, segundo a maxistrada, os contagios masivos que se produciron no Estado eran algo "previsible".

Viaxar no contexto do COVID-19

08-07-2020 - Guild of European Business Travel Agents -GEBTA-

Estas dúas guías elaboradas por GEBTA -Guild of European Business Travel Agents-, teñen por obxecto servir de base para unha mellor toma de decisións por parte das corporacións e os profesionais, para facilitar o retorno ordenado á actividade empresarial, e por descontado para tratar de clarificar as dúbidas e consultas máis frecuentes relacionadas coas viaxes de negocios no contexto da COVID-19.

O INSST actualiza as DIRECTRICES DE BOAS PRÁCTICAS no sector de LAVANDERÍAS INDUSTRIAIS

08-07-2020 - INSST

Neste documento recóllese unha selección non exhaustiva de recomendacións e medidas de contención adecuadas para garantir a protección da saúde dos traballadores/as fronte á exposición ao coronavirus SARS- CoV-2 no sector de limpeza, en concreto lavanderías industriais, cando as súas actividades estean orientadas á limpeza de pezas procedentes de hospitais, residencias xeriátricas, etc.

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. Actualización 06/07/2020

07-07-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O Procedemento foi actualizado por incorporación do cambio na distancia física a 1,5 metros nos escenarios de risco de exposición, acorde ás medidas do Real Decreto-lei 21/2020. Tamén foi actualizada a NOTA INTERPRETATIVA dos escenarios de risco de exposición establecidos no devandito procedemento.

Plan específico para a prevención de riscos ante a exposición laboral ao novo coronavirus (SARS-CoV-2). Actualización 07/07/2020

07-07-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE

Este Plan específico ten por obxecto dar unha resposta adecuada e unificada no ámbito da prevención de riscos laborais derivados da exposición ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) para a protección do persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde , unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Protocolo en materia de ESTABLECEMENTOS DE XOGO para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

06-07-2020 - DOG

Orde do 3 xullo de 2020 pola que se aproba o Protocolo en materia de establecementos de xogo para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Actualización da Guía de RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS DE SAÚDE LABORAL ante o coronavirus

03-07-2020 - ISSGA

Prevención e xestión de residuos na desescalada

03-07-2020 - MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

A xestión de residuos no contexto da desescalada deberá planificarse atendendo a criterios de circularidade, prevención da xeración de residuos e impulso á reutilización de produtos, así como á preparación para a reutilización e a reciclaxe de residuos, todo iso, tendo en conta a necesidade de priorizar as consideracións de saúde pública e protección da poboación fronte á COVID-19.

A Comisión de Saúde Pública aproba por consenso un posicionamento ante o tabaco e outros produtos relacionados na COVID-19

03-07-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

No documento faise fincapé nos novos riscos asociados ao acto de fumar e vapear. Ademais dos danos á saúde que conleva o tabaco, a manipulación da máscara e o contacto dos dedos coa boca tras tocar os cigarros poderían actuar como transmisores do COVID-19.

Guía ISSGA de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: RECINTOS FERIAIS

02-07-2020 - ISSGA

O obxectivo deste documento é dar pautas e recomendacións preventivas para minimizar o risco de contaxio e propagación do virus, co fin de garantir a protección da saúde das persoas traballadoras e usuarias durante o desenvolvemento das actividade relativas ao deseño, execución e xestión de reunións, incentivos, conferencias, congresos, eventos e feiras comerciais segundo as indicacións das autoridades sanitarias. Debe ser a base para elaborar un protocolo que recolla as medidas específicas que se deban adoptar en función das característicasde cada evento.

Instrucións sobre a realización de probas diagnósticas para a detección do COVID-19 no ámbito das empresas. Actualizado a 30-06-2020

01-07-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Edición final: PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información

01-07-2020 - INSST

37 marcas de máscaras dan unha falsa protección, non están certificadas, non garanten a seguridade ou son falsas

30-06-2020 - EPIs

En Europa están a venderse máscaras filtrantes, produtos de alta protección, que están a incumprir a normativa. Por este motivo, o Sistema de Alerta Rápida da Unión Europea leva semanas alertando da presenza no mercado europeo de máscaras que non están a cumprir a normativa de protección: na súa maioría trátase de máscaras tipo FFP2 ou equivalente.

Declaración da Comisión trala presentación da Directiva (UE) 2020/739 da Comisión ao Parlamento Europeo e ao Consello

29-06-2020 - DOUE-DIARIO OFICIAL DA UNIÓN EUROPEA

O pasado 3 de xuño o DOUE publicou a Directiva (UE) 2020/739 da Comisión pola que se modifica o anexo III da Directiva 2000/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á inclusión do SARS-CoV-2 na lista de axentes biolóxicos que son patóxenos humanos coñecidos, así como a Directiva (UE) 2019/1833 da Comisión. O venres 26 publicouse a Declaración da Comisión trala presentación desta Directiva no que respecta á prevención e a protección da saúde e a seguridade dos traballadores expostos ou que poidan estar expostos ao SARS-CoV-2.

O INSST actualiza as directrices de boas prácticas en tres sectores

29-06-2020 - INSST

O INSST actualiza as directrices de boas prácticas nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN, nos SERVIZOS DE PRENSA E COMUNICACIÓN e nas ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN CON REPARTO A DOMICILIO

Novidades lexislativas COVID-19 do sábado 27 de xuño

27-06-2020 - BOE-DOG

Resolución do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de xuño de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade // REAL DECRETO-LEI 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial.

Cumbre mundial da OIT sobre a COVID-19 e o mundo do traballo

26-06-2020 - OIT

A pandemia da COVID-19 tivo e ten efectos devastadores no mundo do traballo, provocou sufrimento humano xeneralizado e puxo de manifesto a gran vulnerabilidade de millóns de traballadores/as e de empresas. La Cumbre Mundial da OIT brindará a representantes de gobernos, empregadores e traballadores/as, entre outros participantes de alto nivel, a oportunidade de debater a mellor forma de reconstruír o mundo do traballo durante a fase de recuperación posterior á pandemia.

O INSST actualiza as INSTRUCIÓNS SOBRE XESTIÓN DE RESIDUOS e as DIRECTRICES DE BOAS PRÁCTICAS en catro sectores

26-06-2020 - INSST

O INSST actualiza as directrices de boas prácticas no SECTOR INDUSTRIAL, no SECTOR COMERCIO DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS E PRODUTOS DE 1ª NECESIDADE, no SECTOR MINEIRO, nas CLÍNICAS DENTAIS e as INSTRUCIÓNS SOBRE XESTIÓN DE RESIDUOS

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación de edificios e locais para a prevención da propagación do SARS-CoV-2

25-06-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Este documento establece recomendacións, dirixidas a profesionais técnicos do sector, sobre o uso e o mantemento dos sistemas de ventilación ou climatización de edificios e locais, como poden ser oficinas, centros comerciais, instalacións deportivas ou culturais, entre outros.

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación de edificios para a prevención da propagación do SARS-CoV-2

23-06-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O obxectivo de este documento é facilitar recomendacións técnicas aos profesionais do sector de a climatización, de modo que o funcionamento destas instalacións axude na prevención da propagación e contagios do SARS-CoV-2 en edificios e locais de todo uso, salvo as áreas especiais das contornas hospitalarias.

Recomendacións sobre o uso de instalacións de climatización en edificios, a fin de previr a propagación do SARS-CoV-2

22-06-2020 - INSST-MINISTERIO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL

Actualización do Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2

22-06-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Guía básica do ISSGA para a elaboración do plan de continxencia COVID-19

22-06-2020 - ISSGA

Neste documento recóllense orientacións para a elaboración dun Plan de Continxencia co obxecto de dispoñer dun instrumento de xestión para planificar a adopción das medidas necesarias que contribúan a eliminar ou minimizar no posible a incidencia da emerxencia ocasionada polo risco comunitario que supón a pandemia provocada pola COVID-19 (SARS-Cov-2) no ámbito laboral

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus nos MERCADOS DE VENDA NON SEDENTARIA

19-06-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición esta guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus nos mercados de venda non sedentaria que ten como finalidade orientar as actuacións necesarias na fase de reactivación da súa actividade para garantir a saúde das persoas traballadoras.

O ISSGA actualiza as guías e carteis, con recomendacións preventivas ante o coronavirus no marisqueo, extracción de recursos específicos e redeiras.

19-06-2020 - ISSGA

Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con piscinas unha vez superada a Fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade

18-06-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE. XUNTA DE GALICIA

A COVID-19 pon en xaque o sustento de máis de 55 millóns de persoas dedicadas ao traballo doméstico

18-06-2020 - OIT

Novas estimacións da Organización Internacional do Traballo (OIT) indican que case as tres cuartas partes dos traballadores e as traballadoras domésticas do mundo –máis de 55 millóns de persoas– corren un importante risco de perder o seu traballo e os seus ingresos debido ao confinamento e á falta de cobertura efectiva de seguridade social. A ampla maioría destes traballadores, 37 millóns son mulleres.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS DE EMPREGO

16-06-2020 - XUNTA DE GALICIA

A Xunta de Galicia pon a disposición o cartel e o documento sobre prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS DE EMPREGO e a Guía de recomendacións preventivas

O ISSGA actualiza os documentos con recomendacións preventivas ante o coronavirus nas GASOLINEIRAS, nas REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS, nas OFICINAS, no SECTOR DA CONSTRUCIÓN e nas OBRAS DE REHABILITACIÓN,

15-06-2020 - ISSGA

Novidades lexislativas COVID-19 do sábado 13 de xuño

13-06-2020 - NORMATIVA COVID-19

Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade // Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza // Orde SND/520/2020, do 12 de xuño.

Medidas de desescalada en centros penitenciarios en relación ao COVID-19

12-06-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE-SECRETARÍA XERAL DE INSTITUCIÓNS PENITENCIARIAS

A Secretaría Xeral de Institucións Penais afronta o levantamento das medidas restritivas adoptadas para, conforme ás directrices que se vaian ditando para a transición entre as diferentes fases e incorporando as precaucións e medidas de prevención necesarias para a minimización de riscos, retomar de forma gradual e progresiva o desenvolvemento normal da actividade nos centros penais.

Medidas de prevención e hixiene fronte a COVID-19 para centros universitarios no curso 2020-2021

12-06-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE-MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Este documento ten por obxecto dar a coñecer a información técnica e operativa sobre as medidas de prevención e control da infección por SARS-CoV-2 durante a actividade docente presencial nos centros universitarios para o curso 2020-2021, de acordo coas recomendacións das autoridades sanitarias no momento de a súa redacción, sen prexuízo de o que se poida dispoñer en normativa concernente na materia.

Actualización das Directrices de boas prácticas nas Clínicas Dentais. Medidas para a prevención de contaxios do SARS-CoV-2

12-06-2020 - INSST

Chamamento de OIT para liberar a máis de 150.000 mariñeiros atrapados a bordo de buques a causa da COVID-19

11-06-2020 - OIT

A Organización Internacional do Traballo (OIT) realizou un chamamento para adoptar medidas urxentes e coordinadas que permitan liberar a entre 150.000 e 200.000 mariñeiros que quedaron atrapados a bordo de buques en distintos lugares do mundo por mor das medidas de contención da propagación do virus da COVID-19.

Publicadas seis novas expecificaións UNE para reducir riscos fronte ao COVID-19 no turismo

11-06-2020 - UNE-ICTE

A Asociación Española de Normalización, UNE, en colaboración co Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), publicou seis novas Especificacións UNE, que establecen as directrices e recomendacións para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 no sector turístico. Desta forma, xa son preto dunha vintena as Especificacións UNE para o turismo publicadas que abarcan a práctica totalidade de subsectores. UNE pon estes documentos a disposición gratuíta da sociedade.

Notas informativas sobre a reapertura de instalacións con piscinas e zonas de baño na Fase 3

10-06-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE. XUNTA DE GALICIA

Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con piscinas na Fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade e Nota informativa sobre a reapertura dás zonas de baño na Fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade

Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

10-06-2020 - NORMATIVA COVID-19

En relación ao presente Real Decreto-lei 21/2020, procedemos a destacar as seguintes disposicións por afectar estas ao conxunto dos cidadáns e ter repercusión xeral en termos de hixene, así como de prevención fronte ao COVID-19 nos centros de traballo.

O INSST actualiza as DIRECTRICES DE BOAS PRÁCTICAS NO SECTOR DOS SERVIZOS FUNERARIOS e as INSTRUCIÓNS SOBRE XESTIÓN DE RESIDUOS

10-06-2020 - INSST

O ISSGA actualiza os documentos con recomendacións preventivas ante o coronavirus nas GASOLINEIRAS, nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, nas PERRUQUERÍAS, nas REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS, nas OFICINAS e no SECTOR DA CONSTRUCIÓN

10-06-2020 - ISSGA

Actualización Procedemento para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2

09-06-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O Procedemento foi actualizado por incorporación de novidade lexislativa: consideración da COVID-19 como accidente de traballo e Modelo de informe para a comunicación do SPRL á Mutua colaboradora da Seguridade Social

Novas Guías para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 no sector turístico

08-06-2020 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

A Secretaría de Estado de Turismo en coordinación co Ministerio de Sanidade elaborou seis novas guías de especificacións para a redución do contaxio polo coronavirus SARS- COV-2. As guías conteñen especificacións de servizo, limpeza e desinfección, mantemento e xestión do risco para os diferentes subsectores do sector turístico.

Real Decreto 555/2020, do 5 de xuño, polo que se PRORROGA O ESTADO DE ALARMA

06-06-2020 - NORMATIVA

Real Decreto 555/2020, polo que se prorroga o estado de alarma // Orde JUS/504/2020, pola que se activa a Fase 3 do Plan de Desescalada para a Administración de Xustiza ante o COVID-19. // Orde SND/507/2020, pola que se modifican diversas ordes co fin de flexibilizar determinadas restricións de ámbito nacional e establecer as unidades territoriais que progresan ás fases 2 e 3 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Carteis de recomendacións para os distintos eidos do sector turístico

05-06-2020 - XUNTA DE GALICIA

A Xunta reforza a información das novas medidas e protocolos para o sector turístico no eido hixiénico-sanitario cos Carteis de recomendacións para os distintos eidos do sector turístico.

Modificación do Anexo III da Directiva 2000/54/CE sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo

04-06-2020 - DIARIO OFICIAL DA UNIÓN EUROPEA -DOUE-

Directiva (UE) 2020/739 da Comisión do 3 de xuño de 2020 pola que se modifica o anexo III da Directiva 2000/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello (sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo) no que respecta á inclusión do SARS-CoV-2 na lista de axentes biolóxicos.

O INSST actualiza as Directrices de boas prácticas nos SERVIZOS DE PRENSA E COMUNICACIÓN

04-06-2020 - INSST

Prevención e saúde laboral nos servizos e producións de eventos e espectáculos ante o coronavirus

04-06-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición este documento no que se recollen as recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas montaxes audiovisuais de eventos en recintos estables ou temporais segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus.

Prevención e saúde laboral nas gravacións de contidos audiovisuais ante o coronavirus

04-06-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas gravacións de contidos audiovisuais segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus.

Novo Código Electrónico COVID-19

03-06-2020 - BOE

A Colección de Códigos Electrónicos da Biblioteca Xurídica Dixital -BOE- pon a disposición un novo Código Electrónico COVID19: Desescalada COVID19: Fase 3

Plan para a transición cara a unha nova normalidade: Guía da fase 3

03-06-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O pasado 28 de abril de 2020 o Consello de Ministros adoptou o Plan para a transición cara a unha nova normalidade que establece os principais parámetros e instrumentos para a consecución da normalidade. Este proceso, articulado en catro fases, fase 0 a fase 3, ten que ser gradual e adaptable aos cambios de orientación necesarios en función da evolución dos datos epidemiolóxicos e do impacto das medidas adoptadas. Esta guía recolle as medidas de flexibilización a aplicar en todas aquelas unidades territoriais que estean na Fase 3 do plan.

Consellos sanitarios fronte ao calor durante o brote de COVID-19

02-06-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Cada ano, as altas temperaturas afectan á saúde de moitas persoas, en particular as persoas maiores, os nenos, os traballadores ao aire libre ou os enfermos crónicos, motivo polo cal, o Ministerio de Sanidade activa o Plan Estatal de Accións Preventivas contra os Efectos do Exceso de Temperaturas e este ano pon a disposición a infografía de consellos sanitarios fronte ao calor durante o brote de COVID-19.

Actualización do Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición á COVID-19 en Galiza no caso de PROFESIONAIS SANITARIOS E SOCIOSANITARIOS así como do PERSOAL DAS EMPRESAS EXTERNAS QUE PRESTA SERVIZO AO SECTOR SANITARIO E SOCIOSANITARIO

02-06-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE. XUNTA DE GALICIA

Como garantir que os traballadores/as maiores participen plenamente da recuperación despois da pandemia

01-06-2020 - OIT

A medida que as economías relaxan as restricións sobre as empresas, numerosos traballadores/as son chamados a regresar ás súas tarefas, pero aos que se lles considera expostos a máis riscos de saúde poderíaselles pedir que permanezan máis tempo retirados. As persoas de máis idade, definidas como maiores de 55 anos, son consideradas unha categoría de alto risco xa que poden desenvolver complicacións médicas ou necesitar máis tempo para recuperarse. Tanto os gobernos como os empregadores teñen a responsabilidade de garantir que os traballadores/as maiores non se vexan discriminados no emprego por mor da súa idade e a vulnerabilidade percibida para os efectos do virus COVID-19 .

Resultados preliminares da enquisa "Tabaco, outras formas de consumo e confinamento"

01-06-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Esta enquisa foi realizada polo Ministerio de Sanidade, en colaboración co Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo durante a etapa de confinamento pola COVID-19 co obxectivo de valorar a posible situación de cambio no consumo, tanto das persoas que consomen actualmente como das que o deixaron ou nunca consumiron, valorando a intención e o intento , errado ou non , e as causas que o motivaron, de deixar de fumar/consumir durante este período.

Cuarta edición –O Observatorio da OIT: O COVID-19 e o mundo do traballo

29-05-2020 - OIT

Segundo o Observatorio da OIT: A COVID-19 e o mundo do traballo, 4ª edición , os mozos/as están a ser afectados de maneira desproporcionada pola pandemia, e o incremento rápido e substancial do desemprego xuvenil rexistrado a partir de febreiro afecta máis as mulleres novas que aos homes novos.

PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información. Actualización 28/05/2020

29-05-2020 - INSST

Actualización das INSTRUCIÓNS SOBRE XESTIÓN DE RESIDUOS

28-05-2020 - INSST

Co fin de garantir a protección da saúde dos traballadores/as fronte á exposición ao SARS- CoV-2 durante actividades que implican a manipulación de residuos en contacto co virus, neste documento recóllense as instrucións sobre xestión de residuos domésticos e de residuos procedentes de hospitais, ambulancias, centros de saúde, laboratorios, e establecementos similares, sen prexuízo do establecido na Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

O INSST actualiza as DIRECTRICES DE BOAS PRÁCTICAS nas OFICINAS DE FARMACIA e nos SECTORES AGRÍCOLA-GANDEIRO E MARÍTIMO PESQUEIRO

28-05-2020 - INSST

Directrices de boas prácticas en Clínicas Dentais, nos Servizos de Prensa e Comunicación, Actividades de Restauración con Reparto a Domicilio, no Sector do Comercio Textil e en Actividades de Xestión e Administración,

28-05-2020 - INSST

Publicadas Especificacións UNE para reducir riscos fronte ao COVID-19 no turismo

27-05-2020 - UNE-ICTE

Estas directrices abordan aspectos como a elaboración dun plan de continxencia, a limpeza e desinfección, o control de accesos e aforos, o equipamento de protección para o persoal ou a priorización de reservas e pagos online para evitar contactos. Complementan as Normas UNE sectoriais existentes en materia de calidade turística que axudan a mellorar a competitividade e sustentabilidade do sector.

Manuais de recomendacións para os distintos eidos do sector turístico

27-05-2020 - CONSELLERÍA CULTURA E TURISMO-ISSGA

Con base á información e ás recomendacións da autoridade sanitaria, a Consellería de Cultura e Turismo, co asesoramento técnico do ISSGA, elaborou estes manuais que teñen como finalidade orientar as actuacións na fase de reactivación da actividade para garantir a saúde no ámbito da acollida, recepción e atención dos clientes, e no ámbito laboral das persoas traballadoras.

Novos Códigos Electrónicos COVID-19

26-05-2020 - BOE

A Colección de Códigos Electrónicos da Biblioteca Xurídica Dixital -BOE- pon a disposición tres novos Códigos Electrónicos COVID-19: Desescalada COVID-19: Fase 0, Desescalada COVID-19: Fase 1 e Desescalada COVID-19: Fase 2

Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con piscinas na Fase 2 do Plan para a transición cara unha nova normalidade

25-05-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE. XUNTA DE GALICIA

Recomendacións para a apertura de praias e zonas de baño trala crise do COVID-19

25-05-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

A OIT publica orientacións para unha volta ao traballo que garanta a seguridade e a saúde durante a pandemia da COVID-19

25-05-2020 - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DO TRABALLO

O enfoque das políticas de regreso ao traballo debe centrarse nas persoas, situar os dereitos e as normas internacionais do traballo no meollo das estratexias económicas, sociais e ambientais, e apuntar a que as directrices de política xeral estean integradas nos sistemas nacionais de seguridade e saúde no traballo (SST).

Actualización Listado de virucidas autorizados para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) COVID-19

24-05-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Modificación dasa Guías das fases 1 e 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade

24-05-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Actualización Procedemento para os SERVIZOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS fronte á exposición ao SARS-CoV-2

23-05-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DO TAXI

23-05-2020 - XUNTA DE GALICIA

Actualización do Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición á COVID-19 en Galiza no caso de PROFESIONAIS SANITARIOS E SOCIOSANITARIOS

23-05-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE. XUNTA DE GALCIA

Actualizada a Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus

22-05-2020 - XUNTA DE GALICIA

Prevención e control da infección no manexo de pacientes con COVID-19

21-05-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Este documento ten por obxecto dar a coñecer a información técnica e operativa sobre as medidas de prevención e control de a infección por SARS- CoV-2 de acordo coas recomendacións das autoridades sanitarias.

Guías preventivas de saúde laboral ante a COVID-19 nos HOTEIS, nas AXENCIAS DE VIAXES, nos BALNEARIOS e nas OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

20-05-2020 - XUNTA DE GALICIA

A Xunta de Galicia pon a disposición catro novas guías de boas prácticas, que teñen como finalidade orientar as actuacións na fase de reactivación da actividade para garantir a saúde no ámbito laboral das persoas traballadoras. As medidas deberán analizarse individualmente para adaptalas á súa singularidade e actualizarse en función das novas indicacións da autoridade sanitaria e a normativa aplicable en cada momento.

Orde SND/422/2020, do 19 de maio, pola que se regulan as CONDICIÓNS para o USO OBRIGATORIO DE MÁSCARA durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

20-05-2020 - BOE

O INSST actualiza as DIRECTRICES DE BOAS PRÁCTICAS en tres sectores

20-05-2020 - INSST

O INSST actualiza as directrices de boas prácticas nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN, no SECTOR INDUSTRIAL e no TRANSPORTE, REPARTO E CARGA/DESCARGA DE MERCADURÍAS

Procedemento de determinación dun traballador/a como especialmente sensible no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

19-05-2020 - DOG

Incluído no Acordo relativo á Guía de actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da Resolución do 18 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 16 de maio de 2020

Comunicado da AEPD en relación coa toma de temperatura por parte de comercios, centros de traballo e outros establecementos

18-05-2020 - Protección de datos

A AEPD expresa a súa preocupación por este tipo de actuacións, que supoñen unha inxerencia particularmente intensa nos dereitos dos afectados/as e que se están realizando sen o criterio previo das autoridades sanitarias.

Información científico-técnica, Enfermidade por coronavirus, COVID-19. Actualización 18/05/2020

18-05-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

A evolución dos acontecementos e o esforzo conxunto da comunidade científica mundial, están a xerar gran cantidade de información que se modifica rapidamente con novas evidencias. Este documento pretende facer un resumo analítico da evidencia científica dispoñible ao redor da epidemiología, características microbiolóxicas e clínicas do COVID-19.

Guías para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 no sector turístico

15-05-2020 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

A Secretaría de Estado de Turismo en coordinación co Ministerio de Sanidade elaborou as guías de especificacións para a redución do contaxio polo coronavirus SARS- COV-2. As guías conteñen especificacións de servizo, limpeza e desinfección, mantemento e xestión do risco para os diferentes subsectores do sector turístico.

O INSST actualiza as DIRECTRICES DE BOAS PRÁCTICAS

15-05-2020 - INSST

O INSST actualiza as Directrices de boas prácticas nas ESTACIÓNS DE SERVIZO, nas ACTIVIDADES MINEIRAS, no COMERCIO DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESIDADE, nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN, no SECTOR INDUSTRIAL, no SECTOR SERVIZOS SOCIAIS, en CENTROS VETERINARIOS E SANIDADE ANIMAL e no TRANSPORTE, REPARTO E CARGA/DESCARGA DE MERCADURÍAS.

Instrucións sobre a realización de probas diagnósticas para a detección do COVID-19 no ámbito das empresas

15-05-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Recomendacións para a apertura da actividade nas piscinas trala crise do COVID-19

15-05-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O Ministerio de Sanidade pon a disposición este documento elaborado para establecer as recomendacións sanitarias mínimas para a apertura das piscinas definidas no Real Decreto 742/2013, do 27 de setembro, polo que se establecen os criterios técnico-sanitarios das piscinas, co fin de minimizar o potencial de transmisión de COVID-19 e proporcionar un ambiente seguro e saudable nestas instalacións.

Actualización do Procedemento de Actuación na Incapacidade Temporal na Atención Primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza. 11/05/2020

13-05-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE

Que debes ter en conta ao mercar unha mascarilla

13-05-2020 - MINISTERIO DE CONSUMO

O Ministerio de Consumo pon a disposición este documento, no que explica datos a ter en conta á hora de mercar unha mascarilla, como son o tipo de mascarilla, quen a vai utilizar, canto dura, onde se poden mercar e datos do etiquetado.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas REDEIRAS, EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS, MARISQUEO A PÉ E MARISQUEO A FLOTE

12-05-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición novos documentos, guías e carteis, con recomendacións preventivas ante o coronavirus no marisqueo, extracción de recursos específicos e redeiras.

Aspectos psicosociais fronte ao COVID-19. Recomendacións preventivas para empresas con actividade presencial

12-05-2020 - INSST

Directrices de boas prácticas no sector dos SERVIZOS FUNERARIOS e no sector de LAVANDERÍAS INDUSTRIAIS

12-05-2020 - INSST

O INSST pon a disposición dous novos documentos nos que inclúe orientacións para aplicar as medidas establecidas polo Ministerio de Sanidade fronte ao risco de exposición ao COVID-19 na contorna laboral. Débese considerar que os documentos recollen unha selección non exhaustiva de medidas, as cales deben ser implantadas e, no seu caso, complementadas polas empresas en función das súas características e dos resultados obtidos nas súas avaliacións de risco.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas perruquerías: Preguntas frecuentes

11-05-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición un novo documento con preguntas frecuentes relacionadas coa prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas perruquerías

Novidades lexislativas COVID-19 do sábado 9 e domingo 10 de maio

10-05-2020 - NORMATIVA COVID-19

Real Decreto 514/2020, do 8 de maio, polo que se PRORROGA O ESTADO DE ALARMA declarado polo Real Decreto 463/2020 // Orde TMA/400/2020, do 9 de maio, pola que se establecen as condicións para aplicar na fase I da desescalada en materia de mobilidade // Orde SND/399/2020, do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Informe sobre a situación de COVID-19 en persoal sanitario no Estado

10-05-2020 - RENAVE-ISCIII

O Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII), a través da Rede Nacional de Vixilancia Epidemiolóxica (RENAVE), publicou o "Informe sobre a situación de COVID-19 en persoal sanitario en España", no que se analizan os 30.660 casos de COVID-19 notificados á RENAVE ata o pasado 4 de maio. Neste estudo avalíanse características demográficas, clínicas e epidemiolóxicas, así como as particularidades dos casos segundo nivel de gravidade (hospitalizados e non hospitalizados, UCIs e defuncións).

Actualización das recomendacións de prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO

09-05-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición a actualización do documento, a guía e o cartel de Prevención e Saúde Laboral ante o coronavirus no comercio e un novo documento con preguntas frecuentes sobre prevención neste sector.

Tratamentos de desinfección en locais comerciais e outras estancias en relación ao coronavirus

08-05-2020 - ISSGA

Deter a pandemia: plan de acción da EU-OSHA para un lugar de traballo saudable

07-05-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Baixo o lema «Traballos saudables: deter a pandemia», a EU-OSHA puxo en marcha unha iniciativa para abordar os desafíos relacionados coa seguridade e a saúde no traballo vinculados coa actual pandemia, na que se ofrecen unha serie de orientacións sobre a COVID-19 no lugar de traballo.

Novo Código Electrónico COVID-19

06-05-2020 - BOE

A Colección de Códigos Electrónicos da Biblioteca Xurídica Dixital -BOE- pon a disposición un novo Código Electrónico COVID-19: Mobilidade das Persoas

Tercera edición -O Observatorio da OIT: O COVID-19 e o mundo do traballo

06-05-2020 - OIT

A caída constante das horas de traballo a nivel mundial a causa do brote de COVID-19 significa que 1.600 millóns de traballadores/as da economía informal, isto é, case a metade da poboación activa mundial, corre perigo inminente de ver desaparecer as súas fontes de sustento, advirte a Organización Internacional do Traballo. Segundo O Observatorio da OIT, a caída das horas de traballo no actual trimestre (segundo) de 2020 podería superar con fartura á estimada anteriormente.

Plan para a Transición cara a unha Nova Normalidade

05-05-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O Plan para a Transición cara a unha Nova Normalidade establece os principais parámetros e instrumentos para a adaptación do conxunto da sociedade á nova normalidade, coas máximas garantías de seguridade, trala crise provocada polo COVID-19.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas PERRUQUERÍAS

04-05-2020 - ISSGA

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO

04-05-2020 - ISSGA

Actualización Procedemento para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2 (COVID-19)

01-05-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Actualización do Procedemento de Actuación na Incapacidade Temporal na Atención Primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza

30-04-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE

Directrices de boas prácticas no SECTOR MARÍTIMO PESQUEIRO, AGRÍCOLA GANDEIRO E ESTACIÓNS DE SERVIZO

30-04-2020 - ISSGA

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS

30-04-2020 - ISSGA

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nos SUPERMERCADOS

29-04-2020 - ISSGA

Informe OIT -Fronte á pandemia: Garantir a Seguridade e Saúde no Traballo-

28-04-2020 - OIT

O Informe - Fronte á pandemia: Garantir a Seguridade e Saúde no Traballo-, destaca os riscos de seguridade e saúde no traballo (SST) derivados da propagación de COVID-19. Tamén explora medidas para previr e controlar o risco de contaxio, riscos psicosociais e ergonómicos, e outros riscos de SST asociados coa pandemia.

O INSST habilita novamente na súa páxina as Directrices de boas prácticas para previr o risco de exposición laboral ao coronavirus SARS- CoV-2

27-04-2020 - INSST

O INSST inclúe nestes documentos orientacións para aplicar as medidas establecidas polo Ministerio de Sanidade fronte ao risco de exposición ao COVID-19 na contorna laboral. Débese considerar que os documentos recollen unha selección non exhaustiva de medidas, as cales deben ser implantadas e, no seu caso, complementadas polas empresas en función das súas características e dos resultados obtidos nas súas avaliacións de risco.

4 Novos Códigos Electrónicos COVID-19

26-04-2020 - NORMATIVA

A Colección de Códigos Electrónicos da Biblioteca Xurídica Dixital -BOE- pon a disposición catro novos Códigos Electrónicos COVID-19: Colectivos Vulnerábeis, Traballadores Autónomos, Medidas Tributarias e Arrendamento de Vivenda e Locais Comerciais

Orientacións ergonómicas para traballos a distancia co ordenador debido ao COVID-19

26-04-2020 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo pon a disposición este documento e as infografías: Consellos de xestión psicosocial no traballo a distancia debibo ao COVID-19 e Consellos para manter o benestar emocional no traballo a distancia debido ao COVID-19

Directrices de boas prácticas no SECTOR DE SERVIZOS SOCIAIS. Medidas para a prevención de contaxios do SARS-CoV-2

25-04-2020 - INSST

O INSST presenta este documento no que se recollen unha selección non exhaustiva de recomendacións e medidas de contención adecuadas para garantir a protección da saúde dos traballadores/as fronte á exposición ao coronavirus SARS- CoV-2 no sector de Servizos Sociais.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS

24-04-2020 - ISSGA

Actualización Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus

23-04-2020 - ISSGA

Os cambios máis significativos respecto á versión do 13 de abril afectan ao apartado de “Medidas previas ao inicio da actividade”.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas GASOLINEIRAS

22-04-2020 - ISSGA

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas TENDAS DE ALIMENTACIÓN

22-04-2020 - ISSGA

O estudo de seroprevalencia que ultiman o Ministerio de Sanidade e o ISCIII contará coa colaboración e apoio das CCAA

22-04-2020 - MSCBS

As Comunidades Autónomas prestarán a súa colaboración e apoio imprescindible para a realización do Estudo Nacional Epidemiolóxico da infección por SARS- CoV2 no Estado (ENE-COVID), que están a ultimar o Ministerio de Sanidade e o Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII). Así o acordaron no Pleno do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde celebrado onte.

Recomendacións sobre o uso de mascarillas na comunidade no contexto de COVID-19

22-04-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O uso de máscaras en poboación xeral pode servir como un medio de control da fonte de infección ao reducir a propagación na comunidade xa que se reduce a excreción de pingas respiratorias de individuos infectados que aínda non desenvolveron síntomas ou que permanecen asintomáticos.

Consellos prácticos sobre o teletraballo dende casa e a protección da saúde

21-04-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

No contexto actual do confinamento debido á pandemia de COVID-19, millóns de traballadores/as europeos vense obrigados a traballar dende o seu domicilio a tempo completo para minimizar o risco de contraer o virus. Trátase dunha nova realidade que pode pasar factura á nosa saúde. Os longos períodos de traballo sedentario, a falta de exercicio físico, o traballo en soidade, os difusos límites entre o traballo remunerado e a vida privada e a tensión son algúns dos riscos que encerra o teletraballo e que poden afectar á saúde musculoesquelética e mental dos traballadores/as.

As consecuencias económicas da crise do COVID-19: Un duro golpe para os traballadores novos

20-04-2020 - OIT

Con independencia da idade, o nivel de ingresos ou o país, a emerxencia en torno ao COVID-19 está a afectar a case todos os habitantes do planeta. Con todo, é probable que a crise económica golpee con especial dureza aos mozos. Aquí expóñense cinco factores determinantes.

Código electrónico Crise Sanitaria Covid-19 actualizado

19-04-2020 - NORMATIVA COVID-19

Actualización: Información científico-técnica, Enfermidade por coronavirus, COVID-19

18-04-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Actualización: Plan específico para a prevención de riscos ante a exposición laboral ao novo coronavirus (SARS-CoV-2)

18-04-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE

Este Plan específico ten por obxecto dar unha resposta adecuada e unificada no ámbito da prevención de riscos laborais derivados da exposición ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) para a protección do persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

Procedemento de actuación na INCAPACIDADE TEMPORAL na atención primaria fronte á exposición ao novo coronavirus en Galiza no caso de profesionais sanitarios e sociosanitarios

17-04-2020 - XONSELLERÍA DE SANIDADE. XUNTA DE GALICIA

Actualización do PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN NA INCAPACIDADE TEMPORAL NA ATENCIÓN PRIMARIA FRONTE Á EXPOSICIÓN AO NOVO CORONAVIRUS EN GALIZA

17-04-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE. XUNTA DE GALICIA

Guía de actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

17-04-2020 - DOG

O obxecto da presente guía é, en aplicación dos procedementos de actuación aprobados polas autoridades estatais, establecer o protocolo interno de actuación á hora de abordar a prevención da infección do coronavirus dende a óptica da súa prevención no eido laboral, así como establecer os mecanismos de protección dos traballadores, con especial referencia aos potencialmente sensibles.

Publicada a Especificación UNE para facilitar a fabricación de mascarillas hixiénicas reutilizables

16-04-2020 - UNE

A Asociación Española de Normalización, UNE, publica a Especificación UNE 0065, que establece os requisitos mínimos que deben cumprir as máscaras hixiénicas reutilizables para nenos e adultos, en canto aos materiais que se utilizan para a súa elaboración, confección, marcado e uso. Trátase dun documento que facilitará a fabricación no volume necesario de máscaras reutilizables, tanto industrial como artesanal, ofrecendo á cidadáns protección barreira ante a pandemia do COVID-19. UNE pon este documento a disposición gratuíta de toda a sociedade.

Prevención e control da infección no manexo de pacientes con COVID-19

15-04-2020 - MINISTERIO DE SANIDAE

Este documento técnico ten por obxecto dar a coñecer a información técnica e operativa sobre as medidas de prevención e control da infección por SARS-CoV-2 de acordo coas recomendacións das autoridades sanitarias.

Actualización da estratexia fronte á COVID-19

14-04-2020 - OMS

Este documento pretende axudar a guiar a resposta da sanidade pública á Covid-19, ademais de actualizar a estratexia mundial de resposta á pandemia. Tamén complementa e proporciona ligazóns ás directrices técnicas publicadas pola OMS sobre a preparación e resposta á Covid-19 dende o comezo da resposta.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DOS ÁRIDOS

14-04-2020 - ISSGA

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INSUSTRIA EXTRACTIVA

14-04-2020 - ISSGA

Guía de actuación fronte ao COVID-19 nos profesionais sanitarios e socio-sanitarios

14-04-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

No escenario actual de transmisión comunitaria sostida xeneralizada é crucial manter a capacidade de resposta do sistema sanitario para asegurar a continuidade da actividade asistencial ante o aumento de fluxo de pacientes nos hospitais. Por iso, convén incidir na importancia de que todos os profesionais sanitarios apliquen de maneira correcta as medidas de protección ante calquera paciente con síntomas respiratorios con o obxectivo de minimizar exposicións de risco.

A Secretaría Confederal de Saúde Laboral da CIG critica a indefensión das persoas traballadoras especialmente sensíbeis ou vulnerábeis ao COVID-19

13-04-2020 - Secretaría Confederal de Saúde Laboral. Francisco X. Cartelle Pérez

A Secretaría Confederal de Saúde Laboral entende que a volta ao funcionamento daquelas actividades laborais que non son esenciais, estase a levar a cabo sen as garantías precisas para a saúde das persoas traballadoras.

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus

13-04-2020 - XUNTA DE GALICIA

Documento en formato guía no que se recollen recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus.

Segunda edición: Observatorio da OIT: O COVID-19 e o mundo do traballo

13-04-2020 - OIT

A segunda edición do Observatorio da OIT: O COVID-19 e o mundo do traballo , describe o COVID-19 como “a peor crise mundial dende a Segunda Guerra Mundial”, actualiza a primeira nota de investigación da OIT publicada o 18 de marzo. A nova versión inclúe información sectorial e rexional sobre os efectos da pandemia.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DA CONSTRUCIÓN

12-04-2020 - ISSGA

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA FORESTAL

12-04-2020 - ISSGA

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA LOUSA

12-04-2020 - ISSGA

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA NAVAL

12-04-2020 - ISSGA

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na AUTOMOCIÓN

12-04-2020 - ISSGA

Guía de boas prácticas nos centros de traballo. Medidas para a prevención de contaxios do COVID-19

11-04-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

O Ministerio de Sanidade publica esta guía de boas prácticas en centros de traballo para previr os contagios do COVID-19 coincidindo coa reincorporación aos seus centros de traballo, o luns e martes, de todos aqueles traballadores e traballadoras de actividades non esenciais que non poidan teletraballar.

Orientacións preventivas fronte ao risco de exposición laboral ao SARS-CoV-2 nas OFICINAS DE FARMACIA

11-04-2020 - INSST

O INSST pon a disposición este documento no que se recolle unha relación non exhaustiva de recomendacións e medidas de contención adecuadas para garantir a protección da saúde dos traballadores/as fronte á exposición ao SARS-CoV-2 durante as actividade desenvolvidas nas oficinas de farmacia.

Orientacións preventivas fronte ao COVID-19 nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN

10-04-2020 - INSST

Neste documento, que presenta o INSST, recóllese unha selección non exhaustiva de recomendacións e medidas, fundamentalmente de carácter organizativo, para garantir a protección da saúde dos traballadores/as fronte á exposición ao COVID-19 nas obras de construción.

Orientacións preventivas fronte ao COVID-19 no sector de LAVANDERÍAS INDUSTRIAIS

10-04-2020 - INSST

O INSST pon a disposición este documento onde se recolle unha sección non exhaustiva de recomendacións e medidas de contención adcuadas para garantir a protección da saúde dos traballadores fronte ao COVID-19 nas lavanderías industriais

ACTUALIZACIÓN: PRL vs COVID-10. Compendio non exhaustivo de fontes de información

10-04-2020 - INSST

Medidas preventivas xerais para garantir a separación entre traballadores fronte ao COVID-19

10-04-2020 - INSST

O INSST pon a disposición este documento no que se recollen unicamente algunhas das accións que se poderían levar a cabo para evitar a transmisión do virus de persoa a persoa, orientadas a manter unha distancia de seguridade entre traballadores/as ou, cando isto non sexa viable, establecer elementos de separación física entre os devanditos traballadores/as.

Decálogo de recomendacións para a saúde emocional do persoal sanitario

09-04-2020 - INSST

Orientacións preventivas fronte ao COVID-19 no sector SERVIZOS SOCIAIS

09-04-2020 - INSST

O INSST pon a disposición este documento no que se recolle unha selección non exhaustiva de recomendacións e medidas de contención adecuadas para garantir a protección da saúde dos traballadores/as fronte á exposición ao coronavirus SARS- CoV-2 no sector de Servizos Sociais.

ACTUALIZACIÓN Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao coronavirus e nota interpretativa dos escenarios de risco de exposición estabelecidos no procedemento

08-04-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Orientación contra a violencia e a agresión no marco da pandemia

08-04-2020 - INRS, Santé et Securité au Travail

Esta guía brinda asesoramento a empregadores e traballadores e cobre profesións en sectores especialmente expostos: atención médica, atención a persoas maiores, centros de atención telefónica, tendas polo miúdo de alimentos, servizos de entrega e profesionais da seguridade.

Orientacións preventivas fronte ao COVID-19 durante a XESTIÓN DE RESIDUOS

07-04-2020 - INSST

Neste documento recóllense as instrucións sobre xestión de residuos domésticos e de residuos procedentes de hospitais, ambulancias, centros de saúde, laboratorios, e establecementos similares, sen prexuízo do establecido na Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

As normas da OIT e o COVID-19 // O COVID-19 e o mundo do traballo: Repercusións e respostas

07-04-2020 - OIT

Nestes documentos a OIT presenta unha compilación de respostas ás preguntas máis frecuentes relacionadas coas normas internacionais do traballo e o COVID-19 e proporciona unha avaliación das posibles repercusións do Covid-19 propondo medidas a nivel político para mitigar esas repercusións

Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus

06-04-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición este documento onde se indican unha serie de recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta no servizo de empregadas do fogar segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus e a idade e a diversidade funcional das persoas obxecto do servizo, así como unha infografía en formato cartel.

UNE facilita o acceso gratuíto ás súas normas para a fabricación de material contra o coronavirus

06-04-2020 - UNE

A Asociación Española de Normalización -UNE- tomou a iniciativa de ofrecer gratuitamente unha vintena de normas técnicas, que indican procesos para a fabricación de equipos de protección para uso dos sanitarios como roupa, máscaras ou luvas. Desta forma facilítase a súa produción nas mellores condicións para facer fronte á emerxencia sanitaria provocada polo Coronavirus COVID-19.

Napo colabora na loita contra a pandemia do COVID-19

06-04-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A mensaxe que envía NAPO nestes momentos aos millóns de traballadores/as esenciais que non poden teletraballar é sinxela: hai que lavarse as mans a miúdo para non propagar o virus inadvertidamente e axudar así a deter a pandemia.

Actualización 04/04/20: Información científico-técnica, Enfermidade por coronavirus, COVID-19

05-04-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Orientacións preventivas fronte ao COVID-19 no COMERCIO DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESIDADE

04-04-2020 - INSST

Orientacións preventivas fronte ao COVID-19 no TRANSPORTE, REPARTO E CARGA-DESCARGA DE MERCADORÍAS

04-04-2020 - INSST

Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus

04-04-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición este documento onde se indican unha serie de recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta na industria manufactureira segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus, así como unha infografía en formato cartel.

Orientacións preventivas fronte ao COVID-19 no SECTOR INDUSTRIAL

03-04-2020 - INSST

Neste documento se recolle unha selección de recomendacións e medidas de contención adecuadas para garantir a protección da saúde dos traballadores/as fronte á exposición ao coronavirus SARS-CoV-2 no sector industrial.

Cinco formas de protexer ao persoal de saúde durante a crise do COVID-19

03-04-2020 - OIT

Cada día, o persoal sanitario de todo o mundo batalla dende a primeira liña para conter o virus e salvar vidas. As imaxes desas persoas loitando por salvar aos seus pacientes conmoveron ao mundo. A seguridade e saúde deste persoal é fundamental para que poidan realizar o seu traballo durante esta crise. Por tanto, a súa protección debe ser unha prioridade.

Guía de boas prácticas para os ESTABLECEMENTOS DO SECTOR COMERCIAL

03-04-2020 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

A Secretaria de Estado de Comercio do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo elaborou esta Guía de boas prácticas que inclúe medidas de prevención xeral relativas á protección fronte ao COVID-19, hixiene persoal e do establecemento, con especial atención ás zonas comúns e de venda ao público.

Recomendacións de prevención no traballo fronte ao coronavirus 3ª actualización

02-04-2020 - ISSGA

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) elabora de acordo cos axentes sociais, a terceira actualización deste documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nos centros de traballo segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o novo Coronavirus.

Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus

01-04-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición un novo documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO que se deben ter en conta, segundo as informacións das autoridades sanitarias, debido á situación de declaración de estado de alarma (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19

Orientacións preventivas no sector MARÍTIMO-PESQUEIRO e no sector AGRÍCOLA E GANDEIRO

01-04-2020 - INSST

O INSST pon a disposición dous novos documentos nos que se recollen recomendacións e medidas de contención adecuadas para garantir a protección da saúde dos traballadores, fronte á exposicón ao coronavirus SARS-CoV-2, trala declaración do Real Decreto de estado de alarma.

Riscos psicosociais e traballo distancia por COVID-19

01-04-2020 - INSST

O INSST pon a disposición o documento “Prevención de riscos psicosociais en situación de traballo a distancia debida ao COVID-19. Recomendacións para o empregador”

Actualización Código electrónico de normativa estatal e autonómica da Crise Sanitaria Covid-19

31-03-2020 - NORMATIVA

Como xestionar os residuos protectores procedentes de fogares con persoas illadas ou en corentena por COVID-19

31-03-2020 - RESIDUOS CORONAVIURS

A atención ás normas preventivas fronte ao COVID-19 tamén engloban os pasos seguintes á atención dos afectados, tanto infectados e illados, como persoas en corentena. Poderanse establecer recollidas diferenciadas dos refugallos procedentes de centros/lugares onde se dea un elevado nivel de afectados por COVID19 (residencias, hoteis hospitalizados, etcétera) mentres dure a crise.

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2 (COVID-19) 30.03.2020

30-03-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Claves para un teletraballo eficaz durante a pandemia do COVID-19

30-03-2020 - OIT

Quen traballa a distancia polo xeral fano en períodos breves dun ou dous días á semana, pero o risco de contraer o virus impuxo agora esta forma de traballo a tempo completo a moitos traballadores. A continuación detállanse uns consellos prácticos para facer máis efectivo o traballo a distancia.

Real Decreto 476/2020, do 27 de marzo, POLO QUE SE PRORROGA ESTADO DE ALARMA declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

28-03-2020 - BOE

Información científico-técnica, Enfermidade por coronavirus, COVID-19

27-03-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

PRL vs COVID-19 - Compendio non exhaustivo de fontes de información

27-03-2020 - ISSGA

O obxectivo do presente documento é dobre: por unha banda, facilitar o acceso á información de prevención de riscos laborais máis relevante que o Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social ten ao dispor dos profesionais; e, por outro, dar a coñecer os principais documentos técnicos publicados polo INSST, órganos competentes das comunidades autónomas, Mutuas Colaboradoras da Seguridade Social, Axentes Sociais e por outros grupos de interese no ámbito da prevención de riscos laborais

Prevención nas obras de construción e prevención nas actividades forestais fronte ao coronavirus

27-03-2020 - ISSGA

O ISSGA pon a disposición dous novos documentos nos que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta, segundo as informacións das autoridades sanitarias, debido á situación de declaración de estado de alarma (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19

Guía de prevención e control fronte ao COVID-19 en residencias de maiores e outros centros de servizos sociais de carácter residencial

26-03-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Procedemento de actuación para os servizos de prevencion de riscos laborais fronte á exposición ao novo coronavirus (SARS-COV-2) 24 DE MARZO DE 2020

25-03-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus

24-03-2020 - ISSGA

O ISSGA ven de publicar este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas actividade de atención a chamadas telefónicas segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o novo Coronavirus, así como unha infografía en formato cartel.

Curso da OMS sobre Prevención e control de infeccións causadas polo novo coronavirus (COVID-19)

23-03-2020 - OMS

OpenWHO activou en liña, a formación, en varios idiomas incluído o español, do curso: "Prevención e control de infeccións causadas polo novo coronavirus". Este curso de capacitación diríxese aos traballadores/as e profesionais da saúde, e se centra na prevención e o control de infeccións.

Ante a crise sanitaria do coronavirus a Inspección de Traballo e Seguridade Social crea unha Unidade de Xestión específica para afrontar a incidencia do Covid-19 no ámbito laboral

23-03-2020 - ITSS

A Inspección de Traballo e Seguridade Social ( ITSS), ante a crise sanitaria motivada pola pandemia de coronavirus, modificou a súa organización para adaptarse á situación, reorganizando os seus recursos para dedicar todos os medios dispoñibles á atención da situación creada polo Covid-19 no ámbito laboral, en colaboración coas autoridades laborais e sanitarias.

Código electrónico de normativa estatal e autonómica da Crise Sanitaria Covid-19

23-03-2020 - Normativa

Neste Código dispoñemos dunha compilación de todas as normas estatais e autonómicas, permanentemente actualizadas, relacionadas coa crise sanitaria provocada polo covid-19

COVID19: Todo o que tes que saber sobre como o coronavirus afecta ás relacións laborais

19-03-2020 - CIG

Neste documento, a CIG dá resposta urxente a algunhas das dúbidas máis frecuentes sobre a incidencia da epidemia da doenza COVID-19 nas relacións laborais: obriga de traballar, baixas médicas, suspensións de contratos, etc. Como se producen mudanzas con moita rapidez, o documento está en continua actualización e revisión.

Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer frente ao impacto económico e social do COVID-19.

18-03-2020 - BOE

Recomendacións de prevención no traballo fronte ao coronavirus

17-03-2020 - ISSGA

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora de acordo cos axentes sociais este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nos centros de traballo segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o novo Coronavirus.

Resolución de 16 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que se exceptúa temporalmente o cumprimento das normas de tempos de condución e descanso nos transportes de mercadorías.

17-03-2020 - COVID-19

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia

16-03-2020 - CORONAVIRUS

Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da CPAPX, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico COVID-19

16-03-2020 - CORONAVIRUS

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se DECLARA O ESTADO DE ALARMA para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

16-03-2020 - CORONAVIRUS

Resolución do 12/3/20, pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19.

13-03-2020 - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, COVID-19

13-03-2020 - CONSELLERÍA DE SANIDADE

Apróbase considerar accidente de traballo os períodos de illamento ou contaxio por COVID-19

11-03-2020 - PROTECCIÓN SOCIAL CORONAVIRUS

O BOE publica hoxe unha medida pola que se recoñece a “consideración excepcional como situación asimilada a accidente de traballo dos períodos de illamento ou contaxio das persoas traballadoras como consecuencia do virus COVID-19”.

Coronavirus. Preguntas e respostas. Que debemos facer se temos síntomas de coronavirus e outras 12 respostas médicas ás dúbidas máis frecuentes sobre o COVID-19

05-03-2020 - SAÚDE

O brote de enfermidade por coronavirus (COVID-19) deu pé a todo de tipo de falsos rumores que se estenden polas redes sociais incrementando o nerviosismo colectivo. A Organización Mundial da Saúde (OMS) desmente os rumores e aclara as dúbidas máis frecuentes.

GUÍA PARA A ACTUACIÓN NO ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AO NOVO CORONAVIRUS

05-03-2020 - MINISTERIO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL

Tal e como se manifesta nesta Guía, o obxectivo do presente documento é facilitar a información necesaria sobre a aplicación da normativa laboral en relación coas diferentes situacións nas que poden atoparse as empresas e as persoas traballadoras.

Procedemento de actuación para os servizos de prevencion de riscos laborais fronte á exposición ao novo coronavirus

04-03-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

Este documento, ao que deu traslado o INSST (Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo), diríxese aos servizos de prevención que asesoran ás empresas cuxo persoal traballador pode contraer esta enfermidade como consecuencia do seu traballo, así, o seu ámbito de aplicación inclúe a todos os traballadores/as involucrados en traballos de asistencia sanitaria, así como o de transporte aéreo, marítimo e ferrocarril de longa distancia ou internacional, ou os colectivos de rescate. Corresponde á empresa avaliar o risco de exposición e seguir as recomendacións do seu servizo de prevención, que deberá estar atento e seguir as pautas e recomendación formuladas polas autoridades sanitarias.

Orientacións da OMS sobre o actual brote de enfermidade por coronavirus

02-03-2020 - SAÚDE

A OMS está colaborando estreitamente con expertos mundiais, gobernos e asociados para ampliar rapidamente os coñecementos científicos sobre este novo virus, rastrexar a súa propagación e virulencia e asesorar aos países e as persoas sobre as medidas para protexer a saúde e previr a propagación do brote na medida do posible. Neste artigo podes ver as orientación que a OMS achega do actual brote de enfermidade por coronavirus.

Información Coronavirus

06-02-2020 - SAÚDE

O virus de Wuhan é un novo coronavirus chamado 2019-nCov que se transmite de persoa a persoa e provoca enfermidades respiratorias, dende o arrefriado común ata a pneumonía aguda. Foi detectado por primeira vez fai menos dun mes.

Outros documentos de interese

05-02-2020 - GTCSL

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS