Co financiamento de:
/ Recursos Técnicos / Guías e Notas Técnicas

NTP

05-06-2019 - INSST

Consulta as Notas Técnicas de Prevención do Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo

Guías Técnicas

22-01-2024 - INSST

Consulta as Guías técnicas para a avaliación e prevención de riscos do Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo

Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relativos á utilización dos buques de pesca 2023

14-12-2023 - INSST

Na presente edición, ademais dos comentarios e criterios actualizados para a aplicación do Real Decreto 1216/1997, do 18 de xullo, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca, incorpóranse criterios e información técnica co obxectivo de facilitar o cumprimento do Real Decreto 618/2020, do 30 de xuño, polo que se establecen melloras nas condicións de traballo no sector pesqueiro.

NTP 1187: Brotes epidémicos: Algoritmo para o seu estudo por exposicións profesionais

07-11-2023 - INSST

Nesta NTP detállanse os pasos para seguir na investigación dun brote ou agregado de casos nunha contorna laboral e proponse un algoritmo co obxecto de facilitar a toma de decisións que permitan formular hipóteses concretas sobre os axentes causantes, anticipar medidas preventivas e contribuír así unha resolución do brote de forma anticipada e eficiente.

NTP 1185 e 1186 Conflito traballo-familia ou dobre presenza como risco psicosocial: Marco conceptual, consecuencias, avaliación e medidas preventivas

14-09-2023 - INSST

Na NTP 1185 abórdase o marco teórico-conceptual que xustifica a necesidade de contemplar este risco dende un punto de vista preventivo. Ademais, móstrase evidencia científica que alerta sobre as súas consecuencias sobre a saúde das persoas expostas. Doutra banda, na NTP 1186 recóllese a avaliación deste risco, así como posibles medidas preventivas para evitar este risco de natureza psicosocial.

NTP 1182 Picadoras de madeira: seguridade - 2023

06-07-2023 - INSST

Esta Nota Técnica de Prevención describe, de forma resumida, os perigos significativos, os requisitos de seguridade, as medidas de protección e a información para a utilización en relación coas picadoras de madeira, tomando como referencia o contido da norma UNE-EN 13525:2020.

NTP 1179 Protectores da cabeza. Cascos forestais e de rescate técnico

02-05-2023 - INSST

Esta Nota Técnica de Prevención describe as características e requisitos establecidos para a fabricación dos cascos forestais (concretamente aqueles destinados para a loita contra o lume en espazos abertos) e de rescate técnico, así como algúns aspectos comparativos entre as características correspondentes a varios tipos de cascos, constituíndose como unha ferramenta de axuda formativa á hora de seleccionar adecuadamente a mellor protección da cabeza para este tipo de traballos

NTP 1178 Barreiras de protección para a xestión da circulación nos lugares de traballo - 2023

26-04-2023 - INSST

Esta NTP propón un conxunto de medidas preventivas para a xestión da circulación nos lugares de traballo, en particular, para a selección das barreiras de protección, atendendo ás situacións de perigo que se producen pola presenza de vehículos

NTP 1.177: Luvas de protección: requisitos xerais

30-01-2023 - INSST

Esta NTP, actualización da NTP 747, é parte dunha serie de notas técnicas cuxo obxectivo fundamental é proporcionar unhas pautas ou directrices básicas para a correcta selección e uso de luvas de protección, así como informar dos requisitos básicos que deben cumprir devanditos equipos de protección individual dentro da serie de luvas de protección. Os cambios con respecto á NTP 747 están motivados principalmente pola nova regulamentación e a revisión da norma técnica de referencia.

NTP 1176. Idade e diversidade xeracional na xestión da seguridade e saúde: Accións crave

25-01-2023 - INSST

Esta NTP recolle as accións básicas para incorporar a perspectiva de idade ás políticas e estratexias empresariais a través da xestión preventiva, materializa un compromiso coa erradicación de situacións discriminatorias por razón da idade desde un enfoque positivo da diversidade xeracional que fomente a sustentabilidade do emprego e pretende servir de guía para que todas as empresas e organizacións integren a idade e a diversidade xeracional na xestión da seguridade e saúde no traballo.

Guía Técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición ao ruído nos lugares de traballo - Ano 2022

29-12-2022 - INSST

Esta guía actualizada proporciona criterios, recomendacións e información técnica para a avaliación e prevención dos riscos derivados da exposición ao ruído durante o traballo. As novidades máis destacadas nesta nova edición son a inclusión do novo Apéndice 1 referido a conceptos físicos e a eliminación dos anteriores Apéndices 1. “Efectos do ruído sobre a saúde” e 6. “Exposición combinada a ruído e a axentes ototóxicos”, xa que estes dous últimos son competencia das autoridades sanitarias.

Guía Técnica para a avaliación e prevención dos riscos relaciondos cos axentes químicos presentes nos lugares de traballo

27-10-2022 - INSST

Esta Guía actualizada, proporciona criterios, recomendacións e información técnica para a avaliación e prevención dos riscos derivados ou que poidan derivarse da presenza de axentes químicos no lugar de traballo ou de calquera actividade con axentes químicos. Contémplase tanto o risco de enfermidade derivado da exposición por inhalación aos axentes químicos, como o risco de accidente derivado da presenza de axentes químicos no lugar de traballo, en particular incendios, explosións e reaccións químicas perigosas.

Guía técnica para a avaliación e prevención de riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos ou mutáxenos no traballo - Ano 2022

13-10-2022 - INSST

Esta nova actualización da Guía, ofrece criterios, recomendacións e información técnica para a avaliación e prevención dos riscos derivados da exposición a axentes canceríxenos ou mutáxenos durante o traballo, co fin de facilitar ás empresas e aos responsables da prevención a interpretación e aplicación do Real Decreto 665/1997. As principais novidades son a incorporación de dous novos anexos: o Anexo 1 para a determinación da presenza de axentes canceríxenos ou mutáxenos nos lugares de traballo non implicados directamente no seu uso ou xeración, e o Anexo 3 para a información dos traballadores/as expostos a axentes canceríxenos ou mutáxenos no lugar de traballo.

NTP 1175 Seguridade no almacenamento de pacas en agricultura

06-07-2022 - INSST

Esta NTP ten como obxectivo desenvolver distintos aspectos específicos en relación co amontoado de pacas en agricultura e gandería. Para iso descríbense as súas características, formas de almacenamento e as posibles medidas preventivas para evitar ou minimizar os riscos aos que están expostos as traballadoras e traballadores

NTP 1174 Semirremolques basculantes: seguridade na utilización - Ano 2022

01-07-2022 - INSST

Nesta NTP descríbense os semirremolques basculantes e os riscos principais derivados da súa utilización, e propóñense unha serie de medidas preventivas para que todas as operacións se realicen en condicións seguras. Neste documento non se contemplan os riscos durante a circulación por estrada, as operacións de enganche/desenganche e o mantemento dos sistemas para a circulación.

NTP 1173 Modelo para a avaliación de postos de traballo en oficina: Método ROSA (Rapid Office Strain Assessment)

26-05-2022 - INSST

Nesta NTP preséntase o método ROSA (Rapid Office Strain Assessment). Trátase dun método para avaliar, de forma rápida, os riscos posturales en postos de traballo de oficina que utilizan equipos con pantallas de visualización que se basea na observación da postura adoptada e proporciona unha valoración numérica que indica tanto o nivel de risco como o nivel de actuación requirido.

NTP 1170. Utilización de EPI en traballos con risco de caída de altura

11-05-2022 - INSST

Esta Nota Técnica de Prevención ten por obxectivo fundamental proporcionar, ás persoas involucradas nos traballos con risco de caída de altura que vaian utilizar equipos de protección individual, o coñecemento e as ferramentas necesarias para acometer os devanditos traballos da maneira máis segura.

NTP 1171 Roupa de protección: requisitos xerais

26-04-2022 - INSST

Esta NTP é unha actualización da NTP 769 relativa a requisitos xerais de roupa de protección. Os cambios están motivados principalmente pola nova regulamentación e publicación dunha nova norma técnica.

NTP 1172. Nanomateriais: Medidas preventivas en laboratorios de investigación

31-03-2022 - INSST

Esta NTP proporciona información e recomendacións sobre medidas preventivas que poden adoptarse no traballo con nanomateriais en laboratorios de investigación.

Actualización da Guía técnica para a utilización polos traballadores/as de equipos de protección individual do INSST

28-03-2022 - INSST

Nesta última edición, como aspectos máis relevantes cabe destacar a actualización dos anexos I, II e III, ao obxecto de garantir a coherencia coa clasificación de riscos disposta no Regulamento (UE) 2016/425, así como a harmonización coa terminoloxía e os tipos de EPI establecidos neste. Á súa vez, suprimiuse o anexo IV dado que non se incluíu na Directiva (UE) 2019/1832, do 24 de outubro de 2019, e o seu contido non foi adaptado pola Comisión Europea ao Regulamento (UE) 2016/425. Outra modificación importante é a actualización de todo o contido do Apéndice 2 en relación coas novas disposicións establecidas no Regulamento (UE) 2016/425, especialmente no referente aos requisitos esenciais de saúde e seguridade e os procedementos de avaliación da conformidade dos EPI.

NTP 1169: Modelo para a avaliación da extremidade superior distal: índice composto e índice acumulativo

22-03-2022 - INSST

Nesta NTP preséntanse o índice composto (COSI) e o índice acumulativo (CUSI), de forma que permiten estender a metodoloxía orixinal do RSI a tarefas formadas pola concatenación de varias subtareas (índice COSI) e a combinacións de diferentes tarefas ao longo da mesma xornada laboral (índice CUSI). Adicionalmente, inclúese un sinxelo exemplo de aplicación de ambos os métodos.

NTP 1168: Perda de carga asociada a muestreadores e elementos de retención na mostraxe de axentes químicos

08-02-2022 - INSST

Esta NTP proporciona información que facilita o traballo na estratexia de mostraxe para a realización de medicións na avaliación de axentes químicos. O coñecemento da perda de carga que achega o conxunto muestreador e elemento de retención facilita a selección da bomba para que a medición sexa fiable.

NTP 1.162 e 1.163 Exoesqueletos: Definición, clasificación e criterios para a selección e integración na empresa

19-01-2022 - INSST

A NTP 1.162 céntrase na definición e clasificación do exoesqueleto, a NTP 1.163 nos exoesqueletos nunha contorna laboral como equipos que se empregan co obxecto de reducir a carga física en tarefas concretas. Á hora de determinar a necesidade ou conveniencia de utilizar un exoesqueleto, é imprescindible ter presente os principios da acción preventiva.

Actualización da "Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relativos á utilización dos equipos de traballo"

24-11-2021 - INSST

A guía, de carácter non vinculante, está formada por tres partes ben diferenciadas. Unha primeira parte, de carácter xurídico, na que se recollen o articulado e as disposicións transitoria e finais. Unha segunda parte, de carácter técnico, na que se recolle as disposicións mínimas incluídas no anexo do real decreto. E, por último, unha terceira parte de apéndices onde se amplía a información sobre os principais riscos, danos e medidas preventivas en postos de traballo con equipos con pantallas de visualización, así como unha lista de verificación das disposicións mínimas que establece o real decreto, que pode servir como axuda para facilitar o cumprimento das mesmas.

NTP 1165: Teletraballo, criterios para a súa integración no sistema de xestión da SST

27-10-2021 - INSST

A xestión da prevención dos riscos laborais asociados á modalidade de teletraballo require algunhas matizacións para poder integrarse de forma eficaz no sistema de prevención da empresa. A actual regulación normativa desta forma de organizar o traballo motivou a elaboración deste documento cuxo obxectivo principal é facilitar a identificación dos elementos diferenciais do teletraballo para poder integrar a súa xestión como unha actividade máis dentro do sistema preventivo.

O INSST actualiza a "Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relativos á utilización de equipos con pantallas de visualización"

21-10-2021 - INSST

Na disposición final primeira, o real decreto 488/1997 insta ao INSST á elaboración e á actualización dunha guía técnica para facilitar a aplicación do mesmo. A primeira versión desta guía editouse en 1998 e, dende entón, non se produciron cambios lexislativos que esixixan a súa revisión. Con todo, os desenvolvementos tecnolóxicos que dende entón se produciron no ámbito dos equipos con pantallas de visualización, así como o desenvolvemento de normas técnicas relacionadas con esta evolución, fixeron necesario que o INSST actualice esta guía.

NTP 1.160 e 1.161 Escalas fixas de servizo I e II

06-10-2021 - INSST

A NTP 1160 anula e substitúe á NTP 408. A actualización realizouse baseándose nos criterios da norma UNE EN ISO 14122-4:2017 a pesar de que algúns destes foron adaptados á normativa legal existente (Anexo II) e aos avances da técnica. Esta describe os distintos tipos e os seus elementos principais, as características que deben cumprir para o seu uso seguro, así como os factores para ter en conta para a elección do sistema de protección contra caídas máis adecuado en cada caso. A NTP 1161 é continuación da NTP 1160 e relaciona os principais riscos e factores de risco derivados do uso destes sistemas de acceso, así como as medidas preventivas a levar a cabo para cada un deles.

NTP 1159 Amianto: Determinación de fibras en aire. Volume de mostraxe

03-09-2021 - INSST

Mediante esta NTP preténdese destacar a influencia do volume de mostraxe nas medicións de fibras de amianto en aire, aclarar conceptos esenciais para a toma de mostra e análise (reconto) de fibras, proporcionar exemplos de aplicación que axuden a mellorar as estratexias de mostraxe e, con todo iso, obter medicións fiables e representativas da exposición.

NTP 1.157 Serra circular de mesa para obras (I). Elementos de seguridade

01-09-2021 - INSST

Esta NTP (que substitúe á NTP 96) describe as condicións de seguridade na utilización das serras circulares de mesa para obras de uso no sector da Construción. Realízase unha descrición do equipo de traballo e indícanse os seus principais elementos de seguridade.

Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos derivados de atmosferas explosivas no lugar de traballo. Actualizada

21-07-2021 - INSST

O INSST pon a disposición a actualización desta coa que proporciona criterios e recomendacións que poden facilitar aos empresarios/as e aos responsables de prevención a interpretación e aplicación do RD 681/2003 do 12 de xuño, especialmente no que se refire á avaliación do risco por presenza de atmosferas explosivas e no que concierne a medidas preventivas e de protección aplicables.

Novas NTP da serie nº 33: NTP 1152 Sembradoras: seguridade e NTP 1156 Esparcidoras de purín: seguridade

13-04-2021 - INSST

A NTP 1152 recolle, de forma resumida, os perigos significativos, os requisitos de seguridade e as medidas de redución do risco e de protección en relación coas sembradoras, tomando como referencia o contido da norma UNE-EN ISO 4254-9 e a NTP 1156 recolle, de forma resumida, os perigos significativos, os requisitos de seguridade e as medidas de redución do risco e de protección, así como a información para a utilización, en relación coas esparcidoras de xurro, tomando como referencia o contido da norma UNE-EN 707.

Nova NTP da serie nº 33: 1.153>Abonadoras: seguridade

23-03-2021 - INSST

Na web do INHST pódese atopar a Nota Técnica de Prevención número 1.153 que recolle, de forma resumida, os perigos significativos, os requisitos de seguridade e as medidas de redución do risco e de protección, así como a información para a utilización, en relación coas abonadoras, tomando como referencia o contido da norma UNE-EN ISO 4254-8.

Avaliación do risco por exposición a produtos fitosanitarios

18-03-2021 - INSST

O INSST desenvolveu unha metodoloxía cualitativa para a avaliación da exposición a produtos fitosanitarios (PPFF) durante as condicións reais de uso, a partir da información recollida na etiqueta, con obxecto de axudar aos técnicos de prevención durante a avaliación do risco químico no marco do Real Decreto 374/2001.

Novas NTP da serie nº 33

18-01-2021 - INSST

Na web do INHST pódense atopar novas Notas Técnicas de Prevención da serie 33. En relación ás temáticas indicar que se tratan a Riscos ergonómicos con pantanllas de visualización de datos, exposición a HTF en centrais termoslares de concentradores cilíndrico parabólicos, Work Ability Index e Artes Menores.

NTP 1146: Luvas de protección contra riscos mecánicos

14-01-2021 - INSST

Esta NTP que pon a disposición o INSST é unha actualización da NTP 882, relativa a luvas de protección contra riscos mecánicos, dentro da serie de luvas de protección. Os cambios están motivados principalmente pola nova regulamentación e a revisión da norma técnica de referencia, que inclúe dous novos ensaios.

NTP 1145 Fichas Internacionais de Seguridade Química

03-12-2020 - INSST

O INSST pon a disposición una nova NTP sobre Fichas Internacionais de Seguridade Química, versión en castelán das Internacional Chemical Safety Cards, para presentar o novo formato desta colección, que conta con máis de 1700 fichas de substancias químicas que recollen información concisa e contrastada acerca de aspectos básicos de seguridade e saúde no traballo.

Actualización da Guía técnica para a avaliación e prevención do risco eléctrico

19-10-2020 - INSST

O INSST pon a disposición esta guía, actualizada en xullo de 2020, que proporciona criterios e información técnica para a avaliación e prevención do risco eléctrico derivado das instalacións eléctricas dos lugares de traballo e dos traballos que se realicen nelas ou nas súas proximidades.

Publicadas novas NTP: da 1142 á 1144

14-09-2020 - INSST

O INSST pon a disposición as NTP dos números 1142 ao 1144, adicados a: Procedemento de coordinación de actividades empresariais en varaderos: orientacións para a súa elaboración, luvas de protección contra microorganismos, ergomotricidade práctica ante trastornos musculoesqueléticos do persoal sanitario: método Dotte.

Publicadas as últimas NTP: da 1136 á 1141

06-03-2020 - INSST

O INSST pon a disposición as NTP dos números 1136 ao 1141, adicados a: Luvas de protección contra produtos químicos, Ergonomía participativa, EPI disipativos en zonas con risco de explosión, Rotocultor seguridade e Como xerar mensaxes preventivos eficaces.

Guía Técnica para a avaliación e prevención dos riscos relativos ás obras de construción

27-01-2020 - INSST

O obxectivo do presente documento é facilitar ás empresas, ás persoas con algunha obrigación en materia de prevención de riscos laborais e aos demais interesados as actividades de avaliación e prevención dos riscos relativos ás obras de construción e, en particular, a interpretación, de carácter non vinculante, e aplicación do Real Decreto 1627/1997.

Guía Técnica para a avaliación e prevención dos riscos derivados da exposición a campos electromagnéticos nos lugares de traballo

20-12-2019 - INSST

A Guía ten como obxecto facilitar a aplicación do Real Decreto 299/2016, de 22 de xullo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a campos electromagnéticos de acordo coa disposición adicional única do mencionado RD. O documento presenta observacións e aclaracións que se consideran pertinentes para cada un dos artigos así como catro apéndices nos que se condensa información sobre aspectos determinados.

Publicadas as últimas NTP da serie número 32

11-06-2019 - INSST

Esta publicación recolle once números, do 1125 ao 1135 adicados a: Modelo para a avaliación da extremidade superior distal, Integración da PRL no deseño de obras de construción, Criterios ergonómicos en cadeiras oficiña, Transpaleta eléctrica, Enxeñería da resiliencia, Coordinación de actividades empresariais e Medicamentos perigosos.

Publicadas as últimas NTP: da 1113 á 1124

09-01-2019 - INSST

Esta publicación recolle doce números, do 1113 ao 1124 adicados a: Cargador frontal para tractor, niveladora, pa cargadora, mantemento e volta ao traballo, consignación de máquinas, pesca de cerco, seguridade nos traballos de poda en árbores, competencias, talento e condicións de traballo, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e dispositivos de enclavamento asociados a resguardos.

Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos ou mutáxenos durante o traballo

22-11-2017 - INSSTB

Criterios e recomendacións que poden axudar na interpretación e aplicación do Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo, modificado polo Real Decretos 1124/2000 de 16 de xuño, Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo e Real Decreto 598/2015, especialmente no que atinxe á avaliación dos riscos para a saúde dos traballadores/as involucrados, ás medidas correctoras e o acondicionamento deste tipo de postos.

Publicadas as últimas NTP da serie número 31

15-09-2017 - INSHT

Esta publicación recolle doce números, do 1090 ao 1100 adicados a: Riscos laborais viarios, Coste-beneficio da prevención de riscos, Agricultura e gandería, Liderazgo, conflito e condicións de traballo, Equipo eléctrico de máquinas e Proxectos de investigación universitarios.

Publicadas as segundas NTP da serie nº 31

23-03-2017 - INSHT

Esta publicación recolle doce números, do 1078 ao 1089 adicados a: pesca de arrastre e cerco, axentes químicos, guindastres Pórtico, elevadores de vehículos, PRL orixinados por caídas de raios, calidade de aire interior, tractores agrícolas, alcance máximo e normal e radiacións ópticas artificiais

Xa están dispoñibles as primerias NTP da serie nº 31 do presente ano 2016

22-08-2016 - INSHT

O INSHT publicou recentemente a serie 31, da colección de Notas Técnicas de Prevención, que comprende os números 1066 a 1077.

Novas NTP da serie nº 30

19-05-2016 - INSHT

Na web do INHST atópanse 11 novas Notas Técnicas de Prevención, as que van da 1055 á 1065. En relación ás temáticas indicar que se tratan a Calidade de aire interior, Resonancia magnética, Primeiros auxilios, Escenarios de exposición de REACH, Fosos de inspección de vehículos, Instalacións de gas, Clasificación de mesturas. Regulamento CLP, Infraestruturas ferroviarias, Xestión psicosocial e Seguridade no laboratorio.

O INSHT reedita a Guía técnica para a avaliación e a prevención dos riscos relativos á utilización dos lugares de traballo

11-12-2015 - INSHT

A Guía, actualizada a marzo de 2015, proporciona criterios e recomendacións que poden facilitar aos empresarios/as e aos responsables de prevención a interpretación e aplicación do Real Decreto 486/1997, especialmente no que se refire á avaliación de riscos para a saúde dos traballadores e traballadoras involucrados e no concernente a medidas preventivas aplicables.

O INSHT publica a “Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coas radiacións ópticas artificiais”

27-11-2015 - INSHT

Esta guía técnica proporciona criterios e recomendacións que poden facilitar a interpretación e aplicación do RD 486/2010, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a radiacións ópticas artificiais.

Publicadas as novas NTP da serie nº 30

05-11-2015 - INSHT

Na web do INSHT atópanse dispoñibles doce novas Notas Técnicas de Prevención, da 1043 á 1054. Nas NTP´s agora publicadas atopáse información sobre eficacia preventiva e responsabilidade social empresarial, saúde mental: etapas para a súa promoción na empresa, investigación de accidentes, pulverizadores de productos fitosanitarios, plataformas elevadoras móviles de persoal, alcance máximo no plano saxital, exposición laboral a compostos citostáticos, coordinación de actividades empresariais, xestión de residuos: clasificación e tratamento.

O INSHT presenta as primeiras NTP da serie nº 30

09-07-2015 - INSHT

Atópanse dispoñibles na web do INSHT os números 1031 a 1042 desta serie nº 30. Os temas que se abordan son a xestión de proxectos de cambio, oa prevención de riscos durante o uso de productos fitosanitarios, novos requisitos de comercialiación de máquinas para a aplicación de praguicidas, utilización de bocas de incendio equipadas, estrés por frío, dispositivos de suxeción de equipos de traballo e cargas diversas sobre vehículos de transporte, xestión preventiva para uso seguro de plataformas elevadoras móbiles de persoal e revisión sistemática e meta-análise en seguridade e saúde laboral.

O INSHT completa a serie 29 de NTP

17-12-2014 - INSHT

Xa están dispoñibles os números 1020 a 1030 da serie 29 que constitúen a terceira e última entrega da serie. De entre os temas tratados destacan as NTP´s dedicadas aos riscos na operación e mantemento dos aeroxeradores, así como as súas correspondentes medidas preventivas. Os cambios experimentados polas clasificacións internacionais de axentes carcinógenos e a aparición de nova lexislación europea no ámbito dos axentes químicos perigosos, fixeron necesaria a revisión da NTP 465. A nova NTP que a substitúe actualiza os sistemas de clasificación de axentes químicos carcinógenos propostos por sete organismos, tres deles de carácter gobernamental e catro de carácter independente.

Guía Técnica do RD 614/2001 para a avaliación e prevención do risco eléctrico. Nova edición de 2014

10-12-2014 - INSHT

O Real Decreto 614/2001, de 8 de xuño, regula as condicións de traballo que se deben cumprir para a protección da traballadores fronte ao risco eléctrico nos lugares de traballo. Na súa disposición final primeira encoméndase ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo a elaboración e actualización dunha guía técnica para facilitar a aplicación do real decreto.

Publicada a segunda entrega da serie 29 de Notas Técnicas de Prevención

13-08-2014 - INSHT

O INSHT publicou recentemente a segunda entrega da serie 29, da colección de Notas Técnicas de Prevención, que comprende os números 1008 a 1019.

Publicada a serie 29 de Notas Técnicas de Prevención

14-04-2014 - INSHT

O INSHT publicou recentemente a primeira da serie 29, da colección de Notas Técnicas de Prevención, que comprende os números 996 a 1007.

Novas NTP da serie 28

03-12-2013 - INSHT

Está dispoñible no portal web do INSHT unha nova entrega da colección de Notas Técnicas de Prevención, que comprende os números 985 a 995 coa que se completa a serie 28. Entre os temas tratados neste grupo de novas Notas destacaremos polo seu interese as dúas dedicadas á avaliación cualitativa do risco químico nos laboratorios, as que tratan da prevención de riscos en casos de traballadoras embarazadas ou en situación de lactación natural, a adicada ao recurso preventivo e a que trata da valoración das condicións de seguridade dos equipos de traballo instalados a bordo dos buques de pesca.

Novas NTP da serie Nº 28

05-11-2013 - INSHT

Xa está dispoñible no portal web do INSHT unha nova entrega da colección de Notas Técnicas de Prevención, que comprende os números 973 a 984. Entre os temas tratados neste grupo de novas NTP destacaremos polo seu interese as tres adicadas á análise do custo-beneficio na acción preventiva, as dúas sobre estadas colgadas móbiles de accionamiento motorizado e as dúas que tratan sobre a avaliación do perigo nos laboratorios químicos.

Guía Técnica do R.D. 374/2001 de Axentes Químicos (edición revisada)

04-11-2013 - INSHT

A Guía Técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados con axentes químicos, proporciona criterios e recomendacións para facilitar aos empresarios e aos responsables de prevención a interpretación e aplicación do citado Real Decreto.

Ampliación do número de NTP

11-04-2013 - INSHT

Encóntranse dispoñibles, no apartado de documentación da web do INSHT, as primeiras Notas técnicas de Prevención da serie 28, que van dende a NTP 961 ata a 972.

Guía técnica para a utilización polos traballadores de equipos de protección individual

19-02-2013 - INSHT

A presente Guía técnica proporciona criterios e recomendacións que poden facilitar aos empresarios e aos responsables de prevención a interpretación e aplicación do RD 773/1997 de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de protección individual. Para facilitar a súa consulta, a guía preséntase transcribindo integramente o real decreto inscrito en recuadros en cor e intercalando, nos preceptos que se considerou oportuno, as observacións ou aclaracións pertinentes ou, cando estas son numerosas ou complexas, agrupándoas nun apéndice específico ao que se fai referencia no apartado correspondente.

Publicadas novas NTP sobre ruído da serie nº 27 de 2012

15-11-2012 - INSHT

Como continuación ás Notas Técnicas de Prevención (NTP) publicadas na 27ª Serie correspondente a este ano 2012, preséntanse agrupadas as seguintes catro NTP relativas á temática do ruído, que abordan aspectos relacionados coa xestión da súa exposición, estratexias da súa medición e avaliación, e coas accións de control da devandita exposición.

Ampliación do número de NTP

19-09-2012 - INSHT

Encóntranse dispoñibles, no apartado de documentación da web do INSHT, as primeiras Notas técnicas de Prevención da serie 27, que van dende a NTP 926 ata a 949. Por outra parte, actualizáronse as series 25 e 26 mediante a adición das caixas de valoración do grao de vixencia e as restantes NTP das distintas series anteriores, que o requiriron.

Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relativos ás obras de construción. Nova edición, abril 2012

17-04-2012 - INSHT

A disposición final primeira do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción (transposición da Directiva 92/57/CE) insta o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo á elaboración e actualización dunha Guía técnica non vinculante para facilitar a aplicación do real decreto. A finais de 2003 elaborouse a primeira edición da Guía Técnica. Até hoxe, fóronse aprobando diversas disposicións ligadas directa ou indirectamente co sector da construción, que motivan a necesidade de actualizar a Guía Técnica.

Guía Técnica de Simplificación Documental

13-04-2012 - INSHT

O artigo 2.4 do Regulamento dos Servizos de Prevención, establece que as empresas de até 50 traballadores que non desenvolvan actividades do anexo I poden plasmar nun único documento, de extensión reducida e fácil comprensión, o plan de prevención, a avaliación de riscos e a planificación da actividade preventiva, mandatando ao INSHT a dispor dunha guía, de carácter non vinculante, que facilite a elaboración do devandito documento.

Guía Técnica de criterios de calidade do servizo dos Servizos de Prevención Alleos

13-04-2012 - INSHT

O Instituto Nacional de seguridade e Saúde no traballo ven de publicar esta Guía que se centra nos Servizos de Prevención Alleos aínda que son tamén extensibles aos Servizos de Prevención Propios e Mancomunados, na medida en que o sexan os requisitos legais aplicables ás actuacións dos mesmos.

Coordinación de actividades empresariais. NTP 918 e NTP 919

20-03-2012 - INSHT

As Notas Técnicas de Prevención (N.T.Ps) son documentos breves, que tratan un tema preventivo concreto cunha orientación, eminentemente, práctica. Nas súas coleccións trátanse todas as áreas preventivas: seguridade, hixiene, medicamento, toxicoloxía, psicoloxía, formación, etc. No ano 2011, o INSHT publica a serie número 26 (dos números 891 ao 925), que contén dúas NTPs relacionadas coa Coordinación de Actividades Empresariais.

Guía técnica para a utilización dos equipos de traballo. Nova edición, novembro 2011

24-11-2011 - INSHT

A presente Guía técnica proporciona criterios e recomendacións que poden facilitar aos empresarios e aos responsables de prevención a interpretación e aplicación do RD 1215/1997 de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo.

Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relativos á utilización dos buques de pesca. Nova edición, outubro 2011

16-11-2011 - INSHT

O traballo a bordo dos buques de pesca conleva numerosas situacións de risco para os traballadores do sector, derivadas das condicións meteorolóxicas e do mar, do traballo en cuberta, do manexo das artes de pesca e da exposición a outros axentes físicos, químicos e biolóxicos.

Indice Notas Técnicas de Prevención do INSHT.

02-12-2010 - INSHT

Cadro - resumo sobre a vixencia das NTP

01-12-2010 - INSHT

Avaliación e prevención dos riscos derivados de atmosferas explosivas no lugar de traballo. Real Decreto 681/2003, do 12 de xuño.

18-08-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSH

Avaliación e prevención do risco eléctrico. Real Decreto 614/2001, do 8 de xuño.

11-08-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT.

Avaliación e prevención dos riscos no traballo a bordo dos buques de pesca. Real Decreto 1216/1997, do 18 de xullo.

11-08-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT.

Avaliación e prevención dos riscos relativos á utilización de equipos con pantallas de visualización. Real Decreto 488/1997, do 14 de abril.

10-08-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Avaliación e prevención dos riscos relacionados coa manipulación manual de cargas. Real Decreto 487/1997, do 14 de abril.

10-08-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Avaliación e prevención dos riscos relacionado cos lugares de traballo. Real Decreto 486/1997, do 14 de abril.

10-08-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición dos traballadores ao ruído. Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo

04-08-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT.

Sinalización de seguridade e saúde no traballo. Real Decreto 485/1997, do 14 de abril.

03-08-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Avaliación e prevención dos riscos relativos á utilización dos equipos de traballo. Real Decreto 1215/1997, do 18 de xullo.

21-07-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Avaliación e prevención dos riscos relacionados coas vibracións mecánicas. Real Decreto 1311/2005, do 4 de Novembro.

21-07-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT.

Avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición durante o traballo a axentes canceríxenos ou mutágenos Real Decreto 665/1997, do 12 de maio.

21-07-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Avaliación e prevención do risco relativos ás obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro.

13-07-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

Integración da prevención no sistema xeral de xestión da empresa riscos laborais.

05-07-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT.

Avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición ao amianto. Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo.

05-07-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Para a avaliación e prevención dos riscos presentes nos lugares de traballo relacionados con axentes químicos

16-06-2010 - Guías Técnicas de Evaluación do Ministerio de Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

Para utilización polos traballadores no traballo dos equipos de protección individual

15-06-2010 - Guías Técnicas de Evaluación do Ministerio de Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

Avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición axentes biolóxicos. Real Decreto 664/1997, do 12 de maio.

07-04-2010 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Utilización polos traballadores no traballo dos equipos de protección individual

28-12-2006 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Avaliación e prevención dos riscos presentes nos lugares de traballo relacionados con axentes químicos.

01-05-2001 - Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS