Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Análise da exposición ao ruído a bordo de embarcacións de pesca
18/7/2016 INSHT
O obxecto deste estudo elaborado polo INSHT é caracterizar os niveis de ruído típicos existentes nas diversas zonas de estancia e traballo a bordo de embarcacións de pesca con eslora inferior a 24 metros. Hai que ter en conta que a tripulación atópase exposta a altos niveis de ruído de xeito constante, pois o barco é centro de traballo e lugar de descanso.
Non te metas nun berenxenal
7/7/2016 INSHT
O INSHT publica este cartel coa intención de sensibilizar a traballadores/as sobre os riscos aos que se expoñen durante a reentrada e informar a empresarios/as das obrigacións a este respecto que se inclúen na lexislación sobre o uso sustentable de produtos fitosanitarios e outras consideracións que debe ter en conta para garantir a saúde dos seus traballadores/as. A exposición aos residuos de produtos fitosanitarios destes traballadores pode chegar a ser de magnitude similar ou mesmo superior á exposición durante as tarefas de mestura, carga e aplicación dos mesmos. Ademais hai que ter en conta que a percepción do risco que teñen os traballadores expostos a residuos do produto, ás veces non visibles, é menor que a dos responsables do tratamento fitosanitario.
Que a calor non te queime
15/6/2016 INSHT
O INSHT publica a infografía " Que a calor non te queime!", tendo en conta que durante a época estival a exposición á radiación solar é intensa en actividades que se realizan á intemperie, incrementándose a posibilidade de que un traballador/a sufra un golpe de calor.
osalan guía transporte estrada
2/6/2016 OSALAN
OSALAN-Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laboral- publicou un manual de boas prácticas para a prevención de riscos laborais no transporte de mercadorías e outras actividades por estrada.
App emprego seguro de escadas
20/5/2016 NIOSH
Aplicación para smartphone de NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health), deseñada para mellorar a seguridade no emprego de escadas de man. A aplicación ofrece guías de emprego e ferramentas interactivas para previr as causas principais das caídas.
Análise das funcións do coordinador de seguridade e saúde
20/5/2016 Seguretat i Salut Laboral
Esta publicación resulta da análise das funcións do coordinador/a de seguridade e saúde no ámbito da construción; presta atención ás relacións entre os profesionais, aos que se dirixe á publicación, que interveñen na obra, tanto na fase de elaboración como de execución do proxecto: promotores, empresarios, coordinadores de seguridade e saúde, responsables de dirección de obra, proxectistas, técnicos de saguridade das empresas construtoras, cargos intermedios con responsabilidades en prevención de riscos laborais, representantes dos traballadores. Este documento pretende sensibilizar aos profesionais implicados sobre a importancia da figura de coordinador/a de seguridade e saúde, aportando elementos que axuden a aclarar as posibles dúbidas que se prantexen na interpretación da normativa existente sobre este tema.
INSHT
19/5/2016 INSHT
Na web do INHST atópanse 11 novas Notas Técnicas de Prevención, as que van da 1055 á 1065. En relación ás temáticas indicar que se tratan a Calidade de aire interior, Resonancia magnética, Primeiros auxilios, Escenarios de exposición de REACH, Fosos de inspección de vehículos, Instalacións de gas, Clasificación de mesturas. Regulamento CLP, Infraestruturas ferroviarias, Xestión psicosocial e Seguridade no laboratorio.
Estudos sobre exposición a axentes canceríxenos en ind. agricultura e gandeiría, construción e transformadoras
18/5/2016 Safe Work Australia
Safe Work Australia ven de presentar tres estudios sobre a exposición a axentes canceríxenos nos sectores agrícola e gandeiro, na construción e nas industrias transformadoras. Os estudos realizáronse a partir da información proporcionada por una mostra representativa de traballadores/as e considerando 38 agentes canceríxenos seleccionados previamente (todos eles clasificados pola IARC dentro dos grupos 1,canceríxeno en humanos, ou 2A, probablemente canceríxeno en humanos) e se identificaron as exposicións aos mesmos de forma indirecta: a partir de tarefas que os/as traballadores afirmaron realizar.
Residuos con amianto: dende o produtor ao xestor
16/5/2016 INSHT
Documento divulgativo elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo no que se realiza un percorrido dende la producción do residuo de amianto ata o seu tratamento final, analizando as figuras participantes en cada unha das etapas así como a lexislación vixente ao respecto.
Manual de métodos analíticos
6/5/2016 NIOSH
Está a disposición a quinta edición do Manual de métodos analíticos de NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) coñecido polas súas siglas en inglés: NMAM (NIOSH Manual of Analytical Methods). O manual de métodos analíticos de NIOSH é un documento moi empregado polos hixienistas industriais a nivel mundial. Segundo datos proporcionados por NIOSH, en 2015 este manual recibiu medio millón de consultas e cada método foi descargado unha media de 622 veces.
Determinación da incertidume de medida de axentes químicos
5/5/2016 INSHT
Publicado o CR-09/2015 con denominación "Determinación da incertidume de medida de axentes químicos. Utilización dos resultados de participación de programas de ensaios de aptitude na estimación da incertidume de medida dun procedemento analítico.
Nanomateriais exposición laboral e medidas preventivas
4/5/2016 Nanomateriais
Espazo Web creado polo Departament d'Empresa i Coneixement da Generaritat de Catalunya, que busca recoller información referente ao emprego de nanomateriais así como das medidas preventivas qu deben terse en conta no seu emprego.
Calculador Superficie mínima libre por traballador
1/4/2016 INSHT
O calculador "Superficie mínima por traballador" engádese aos xa existentes no espazo específico adicado a calculadores na web do INSHT. Neste caso, facilítase o cálculo da superficie libre mínima por traballador/a en diferentes espazos de traballo tendo en conta a esixencia do Real Decreto 486/1997, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.
App INSHT 2
31/3/2016 INSHT
As novas app están referidas ao almacenamiento de produtos químicos (APQ) e a exposición a vibracións. Como no caso das aplicacións que o INSHT tiña xa a disposición dos usuarios, estas novas app poden ser descargadas no smartphone ou a tablet do técnico como ferramentas de axuda para determinados cálculos e chequeos, consultas on line e o envío a un pc dos datos consultados ou calculados.
Situacións de traballo perigosas
23/3/2016 INSHT
A base de "Accidentes de traballo investigados", BINVAC, está aloxada no portal do INSHT "Situacións de traballo peligrosas". Na base descríbense situacións de traballo reais nas que se produciron ou se poden producir danos á saúde dos traballadores, identificando os elementos máis relevantes para a súa prevención, así como as medidas preventivas adecuadas. Na actualización inclúense dúas novas fichas, unha referida a un accidente por caída desde altura e outra que trata dunha explosión en atmósferas explosivas.
Guía Práctica de Saúde Laboral para a valoración de APTITUDE EN TRABALLADORES CON RISCO DE EXPOSICIÓN A CARGA FÍSICA
21/3/2016 Escola Nacional de Medicina do Traballo Instituto de Saúde Carlos III, Asociación Española de Especialistas en Medicina do Traballo
Os datos epidemiolóxicos que facilitan os Sistemas de Información tanto de Accidentes de Traballo (DELTA), como de Enfermidades Profesionais (CEPROSS), sitúan aos problemas musculoesqueléticos derivados da carga física no traballo como un dos puntos de atención preferente para aqueles que traballan a prol da consecución de espazos de traballo seguros e saudables, en particular Organismos Públicos e Sociedades Científicas.
Algunas orientaciones para evaluar los factores de riesgo psicosocial
16/3/2016 INSHT
Esta publicación –ampliación da publicación “Algunhas orientacións para avaliar os factores de risco psicosocial” (a de agora engade “Edición ampliada 2015”)- recolle unha serie de cuestións habituais á hora de abordar unha avaliación psicosocial e cal é o posicionamento do INSHT sobre as mesmas.
Métodos de toma de mostras e análise.
15/3/2016 INSHT
O INSHT ven de engadir á colección de Métodos de toma de mostras e análise dúas novas ferramentas. A colección está composta por métodos seleccionados polo seu interese e aplicabilidade no campo da Hixiene Industrial, desenvolvidos tendo en consideración a normativa vixente co fin de obter medicións que poidan ser comparables cos valores límite de exposición profesional.
Calculadores INSHT
14/3/2016 INSHT
O INSHT ten a disposición dos usuarios da súa páxina web varios calculadores que pretenden facilitar a avaliación das condicións de traballo. Cada ferramenta de cálculo está deseñada para poder extraer conclusións a partir da introdución dunha serie de datos por parte do usuario. Recentemente veñen a sumarse á relación de calculadores existente, tres novas ferramentas: - Avaliación do benestar térmico global e local - Avaliación simplificada da PRL e a responsabilidade social empresarial - Exposición a radiacións ópticas
Situacións de traballo perigosas
7/3/2016 INSHT
O Portal "Situacións de traballo perigosas", adicado a situacións de traballo con exposición potencial a diferentes perigos está elaborado polo INSHT en colaboración coas comunidades autónomas. O portal está adicado especialmente a tres tipos de situacións de traballo, que dentro desta ferramenta están constituídos como subportais: BASEMAC, situacións perigosas de traballo producidos por máquinas, BASEQUIM, situacións de exposición a axentes químicos, e BINVAC, accidentes de traballo investigados.
A organización preventiva das empresas en España: características distintivas respecto doutros modelos europeos
29/2/2016 INSHT
O estudo elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo analiza a diversidade das modalidades de organización da prevención de riscos laborais nas empresas en Alemania, Francia, Italia, Países Baixos e Reino Unido así como no Estado español. Dentro deste texto, tamén se atopa unha descripción da situación da organización da prevención noutros Estados membros, baseándose na análise documental de fontes secundarias procedentes doutros estudos europeos. Dentro do anexo bibliográfico, atopamos referencias e fontes consultadas, organizadas por países.
Fichas e videos seguridade e saúde no traballo ILO
24/2/2016 Organización Internacional do Traballo
A Organización Internacional do Traballo ten publicadas fichas técnicas e vídeos de seguridade e saúde no traballo co fin de divulgar prácticas seguras en relación con riscos específicos nos traballos en granxas, talleres de reparación de vehículos a motor e carpinterías. Tanto as fichas como os vídeos están dirixidos a traballadores e empregadores de micro e pequenas empresas.
Valores límite 2016
18/2/2016 INSHT
Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo para o ano 2016. A constitución polo INSHT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional.
Iluminación no posto de traballo
11/2/2016 INSHT
A publicación do INSHT informa sobre os conceptos necesarios para poder identificar, avaliar e adaptar unha iluminación adecuada en función das esixencias das tarefas. Así, expoñeranse aspectos que é preciso coñecer relacionados non só cos niveis de iluminación, senón tamén con outros parámetros igual de importantes como os niveis de luminancia e o equilibrio tanto de iluminancia como de luminancia. Este documento describe as características das distintas luminarias e lámpadas, incluíndo as lámpadas LED. Finalmente facilita uns criterios para axudar á avaliación e o acondicionamento da iluminación dos postos de traballo.
Imaxen da Axencia Europea
5/2/2016 EU-OSHA
A colección de publicacións abrangue dende informes de investigación científicos a follas informativas (e-facts) monotemáticas, destinadas ao seu uso no lugar de traballo. Todo o material pode ser descargado de xeito gratuíto. Pode buscar nesta biblioteca por idioma, tema ou palabra crave e atopar unha gran cantidade de publicacións multilingües relativas ás principais áreas e temas de seguridade e saúde no traballo.
Postura no traballo
28/1/2016 INSHT
Neste documento contémplanse dous dos métodos máis empregados no campo da Ergonomía: o método OWAS e o método REBA, detallando o seu contido e procedemento de aplicación. Así mesmo, recolléronse os valores considerados "aceptables" pola norma ISO 11226:2000 para as posturas de traballo estáticas adoptadas, e os valores "non recomendados".
Calidade de ambiente interior en oficinas
26/1/2016 INSHT
O obxectivo do documento “Calidade de ambiente interior en oficinas: identificación, análise e priorización fronte ao risco” é poñer a disposición dos técnicos de prevención unha ferramenta para identificar os factores ambientais de risco e priorizar a súa intervención para tentar proporcionar ambientes de traballo máis saudables.
Radón en interiores
13/1/2016 OMS
Este céntrase na exposición residencial ao radón e salienta o seu impacto dende unha perspectiva de saúde pública. Inclúe recomendacións sobre a redución dos riscos para a saúde asociados ao radón e propostas sólidas de políticas de prevención e mitigación do radón.
Riscos derivados da exposición a nanomateriales en distintos sectores:  construción
22/12/2015 INSHT
Neste documento recóllense aspectos fundamentais como os principais nanomateriales utilizados no sector da construción e a súa aplicación, a súa toxicoloxía e a exposición e medidas preventivas a adoptar na súa manipulación.
Compilación dos instrumentos sobre o traballo marítimo
22/12/2015 OIT
O 15 de decembro de 2015 publicouse a segunda edición da compilación dos instrumentos sobre o traballo marítimo, que inclúe as emendas de 2014 ao Convenio, o Convenio sobre os documentos de identidade da xente de mar, o Convenio e a Recomendación sobre o traballo na pesca, 2007, os convenios fundamentais da OIT e a Declaración da OIT relativa aos principios e dereitos fundamentais no traballo e o seu seguimento.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais