Co financiamento de:
/ Portada / Coronavirus

Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

10-06-2020 - NORMATIVA COVID-19

En relación ao presente Real Decreto-lei 21/2020, procedemos a destacar as seguintes disposicións por afectar estas ao conxunto dos cidadáns e ter repercusión xeral en termos de hixene, así como de prevención fronte ao COVID-19 nos centros de traballo.

CAPÍTULO I

Disposiciones xerais

 Artigo 4. Deber de cautela e protección.

Todos os cidadáns deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a xeración de riscos de propagación da enfermidade COVID-19, así como a propia exposición aos devanditos riscos, conforme o que se establece neste Real Decreto-Lei. Devandito deber de cautela e protección será igualmente esixible aos titulares de calquera actividade regulada neste Real Decreto-Lei.

 CAPÍTULO II

Medidas de prevención e hixene

Artigo 6. Uso obrigatorio de máscaras.

1. As persoas de seis anos en diante quedan obrigadas ao uso de máscaras nos seguintes supostos:

a) Na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público, sempre que non resulte posible garantir o mantemento dunha distancia de seguridade interpersoal de, polo menos, 1,5 metros.

b) Nos medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, ou por ferrocarril, así como nos transportes públicos e privados complementarios de viaxeiros en vehículos de ata nove prazas, incluído o condutor, se os ocupantes dos vehículos de turismo non conviven no mesmo domicilio. No caso dos pasaxeiros de buques e embarcacións, non será necesario o uso de máscaras cando se atopen dentro do seu camarote ou nas súas cubertas ou espazos exteriores cando resulte posible garantir o mantemento dunha distancia de seguridade interpersoal de, polo menos, 1,5 metros.

2. A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.

Tampouco será esixible no caso de exercicio de deporte individual ao aire libre, nin nos supostos de forza maior ou situación de necesidade ou cando, pola propia natureza das actividades, o uso da máscara resulte incompatible, conforme as indicacións das autoridades sanitarias.

3. A venda unitaria de máscaras cirúrxicas que non estean  empaquetadas individualmente só poderase realizar nas oficinas de farmacia garantindo unhas condicións de hixiene adecuadas que salvagarden a calidade do produto.

Artigo 7. Centros de traballo.

1. Sen prexuízo do cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e do resto da normativa laboral que resulte de aplicación, o titular da actividade económica ou, no seu caso, o director dos centros e entidades, deberá:

a) Adoptar medidas de ventilación, limpeza e desinfección adecuadas ás características e intensidade de uso dos centros de traballo, conforme os protocolos que se establezan en cada caso.

b) Poñer ao dispor dos traballadores auga e xabón, ou xeles  hidroalcolicos ou desinfectantes con actividade  virucida, autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade para a limpeza de mans.

c) Adaptar as condicións de traballo, incluída a ordenación dos postos de traballo e a organización das quendas, así como o uso dos lugares comúns de forma que se garanta o mantemento dunha distancia de seguridade interpersoal mínima de 1,5 metros entre os traballadores. Cando iso non sexa posible, deberá proporcionarse aos traballadores equipos de protección adecuados ao nivel de risco.

d) Adoptar medidas para evitar a coincidencia masiva de persoas, tanto traballadores como clientes ou usuarios, nos centros de traballo durante as franxas horarias de previsible maior afluencia.

e) Adoptar medidas para a reincorporación progresiva de forma presencial aos postos de traballo e a potenciación do uso do teletraballo cando pola natureza da actividade laboral sexa posible.

2. As persoas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 ou estean en illamento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 ou que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con COVID-19 non deberán acudir ao seu centro de traballo.

3. Se un traballador empezase a ter síntomas compatibles coa enfermidade, contactarase de inmediato co teléfono habilitado para iso pola comunidade autónoma ou centro de saúde correspondente, e, no seu caso, cos correspondentes servizos de prevención de riscos laborais. De maneira inmediata, o traballador colocarase unha máscara e seguirá as recomendacións que se lle indiquen, ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.

Ligazón  ao Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS