Co financiamento de:
/ Portada / Coronavirus

Modificación do Anexo III da Directiva 2000/54/CE sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo

04-06-2020 - DIARIO OFICIAL DA UNIÓN EUROPEA -DOUE-

Directiva (UE) 2020/739 da Comisión do 3 de xuño de 2020 pola que se modifica o anexo III da Directiva 2000/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello (sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo) no que respecta á inclusión do SARS-CoV-2 na lista de axentes biolóxicos.

Directiva (UE) 2020/739 da Comisión do 3 de xuño de 2020 pola que se modifica o anexo III da Directiva 2000/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á inclusión do SARS- CoV-2 na lista de axentes biolóxicos que son  patóxenos humanos coñecidos, así como a Directiva (UE) 2019/1833 da Comisión.

A Unión esfórzase por manter os seus elevados niveis de protección da saúde dos traballadores, algo especialmente importante no contexto dunha pandemia sanitaria. A pandemia de  COVID-19, unha nova enfermidade causada por coronavirus, afectou a todos os Estados membros desde principios de 2020 e está a perturbar gravemente todos os sectores e servizos, con repercusións directas na saúde e a seguridade de todos os traballadores da Unión.

Máis que nunca, o estrito cumprimento e a aplicación das disposicións nacionais polas que se  transponen as normas da Unión en materia de seguridade e saúde no traballo revisten a máxima importancia. A Directiva 2000/54/CE establece as normas relativas á protección dos traballadores contra os riscos para a súa saúde e a súa seguridade, así como a prevención dos devanditos riscos, aos que están ou puidesen estar expostos no seu traballo polo feito dunha exposición a axentes biolóxicos. Aplícase ás actividades nas que os traballadores estean ou poidan estar expostos a axentes biolóxicos debido á natureza da súa actividade profesional, e establece as medidas que procede adoptar en toda actividade que poida supoñer un risco de exposición a axentes biolóxicos, a fin de determinar a índole, o grao e a duración da exposición dos traballadores a #o devanditos axentes.

No anexo III da Directiva 2000/54/CE establécese a lista de axentes biolóxicos que son  patóxenos humanos coñecidos, clasificados con arranxo ao nivel de risco de infección que presentan. En liña coa nota introdutoria 6 de devandito anexo, esa lista debe modificarse a fin de que reflicta o estado de coñecementos máis recente polo que se refire aos avances científicos e epidemiolóxicos que supuxeron cambios importantes, incluída a existencia de novos axentes biolóxicos.

En outubro de 2019, a Directiva (UE) 2019/1833 da Comisión (2) modificou o anexo III da Directiva 2000/54/CE, o que se traduciu, en particular, na adición dun gran número de axentes biolóxicos, entre eles o coronavirus da síndrome respiratoria agudo grave (SARS-CoV) e o coronavirus da síndrome respiratoria de Oriente Medio (MERS-CoV).

O «coronavirus da síndrome respiratoria agudo grave 2» ou, en forma abreviada «SARS-CoV-2», que causou o brote de COVID-19, é moi similar ao SARS-CoV e ao MERS-CoV. Tendo en conta os datos epidemiolóxicos e clínicos actualmente dispoñibles sobre as características do virus, como os seus patróns de transmisión, as súas características clínicas e os factores de risco de infección, o SARS-CoV-2 debe engadirse con carácter urxente ao anexo III da Directiva 2000/54/CE, a fin de garantir unha protección continua e adecuada da saúde e a seguridade dos traballadores no traballo.

O  SARS-CoV-2 pode provocar unha grave enfermidade humana entre a poboación infectada e representa, en particular, un grave perigo para os traballadores de maior idade e para os que teñen un problema médico ou unha enfermidade crónica subxacente. Aínda que actualmente non se dispón de vacina ou de tratamento efectivo, están a despregarse esforzos considerables a nivel internacional e, ata o de agora, identificouse un número significativo de vacinas experimentais. Tendo en conta as probas científicas e os datos clínicos máis recentes dispoñibles, así como o asesoramento de expertos que representan a todos os Estados membros, o SARS-CoV-2 debe clasificarse, por tanto, como  patóxeno humano do grupo de risco 3. Varios Estados membros, así como os Estados da AELC e outros terceiros países, empezaron a adoptar medidas relativas á clasificación do SARS-CoV-2 no grupo de risco 3.

En marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde publicou unhas directrices de bioseguridade para laboratorios en relación co novo coronavirus e as probas de mostras clínicas de pacientes infectados con SARS CoV-2.

As directrices precisan que o traballo non  propagativo dos laboratorios de diagnóstico, como a  secuenciación, pode levar a cabo nunha instalación que utilice procedementos equivalentes ao nivel 2 de contención como mínimo (nivel de bioseguridade 2, BSL-2), mentres que o traballo  propagativo co SARS-CoV-2 debe levar a cabo nun laboratorio de contención cunha presión negativa respecto a a presión atmosférica (nivel de bioseguridade 3, BSL-3). Para garantir unha capacidade suficiente, así como a continuidade do labor esencial que realizan os laboratorios de diagnóstico en toda a Unión, esta información debe figurar claramente no anexo III da Directiva 2000/54/CE.

Tendo en conta da gravidade da pandemia de COVID-19 e considerando que todos os traballadores teñen dereito a unha contorna de traballo saudable, seguro e adaptado, tal como establécese no principio 10 do alicerce europeo de dereitos sociais , a presente Directiva debe establecer un prazo de transposición breve. Sobre a base dunha ampla consulta, considerouse adecuado un período de transposición de cinco meses. Á vista das circunstancias excepcionais, anímase aos Estados membros a implementar a presente Directiva antes da data límite de transposición, na medida do posible.

A Directiva (UE) 2019/1833 tamén modificou os anexos V e VI da Directiva 2000/54/CE, que establecen as medidas e os niveis de contención para os laboratorios, as instalacións destinadas a animais e a industria. Co fin de proporcionar aos traballadores niveis de protección adecuados, tamén debe adiantarse a data de transposición das modificacións dos devanditos anexos no que respecta a a exposición ao SARS-CoV-2.

A Comisión seguirá supervisando de preto a situación da pandemia de COVID-19, incluído o desenvolvemento dunha posible vacina e a dispoñibilidade de novas probas e datos tecnolóxicos e científicos en relación co SARS-CoV-2. Sobre esta base, a Comisión revisaría, en caso necesario, a clasificación dos grupos de risco establecida mediante a adopción da presente Directiva.

Considerouse a necesidade de manter os actuais niveis de protección dos traballadores expostos ou que poden verse expostos a axentes biolóxicos no traballo, e de asegurarse de que as modificacións unicamente teñan en conta os avances científicos no ámbito e requiran axustes no lugar de traballo que sexan de carácter estritamente técnico.

Na preparación da presente Directiva, a Comisión estivo asistida por expertos representantes dos Estados membros, que facilitaron apoio técnico e científico. Por outra banda, consultouse ao Comité consultivo tripartito para a seguridade e a saúde no traballo acerca das adaptacións de carácter estritamente técnico da Directiva 2000/54/CE no contexto do brote de  SARS-CoV-2.

De conformidade coa Declaración política conxunta, do 28 de setembro de 2011, dos Estados membros e da Comisión sobre os documentos explicativos, en casos xustificados, os Estados membros comprométense a achegar á notificación das medidas de transposición uno ou varios documentos que expliquen a relación entre os compoñentes dunha directiva e as partes correspondentes dos instrumentos nacionais de transposición.

As medidas previstas na presente Directiva axústanse ao ditame do Comité creado en virtude do artigo 17 da Directiva 89/391/CEE do Consello.

A COMISIÓN EUROPEA, visto o Tratado de Funcionamento da Unión Europea e a Directiva 2000/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de setembro de 2000, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo (1), e en particular o seu artigo 19,  e considerando o anteriormente exposto ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1

O anexo III da Directiva 2000/54/CE queda modificado como se establece no anexo da presente Directiva.

Artigo 2

No artigo 2 da Directiva (UE) 2019/1833, o apartado 1 substitúese polo texto seguinte:

«1.   Os Estados membros poñerán en vigor, como moi tarde o 20 de novembro de 2021, as disposicións legais, regulamentarias e administrativas necesarias para dar cumprimento ao establecido na presente Directiva. Con todo, os Estados membros poñerán en vigor, como moi tarde o 24 de novembro de 2020, as disposicións legais, regulamentarias e administrativas necesarias para dar cumprimento ás modificacións dos anexos V e VI da Directiva 2000/54/CE, na medida en que estean relacionadas co axente biolóxico SARS-CoV-2.

Comunicarán inmediatamente á Comisión o texto das disposicións a que se refire o parágrafo primeiro.

Cando os Estados membros adopten ditas disposicións, estas incluirán unha referencia á presente Directiva ou irán acompañadas da referencia na súa publicación oficial. Os Estados membros establecerán as modalidades da mencionada referencia.».

Artigo 3

1.   Os Estados membros poñerán en vigor, como moi tarde o 24 de novembro de 2020, as disposicións legais, regulamentarias e administrativas necesarias para dar cumprimento ao establecido na presente Directiva. Comunicarán inmediatamente á Comisión o texto das devanditas disposicións.

Cando os Estados membros adopten ditas disposicións, estas incluirán unha referencia á presente Directiva ou irán acompañadas de dita referencia na súa publicación oficial. Os Estados membros establecerán as modalidades da mencionada referencia.

2.   Os Estados membros comunicarán á Comisión o texto das principais disposicións de Dereito interno que adopten no ámbito regulado por medio de Directiva.

Artigo 4

A presente Directiva entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial da Unión Europea.

Artigo 5

Os destinatarios da presente Directiva son os Estados membros.

ANEXO

No anexo III da Directiva 2000/54/CE, no cadro relativo aos VIRUS (orde «Nidovirales», familia « Coronaviridae», xénero « Betacoronavirus»), insérese a entrada seguinte entre «Coronavirus da síndrome respiratoria agudo grave (SARS-CoV)» e «Coronavirus da síndrome respiratoria de Oriente Medio (MERS-CoV)»:

Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2) 

Ligazón á Directiva (UE) 2020/739 da Comisión do 3 de xuño de 2020 pola que se modifica o anexo III da Directiva 2000/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á inclusión do SARS- CoV-2 na lista de axentes biolóxicos que son  patóxenos humanos coñecidos, así como a Directiva (UE) 2019/1833 da Comisión.

Ligazón á DIirectiva 2000/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de setembro de 2000, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.

Ligazón á Directiva (UE) 2019/1833 da Comisión do 24 de outubro de 2019 pola que se modifican os anexos I, III, V e VI da Directiva 2000/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello con adaptacións de carácter estritamente técnico.

Den esta ligazón podes acceder ao apartado Lexislación específica Riscos Biolóxicos da nosa páxina web:

www.cigsaudelaboral.org/Portada/Lexislación/Hixiene/LEXISLACIÓN ESPECÍFICA RISCOS BIOLÓXICOS

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS