Co financiamento de:
/ Portada / Coronavirus

Medidas de prevención fronte ao COVID-19 en centros educativos universitarios e non universitarios. Actualización xaneiro 2022

14-01-2022 - SAÚDE LABORAL

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Infografía de reforzo de medidas COVID-19 en centros educativos 10.01.2022 Ministerio de Sanidade. Adaptación da guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a un contexto de alta circulación de virus SARS-CoV-2 08.01.2022 Ministerio de Sanidade. Proposta de reforzo e adaptación das medidas de prevención COVID-19 en centros educativos e centros universitarios para o reinicio da actividade presencial en xaneiro de 2022. 08.01.2022 Ministerio de Sanidade

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

Protocolo para a detección de infección polo sars.cOv.2 con test rápido de antíxeno en saliva en centros de educación primaria 14.01.2022 Consellería de Sanidade

Infografía de reforzo de medidas COVID-19 centros educativos 10.01.2022 Ministerio de Sanidade

Adaptación da guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a un contexto de alta circulación de virus SARS-CoV-2 08.01.2022 Ministerio de Sanidade

Proposta de reforzo e adaptación das medidas de prevención COVID-19 en centros educativos e centros universitarios para o reinicio da actividade presencial en xaneiro de 2022. 08.01.2022 Ministerio de Sanidade

 

 

1-ENSINO NON UNIVERSITARIO


 Ligazón á páxina do Ministero de Educación e Formación Profesional/Medidas COVID-19 

Ligazón á páxina da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia COVID-19

Protocolo para a detección de infección polo sars.cOv.2 con test rápido de antíxeno en saliva en centros de educación primaria 14.01.2022 Consellería de Sanidade

Infografía de reforzo de medidas COVID-19 centros educativos 10.01.2022 Ministerio de Sanidade

Adaptación da guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a un contexto de alta circulación de virus SARS-CoV-2 08.01.2022 Ministerio de Sanidade

Proposta de reforzo e adaptación das medidas de prevención COVID-19 en centros educativos e centros universitarios para o reinicio da actividade presencial en xaneiro de 2022. 08.01.2022 Ministerio de Sanidade

Preguntas e respostas sobre a volta ao cole para o curso 2021-2022. Ministerio de Sanidade 11/10/2021

Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2021-2022. 01/10/2021 Xunta de Galicia

Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico frente ao virus SARS-CoV-2 (covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia. Xunta de Galiza 16.09.2021

Guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio de Sanidade 07.09.2021

Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2021-2022. 06/07/2021 Xunta de Galicia

Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a COVID-19 para centros educativos no curso 2021-2022. 29.06.2021 Ministerio De Sanidade

Resolución do 31 de maio de 2021, da  Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 24 de maio de 2021, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e a Secretaría Xeral de Universidades, pola que establecen novas adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, o alumnado procedente de sistemas educativos estranxeiros e os ensinos a distancia, no curso 2020-2021, derivadas da situación sanitaria ocasionada pola pandemia producida polo COVID-19 e as medidas adoptadas para contela polas autoridades dos seus respectivos países.

Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a COVID-19 para centros educativos no curso 2021-2022. 18/05/2021 Ministerio de Sanidade.

Medidas de prevención e hixiene fronte a COVID-19 para a realización da avaliación do bacharelato para o acceso á universidade (EBAU) 2021 e doutras probas de similares características convocadas no ámbito dos ensinos non universitarios. 27.04.2021 Ministerio De Sanidade

Preguntas e respostas sobre a volta ao cole. 27.04.2021 Ministerio de Sanidade

Guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio de Sanidade 14.04.2021

 Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a COVID-19 nos centros educativos no curso 2020-2021. Ministerio de Sanidade 08/02/2021.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. Addenda Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centro de Ensino non universitario de Galiza para o curso 2020-2021. Versión 18/12/2020 -Consellería de Sanidade, Consellería de Cultura, Educación e Universidade-

GUÍA PARA VENTILACIÓN EN AULAS. 11/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación.

INFOGRAFÍA: Guía para reducir o contaxio de COVID-19 por vía aérea en interiores.

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2020/21 como consecuencia da pandemia da COVID-19. DOG 03/12/2020

ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se crean as comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19. 20/11/2020 DOG

ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21. DOG 13/11/2020.

Corrección de erros DOG 24/11/2020.Prevención da transmisión da COVID-19 nas actividades extraescolares e complementarias organizadas polos centros educativos así como de actividades derivadas de colaboracións ou convenios. Addenda Protocolo de prevención da transmisión da COVID-19 nas actividades extraescolares. 06/11/2020 Consellería de Sanidade-Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2020-2021. Versión 04/11/2020 Consellería de Sanidade, Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Recomendacións sobre a ventilación en Centros Educativos no Contexto da COVID-19. 4/11/20 Consellería de Sanidade, Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Protocolo de prevención da transmisión da COVID-19 nas actividades extraescolares. 4/11/20 Consellería de Sanidade, Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Documento de adaptación específico de medidas de seguridade. Addenda Protocolo de prevención da transmisión da covid-19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o ámbito educativo. 30/10/2020 Consellería de Sanidade, Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Protocolos de vixilancia e control epidemiolóxico frente ao virus SARS-CoV-2 (covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia. Xunta de Galiza 06/10/2020.

Real Decreto-lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria.

esolución do 15 de outubro de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación.

Guía de actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos- Versión do 24/9/2020- Ministerio de Sanidade

Resolución conxunta, de data 22 de setembro de 2020, das Consellerías de Cultura,Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproba a actualización do “Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galiciapara o curso 2020-2021. 22/09/2020

Protocolo de prevención da transmisión da covid-19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o ámbito educativo. 16/9/2020

Protocolo de prevención da transmisión da covid-19 nos comedores dos centros educativos non universitarios. 16/09/2020

Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo consello interterritorial do sistema estatal de saúde pública (DOG nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2020-2021. 31/08/2020

GUÍA RESUMO Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo consello interterritorial do sistema estatal de saúde pública (DOG nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2020-2021 31/08/2020

Orde do 28 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galiza, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, e se dispón a publicación da Orde comunicada do ministro de Sanidade, do 27 de agosto de 2020, mediante a que se aproba a declaración de actuacións coordinadas en saúde pública fronte ao COVID-19 para centros educativos durante o curso 2020/21. Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO de Galiza para o curso 2020-2021. 22/07/2020

Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020-2021. Xunta de Galiza.


2-ENSINO UNIVERSITARIO  


Ligazón á páxina do Ministero de Universidades/COVID-19 

Ligazón á páxina da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia COVID-19

Proposta de reforzo e adaptación das medidas de prevención COVID-19 en centros educativos e centros universitarios para o reinicio da actividade presencial en xaneiro de 2022. 08.01.2022 Ministerio de Sanidade

Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a COVID-19 para centros universitarios no curso 2021-2022. 16/07/2021 Ministerio de Sanidade/Ministerio de Universidades

Recomendacións do Ministerio de Universidades á Comunidad Universitaria para adaptar o curso universitario 2020-2021 a unha presencialidade adaptada. Versión actualizada a 31/08/2020 Ministerio de Universidades

Instrucciones de 30 de junio de 2020 de la Secretaría General de Universidades de previsión de medidas de adaptación de las universidades del Sistema universitario de Galiza para el curso 2020/2021 Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte ao COVID-19 para centros universitarios no curso 2020-2021. Marzo 2021

LISTADO DE CRITERIOS E PROTOCOLOS DE ADAPTACIÓN DAS UNIVERSIDADES DAS CCAA ANTE A COVID-19 NO CURSO 2020/2021

 
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA:

Medidas de prevención e hixiene fronte á COVID-19 para os centros da Universidade de A Coruña no curso 2020/2021. Setembro 2020.

Que facer ante a aparición ou a comunicación dun caso de COVID-19 nun centro da Universidade da Coruña.  Setembro 2020

Orientacións para a programación da actividade docente: curso 2020-2021. 30/06/2020

Resolución reitoral sobre medidas e liñas de actuación en materia de prevención de riscos laborais fronte ao COVID-19 e a reincorporación presencial do persoal (06/05/2020)

Boas prácticas nos centros de traballo para a prevención de contaxios da Covid-19 (06/05/2020)

Plans de prevención e planificación dos centros de UDC: 

Escola Técnica Superior de Arquitectura

Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas

Escola Universitaria de Arquitectura Técnica

Facultade de Ciencias

Facultade de Ciencias da Comunicación

Facultade de Ciencias da Educación

Facultade de Ciencias da Saúde

Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

Facultade de Dereito

Facultade de Economía e Empresa

Facultade de Filoloxía

Facultade de Fisioterapia

Facultade de Informática

Facultade de Socioloxía

Escola Politécnica Superior

Escola Universitaria de Deseño Industrial

Escola Universitaria Politécnica

Facultade de Ciencias do Traballo

Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Facultade de Humanidades e Documentación

Escola Universitaria de Enfermaría (centro adscrito)

Escola Universitaria de Relacións Laborais (centro adscrito)

INSTITUTOS

Instituto Universitario de Medioambiente

 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC)

Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC) 

Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC) - Edificio Empresas

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)

Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT)

 


OUTROS CENTROS

Reitoría

Escola Internacional de Doutoramento

Edificio NORMAL + Pavillón deportivo

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Edificio de Usos Administrativos

Edificio de Salón de Actos e Despachos

Edificio de Apoio ao Estudo

Centro Cultural de Ferrol

Pavillón de Estudantes

Edificio Xoana Capdevielle

Edificio Centro Universitario de Riazor (CUR)

 

Bibliotecas UDC

Plan de prevención e hixiene fronte á Covid-19 do Servizo de Biblioteca

Protocolo COVID-19 nas residencias universitarias da UDC:

LIGAZÓN Á WEB DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA/NORMATIVA E RESOLUCIÓNS COVID-19

 

 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:

Protocolo COVID-19 da área de cultura. 17/12/2020

Protocolo do servizo universitario de residencias da USC no contexto da COVID-19. 17/12/2020

Protocolo COVID-19 do servizo de deportes da USC. 12/12/2020

Protocolo para xestión de casos COVID-19 na Universidade de Santiago de Compostela 06/11/2020

Protocolo de seguridade establelecidos na biblioteca universitaria (BUSC) co apoio do Servizo de Prevención de Riscos da USC. 15/09/2020 

 Resolución reitoral do 2 de setembro de 2020 pola que se dispoñen medidas fronte Á COVID-19 para o inicio do curso 2020-2021

- Bases para o desenvolvemento dunha docencia presencial segura curso 2020-2021

- Directrices para o desenvolvemento dunha docencia presencial segura curso 2020-2021

- Guía de actuación fronte ao coronavirus COVID-19 para centros e persoal da USC con traballo presencial

- Protocolo da Escola Infantil Breogán.

- Resolución reitoral do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen medidas de prevención e contención para o desenvolvemento da actividade na Universidade de Santiago de Compostela, derivadas da fin do estado de alarma na Comunidade Autónoma de Galiza

Ligazón á RECOMPILACIÓN NORMATIVA (Resolucións reitorais, Instrución e Protocolos) da USC actualizada

 

UNIVERSIDADE DE VIGO COVID-19: Manuais, guías e protocolos de atuación:

Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021

Valoración do persoal incluído nos grupos vulnerables 8/9/2020

Consellos para teletraballar

Ligazón á páxina da Universidade de Vigo/PRL/COVID-19

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS