Financiado por:
/ Portada / Coronavirus

Lexislación relacionada

04-04-2020 - Coronavirus

GALEGA

Resolución do 30 de marzo de 2020, da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, pola que se publica o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de marzo de 2020 polo que se adoptan medidas urxentes e excepcionais no ámbito do control da xestión económico-financeira efectuado pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

Orde do 31 de marzo de 2020 pola que se acorda a ampliación do prazo máximo de resolución e notificación do procedemento de suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma, tramitados pola Secretaría Xeral de Emprego así como polas respectivas xefaturas territoriais en función dos respectivos ámbitos territoriais de afectación.

Acordo do 30 de marzo de 2020 polo que se establecen medidas relativas ao traslado de pacientes COVID-19 ás residencias integradas habilitadas para tal efecto polo Sistema Público de Saúde de Galicia.

Corrección de erros Resolución do 30 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 30 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Resolución do 30 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 30 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Orde do 26 de marzo de 2020 pola que se autoriza a encomenda aos profesionais sanitarios de último ano de formación das restantes especialidades do exercicio provisional das funcións de facultativo/a adxunto/a especialista, enfermeiro/a especialista ou categoría profesional a que os habilite durante a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde do 24 de marzo de 2020 pola que se encomenda aos profesionais sanitarios de último ano de formación de determinadas especialidades o exercicio provisional das funcións de facultativo/a adxunto/a especialista, médico/a de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria ou enfermeiro/a especialista durante a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

Resolución do 21 de marzo de 2020 , da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020.

Orde do 15 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 no ámbito dos servizos de transporte público regular interurbano de viaxeiros.

Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do día 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Resolución do 13 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se aproba o Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19.

ESTATAL

Orde SND/321/2020, do 3 de abril, pola que se establecen medidas especiais para o uso de bioetanol na fabricación de solucións e xeles  hidroalcohólicos para a desinfección de mans con ocasión das crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde TED/320/2020, do 3 de abril, pola que se desenvolven determinados aspectos do dereito a percepción do bono social por parte de traballadores autónomos que cesasen a súa actividade ou visen reducida a súa facturación como consecuencia do COVID-19 e modifícase o modelo de solicitude do bono social para traballadores autónomos que visen afectada a súa actividade como consecuencia do COVID-19, establecido no Anexo IV da Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

Orde SND/319/2020, de 1 de abril, pola que se modifica a Orde SND/232/2020, de 15 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos humanos e medios para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

Orde  SND/310/2020, do 31 de marzo, pola que se establecen como servizos esenciais determinados centros, servizos e establecementos sanitarios.

Orde  TMA/309/2020, do 31 de marzo, pola que se modifica a Orde  TMA/258/2020, do 19 de marzo, pola que se ditan disposicións respecto dos títulos administrativos e as actividades inspectoras da administración marítima, ao amparo do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  TMA/306/2020, do 30 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros durante a vixencia da Real Decreto-lei 10/2020.

Orde  SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación da Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo.

Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o  COVID-19.

Orde  SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación da Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo.

Orde  TMA/305/2020, do 30 de marzo, pola que se modifica o anexo da Orde  TMA/277/2020, do 23 de marzo, pola que se declaran servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos e adóptanse disposicións complementarias.

Orde  SND/299/2020, do 27 de marzo, pola que se modifica a Orde  SND/232/2020, do 15 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos humanos e medios para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Resolución do 25 de marzo de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do  COVID-19.

Real Decreto 476/2020, do 27 de marzo, POLO QUE SE PRORROGA ESTADO DE ALARMA declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución do 25 de marzo de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

Real Decreto- lei 9/2020, de 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19.

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

Resolución do 26 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que se exceptúa temporalmente o cumprimento das normas de tempos de condución e descanso nos transportes de mercadorías.

Orde  TMA/278/2020, do 24 de marzo, pola que se establecen certas condicións aos servizos de mobilidade, en orde á protección de persoas, bens e lugares.

Orde TMA/277/2020, do 23 de marzo, pola que se declaran servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos e adóptanse disposicións complementarias.

Orde SND/271/2020, do 19 de marzo, pola que se establecen instrucións sobre xestión de residuos na situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  SND/265/2020, do 19 de marzo, de adopción de medidas relativas ás residencias de persoas maiores e centros socio-sanitarios, ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde TMA/264/2020, do 20 de marzo, pola que se modifica a Orde  TMA/259/2020, do 19 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre transporte por estrada.

Orde TMA/263/2020, do 20 de marzo, pola que se regula a adquisición e distribución de máscaras por parte do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana.

Orde  TMA/259/2020, do 19 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre transporte por estrada.

Orde  TMA/258/2020, do 19 de marzo, pola que se ditan disposicións respecto dos títulos administrativos e as actividades inspectoras da administración marítima, ao amparo do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Resolución de 20 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, sobre especificacións alternativas ás mascarillas EPI con marcado CE europeo.

Orde TMA/254/2020, de 18 de marzo, pola que se ditan instrucións en materia de transporte por estrada e aéreo. Modificación en disposición adicional 1ª- BOE 25/3/20.

Resolución de 16 de marzo de 2020, do Instituto Social da Mariña, pola que se adoptan determinadas medidas, con motivo do COVID-19, en relación coas prestacións e servizos específicos para o sector marítimo-pesqueiro.

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer frente ao impacto económico e social do COVID-19. Corrección erros BOE 25/3/20.

Orde TMA/245/2020, de 17 de marzo, pola que se dispoñen medidas para o mantemento dos tráficos ferroviarios.

Resolución de 16 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que se exceptúa temporalmente o cumprimento das normas de tempos de condución e descanso nos transportes de mercadorías.

Acordo de 16 de marzo de 2020, do Pleno do Tribunal Constitucional, en relación coa suspensión dos prazos procesais e administrativos durante a vixencia do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Orde  TMA/240/2020, do 16 de marzo, pola que se ditan disposicións respecto a a apertura de determinados establecementos de restauración e outros comercios nos aeródromos de uso público para a prestación de servizos de apoio a servizos esenciais.

Orde  INT/239/2020, do 16 de marzo, pola que se restablecen os controis nas fronteiras interiores terrestres con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19. Corrección erros (BOE 18/3/20)

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se DECLARA ESTADO DE ALARMA para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Modificación BOE 18/3/20.

Orde  SND/232/2020, do 15 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos humanos e medios para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde SND/233/2020, do 15 de marzo, pola que se establecen determinadas obrigacións de información de acordo co previsto no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde  SND/234/2020, do 15 de marzo, sobre adopción de disposicións e medidas de contención e remisión de información ao Ministerio de Sanidade #ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  TMA/230/2020, do 15 de marzo, pola que se concreta a actuación das autoridades autonómicas e locais respecto da fixación de servizos de transporte público da súa titularidade.

Orde  TMA/229/2020, do 15 de marzo, pola que ditan disposicións respecto ao acceso dos transportistas profesionais a determinados servizos necesarios para facilitar o transporte de mercadorías no territorio nacional.

Orde  INT/228/2020, do 15 de marzo, pola que se establecen criterios de aplicación do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19, no ámbito do Sistema Nacional de Protección Civil.

Orde  INT/226/2020, do 15 de marzo, pola que se establecen criterios de actuación para as Forzas e Corpos de Seguridade en relación co Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Instrución de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, pola que se estabelecen medidas para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 no ámbito do Ministerio de Defensa.

Orde  INT/227/2020, do 15 de marzo, en relación coas medidas que se adoptan no ámbito de Institucións Penais ao amparo do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  TMA/231/2020, do 15 de marzo, pola que se determina a obrigación de dispoñer mensaxes obrigatorias nos sistemas de venda de billetes  online de todas as compañías marítimas, aéreas e de transporte terrestre, así como calquera outra persoa, física ou xurídica, que interveña na comercialización dos billetes que habiliten para realizar un traxecto con orixe e/ou destino no territorio español.

Real Decreto-lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19. Corrección de erros BOE 25/3/20.

Real Decreto-lei 6/2020, de 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública.

Orde PCM/216/2020, de 12 de marzo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 12 de marzo de 2020, polo que se estabelecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a prohibición de entrada de buques de pasaxe procedentes da República italiana e de cruceiros de calquera orixe co destino a portos estatais.

Orde PCM/205/2020, de 10 de marzo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 10 de marzo de 2020, polo que se estabelecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a prohibición dos voos directos entre a República italiana e os aeropuertos estatais.

Instrución de 16 de marzo de 2020, do Ministerio de Defensa, pola que se establecen medidas para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 no ámbito do Ministerio de Defensa.

EUROPEA

Comunicación da Comisión Directrices sobre a axuda de emerxencia da UE na cooperación transfronteiriza en materia de asistencia sanitaria relacionada coa crise da  COVID-19

Decisión (UE) 2020/491 da Comisión do 3 de abril de 2020 relativa á concesión dunha franquía de dereitos de importación e dunha exención do IVE/IVE respecto da importación das mercadorías necesarias para combater os efectos do brote de  COVID-19 durante o ano 2020.

Comunicación da Comisión Orientacións da Comisión Europea sobre o uso do marco de contratación pública na situación de emerxencia relacionada coa crise do  COVID-19

Regulamento de Execución (UE) 2020/466 da Comisión do 30 de marzo de 2020 sobre medidas temporais destinadas a conter os riscos para a saúde humana, a saúde animal, a sanidade vexetal e o benestar dos animais durante determinadas disfuncións graves dos sistemas de control dos Estados membros debidas á enfermidade por coronavirus ( COVID-19)

Comunicación da Comisión -COVID-19- 2020/C 102 I/02 Directrices sobre a aplicación da restrición temporal das viaxes non esenciais á UE, sobre a facilitación do réxime de tránsito para a repatriación dos cidadáns da UE e sobre os seus efectos na política de visados

Comunicación da Comisión 2020/C 102 I/03 — Directrices relativas ao exercicio da libre circulación dos traballadores DOUE 31/3/20

Comunicación da Comisión Directrices da Comisión Europea: Facilitar as operacións do transporte aéreo de mercadorías durante o brote de  COVID-19

Comunicación da comisión sobre a posta en marcha dos «carrís verdes» no marco das Directrices sobre medidas de xestión de fronteiras para protexer a saúde e garantir a dispoñibilidade dos bens e dos servizos esenciais

Decisión de Execución (UE) 2020/414 da Comisión de 19 de marzo de 2020 pola que se modifica a Decisión de Execución (UE) 2019/570 no que respecta ás capacidades de almacenamento médico de rescEU.

Recomendación (UE) 2020/403 da Comisión do 13 de marzo de 2020 relativa á avaliación da conformidade e os procedementos de vixilancia do mercado no contexto da ameaza que representa o  COVID-19. Corrección de erros 20/3/2020.

Covid-19 Directrices sobre medidas de xestión de fronteiras para protexer a saúde e garantir a dispoñibilidade dos bens e dos servizos esenciais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS