Financiado por:
/ Medio ambiente / Lexislación

SOLO

04-05-2021 - LEXISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

 

GALEGA

 

SOLO

Decreto 92/2019, do 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Corrección de erros do 15 de marzo de 2016.

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galiza. Acceso ao texto consolidado a xaneiro 2011.

ORDENACIÓN DO TERRITORIO

LEI 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.

Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de ordenación do territorio.

Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galiza.

Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galiza.

Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galiza.

 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL

Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galiza. Acceso ao texto consolidado a xaneiro 2011.

Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galiza.

Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galiza.

INSTRUCIÓN 1/2011, do 12 de abril, para a aplicación da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galiza.

INSTRUCIÓN 2/2011, do 12 de abril, para a aplicación da disposición transitoria terceira da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2001, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galiza, sobre edificacións sen licenza.

INSTRUCIÓN 3/2011, do 12 de abril, para a aplicación da disposición transitoria décimo terceira da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galiza, na redacción dada pola Lei 2/2010, do 25 de marzo.

INSTRUCIÓN 4/2011, do 12 de abril, sobre a metodoloxía de cálculo do grao de consolidación edificatoria na delimitación do solo de núcleo rural, ao abeiro do disposto na Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galiza.

 

CONCENTRACIÓN PARCELARIA

Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galiza.

Lei 12/2001, do 10 de setembro, de modificación da lei de concentración parcelaria para Galiza.

 

MONTES

LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

 

ÁRBORES

Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras.

Orde do 3 de outubro de 2011 pola que se actualiza o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras.

 

INCENDIOS

Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Decreto 105/2006, do 22 de xuño, polo que se regulan medidas relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais.

 

O AGRO

Orde AAA/1072/2013, do 7 de xuño, sobre utilización de lamas de depuración no sector agrario.

DECRETO 125/2012, do 10 de maio, polo que se regula a utilización de lodos de depuradora no ámbito do sector agrario na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

CONTAMINACIÓN, RESIDUOS, …


LEI 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

Decreto 60/2009, do 26 de febreiro, sobre solos potencialmente contaminados e procedemento para a declaración de solos contaminados.

Instrución técnica de residuos ITR/01/08, do 8 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, referente á elaboración de solos (tecnosolos) derivados de residuo. Acceso tamén á corrección de erros.

Decreto 208/2005, do 14 de xullo, sobre xestión e integración ambiental de ocos ocasionados por antigas actividades, con execedentes de terras e rochas procedentes de grandes obras.

 

ESTATAL

 

Orde DEF/427/2021, de 27 de abril, pola que se aproba o Plan de Prevención e Recuperación de Solos Contaminados en Instalacións Militares.

Orde PRA/1080/2017, de 2 de novembro, pola que se modifica o anexo I do Real Decreto 9/2005, de 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades potencialmente contaminantes co solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados. Corrección erros 24/03/18.

Orde PRA/1943/2016, do 22 de decembro, pola que se modifican os anexos I, II, IV e VI do Real Decreto 865/2010, do 2 de xullo, sobre substratos de cultivo.

Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo.

Real Decreto 865/2010, do 2 de xullo, sobre substratos de cultivo. Acceso ao texto consolidado coa modificación do Real Decreto 1039/2012, do 6 de xullo e a corrección de erros de 16 de setembro de 2010.

Real Decreto 1492/2011, do 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de valoracións da Lei do Solo.

Lei 45/2007, de 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio rural.

Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.

Real Decreto 752/2010, do 4 de xuño, polo que se aproba o primeiro programa de desenvolvemento rural sostible para o período 2010-2014 en aplicación da Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio rural. Acceso tamén á Corrección de erros de 4 de xuño.

Real Decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos fertilizantes. Acceso ao texto consolidado que inclúe as modificacións posteriores.

Real Decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados.

Real Decreto 1545/2007, do 23 de novembro, polo que se regula o Sistema Cartográfico Nacional

Real Decreto 1812/1994 polo que se aproba o regulamento xeral de estradas

Real Decreto-lei 17/2012, do 4 de maio, de medidas urxentes en materia de medio ambiente.

 

EUROPEA

 

Directiva (UE) 2018/350 da Comisión, do 8 de marzo de 2018, pola que se modifica a Directiva 2001/18/CE do Parlamento e do Consello no que respecta á avaliación do risco para o medio ambiente dos organismos modificados xeneticamente.

Decisión 2007/156/CE da Comisión, do 7 de marzo de 2007, que modifica a Decisión 2005/51/CE polo que atinxe ao período durante o cal pode introducirse na Comunidade terra contaminada con praguicidas ou contaminantes orgánicos persistentes para efectos da súa descontaminación

Regulamento (CE) nº 2003/2003 do Parlamento Europeo e do Consello do 13 de outubro de 2003 relativo aos abonos. Acceso tamén ao Regulamento (UE) Nº 223/2012 da Comisión do 14 de marzo de 2012 polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 2003/2003 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo aos abonos, para adaptar ao progreso técnico os seus anexos I e IV.

Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de marzo de 2001, sobre a liberación intencional no medio ambiente de organismos modificados xeneticamente e pola que se derroga a Directiva 90/220/CEE do Consello

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS