Financiado por:
/ Medio ambiente / Lexislación

RUÍDO

23-10-2020 - LEXISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

 

GALEGA

Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.

Segundo a Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, na súa Disposición derrogatoria única, indica que queda derrogada a Lei 7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica, así como a súa normativa de desenvolvemento (Decreto 320/2002 y Decreto 150/1999).

 

ESTATAL

Orde  ICT/155/2020, do 7 de febreiro, pola que se regula o control  metrológico do Estado de determinados instrumentos de medida.

Orde PCI/1319/2018, do 7 de decembro, pola que se modifica o Anexo II do Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente á avaliación do ruído ambiental. Corrección de erros 22/01/2019.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas. (Acceso ao texto consolidado, coas correccións posteriores incluídas) Real Decreto 1038/2012, do 6 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.

Real Decreto 1371/2007, de 19 de outubro, polo que se aproba  o documento básico “DB-HR Protección fronte ao ruido” do Código técnico da edificación.

Orden ITC/2845/2007, de 25 de septembro, pola que se regula o control metrolóxico do Estado dos instrumentos destinados á medición de son audible e dos calibradores acústicos.

Real Decreto 524/2006 de 28 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 2012/2002 de 22 de febreiro polo que se regulan as emisións sonoras no entorno debidas a determinadas máquinas de uso ao aire libre (BOE Nº 106 de 4 de maio de 2006).

Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao ruído.

Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de Novembro, do Ruído, no tocante a avaliación e xestión do ruído ambiental. Ten por obxecto previr, vixiar e reducir a contaminación acústica, ruídos e vibracións que impliquen molestia ou dano para as persoas, o desenvolvemento das súas actividades, para os bens de calquera natureza ou para o medio ambiente.

Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído (transposición da directiva comunitaria).

 

EUROPEA

Directiva (UE) 2020/367 da Comisión do 4 de marzo de 2020 pola que se modifica o anexo III da Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello no relativo ao establecemento de métodos de avaliación para os efectos nocivos do ruído ambiental.

Corrección de erros da Directiva (UE) 2015/996 da Comisión, do 19 de maio de 2015, pola que se establecen métodos comúns de avaliación do ruído en virtude da Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello (DO L 168 de 1.7.2015).

Directiva (UE) 2015/996 da Comisión, do 19 de maio de 2015, pola que se establecen métodos comúns de avaliación do ruído en virtude da Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello (Texto pertinente a efectos do EEE)

Recomendación da Comisión de 6 agosto de 2003, relativa ás orientacións sobre os métodos de cálculo provisionais revisados para o ruído industrial, procedentes de aeronaves, tráfico rodado e ferroviario e os datos de emisións correspondentes.

Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello , do 25 de xuño de 2002, sobre a avaliación e xestión do ruído ambiental. (Substitúese o anexo III, por Directiva 2020/367, de 4 de marzo. Modifícase por Reglamento 2019/1243, de 20 de xuño. Modifícanse os artigos 3, 8, 9, 10 e o anexo VI, por Regulamento 2019/1010, de 5 de xuño. Substitúese o anexo II, por Directiva 2015/996, de 19 de maio. Trasponse parcialmente por Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro de 2005. Dítase en relación co punto 2.2 do anexo II: Recomendación 2003/613, de 6 de agosto. Trasponse por Lei 37/2003, de 17 de novembro.)

 

CODIGO DO RUIDO -BOE-

 

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS