Financiado por:
/ Medio ambiente / Lexislación

RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE

03-05-2021 - LEXISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

CÓDIGO DE NATUREZA E BIODIVERSIDADE -BOE-

CÓDIGO DE AVALIACIÓN E CONTROL AMBIENTAL -BOE-

CÓDIGO DE PARQUES ESTATAIS -BOE-

 

GALEGA

DECRETO 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia.

LEI 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.

DECRETO 10/2019, do 17 de xaneiro, polo que se crea e se regula o Comité de Coordinación da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia.

DECRETO 76/2018, do 19 de xullo, polo que se modifica o Decreto 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia.

DECRETO 95/2017, do 21 de setembro, polo que se crea a Rede de reservas da biosfera de Galicia.

 Orde de 21 de febreiro de 2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se concede a protección nacional transitoria á indicación xeográfica protexida Ribeiras do Morrazo.

Orde de 16 de setembro de 2016 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da indicación xeográfica protexida Ribeiras do Morrazo.

DECRETO 32/2016, do 23 de marzo, polo que se modifica o Decreto 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia.

DECRETO 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia.

DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galiza e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galiza.

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galiza. Corrección de erros (24/02/2014)

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galiza.

Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galiza.

Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental.

Decreto 101/2008, do 30 de abril, polo que se regulan as unidades de xestión forestal en Galiza.

Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galiza. Acceso tamén á Corrección de erros.

Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal.

Decreto 88/2007 polo que se regula o catálogo galego de especies ameazadas.

Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galiza.

Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galiza.

Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. Acceso tamén á Orde do 3 de outubro de 2011 pola que se actualiza o Catálogo galego de árbores senlleiras.

Orde do 5 de xullo de 2006 pola que se regulan as axudas en materia de conservación dos recursos naturais e o fomento de accións da poboación local para o desenvolvemento sustentable dos parques naturais.

Orde do 13 de maio de 2005 de fomento da forestación de terras agrícolas.

Lei 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galiza.

Orde do 26 de outubro de 2004 pola que se publica o Primeiro Plan de Continxencias por Contaminación Mariña das Rías Galegas.

Decreto 110/2004, do 27 de maio, polo que se regulan os humidais protexidos. Acceso tamén ás modificacións.

Resolución do 30 de abril de 2004, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galiza, da cartografía onde se recollen os límites dos espazos naturais declarados zonas de especial protección dos valores naturais polo Decreto 72/2004, do 2 de abril.

Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais.

Orde do 24 de marzo de 2004 de fomento da silvicultura e da ordenación de montes arborizados.

Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galiza. Acceso a modificacións.

Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza.

Lei 1/1995 do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galiza. (DOG nº 29, de 10/02/1995).

Decreto 260/1992, do 4 de setembro polo que se aproba o regulamento para a execució da lei 13/1989, do 10 de outubro de montes veciñais de man común.

Real Decreto 442/1990 de avaliación de impacto ambiental para Galiza.

Lei 13/1989, do 10 de outubro de montes veciñais de man común.

 

PARQUES/ESPAZOS NATURAIS

 

DECRETO 176/2020, do 8 de outubro, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte (Vigo).

ORDE do 29 de setembro de 2020 pola que se declara definitivamente como espazo natural de interese local o Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte (Vigo).

Decreto 62/2020, do 8 de abril, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local Illas de San Pedro (A Coruña).

Orde do 7 de abril de 2020 pola que se declaran definitivamente como espazo natural de interese local as Illas de San Pedro, no concello da Coruña.

 

Lei 5/2015, do 24 de marzo, de declaración do Parque Natural de "Babia e Lúa" (León)

Decreto 401/2009, do 22 de outubro, polo que se declara o ámbito territorial do Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. 

 Decreto 157/2002, do 4 de abril, polo que se declara o Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra.  

Decreto 218/97, do 30 de xullio, polo que se declaran Parque Patural As Fraguas do Eume.  

Decreto 155/1997 do 5 de xuño, polo que se declara o Parque Natural do Invernadoiro.  

Decreto 139/1992, do 5 de xuño, polo que se declara Parque Natural ao Complexo Dunar de Corrubedo e Lagos de Carregal e Vixán. 

 Orde do 21 de xaneiro de 1992, sobre o réxime de protección do Parque Natural do Monte Aloia. 


 

PARQUES ESTATAIS  

 

Decreto 177/2018, do 27 de decembro, polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Decreto 158/2008, do 10 de xullo, sobre asunción da ampliación das funcións e servizos en materia de conservación da natureza (Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galiza), traspasados á Comunidade Autónoma de Galiza mediante o Real decreto 1082/2008, do 30 de xuño, e a súa asignación á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

Real Decreto 1082/2008, de 3 de junio, sobre ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Galiza, en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galiza)

Decreto 23/2006, de 16 de febreiro, polo que se establecen determinadas medidas de xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galiza. 

Lei 15/2002 de 1 de Xullo, pola que se declara o Parque marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galiza   

Decreto 88/2002, de 7 de marzo, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Espazo Natural da Illa de Cortegada e o seu entorno.

Decreto 274/99, de 21 de outubro, polo que se aproba o Plan de Ordenaciónd os Recursos Naturais das Illas Atlánticas.  


ESTATAL


Lei 9/2018, do 5 de decembro
, pola que se modifica a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, a Lei 21/2015, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes e a Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.

Resolución do 12 de decembro de 2016, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se formula declaración ambiental estratéxica da Estratexia de adaptación ao cambio climático da costa española.

Lei 3/2015, do 29 de decembro, de medidas en materia de xestión integrada de calidade ambiental, de augas, tributaria e de sanidade animal.

Resolución do 20 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Sustentabilidade da Costa e do Mar, pola que se integran na Rede de Áreas Mariñas Protexidas de España as zonas de especial protección para as aves mariñas da Rede Natura 2000.

Orde AAA/1260/2014, do 9 de xullo, pola que se declaran Zonas de Especial Protección para as Aves en augas mariñas españolas.

Orde AAA/1299/2014, do 9 de xullo, pola que se aproba a proposta de inclusión na lista de lugares de importancia comunitaria da Rede Natura 2000 dos espazos mariños ESZZ16001 Sistema de canóns submarinos occidentais do Golfo de León, ESZZ16002 Canle de Menorca, ESZZ12002 Volcáns de lama do Golfo de Cádiz e ESZZ12001 Banco de Galiza.

Resolución do 20 de novembro de 2013, de Parques Nacionais, pola que se publica a aprobación pola UNESCO de tres reservas da biosfera españolas: Reserva da Biosfera de As Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo, Galicia; Reserva da Biosfera de Terres de l'Ebre, Cataluña; Reserva da Biosfera do Real Sitio de San Ildefonso-O Espinar, Castela e León, e a ampliación da Reserva da biosfera Ordesa-Viñamala, Aragón.

Real Decreto 1015/2013, do 20 de decembro, polo que se modifican os anexos I, II e V da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade

Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Resolución do 18 de abril de 2013, de Parques Nacionais, pola que se publica a declaración de dúas novas reservas da biosfera españolas: Reserva da Biosfera de A Gomera (Canarias) e Reserva da Biosfera As Ubiñas-A Mesa (Asturias), e a modificación da zonificación doutras dúas reservas da biosfera existentes: Reserva da Biosfera de Serra Nevada (Andalucía) e ampliación da Reserva da Biosfera de Doñana (Andalucía).

Lei 11/2012, do 19 de decembro, de medidas urxentes en materia de medio ambiente.

Real Decreto-lei 17/2012, do 4 de maio, de medidas urxentes en materia de medio ambiente. 

Resolución do 25 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e Política Forestal, pola que se publica a actualización do Catálogo Nacional de materiais de base de diversas especies forestais para a produción de materiais forestais de reprodución identificados, seleccionados, cualificados e controlados.

Real Decreto 60/2011, do 21 de xaneiro, sobre as normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas.

Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.

Real Decreto 1220/2011, do 5 de setembro, polo que se modifica o Real Decreto 289/2003, do 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución.

Real Decreto 1274/2011, do 16 de setembro, polo que se aproba o Plan estratéxico do patrimonio natural e da biodiversidade 2011-2017, en aplicación da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade

Real Decreto 1599/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen os criterios de integración dos espazos mariños protexidos na Rede de Áreas Mariñas Protexidas de España.

Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos.

Lei 5/2007, do 3 de abril, da Rede de Parques Nacionais.

Lei 45/2007, de 13 de decembro, para o desenrolo sostible do medio rural. Acceso ao texto consolidado coas modificacións posteriores incluídas.

Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.

Lei 27/2006, de 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes.

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, polo que se regula o Inventario nacional de zonas húmidas.

REAL DECRETO 289/2003, do 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución.

 

EUROPEA

 

Instrumento de aceptación do Protocolo de enmienda ao Convenio Europeo da Paisaxe, feito en Estrasburgo, o 15 de xuño de 2016.

Convenio europeo da paisaxe.

Directiva 2011/92/UE, do Parlamento Europeo e do consello do 13 de novembro de 2011. Relativa á evaluación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente.

Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre a Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 2011/92/UE, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio (9/5/2013).

Decisión nº 406/2009/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de abril de 2009 sobre o esforzo dos Estados membros para reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro co fin de cumprir os compromisos adquiridos pola Comunidade ata 2020.

Directiva 2008/50/CE do parlamento Europeo e do Consello do 21 de maio de 2008 relativa á calidade do aire ambiente e a unha atmósfera máis limpa en Europa.

Directiva 92/43/CEE do Consello de 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. Acceso á versión consolidada.

Directiva 97/62/CE, de 27 de outubro, pola que se adapta ao progreso científico e técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.

 

ACORDOS INTERNACIONAIS

 

Instrumento de Ratificación do Protocolo de Nagoya sobre acceso aos recursos xenéticos e participación xusta e equitativa nos beneficios que se deriven da súa utilización ao Convenio sobre a Diversidade Biolóxica, feito en Nagoya o 29 de outubro de 2010.

Instrumento de ratificación do Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidade e compensación, suplementario ao Protocolo de Cartaxena sobre seguridade da biotecnoloxía, feito en Nagoya o 15 de outubro de 2010.

 

 

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS