Financiado por:
/ Medio ambiente / Lexislación

EMPRESA E MEDIO AMBIENTE

12-04-2021 - LEXISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

 

 

Ligazón á páxina de Risco Químico da web do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG.

 

GALEGA


ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as normas de aplicación do imposto compensatorio ambiental mineiro. Corrección de erros de 22 de xaneiro de 2017.

ORDE do 17 de xullo de 2017 pola que se aproba o Plan de inspección en materia de seguridade industrial e metroloxía na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. Corrección de erros do 11 de agosto de 2017.

ORDE do 23 de abril de 2015 pola que se aproba o Plan de inspección en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

Lei 13/2011, do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galiza.

Resolución do 21 de novembro de 2012, da Secretaría Xeral do Mar, pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galiza do 18 de outubro de 2012, polo que se aproba a Estratexia galega da acuicultura.

Decreto 51/2011, do 17 de marzo, polo que se actualiza a normativa en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galiza para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.

Orde do 2 de febreiro de 2011 pola que se aproba o terceiro plan de inspección de eficiencia enerxética de instalacións térmicas na Comunidade Autónoma de Galiza.

Decreto 219/2008, do 25 de setembro, sobre inspección de industria na Comunidade Autónoma de Galiza.

Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galiza.

Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a evaluación de incidencia ambiental.

Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galiza.

Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galiza.

    Modificada/Correxida ou afectada por
  • Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se lle dá nova redacción á disposición derrogatoria única da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galiza.
  • Decreto 295/2000, do 21 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 1/1995 , do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galiza, en relación co pacto ambiental na Comunidade Autónoma de Galiza.
  • Derógase o capítulo IV do título II e se modifican os arts. 2, 5, 31, 33, 40 e 45, por Lei 9/2013, de 19 de decembro BOE 29/01/2014
  • Derógase o capítulo III do título II, e se modifica o art. 5.2, por Lei 12/2011, de 26 de decembro BOE 27/01/2012
  • Engádese o art. 9 bis, por Lei 7/2019, de 23 de decembro DOG 27/12/2019
  • Modifícanse os arts. 35 y 42, por Lei 5/2019, de 2 de agosto BOE 24/09/2019
Decreto 442/1990, do 13 de setembro, sobre avaliación do impacto ambiental para Galiza.

Decreto 327/1991, de 4 de outubro, de avaliación de efectos ambientais para Galiza.

 

ESTATAL


Orde APM/397/2018, de 9 de abril, pola que se determina cando os recortes de escuma de poliuretano utilizados na fabricación de escuma composta, considéranse subprodutos con arranxo á Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Corrección de erros do Real Decreto 773/2017, do 28 de xullo, polo que se modifican diversos reais decretos en materia de produtos e emisións industriais.

Corrección de erros do Real Decreto 1042/2017, do 22 de decembro, sobre a limitación das emisións á atmosfera de determinados axentes contaminantes procedentes das instalacións de combustión medianas e polo que se actualiza o anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera. 

Orde PRA/222/2018, do 28 de febreiro, pola que se corrixen erros na Orde PRA/321/2017, do 7 de abril, pola que se regulan os procedementos de determinación das emisións dos contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas e CO procedentes das grandes instalacións de combustión, o control dos instrumentos de medida e o tratamento e remisión da información relativa ás devanditas emisións.

Real Decreto 1042/2017, do 22 de decembro, sobre a limitación das emisións á atmosfera de determinados axentes contaminantes procedentes das instalacións de combustión medianas e polo que se actualiza o anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera. Corrección de erros 15/03/2018.

Orde APM/1040/2017, do 23 de outubro, pola que se establece a data a partir da cal será esixible a constitución da garantía financeira obrigatoria para as actividades do anexo III da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade Ambiental, clasificadas como nivel de prioridade 1 e 2, mediante Orde ARM/1783/2011, do 22 de xuño, e pola que se modifica o seu anexo.

Real Decreto 773/2017, do 28 de xullo, polo que se modifican diversos reais decretos en materia de produtos e emisións industriais. Corrección de erros de 15/03/2018.

Orde PRA/321/2017, do 7 de abril, pola que se regulan os procedementos de determinación das emisións dos contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas e CO procedentes das grandes instalacións de combustión, o control dos instrumentos de medida e o tratamento e remisión da información relativa ás devanditas emisións. Orde PRA/222/2018, do 28 de febreiro, pola que se corrixen erros na Orde PRA/321/2017 (BOE 7/3/2018).

Orde AAA/699/2016, do 9 de maio, pola que se modifica a operación R1 do anexo II da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Real Decreto Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación.

Real Decreto 1007/2015, do 6 de novembro, polo que se regula a adquisición, polo Fondo de Carbono para unha Economía Sustentable, de créditos de carbono do Plan de Impulso ao Medio Ambiente no sector da empresa "PIMA Empresa" para a redución de gases de efecto invernadoiro nas súas instalacións.

Lei 11/2014, do 3 de xullo, pola que se modifica a lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade Ambiental.

Resolución do 23 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral da Oficina Española de Cambio Climático, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 15 de novembro de 2013, polo que se aproba a asignación final gratuíta de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro ás instalacións suxeitas ao réxime de comercio de dereitos de emisión para o período 2013-2020 e para cada ano a cada instalación.

Real Decreto 815/2013, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de emisións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación.

Orde PRE/1691/2013, do 17 de setembro, pola que se inclúen as substancias activas cis-Tricos-9-eno e cianuro de hidróxeno e se ampla a inclusión do ácido nonanoico ao tipo de produto 2 no anexo I do Real Decreto 1054/2002, do 11 de outubro, polo que se regula o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas.

Orde PRE/1293/2013, do 4 de xullo, pola que se modifica o anexo I do Real Decreto 1054/2002, do 11 de outubro, polo que se regula o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas.

Lei 5/2013, do 11 de xuño, pola que se modifican a Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación e a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Real Decreto 1722/2012, do 28 de decembro, polo que se desenvolven aspectos relativos á asignación de dereitos de emisión no marco da Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.

Real Decreto 1070/2012, do 13 de xullo, polo que se aproba o Plan estatal de protección civil ante o risco químico.

Real Decreto 777/2012, do 4 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 975/2009, do 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado polas actividades mineiras.

Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

Real Decreto 459/2011, da 1 de abril, polo que se fixan os obxectivos obrigatorios de biocarburantes para os anos 2011, 2012 e 2013.

Lei 8/2010, de 31 de marzo, pola que se establece o réximen sancionador previsto nos Regulamentos (CE) relativos ao rexistro, á avaliación, á autorización e á restrición das substancias e mesturas químicas (REACH) e sobre a clasificación, o etiquetado e o envasado de substancias e mesturas (CLP), que o modifica.

Real Decreto 1090/2010 de 3 de setembro polo que se modifica o Real Decreto 1054/2002 do 11 de outubro polo que se regula o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas

Real Decreto 717/2010, do 28 de maio, polo que se modifican o Real Decreto 363/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre clasificación, envasado e etiquetado de substancias perigosas e o Real Decreto 255/2003, do 28 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre clasificación, envasado u etiquetado de preparados perigosos.

Real Decreto 338/2010, do 19 de marzo, polo que se modifica o Regulamento da Infraestructura para a calidade e seguridade industrial, aprobado polo Real Decreto 2200/1995, do 28 de decembro.

Lei 6/2010, do 24 de marzo, de modificación do texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro.

Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos.

Real Decreto 2090/2008, do 22 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento parcial da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade Medioambiental.

Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmósfera.

Lei 26/2007, de 23 de outubro sobre responsabilidade ambiental en relación coa prevención e reparación de danos ambientais.

Real Decreto 679/2006, do 2 de xuño, polo que se regula a xestión dos aceites industriais usados.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre clasificación, envasado e etiquetado de preparados perigosos.

Lei 16/2002, da 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación.

Real Decreto 1054/2002, do 11 de outubro, polo que se regula o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas.

Real Decreto 363/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento sobre notificación de substancias novas e clasificación, envasado e etiquetado de substancias perigosas.

 

EUROPEA

- Posición (UE) nº 4/2021 do Consello en primeira lectura con vistas á adopción dun Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece un Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE) e derrógase o Regulamento (UE) nº 1293/2013.

- Exposición de motivos do Consello: Posición (UE) nº 4/2021 do Consello en primeira lectura con vistas á adopción dun Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece un Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE) e derrógase o Regulamento (UE) nº 1293/2013.

- Comunicación da Comisión sobre o seguimento dos ecosistemas no marco do artigo 9 e do anexo V da Directiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á redución das emisións nacionais de determinados contaminantes atmosféricos.

- Resolución do Parlamento Europeo, do 6 de febreiro de 2018, sobre o tema «Acelerar a innovación en enerxías limpas» (2017/2084 (INI)).

- Ditame do Comité Europeo das Rexións -Proposta de Regulamento polo que se establece un Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE) e derrógase o Regulamento (UE)  nº 1293/2013.

- Decisión de Execución (UE) 2018/1855 da Comisión, do 27 de novembro de 2018, relativa ás emisións de gases de efecto invernadoiro contempladas na Decisión n° 406/2009/CE do Parlamento Europeo e do Consello correspondentes a cada Estado membro en 2016.

- Regulamento (UE) 2018/1513 da Comisión, do 10 de outubro de 2018, que modifica, polo que respecta a determinadas substancias clasificadas como  carcinóxenas,  mutáxenas e tóxicas para a reprodución (CMR), de categoría 1A ou 1 B, o anexo  XVII do Regulamento (CE)  n.° 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e mesturas químicas (REACH).

- Decisión de Execución (UE) 2018/1135 da Comisión, do 10 de agosto de 2018, pola que se establecen o tipo, o formato e a frecuencia da información que deben comunicar os Estados membros sobre a aplicación da Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as emisións industriais.

- Regulamento (UE) 2017/999 da Comisión, do 13 de xuño de 2017, polo que se modifica o anexo XIV do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e preparados químicos (REACH) (Texto pertinente a efectos do EEE. )

- Regulamento (UE) 2017/227 da Comisión, do 9 de febreiro de 2017, que modifica, polo que respecta ao bis(pentabromofenil)éter, o anexo XVII do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e preparados químicos (REACH) (Texto pertinente a efectos do EEE. )

Regulamento de Execución (UE) 2016/1802 da Comisión, do 11 de outubro de 2016, que modifica o Regulamento de Execución (UE) n.° 414/2013 da Comisión, polo que se especifica un procedemento para a autorización duns mesmos biocidas con arranxo ao Regulamento (UE) n.° 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello (Texto pertinente a efectos do EEE)

Decisión de Execución (UE) 2016/770 da Comisión, do 14 de abril de 2016, pola que se establece un formato común para a presentación de información sobre o funcionamento dos procedementos con arranxo ao Regulamento (UE) n.ou 649/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á exportación e importación de produtos químicos perigosos [notificada co número de documento C(2016) 2068]

2014/687/UE: Decisión de Execución da Comisión, de 26 de setembro de 2014, pola que se establecen as conclusións sobre as mellores técnicas dispoñibles (MTD) para a produción de pasta, papel e cartón, conforme á Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as emisións industriais. Corrección erros do 4/12/2014

Regulamento (UE) nº 176/2014 da Comisión, do 25 de febreiro de 2014, polo que se modifica o Regulamento (UE) non 1031/2010, en particular co fin de determinar os volumes dos dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro que se subhastará en 2013-2020

Regulamento (UE) nº 167/2014 da Comisión, do 21 de febreiro de 2014, polo que se modifica o anexo I do Regulamento (CE) non 689/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á exportación e importación de produtos químicos perigosos.

Regulamento (UE) Nº 73/2013 da Comisión do 25 de xaneiro de 2013 polo que se modifican os anexos I e V do Regulamento (CE)Nº 689/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á exportación e importación de produtos químicos perigosos.

Regulamento (UE) Nº 126/2013 da Comisión do 13 de febreiro de 2013 polo que se modifica o anexo XVII do Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e preparados químicos (REACH).

Regulamento (UE) n ° 1293/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2013 , relativo ao establecemento dun Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE) e polo que se derroga o Regulamento (CE) n ° 614/2007. Derrogado.

Regulamento (UE) número 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello de 22 de maio de 2012 relativo á comercialización e o uso dos biocidas. Corrección de erros do 28/10/2017.

Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de novembro de 2010, sobre as emisións industriais (prevención e control integrados da contaminación). Corrección de erros do 21 de febreiro de 2014. Comunicación de 7/5/2014. Corrección de erros 5/2/15.

Acceso a texto explicativo. 

Regulamento (UE) Nº 649/2012 do Parlamento Europeo e do Consello do 4 de xullo de 2012 relativo á exportación e importación de produtos químicos perigosos.

Regulamento (UE) Nº 71/2012 da Comisión do 27 de xaneiro de 2012 polo que se modifica o anexo I do Regulamento (CE) nº 689/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á exportación e importación de produtos químicos perigoso.

Regulamento (UE) Nº 286/2011 da comisión do 10 de marzo de 2011 que modifica, para os efectos da súa adaptación ao progreso técnico e científico, o Regulamento (CE) nº 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas.

Convenio de Rotterdam sobre o Procedemento de Consentimento Fundamentado Previo Aplicable a Certos Plaguicidas e Produtos Químicos Perigosos Obxecto de Comercio Internacional

Decisión nº 406/2009/CE do Parlamento europeo e do Consello de 23 de abril de 2009 sobre o esforzo dos Estados membros para reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro co fin de cumprir os compromisos adquiridos pola Comunidade ata 2020.

Regulamento (CE) nº 614/2007 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de maio de 2007, relativo ao instrumento financeiro para o medio ambiente ( LIFE+). Derrogado.

REGULAMENTO (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de decembro de 2006, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e preparados químicos (REACH), polo que se crea a Axencia Europea de Sustancias e Preparados Químicos, modifícase a Directiva 1999/45/CE e derróganse o Regulamento (CEE) nº 793/93 do Consello e o Regulamento (CE) nº 1488/94 da Comisión así como a Directiva 76/769/CEE do Consello e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comisión.

Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004, sobre responsabilidade medioambiental en relación coa prevención e reparación de danos medioambientais.

Directiva relativa á realización dun inventario europeo de emisións contaminantes (EPER) con arreglo ó artigo 15 de la Directiva 96/61/CE do Consello relativa á prevención e ó control integrados da contaminación (IPPC)

Lexislación EMAS. O EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, ou Regulamento Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditoría) é unha normativa voluntaria da Unión Europea que recoñece a aquelas organizacións que implantaron un SGMA (Sistema de Xestión Ambiental) e adquiriron un compromiso de mellora continua, verificado mediante auditorías independentes. As organizacións recoñecidas co EMAS -xa sexan compañías industriais, pequenas e medianas empresas, organizacións do terceiro sector, administracións e organizacións internacionais (incluídas a Comisión Europea e o Parlamento Europeo1 )- teñen unha política ambiental definida, fan uso dun sistema de xestión ambiental e dan conta periodicamente do funcionamento do devandito sistema a través dunha declaración ambiental verificada por organismos independentes. Estas entidades son recoñecidas co logotipo EMAS, que garante a fiabilidade da información dada pola devandita empresa.

Acceso á ligazón de lexislación da UE relativa a transportes e medio ambiente.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS