Financiado por:
/ Medio ambiente / Lexislación

AUGAS MARÍTIMAS

27-04-2021 - LEXISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

GALEGA

Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia.

Decreto 135/2016, do 6 de outubro, polo que se regulan a estrutura e a organización do Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia.

Real Decreto 1332/2012, do 14 de setembro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

DECRETO 155/2012, do 5 de xullo, polo que se regula a estrutura e organización do Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.

Lei 12/2011, de 26 de decembro, pola que se derogan as disposicións adicionais 1.1, 4, 5, 7, MODIFICA os arts.47, 61, 66, 70 e disposición adicional 14 e engade a disposición transitoria 7 (incluída modificación de 23 de febreiro de 2012)

Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galiza.

Orde do 26 de outubro de 2004 pola que se publica o Primeiro Plan de Continxencias por Contaminación Mariña das Rías Galegas.

 

ESTATAL

Emendas ao Anexo do Protocolo de 1997 que emenda o Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978, adoptadas en Londres o 17 de maio de 2019 mediante Resolución  MEPC.316(74).

Emendas de 2018 ao Anexo do Protocolo de 1997 que emenda o Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978, adoptadas en Londres o 26 de outubro de 2018 mediante Resolución  MEPC.305(73).

Emendas de 2019 ao Anexo do Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978, adoptadas en Londres o 17 de maio de 2019 mediante Resolución  MEPC.314(74).

Enmendas ao Anexo do Protocolo de 1997 que enmenda o Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978, adoptadas en Londres o 13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC.301(72).

Emendas ao Convenio Internacional para o control e a xestión da auga de lastre e os sedimentos dos buques, 2004, adoptadas en Londres o 13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC 296, Resolución MEPC 297 e Resolución MEPC 299. e

Código para a aprobación dos sistemas de xestión da auga de lastre (código BWMS), adoptado en Londres o 13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC 300.

Resolución do 11 de xuño de 2019, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 7 de xuño de 2019, polo que se aproban os obxectivos ambientais do segundo ciclo das estratexias mariñas estatais.

Real Decreto 79/2019, de 22 de febreiro, polo que se regulaol informe de compatibilidade e se estabelecen os criterios de compatibilidade coas estratexias mariñas.

Emendas ao Anexo do Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio  MARPOL), adoptadas en Londres o 2 de abril de 2016 mediante Resolución  MEPC.274(69).

Real Decreto 1365/2018, de 2 de novembro, polo que se aproban as estratexias mariñas.

Real Decreto 957/2018, de 27 de xullo, polo que se modifica o anexo I da Lei 41/2010, de 29 de decembro, de protección do medio mariño.

Enmiendas de 2016 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres el 28 de octubre de mediante Resolución MEPC.278(70).

Corrección de erros das Emendas ao Código Técnico relativo ao control das emisións de óxidos de nitróxeno dos motores diésel mariños, adoptadas mediante Resolución MEPC.272(69). (Proba dos motores de gas e os motores de combustible mixto).

Emendas de 2016 ao Anexo do Convenio Internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres o 28 de outubro de 2016 mediante Resolución MEPC.277(70). BOE 2/5/2018

Emendas de 2016 ao Anexo do Convenio Internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres o 28 de outubro de 2016 mediante Resolución MEPC.276(70). BOE 2/5/2018

Emendas ao Código Técnico relativo ao control das emisións de óxidos de nitróxeno dos motores diésel mariños, adoptadas mediante Resolución MEPC.272(69). (Proba dos motores de gas e os motores de combustible mixto). Corrección de erros 2/5/18.

Emendas ao Anexo do Protocolo de 1997 que emenda o Convenio Internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.271(69). Emendas á regra 13 do Anexo VI do Convenio MARPOL (Prescricións de rexistro para o cumprimento operacional das zonas de control das emisións de NOx do nivel III).

Emendas ao Anexo II do Convenio Internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.270(69).

Orde FOM/1793/2014, do 22 de setembro, pola que se aproba o Plan Marítimo Nacional de resposta ante a contaminación do medio mariño.

Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sostible do litoral e de modificación da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas.

Real Decreto 1695/2012, do 21 de decembro, polo que se aproba o Sistema Nacional de Resposta ante a contaminación mariña.

Real Decreto 799/2011, do 10 de xuño, polo que se establecen as obrigas que incumben ao Ministerio de Fomento en materia de seguridade marítima e prevención da contaminación mariña sobre buques españois.

Real Decreto 347/2011, do 11 de marzo, polo que se regula a pesca marítima de recreo en augas exteriores.

Real Decreto 60/2011, do 21 de xaneiro, sobre as normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas.

Lei 41/2010, do 29 de decembro, de protección do medio mariño.

Código Técnico relativo ao control das emisións de nitróxenos dos motores diésel mariños (Código NOx) segundo a Resolución 2 da Conferencia das partes no Convenio Internacional para Previr a Contaminación polos Buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Conferencia 3 MARPOL 1997), adoptado en Londres o 26 de setembro de 1997.

Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas. (Acceso ao texto consolidado, con todas as modificacións posteriores incluídas).

 


EUROPEA

Enmendas de 2017 ao Anexo do Protocolo de 1997 que enmenda o Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978, adoptadas en Londres o 7 de xullo de 2017 mediante a Resolución MEPC286(71).

Corrección de erros da Directiva 2014/90/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de xullo de 2014, sobre equipos mariños, e pola que se deroga a Directiva 96/98/CE do Consello (DO L 257 de 28.8.2014).

Corrección de erros das Enmendas de 2014 ao Anexo do Protocolo de 1997 que enmenda o Convenio Internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polol Protocolo de 1978 (Enmendas ás reglas 2 e 13 e ao Suplemento do Certificado IAPP deoAnexo VI do Convenio MARPOL) adoptadas en Londres o 17 de outubre de 2014, mediante Resolución MEPC.258(67).

Decisión (UE) 2017/1243 do Consello, do 29 de maio de 2017, relativa á posición que se debe adoptar en nome da Unión Europea na Organización Marítima Internacional durante o 98º período de sesións do Comité de Seguridade Marítima e o 71º período de sesións do Comité de Protección do Medio Mariño, sobre a adopción das emendas das regras II-1/23 e II-2/9.4.1.3 do Convenio SOLAS, dos Códigos internacionais de naves de gran velocidade de 1994 e 2000, do Código internacional de dispositivos de salvamento e do apéndice V do anexo VI do Convenio MARPOL

Decisión (UE) 2017/848 da Comisión, do 17 de maio de 2017, pola que se establecen os criterios e as normas metodolóxicas aplicables ao bo estado ambiental das augas mariñas, así como especificacións e métodos normalizados de seguimento e avaliación, e pola que se derroga a Decisión 2010/477/UE

Regulamento (UE) 2016/103 da Comisión, do 27 de xaneiro de 2016, que modifica o Regulamento (CE) non 2099/2002 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se crea o Comité de seguridade marítima e prevención da contaminación polos buques (COSS)

Decisión (UE) 2016/2077 do Consello, do 17 de outubro de 2016, relativa á posición que se deberá adoptar en nome da Unión Europea na Organización Marítima Internacional (OMI) durante o 70º período de sesións do Comité de Protección do Medio Mariño e o 97º período de sesións do Comité de Seguridade Marítima sobre a adopción das modificacións do anexo VI do Convenio MARPOL, das regras II-1, III/1.4, III/30, III/37, II-2/1, II-2/10 e II-1/3-12 do Convenio SOLAS, do Convenio e Código STCW, do Código de Sistemas de Seguridade Contra Incendios e do Código 2011 de regras aplicables ao Programa Mellorado de Recoñecementos

Emendas de 2015 ao Anexo I do Protocolo de 1978 relativo ao Convenio Internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, adoptadas en Londres o 15 de maio de 2015 mediante Resolución MEPC.266(68).

Orde FOM/2258/2015, do 23 de outubro, pola que se actualizan as condicións técnicas do anexo A de o Real Decreto 809/1999, do 14 de maio, polo que se regulan os requisitos que deben reunir os equipos mariños destinados a ser embarcados nos buques, en aplicación da Directiva 96/98/CE.

Emendas de 2014 ao Código para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres o 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.249(66).

Emendas de 2014 ao Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar, 1974, adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.365(93).Enmendas de 2010 ao Anexo do Protocolo de 1978 relativo ao Convenio internacional para previr a contaminación dos buques, 1973 (Anexo III revisado do Convenio MARPOL), adoptadas en Londres o 20 de xullo de 2011 mediante Resolución MEPC.193(61).

Emendas de 2014 ao Anexo do Protocolo de 1978 relativo ao Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973 (Emendas ao Anexo I do Convenio MARPOL sobre as prescricións relativas ao instrumento de estabilidade que ha de levar a bordo), adoptadas en Londres o 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.248(66). (BOE 10/03/2016)

Emendas de 2014 ao Anexo do Protocolo de 1978 relativo ao Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973 (Emendas aos Anexos I, II, III, IV e V do Convenio MARPOL para conferir carácter obrigatorio á utilización do Código III), adoptadas en Londres o 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.246(66). (BOE 10/03/2016)

Directiva 2014/90/UE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de xullo de 2014 sobre equipos mariños, e pola que se derroga a Directiva 96/98/CE do Consello. Corrección de erros DOUE 11/6/2018.

Enmendas de 2013 ao Anexo do Protocolo de 1978 relativo ao Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, (28/05/15)(Enmendas ao modelo A e ao modelo B dos suplementos do certificado IOPP en virtude do Anexo I do Convenio MARPOL), adoptadas en Londres o 17 de maio de 2013 mediante a Resolución MEPC.235 (65).

Enmendas de 2013 ao Código internacional de xestión da seguridade operacional do buque e a prevención da contaminación (28/05/15) (Código internacional de xestión da seguridade (Código IGS)), adoptadas en Londres o 21 de xuño de 2013 mediante Resolución MSC.353(92).

Emendas de 2012 ao Código internacional para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CIQ) adoptadas en Londres o 30 de novembro de 2012 mediante a Resolución MSC.340 (BOE 18/7/2014)

Directiva 2013/52/UE da Comisión, do 30 de outubro de 2013, pola que se modifica a Directiva 96/98/CE do Consello sobre equipos mariños (Derogada pola Directiva 2014/90/UE).

Orde FOM/1364/2013, do 9 de xullo, pola que se actualizan as condicións técnicas do anexo A do Real Decreto 809/1999, do 14 de maio, polo que se regulan os requisitos que deben reunir os equipos mariños destinados a ser embarcados nos buques, en aplicación da Directiva 96/98/CE (Derogada pola Directiva 2014/90/UE).

Decisión da Comisión 2010/477/UE, sobre os criterios e as normas aplicables ao bo estado ambiental das augas mariñas. Derogada pola Decisión (UE) 2017/848 da Comisión, do 17 de maio de 2017.

Directiva 2009/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 21 de outubro de 2009 pola que se modifica a Directiva 2005/35/CE relativa á contaminación procedente de buques e a introdución de sancións para as infraccións.

Directiva 2008/67/CE Da Comisión do 30 de xuño de 2008 pola que se modifica a Directiva 96/98/CE do Consello sobre equipos mariños.

Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de xuño de 2008 pola que se establece un marco de acción comunitaria para a política do medio mariño (Directiva marco sobre a estratexia mariña).

Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de febreiro de 2006, relativa á xestión da calidade das augas de baño e pola que se derroga a Directiva 76/160/CEE.

Directiva 2006/113/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos.

Protocolo sobre a modificación do Convenio relativo á Organización Hidrográfica Internacional, feito en Mónaco o 14 de abril de 2005.

Instrumento de ratificación do Convenio Internacional para o control e a xestión da auga de lastre e os sedimentos dos buques, 2004, feito en Londres o 13 de febreiro de 2004. Corrección de erros do Instrumento de ratificación do Convenio Internacional para o control e a xestión da auga de lastre e os sedimentos dos buques, 2004, feito en Londres o 13 de febreiro de 2004.

Regulamento 415/2004 da Comisión, do 5 de marzo de 2004, que modifica o Regulamento 2099/2002 do Parlamento Europeo e do Consello polo que crea o Comité de seguridade marítima e prevención da contaminación polos buques (COSS) e modifícanse os regulamentos relativos á seguridade marítima e á prevención da contaminación polos buques.

Reglamento 2099/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de novembro de 2002, polo que se crea o Comité de seguridade marítima e prevención da contaminación polos buques (COSS) e se modifican os regulamentos relativos á seguridade marítima e á prevención da contaminación polos buques.

Directiva 2002/84/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 5 de novembro de 2002 pola que se modifican as Directivas relativas á seguridade marítima e á prevención da contaminación polos buques.

Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas. Acceso á versión consolidada.

Directiva 96/98/CE do Consello, de 20 de decembro de 1996, sobre equipos mariños. Derogada.

 Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS