Financiado por:
/ Medio ambiente / Lexislación

AUGAS CONTINENTAIS

15-01-2021 - LEXISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

CÓDIGO DE AUGAS. NORMATIVA ESTATAL -BOE-

CODIGO DE AUGAS. NORMATIVA AUTONÓMICA -BOE-

GALEGA

LEI 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia.

Real Decreto 19/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de xestión do risco de inundación da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galiza. Lei 12/2011, de 26 de decembro, pola que se derogan as disposicións adicionais 1.1, 4, 5, 7, MODIFICA os arts.47, 61, 66, 70 e disposición adicional 14 e engade a disposición transitoria 7 (incluída modificación de 23 de febreiro de 2012)

Orde do 26 de xuño de 2012 pola que se aproban os modelos de declaración e autoliquidación do canon da auga e do coeficiente de vertedura creados pola Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos.

Auga Encorada

Lei 15/2008, do 19 de decembro, do imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada.

Orde do 25 de marzo de 2011 pola que se aproban as normas de aplicación do imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada.

Humedais

 

Decreto 110/2004, do 27 de maio, polo que se regulan os humidais protexidos.

Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humedais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia.

Augas Residuais

Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas residuais. Corrección de erros do Decreto 136/2012, do 31 de maio, publicada o 17 de xaneiro de 2013.

Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.

Bacías

Resolución de 22 de maio de 2001, pola que se le da publicidade á aprobación do Plan de Saneamiento de Galiza 2000-2015, e se declaran as zonas sensibles no ámbito territorial das cuencas hidrográficas de Galiza-Costa.

Resolución do 12 de decembro de 2001, pola que se ordena a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de novembro de 2001, polo que se aproba definitivamente o Plan Sectorial Hidroeléctrico das Bacías Hidrográficas de Galicia Costa.

Resolución do 28 de xaneiro de 2009 pola que se revisa a declaración de zonas sensibles no ámbito territorial das bacías hidrográficas de Galicia-Costa.

Impacto ambiental

Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental.

Confederación Hidrográfica Miño-Sil

REAL DECRETO 266/2008, do 22 de febreiro, polo que se modifica Confederación Hidrográfica do Norte e se divide na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e na Confederación Hidrográfica do Cantábrico.

Resolución do 4 de maio de 2010, dá Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, pola que se revisan canons de utilización dous bens de dominio público hidráulico.

Real Decreto 1365/2011, do 7 de outubro, polo que se establece a composición, estrutura e funcionamento do Conselo dá Auga dá demarcación dá parte española dá Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil.

Outras


Real Decreto 1332/2012, do 14 de setembro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

 

 

ESTATAL

Lexislación básica

Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas. (Acceso ao texto consolidado, con todas as modificacións posteriores incluídas).

Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas. (Acceso ao texto consolidado, con todas as modificacións posteriores incluídas).

Calidade da auga

 

Auga potable

Real Decreto 1798/2010, do 30 de decembro, polo que se regula a explotación e comercialización de augas minerais naturais e augas de manancial envasadas para consumo humano

Real Decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo número 1 del Reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio.

Augas de baño

Real Decreto 1341/2007, do 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das augas de baño

Vida piscícola

Orde do 16 de decembro de 1988 relativa aos métodos e frecuencias de análise ou de inspección das augas continentais que requiran protección ou mellora para o desenvolvemento da vida piscícola.

Dominio Público Hidráulico

Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII e VIII do texto refundido da Lei de Augas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.
(Acceso ao texto consolidado, con todas as modificacións posteriores incluídas).

Planificación

Real Decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos Plans Hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Júcar, e da parte española das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana e Ebro.

Real Decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os Plans Hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das Concas Mediterráneas Andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Pedras.

Real Decreto 595/2014, do 11 de xullo, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica do Xúquer.

Real Decreto 594/2014, do 11 de xullo, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica do Segura.

Real Decreto 129/2014, do 28 de febreiro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da parte española da Demarcación Hidrográfica do Ebro.

Real Decreto 684/2013, do 6 de setembro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica das Illas Baleares.

Real Decreto 399/2013, do 7 de xuño, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica do Cantábrico Occidental.

Real Decreto 400/2013, do 7 de xuño, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da parte española da Demarcación Hidrográfica do Cantábrico Oriental.

Lei 10/2001, de 5 de xullo do Plan Hidrolóxico Nacional.

REAL DECRETO 125/2007, do 2 de febreiro, polo que se fixa ou ámbito territorial dás demarcacións hidrográficas.

REAL DECRETO 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica.

 

Lei 11/2012, do 19 de decembro, de medidas urxentes en materia de medio ambiente.

Outras

Real Decreto 435/2004, polo que se regula o inventario nacional de zonas húmidas.

Lei 16/2002, de 1 de xullo, de Prevención e Control Integrados da Contaminación.

Real Decreto 1514/2009, do 2 de outubro, polo que se regula a protección das augas subterráneas contra a contaminación e o deterioro.

Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos de inundación.

 

Real Decreto-lei 11/1995, do 28 de decembro, polo que se establecen as normas aplicables ao tratamento das augas residuais urbanas. Acceso ao texto consolidado.

REAL DECRETO 1620/2007, polo que se establece o réxime xurídico da reutilización das augas depuradas.

Real Decreto 60/2011, do 21 de xaneiro, sobre as normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas.

 

EUROPEA

Directiva (UE) 2020/2184 do Parlamento Europeo e do Consello do 16 de decembro de 2020 relativa á calidade das augas destinadas ao consumo humano

Directiva 2008/105/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 16 de decembro de 2008 relativa ás normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas, pola que se modifican e derogan ulteriormente as Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE do Consello, e pola que se modifica a Directiva 2000/60/CE.

Directiva 2008/32/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 11 de marzo de 2008 que modifica a Directiva 2000/60/CE pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas, polo que se refire ás competencias de execución atribuidas á Comisión.

Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces.

Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de febreiro de 2006, relativa á xestión da calidade das augas de baño e pola que se derroga a Directiva 76/160/CEE.

Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas. Acceso á versión consolidada.

Directiva 98/83/CE do Consello, de 3 de novembro de 1998, relativa á calidade das augas destinadas ao consumo humano. Acceso á versión consolidada.

Directiva 91/271 CEE, de maio de 1991 sobre tratamento das augas residuais urbanas.

 

 

 

 

 

 

 

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS