Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
INSHT
28/8/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) ten a disposición dos usuarios unha Sección Normativa (situada dentro do seu portal, www.insht.es) que permite identificar e acceder rapidamente ás disposicións normativas aplicables a case calquera situación que poida exporse no ámbito preventivo, así como a outra información complementaria de interese.
INSHT
16/7/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo vén de ampliar a colección "Métodos de mostra e análise"
INSHT
16/7/2013 INSHT
O INSHT vén de ampliar a Colección “Fichas de divulación normativa coa publicación relativa a Buques de pesca.
Control de calidade interno na análise de fibras de amianto
3/6/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo ven de incorporar un novo documento da colección "Criterios e recomendacións" relacionado coa metroloxía de axentes químicos que ten por título: CR-08/2013: Control de calidade interno na análise (reconto) de fibras de amianto
Observatorio de condicións de traballo
11/4/2013 INSHT
O INSHT participou, por medio do Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo, na elaboración do Estudo sobre os manuais de instrucións das máquinas en relación aos requisitos de ruído esixidos na Directiva de Máquinas (89/392/CEE e 2006/42/CEE).
INSHT
10/4/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) desenvolveu un novo deseño para mellorar e actualizar varios apartados do seu Portal web.
Por un traballo sen riscos
21/2/2013 INSHT
O INSHT ven de publicar a colección de folletos "Traballo sen riscos" na que se recolle información sobre os riscos aos que están expostos traballadores e traballadoras que realizan as súas actividades en diversos sectores.
inrs
1/2/2013 Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Cada vez é maior a utilización de redes inalámbricas e, por iso, o INRS francés publicou un documento (ED 4207) onde presenta e describe as principais tecnoloxías utilizadas nas redes inalámbricas de proximidade (Bluetooth, DECT, WiFi, etc.), dá os valores dos niveis de campos electromagnéticos tipicamente atopados nas proximidades dos emisores e os valores de referencia máis utilizados.
Perigo: Produtos químicos!
26/11/2012 EU-OSHA
A EU-OSHA presentou un novo kit que expón os cambios que sufriu a etiquetaxe dos produtos químicos, para axudar aos empresarios e aos seus traballadores a manipular substancias perigosas con coidado e a protexerse mentres traballan.
O inverno de Pablo
21/11/2012 EU-OSHA
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) presentou a cuarta edición do premio cinematográfico no 55º Festival Internacional de Leipzig de Cine Documental e de Animación (DOK Leipzig).
OIT
20/11/2012 HSE-UK
Na web de La Organización Internacional del Trabajo (OIT) poden encontrarse as guías de control sobre a sílice, traducións das follas informativas publicadas pola Health and Safety Executive (HSE) en Gran Bretaña. As traducións foron realizadas nos Estados Unidos polo Instituto Nacional para a Seguridade e Saúde Ocupacional (NIOSH) e, segundo a información da páxina web da OIT, están actualizadas a marzo de 2009.
Imaxen da Axencia Europea
9/11/2012 SEGURIDADE
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) coordina dende o ano 2000, con carácter anual ou bienal, unha serie de campañas europeas, nas que participan máis de 30 países, que se converteron nunha das maiores actividades de sensibilización a nivel europeo.
Manual do recurso preventivo
3/10/2012 OSALAN
A reforma da Lei 31/1995, do 8 de novembro, levada a cabo na Lei 54/2003, de 12 de decembro, crea a figura dos «Recursos Preventivos» e incorpora un novo concepto en materia de organización da prevención de riscos laborais, instaurando a súa presenza en determinados supostos e situacións de especial risco e perigosidade, como medida reservada a aqueles casos nos que a experiencia acumulada evidencia a concentración de maior sinestralidade.
Imaxen do ISSG
18/9/2012 ISSGA
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) vén de editar un manual para a prevención de riscos de explosións nas empresas. O documento pretende ser unha ferramenta de axuda para os profesionais da prevención que se atopan coa necesidade de elaborar un documento de protección fronte a estes riscos.
SUBSPORT
31/5/2012 Hixiene
O obxectivo do proxecto SUBSPORT é desenvolver un portal de internet, que constitúa un recurso tecnolóxico avanzado, sobre alternativas máis seguras para o uso de sustancias químicas perigosas. Ademais dunha fonte de información sobre as sustancias e tecnoloxías alternativas, tamén proporciona ferramentas e orientación para a avaliación de alternativas e a xestión da substitución.
Guía de actuación ante a exposición ocupaciónal a axentes biolóxicos de transmisión sanguínea.
30/5/2012 ANMTAS
Esta guía é froito da iniciativa conxunta e do convenio de colaboración asinado en 2009 entre a Asociación Nacional de Medicina del Trabajo no Ámbito Sanitario (ANMTAS ) e o Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a través da Escola Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT), ao obxecto de promover actividades de divulgación científica sobre boas prácticas no exercicio da medicina do traballo dentro do Sistema Nacional de Saúde.
INSHT
15/5/2012 INSHT
O INHST presenta a versión "online" do Catálogo de Publicacións do INSHT 2012 que recolle, principalmente, as últimas publicacións incorporadas ao Fondo Editorial do INSHT. Como mellora en relación coas edicións anteriores permiten enlazar, só con "clicar" nos títulos das diferentes publicacións (libros, fichas, carteis, etc.), coa ficha da publicación que recolle un pequeno resumo do contido e posibilita a descarga e/ou compra "en liña" do documento, segundo o caso.
INFOCARQUIM
8/5/2012 INSHT
O INSHT ven de publicar, no apartado Ferramentas para a PRL e no catálogo de publicacións da páxina do INSHT, a nova versión da base de datos INFOCARQUIM (Información sobre carcinóxenos químicos), incluíndo agora os reprotóxicos de categorías 1A e 1B e as listaxes completas de cancerígenos, mutágenos e reprotóxicos (CMR) 1A e 1B.
INSHT
25/4/2012 INSHT
O INSHT publicou un traballo no que se estudia cómo se enfrentan as empresas aos procesos de reestructuración e qué criterios diferencian ás que obteñen mejores resultados na evitación o disminución dos danos ocasionados que inevitablemente se xeran nestas situacións.
INSHT
3/4/2012 INSHT
Ferramenta de axuda aos profesionais sanitarios para identificar e, no seu caso, notificar á autoridade competente aquelas enfermidades relacionadas co traballo e que puidesen ser consideradas como enfermidade profesional segundo contempla o RD 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e establécense criterios para a súa notificación e rexistro.
INVASSAT
26/3/2012 Ergonomía
O Instituto Valenciano de Seguridade e Saúde no Traballo (INVASSAT) presentou o Método ERGOPAR, para a prevención, detección e redución dos trastornos musculoesqueléticos coa filosofía da ergonomía participativa. Un dos obxectivos é que sexan os propios traballadores os que contribúan a reducir este tipo de lesións, responsables do 46% das baixas laborais.
OIT
16/3/2012 OIT
Este repertorio de recomendacións prácticas pretende proporcionar orientación sobre seguridade e saúde na utilización da maquinaria no lugar de traballo. Entre o 29 de novembro e o 7 de decembro de 2011, celebrouse en Xenebra unha reunión de expertos que tratou sobre seguridade na utilización da maquinaria; de ahí xurdiu un repertorio de recomendacións prácticas sobre seguridade e saúde na utilización da maquinaria.
EMAKUNDE Instituto Vasco da Muller
26/1/2012 EMAKUNDE
O Instituto Vasco da Muller (Emakunde) puxo a disposición das empresas un protocolo para combater o acoso sexual e sexista no traballo, ante a demanda, por parte das empresas, de asesoramento e pautas a seguir nestes supostos.
Risco químico: sistemática para a avaliación hixiénica
29/11/2011 INSHT
Manual elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, no que se presenta un procedemento de avaliación do risco químico centrado nos riscos derivados da exposición.
violencia no traballo
10/11/2011 Psicosocial
No ámbito laboral as situacións de violencia, aínda que sexan de baixa intensidade, rematan xerando contornas nocivas que repercuten, non só sobre os actores directamente implicados, senón tamén sobre a empresa no seu conxunto e, en certa medida, sobre a sociedade.
Proxecto OIRA
21/9/2011 Avaliación de riscos
O proxecto para o desenvolvemento dunha ferramenta interactiva de avaliación de riscos en liña (OIRA), inaugurado oficialmente no XIX Congreso Mundial sobre Seguridade e Saúde no Traballo celebrado en Istambul, constitúe a primeira iniciativa comunitaria orientada a facilitar o avaliación de riscos no lugar de traballo. Desenvolvida pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA), esta innovadora ferramenta axudará a 20 millóns de microempresas e pequenas empresas europeas a mellorar a seguridade e saúde dos seus traballadores analizando os riscos a través dunha aplicación web gratuíta doada de utilizar.
Portada notas explicativas de axudas o diagnostico de enfermedades
11/8/2010 Instituto Nacional de Medicina e Seguridade no traballo.

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada Guía para acción preventiva  colocador de solos
10/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada Guía para acción preventiva  escaiolista
10/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía técnica a plantas de asfalto
14/7/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais