Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Análise de traballo segundo a idade
18/9/2013 INSHT
Os cambios inducidos pola crise económica sobre o mundo do traballo xeran novos retos para unha correcta xestión da seguridade e saúde no traballo. En particular, faise máis necesario que nunca ter en conta especialmente aos colectivos máis débiles, entre os que se encontran os traballadores máis novos e os maiores, á hora de avaliar, planificar e intervir sobre as condicións de traballo.
ECHA
29/8/2013 European Chemicals Agency (ECHA)
Na páxina a web da ECHA publicouse unha lista das sustancias que están suxeitas a algunha restrición no anexo XVII de REACH, co fin de facilitar a súa procura. Nesta lista facilítase o nome da sustancia restrinxida e unha ligazón á sección do anexo XVII en que se atopa a restrición. Ademais, inclúense os números EC e CAS; unha ligazón a calquera modificación posterior á última versión consolidada de REACH, cando exista, e unha ligazón ás preguntas e respostas publicadas na web de ECHA relacionadas con certas restricións.
INSHT
28/8/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) ten a disposición dos usuarios unha Sección Normativa (situada dentro do seu portal, www.insht.es) que permite identificar e acceder rapidamente ás disposicións normativas aplicables a case calquera situación que poida exporse no ámbito preventivo, así como a outra información complementaria de interese.
INSHT
16/7/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo vén de ampliar a colección "Métodos de mostra e análise"
INSHT
16/7/2013 INSHT
O INSHT vén de ampliar a Colección “Fichas de divulación normativa coa publicación relativa a Buques de pesca.
Seguridade e saúde na construción
21/6/2013 INSHT
A base de datos de Seguridade en Construción pretende recompilar, seleccionar e estruturar os contidos relacionados coa prevención de riscos laborais e a coordinación da seguridade e saúde no traballo nas obras de construción, constituíndose como un Sistema de información "en liña" sobre Boas Prácticas en Construción (SIBPC).
Control de calidade interno na análise de fibras de amianto
3/6/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo ven de incorporar un novo documento da colección "Criterios e recomendacións" relacionado coa metroloxía de axentes químicos que ten por título: CR-08/2013: Control de calidade interno na análise (reconto) de fibras de amianto
Riskquim-basequim
22/5/2013 INSHT
Nos últimos días o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo procedeu á actualización da aplicación informática RISKQUIM e incorporou novos contidos técnicos en BASEQUIM.
INSHT
11/4/2013 INSHT
Encóntranse dispoñibles, no apartado de documentación da web do INSHT, as primeiras Notas técnicas de Prevención da serie 28, que van dende a NTP 961 ata a 972.
Observatorio de condicións de traballo
11/4/2013 INSHT
O INSHT participou, por medio do Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo, na elaboración do Estudo sobre os manuais de instrucións das máquinas en relación aos requisitos de ruído esixidos na Directiva de Máquinas (89/392/CEE e 2006/42/CEE).
INSHT
10/4/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) desenvolveu un novo deseño para mellorar e actualizar varios apartados do seu Portal web.
Desengraxamento superficies metálicas
25/3/2013 INSHT
A base de datos Desengraxamento de superficies metálicas ofrece información sobre os diferentes procesos de desengraxamento, as disolucións e substancias químicas empregadas e as características toxicolóxicas destas. Así mesmo pretende orientar na busca de alternativas.
Por un traballo sen riscos
21/2/2013 INSHT
O INSHT ven de publicar a colección de folletos "Traballo sen riscos" na que se recolle información sobre os riscos aos que están expostos traballadores e traballadoras que realizan as súas actividades en diversos sectores.
inrs
1/2/2013 Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Cada vez é maior a utilización de redes inalámbricas e, por iso, o INRS francés publicou un documento (ED 4207) onde presenta e describe as principais tecnoloxías utilizadas nas redes inalámbricas de proximidade (Bluetooth, DECT, WiFi, etc.), dá os valores dos niveis de campos electromagnéticos tipicamente atopados nas proximidades dos emisores e os valores de referencia máis utilizados.
elcosh
14/1/2013 NIOSH
A Biblioteca Electrónica de Seguridade na Construción e Saúde Ocupacional foi desenvolvida por CPRW, Centro de investigación na industria da construción. Este centro, adicado a proxectos de investigación no sector, funciona ademáis como Centro Nacional da Construción para o Instituto Nacional para a Seguridade e Saúde Ocupacional (NIOSH) norteamericano.
The Nanodatabase
2/1/2013 Tecnoloxía
O Consello de Consumidores danés e o Consello Ecolóxico de Dinamarca, en cooperación con DTU Environment desenvolveron unha base de datos, The Nanodatabase, que permite identificar máis de 1.200 productos que conteñen nanomateriais ou que se comercializan co término "nano".
Perigo: Produtos químicos!
26/11/2012 EU-OSHA
A EU-OSHA presentou un novo kit que expón os cambios que sufriu a etiquetaxe dos produtos químicos, para axudar aos empresarios e aos seus traballadores a manipular substancias perigosas con coidado e a protexerse mentres traballan.
O inverno de Pablo
21/11/2012 EU-OSHA
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) presentou a cuarta edición do premio cinematográfico no 55º Festival Internacional de Leipzig de Cine Documental e de Animación (DOK Leipzig).
OIT
20/11/2012 HSE-UK
Na web de La Organización Internacional del Trabajo (OIT) poden encontrarse as guías de control sobre a sílice, traducións das follas informativas publicadas pola Health and Safety Executive (HSE) en Gran Bretaña. As traducións foron realizadas nos Estados Unidos polo Instituto Nacional para a Seguridade e Saúde Ocupacional (NIOSH) e, segundo a información da páxina web da OIT, están actualizadas a marzo de 2009.
INSHT
15/11/2012 INSHT
Como continuación ás Notas Técnicas de Prevención (NTP) publicadas na 27ª Serie correspondente a este ano 2012, preséntanse agrupadas as seguintes catro NTP relativas á temática do ruído, que abordan aspectos relacionados coa xestión da súa exposición, estratexias da súa medición e avaliación, e coas accións de control da devandita exposición.
Imaxen da Axencia Europea
9/11/2012 SEGURIDADE
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) coordina dende o ano 2000, con carácter anual ou bienal, unha serie de campañas europeas, nas que participan máis de 30 países, que se converteron nunha das maiores actividades de sensibilización a nivel europeo.
Manual do recurso preventivo
3/10/2012 OSALAN
A reforma da Lei 31/1995, do 8 de novembro, levada a cabo na Lei 54/2003, de 12 de decembro, crea a figura dos «Recursos Preventivos» e incorpora un novo concepto en materia de organización da prevención de riscos laborais, instaurando a súa presenza en determinados supostos e situacións de especial risco e perigosidade, como medida reservada a aqueles casos nos que a experiencia acumulada evidencia a concentración de maior sinestralidade.
INSHT
19/9/2012 INSHT
Encóntranse dispoñibles, no apartado de documentación da web do INSHT, as primeiras Notas técnicas de Prevención da serie 27, que van dende a NTP 926 ata a 949. Por outra parte, actualizáronse as series 25 e 26 mediante a adición das caixas de valoración do grao de vixencia e as restantes NTP das distintas series anteriores, que o requiriron.
Imaxen do ISSG
18/9/2012 ISSGA
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) vén de editar un manual para a prevención de riscos de explosións nas empresas. O documento pretende ser unha ferramenta de axuda para os profesionais da prevención que se atopan coa necesidade de elaborar un documento de protección fronte a estes riscos.
SUBSPORT
31/5/2012 Hixiene
O obxectivo do proxecto SUBSPORT é desenvolver un portal de internet, que constitúa un recurso tecnolóxico avanzado, sobre alternativas máis seguras para o uso de sustancias químicas perigosas. Ademais dunha fonte de información sobre as sustancias e tecnoloxías alternativas, tamén proporciona ferramentas e orientación para a avaliación de alternativas e a xestión da substitución.
Guía de actuación ante a exposición ocupaciónal a axentes biolóxicos de transmisión sanguínea.
30/5/2012 ANMTAS
Esta guía é froito da iniciativa conxunta e do convenio de colaboración asinado en 2009 entre a Asociación Nacional de Medicina del Trabajo no Ámbito Sanitario (ANMTAS ) e o Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a través da Escola Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT), ao obxecto de promover actividades de divulgación científica sobre boas prácticas no exercicio da medicina do traballo dentro do Sistema Nacional de Saúde.
INSHT
15/5/2012 INSHT
O INHST presenta a versión "online" do Catálogo de Publicacións do INSHT 2012 que recolle, principalmente, as últimas publicacións incorporadas ao Fondo Editorial do INSHT. Como mellora en relación coas edicións anteriores permiten enlazar, só con "clicar" nos títulos das diferentes publicacións (libros, fichas, carteis, etc.), coa ficha da publicación que recolle un pequeno resumo do contido e posibilita a descarga e/ou compra "en liña" do documento, segundo o caso.
INFOCARQUIM
8/5/2012 INSHT
O INSHT ven de publicar, no apartado Ferramentas para a PRL e no catálogo de publicacións da páxina do INSHT, a nova versión da base de datos INFOCARQUIM (Información sobre carcinóxenos químicos), incluíndo agora os reprotóxicos de categorías 1A e 1B e as listaxes completas de cancerígenos, mutágenos e reprotóxicos (CMR) 1A e 1B.
INSHT
25/4/2012 INSHT
O INSHT publicou un traballo no que se estudia cómo se enfrentan as empresas aos procesos de reestructuración e qué criterios diferencian ás que obteñen mejores resultados na evitación o disminución dos danos ocasionados que inevitablemente se xeran nestas situacións.
INSHT
3/4/2012 INSHT
Ferramenta de axuda aos profesionais sanitarios para identificar e, no seu caso, notificar á autoridade competente aquelas enfermidades relacionadas co traballo e que puidesen ser consideradas como enfermidade profesional segundo contempla o RD 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e establécense criterios para a súa notificación e rexistro.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais