Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Rexistro autonómico plans autoprotección
21/1/2014 Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo
Na reunión celebrada o día 23 de xuño de 2010 polo Grupo de Traballo de Construción da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo acordouse elaborar un estudo sobre a aplicación do Real Decreto 1627/1997 en obras que presentan certas singularidades, como son as que carecen de proxecto, as de emerxencia e as de explotación de infraestruturas.
ECHA
9/1/2014 ECHA
A Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas, ECHA, publicou varias actualizacións dos Documentos de orientación sobre Fichas de Datos de Seguridade, obrigas dos Usuarios Intermedios e criterios de aplicación do Regulamento CLP
Imaxen da Axencia Europea
13/12/2013 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
O vento é fundamental para o tránsito da UE cara a unhas fontes de enerxía renovables. O sector da enerxía eólica está en rápida expansión, pero leva aparellados moitos riscos para a seguridade e a saúde, porque moitos apectos das turbinas eólicas mar dentro son únicos, da mesma forma que a contorna laboral no que se atopan. O informe de EU-OSHA examina os riscos para os traballadores do sector da enerxía eólica ao longo das diversas fases do ciclo de vida das turbinas eólicas en terra e mar dentro e examina os riscos aos que fai fronte o sector a medida que avanza cara á prestación dunha contorna de traballo máis seguro.
INSHT
11/12/2013 INSHT
Dende hai algúns anos o INSHT pon a disposición dos usuarios da súa páxina web varios calculadores que pretenden facilitar a avaliación das condicións de traballo. Cada ferramenta de cálculo está deseñada para poder extraer conclusións a partir da introdución dunha serie de datos por parte do usuario. Recentemente a colección de calculadores foi ampliada con dúas novas ferramentas, que se sumaron ás catorce xa existentes. Trátase dos calculadores "Avaliación da comunicación verbal: método SIL (Speech Interference Level)" e "Determinación do metabolismo enerxético". Ademais introducíronse algúns cambios no resto da colección para mellorar a accesibilidade á ferramenta e unificar o formato dos calculadores.
Guía nanomateriais ETUI
9/12/2013 HIXIENE
Este pequeno libro (44 páxinas) elaborado polo Instituto Sindical Europeo (ETUI) parte do feito de que os nanomateriais están a chegar ao mercado nunha gama cada vez maior de aplicacións a un ritmo vertixinoso, e considera que o seu impacto na sociedade apenas se discutiu e que o marco regulador europeo é inadecuado para estes materiais.
INSHT
3/12/2013 INSHT
Está dispoñible no portal web do INSHT unha nova entrega da colección de Notas Técnicas de Prevención, que comprende os números 985 a 995 coa que se completa a serie 28. Entre os temas tratados neste grupo de novas Notas destacaremos polo seu interese as dúas dedicadas á avaliación cualitativa do risco químico nos laboratorios, as que tratan da prevención de riscos en casos de traballadoras embarazadas ou en situación de lactación natural, a adicada ao recurso preventivo e a que trata da valoración das condicións de seguridade dos equipos de traballo instalados a bordo dos buques de pesca.
Portal riscos biolóxicos INSHT
3/12/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT), cumprindo coa súa función de divulgación e de promoción da seguridade e saúde no traballo, actualizou este portal sobre risco biolóxico para fomentar a mellora das condicións de seguridade e saúde dos traballadores, que como consecuencia da súa actividade laboral poden estar ou están expostos a contaminantes biolóxicos.
Algunhas orientacións para avaliar o risco psicosocial
12/11/2013 INSHT
Os factores de risco psicosocial comprenden un amplo espectro de factores. Isto non significa que todos eles estean sempre presentes en todos os postos de traballo. Por exemplo, un posto de traballo illado non se verá afectado por factores de risco provenientes da interacción con outros traballadores ou con clientes, pacientes, pasaxeiros, etc. Con todo, posuirá outros factores de risco asociados á execución do traballo en soidade e a falta de comunicación.
Plataforma xestión prl tráfico
8/11/2013 ISSGA
Con esta plataforma preténdese ofrecerlles ás empresas a ferramenta necesaria para levar a cabo pautas de actuación concretas encamiñadas a crear plans de mobilidade para os seus traballadores que melloren as condicións nos seus desprazamentos.
INSHT
5/11/2013 INSHT
Xa está dispoñible no portal web do INSHT unha nova entrega da colección de Notas Técnicas de Prevención, que comprende os números 973 a 984. Entre os temas tratados neste grupo de novas NTP destacaremos polo seu interese as tres adicadas á análise do custo-beneficio na acción preventiva, as dúas sobre estadas colgadas móbiles de accionamiento motorizado e as dúas que tratan sobre a avaliación do perigo nos laboratorios químicos.
bioaerosoles
29/10/2013 Hixiene
Os riscos para a saúde asociados á exposición a bioaerosoles no traballo son relativamente ben coñecidos; con todo, a importancia de protexer adecuadamente aos traballadores, tal como é habitual fronte aos axentes químicos e físicos é frecuentemente subestimada. Por outra banda, a avaliación do risco de exposición aos bioaerosoles e, no seu caso, a selección da protección respiratoria contra aerosois biolóxicos pode ser unha tarefa complexa debido á falta de límites de exposición e de datos toxicolóxicos, así como das limitacións das técnicas de mostraxe actuais e da gran diversidade existente de bioaerosoles. Nestas circunstancias, unha metodoloxía cualitativa de avaliación e xestión do risco proporciona unha alternativa aos métodos cuantitativos habitualmente utilizados en hixiene industrial.
seguridade industrial
24/10/2013 Xestión preventiva
A Fundación para unha Cultura da Seguridade Industrial (Fondation pour une Culture da Sécurité Industrielle, FONCSI) é unha fundación de investigación con sede en Toulouse (Francia), declarada de interese público mediante un decreto do 28 de abril de 2005. Entre as actividades da FONCSI atópase a publicación dos resultados das súas investigacións unha das cales, o liderado en prevención, é un dos eixos da actual campaña Lugares de traballo saudables "Traballando xuntos para a prevención de riscos" da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo.
Estudio sobre riscos laborais emerxentes no sector da construción
1/10/2013 INSHT
Este documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, identifica e analiza os riscos laborais emerxentes no sector da construción mediante a análise dos cambios demográficos, económicos, tecnolóxicos, científicos, normativos e naturais que se están a producir na actualidade.
Análise de traballo segundo a idade
18/9/2013 INSHT
Os cambios inducidos pola crise económica sobre o mundo do traballo xeran novos retos para unha correcta xestión da seguridade e saúde no traballo. En particular, faise máis necesario que nunca ter en conta especialmente aos colectivos máis débiles, entre os que se encontran os traballadores máis novos e os maiores, á hora de avaliar, planificar e intervir sobre as condicións de traballo.
ECHA
29/8/2013 European Chemicals Agency (ECHA)
Na páxina a web da ECHA publicouse unha lista das sustancias que están suxeitas a algunha restrición no anexo XVII de REACH, co fin de facilitar a súa procura. Nesta lista facilítase o nome da sustancia restrinxida e unha ligazón á sección do anexo XVII en que se atopa a restrición. Ademais, inclúense os números EC e CAS; unha ligazón a calquera modificación posterior á última versión consolidada de REACH, cando exista, e unha ligazón ás preguntas e respostas publicadas na web de ECHA relacionadas con certas restricións.
INSHT
28/8/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) ten a disposición dos usuarios unha Sección Normativa (situada dentro do seu portal, www.insht.es) que permite identificar e acceder rapidamente ás disposicións normativas aplicables a case calquera situación que poida exporse no ámbito preventivo, así como a outra información complementaria de interese.
INSHT
16/7/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo vén de ampliar a colección "Métodos de mostra e análise"
INSHT
16/7/2013 INSHT
O INSHT vén de ampliar a Colección “Fichas de divulación normativa coa publicación relativa a Buques de pesca.
Seguridade e saúde na construción
21/6/2013 INSHT
A base de datos de Seguridade en Construción pretende recompilar, seleccionar e estruturar os contidos relacionados coa prevención de riscos laborais e a coordinación da seguridade e saúde no traballo nas obras de construción, constituíndose como un Sistema de información "en liña" sobre Boas Prácticas en Construción (SIBPC).
Control de calidade interno na análise de fibras de amianto
3/6/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo ven de incorporar un novo documento da colección "Criterios e recomendacións" relacionado coa metroloxía de axentes químicos que ten por título: CR-08/2013: Control de calidade interno na análise (reconto) de fibras de amianto
Riskquim-basequim
22/5/2013 INSHT
Nos últimos días o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo procedeu á actualización da aplicación informática RISKQUIM e incorporou novos contidos técnicos en BASEQUIM.
INSHT
11/4/2013 INSHT
Encóntranse dispoñibles, no apartado de documentación da web do INSHT, as primeiras Notas técnicas de Prevención da serie 28, que van dende a NTP 961 ata a 972.
Observatorio de condicións de traballo
11/4/2013 INSHT
O INSHT participou, por medio do Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo, na elaboración do Estudo sobre os manuais de instrucións das máquinas en relación aos requisitos de ruído esixidos na Directiva de Máquinas (89/392/CEE e 2006/42/CEE).
INSHT
10/4/2013 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) desenvolveu un novo deseño para mellorar e actualizar varios apartados do seu Portal web.
Desengraxamento superficies metálicas
25/3/2013 INSHT
A base de datos Desengraxamento de superficies metálicas ofrece información sobre os diferentes procesos de desengraxamento, as disolucións e substancias químicas empregadas e as características toxicolóxicas destas. Así mesmo pretende orientar na busca de alternativas.
Por un traballo sen riscos
21/2/2013 INSHT
O INSHT ven de publicar a colección de folletos "Traballo sen riscos" na que se recolle información sobre os riscos aos que están expostos traballadores e traballadoras que realizan as súas actividades en diversos sectores.
inrs
1/2/2013 Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Cada vez é maior a utilización de redes inalámbricas e, por iso, o INRS francés publicou un documento (ED 4207) onde presenta e describe as principais tecnoloxías utilizadas nas redes inalámbricas de proximidade (Bluetooth, DECT, WiFi, etc.), dá os valores dos niveis de campos electromagnéticos tipicamente atopados nas proximidades dos emisores e os valores de referencia máis utilizados.
elcosh
14/1/2013 NIOSH
A Biblioteca Electrónica de Seguridade na Construción e Saúde Ocupacional foi desenvolvida por CPRW, Centro de investigación na industria da construción. Este centro, adicado a proxectos de investigación no sector, funciona ademáis como Centro Nacional da Construción para o Instituto Nacional para a Seguridade e Saúde Ocupacional (NIOSH) norteamericano.
The Nanodatabase
2/1/2013 Tecnoloxía
O Consello de Consumidores danés e o Consello Ecolóxico de Dinamarca, en cooperación con DTU Environment desenvolveron unha base de datos, The Nanodatabase, que permite identificar máis de 1.200 productos que conteñen nanomateriais ou que se comercializan co término "nano".
Perigo: Produtos químicos!
26/11/2012 EU-OSHA
A EU-OSHA presentou un novo kit que expón os cambios que sufriu a etiquetaxe dos produtos químicos, para axudar aos empresarios e aos seus traballadores a manipular substancias perigosas con coidado e a protexerse mentres traballan.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais