Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Nanomateriais e riscos psicosociais
16/12/2014 INVASSAT
Recompilación do INVASSAT de publicacións sobre nanomateriais. Inclúe publicacións de Francia (INRS, 3, IVS, 2), EEUU (OMSHR e IMA-NA, NIOSH, 2), España (INSHT, IRSAL, UXT, Castela e León), Canadá (IR R-V SST, 3), Brasil, México, Portugal, Reino Unido (HSE, 2), Axencia Europea, Luxemburgo, Comisión Europea, 2, entre outras publicacións científicas. Todas online.
EFSA
11/12/2014 Hixiene
A Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) publicou unha guía "que representa un gran paso adiante para a armonización da avaliación da exposición de pesticidas para os operarios, traballadores, residentes e transeúntes a nivel da UE", en palabras do xefe da Unidade de Praguicidas da EFSA.
Guía para a avaliación e prevención do risco eléctrico
10/12/2014 INSHT
O Real Decreto 614/2001, de 8 de xuño, regula as condicións de traballo que se deben cumprir para a protección da traballadores fronte ao risco eléctrico nos lugares de traballo. Na súa disposición final primeira encoméndase ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo a elaboración e actualización dunha guía técnica para facilitar a aplicación do real decreto.
Comparación dos métodos de avaliación cualitativa do risco por exposición a nanomateriais
9/12/2014 INSHT
A metodoloxía cualitativa ten unha especial importancia na avaliación do risco por exposición a nanomateriales na contorna laboral, debido á falta de datos toxicolóxicos e ás dificultades nos procedementos de medición. Todo iso fai que a realización dunha avaliación cuantitativa axeitada resulte complicada. Neste documento compáranse dous dos métodos cualitativos máis utilizados na avaliación do risco a nanomateriales, o control banding e Stoffenmanager módulo nano. O INSHT xa publicou documentación de desenvolvemento dos mesmos co obxecto de facer máis fácil e útil a aplicación de ambos os métodos.
Directrices básicas para a integración da prevención de riscos laborais nas obras de construción
4/12/2014 INSHT
No ano 2008 o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) publicou a denominada "Guía técnica para a integración da prevención de riscos laborais no sistema xeral de xestión da empresa". O contido da citada guía é plenamente aplicable ás obras de construción, salvo o seu apartado 4.6.3 adicado á integración na contratación de obras ou servizos, tal e como sinala o propio documento.
Guía RD 664
20/11/2014 INSHT
O Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo, encomenda de xeito específico, na súa disposición final primeira, ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, a elaboración e mantemento actualizado dunha Guía Técnica, de carácter non vinculante, para a avaliación e prevención dos riscos relacionados cos axentes biolóxicos durante o traballo.
Manual de bioseguridade no laboratorio
10/11/2014 OMS
O libro aborda os aspectos da seguridade e a protección biolóxica que se formulan no novo milenio. Esta publicación recalca en toda a súa extensión a importancia da responsabilidade persoal. Inclúe unha serie de novos capítulos que se ocupan da avaliación do risco, o uso das tecnoloxías de ADN recombinante en condicións de seguridade e o transporte de material infeccioso.
EPIDAT
5/11/2014 Consellería de Sanidade
Epidat é un programa de libre distribución desenvolvido polo Servizo de Epidemioloxía da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia) co apoio da Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) e a Universidad CES de Colombia. Os obxectivos de Epidat son: - Aportar unha ferramenta de manexo sinxelo e de utilidade para a análise estatística e epidemiolóxica de datos que cubra algunhas omisións nas aplicacións máis estendidas. - Apoiar e facilitar a docencia en epidemioloxía, tanto no ámbito da cooperación técnica como no universitario. - Fortalecer a capacidade analítica dos profesionais de saúde. - Ofrecer unha fonte de formación autodidacta en determinadas áreas escollidas da estatística aplicada á epidemioloxía.
Factores psicosociais. Método de avaliación
29/10/2014 INSHT
Esta aplicación informática é unha ferramenta para a avaliación dos factores psicosociais. O seu obxectivo é contribuír ao diagnóstico dos riscos psicosociais presentes nunha empresa ou en áreas parciais desta, a partir dos cuestionarios de aplicación individual. Tamén inclúe información de utilidade práctica para orientar as medidas preventivas que poden levarse a cabo na empresa no ámbito psicosocial.
Guía riesgo fatiga
15/10/2014 Safework Australia
No traballo a fatiga pode chegar a constituír un risco para a saúde dos traballadores. Por iso, Safework Australia elaborou esta guía dirixida a empresarios e directivos co obxectivo de informalos deste posible problema. A guía é aplicable a calquera actividade e adopta o esquema habitual que comeza coa detección do problema, continúa coa súa avaliación e desemboca nas accións correctoras, de ser necesarias.
Guía mantemento
1/10/2014 INSHT
O mantemento engloba unha variedade de tarefas de alto risco en diferentes sectores e en todo tipo de ambientes de traballo. Este documento resume a información básica necesaria para levar a cabo un mantemento seguro, tendo en conta os accidentes máis frecuentes relativos a equipos de traballo e mantemento de maquinaria, caídas de altura, explosións, incendios e tarefas realizadas en condicións excepcionais, como espazos confinados e traballo en illamento.
Plan tipo de Seguridade vial na empresa
25/9/2014 SEGURIDADE
A guía "Plan tipo de Seguridade Vial na Empresa. Guía metodolóxica" está especialmente dirixida aos responsables de prevención de riscos laborais das empresas así como aos servizos de prevención alleos, sendo o seu principal obxectivo proporcionar información a empresas e traballadores sobre os aspectos máis relevantes da xestión da seguridade vial no ámbito empresarial, especialmente co fin de reducir os riscos relacionados cos desprazamentos in itínere, se ben é igualmente útil a súa aplicación á seguridade vial dos desprazamentos dentro da xornada laboral.
DATABiO
17/9/2014 INSHT
DATABiO é unha colección de fichas dos axentes biolóxicos elaboradas polo INSHT. Constitúe unha ferramenta de grande utilidade para a avaliación, prevención e control do risco biolóxico.
Sobrecarga térmica estimada
15/9/2014 INSHT
O INSHT desenvolveu unha aplicación informática para a aplicación do método da sobrecarga térmica estimada, establecido na norma UNE-NISO 7933:2004, que permite valorar o risco de estrés térmico que experimenta un individuo nun ambiente caloroso.
Guía electrónica sobre as fichas de datos de seguridade
12/9/2014 BOTA
A guía electrónica é unha publicación en liña interactiva que ten como obxectivo proporcionar información sobre as fichas de datos de seguridade e as posibles exposicións dun xeito sinxelo. A súa estrutura simple faino axeitado como ferramenta de formación e ferramenta de referencia para axudar a que os empregados que utilizan produtos químicos o fagan de forma segura.
Congreso ORP 2014
5/9/2014 INSHT
O ORP é un Congreso Internacional de Prevención de Riscos Laborais cuxo obxectivo é construír un foro para intercambiar información sobre os avances nas tendencias, métodos e proxectos de traballo, técnicas e ferramentas de ergonomía, seguridade, hixiene, medicina laboral, psicosocioloxía, formación, xestión da prevención e a integración destes baixo o concepto da responsabilidade social corporativa.
Fichas Lembra Pesca
29/8/2014 ISSGA
O ISSGA publica 13 fichas sobre os principais equipos de traballo instalados nos buques de pesca, os requisitos comúns de seguridade, as obrigas do empresario e traballador e unha referencia á normativa e á lexislación.
NTP
13/8/2014 INSHT
O INSHT publicou recentemente a segunda entrega da serie 29, da colección de Notas Técnicas de Prevención, que comprende os números 1008 a 1019.
Obras en comunidades de propietarios e prevención de riscos laborais
24/7/2014 OSALAN
Con frecuencia, as comunidades de propietarios necesitan acometer obras nos seus edificios, para a reparación, mantemento ou mellora dos seus inmobles. A execución destas obras debe ser realizada por empresas construtoras especializadas. O contrato con estas empresas converte automaticamente á comunidade de propietarios en promotora das devanditas obras, representada polo seu Presidente.
OIT
24/7/2014 OIT
NORMLEX é un sistema que ofrece información sobre as Normas Internacionais do Traballo (tal como información sobre as ratificacións, a obrigación de envío de memorias, os comentarios dos órganos de control, etc.) e sobre a lexislación nacional sobre traballo e seguridade social. NORMLEX foi deseñada co fin de prover datos completos e fáciles de uso sobre os devanditos temas e de integrar a base de datos NATLEX, así como as informacións das bases de datos APPLIS, ILOLEX e LIBSYND. A base de datos, NORMLEX, ofrece unha plataforma de fácil acceso en inglés, francés e español sobre temas tales como o status de ratificación dos Convenios da OIT, comentarios presentados polos órganos de control da OIT, perfís por estado e documentos crave da OIT.
Riscos hixiénicos existentes nas operacións de soldadura con arco eléctrico
17/7/2014 ICASST
Actualmente a soldadura, como procedemento de unión entre partes de obxectos metálicos, constitúe o procedemento de conformación metálica máis versátil. Existe unha gran variedade de aparellos, instalacións, accesorios metálicos de formas máis ou menos complexas, que se fabricaron grazas á introdución do proceso de unión por soldadura nalgunha das súas etapas do proceso produtivo. É importante que todo este avance tecnolóxico existente nos procesos de soldadura, leve consigo un desenvolvemento paralelo na mellora continua das condicións de traballo.
Guía de boas prácticas para traballadores profesionalmente expostos a axentes citostátocos
16/7/2014 Hixiene
O Ministerio de Economía e Competitividade fixo publica unha guía de boas prácticas para traballadores profesionalmente expostos a axentes citostáticos. Segundo se expón na presentación da guía, a mesma xorde ante a necesidade de contar cun documento actualizado que aborde as boas prácticas no manexo dos citostáticos que nestes momentos poidan estar a utilizarse en asistencia hospitalaria, así como a axudar a establecer medidas preventivas adaptadas aos avances que estas moléculas, as súas diferentes técnicas de aplicación e o tratamento como residuos, teñen sufrido ao longo destes últimos 20 anos.
OSHwiki
14/7/2014 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
Proxecto desenvolvido pola EU-OSHA , para permitir a posta en común do coñecemento en seguridade e saúde no traballo (SST), a información e as mellores prácticas, co fin de apoiar ás organizacións gobernamentais, da industria e dos traballadores para garantir a seguridade e a saúde no lugar de traballo. Polo momento dispoñible en versión beta e con contidos en inglés.
Traballar con calor, INSHT
14/7/2014 INSHT
Cada verán moitos traballadores son vítimas da calor, especialmente aqueles que desenvolven a súa actividade ao aire libre. Certos traballos en obras públicas, en construción, ou en agricultura, levan a exposición dos traballadores a temperaturas moi elevadas nos meses máis calorosos. A tensión térmica por calor pode orixinar diversos danos á saúde, desde cambras, deshidratación, esgotamento por calor ou golpe de calor. Este último é irreversible, de suma gravidade e pode chegar a ocasionar a morte. Por iso, é fundamental que, tanto traballadores como empresarios, tomen conciencia do risco de traballar con calor.
ANSES Avaliación de riscos asociados a nanomateriais
10/7/2014 Hixiene
Nun informe publicado en maio, a ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sinala os riscos certos pero difíciles de avaliar dos nanomateriales e pide un reforzo da normativa europea. O informe do grupo de expertos sobre os nanomateriales dá por seguros os "efectos tóxicos dalgúns nanomateriales nos organismos vivos e o medio ambiente." Aínda que o risco varía moito dependendo das características físico-químicas de cada nanomaterial, o avance do coñecemento permite asegurar que os nanomateriales son capaces de franquear certas barreiras fisiológicas, teñen efectos sobre o sistema nervioso dos animais, persisten nos organismos vivos e algúns deles teñen efectos carcinoxénicos ou xenotóxicos e causan atraso no crecemento.
manipulación manual de cargas
9/6/2014 Ergonomía
O método orixinal está publicado polo HSE (en inglés). Este método de avaliación ten a vantaxe sobre a ecuación NIOSH que permite avaliar as manipulacións de carga realizadas por máis dun traballador.
Estudio técnico de xurisprudencia en materia de prevención de riscos laborais
15/5/2014 IRSS
O estudo, que foi promovido polo Instituto Rexional de Seguridade e Saúde no Traballo (IRSST) pretende aproximar os dous aspectos fundamentais da prevención de riscos laborais, o técnico e o xurídico. Para iso, efectuouse unha lectura técnica dos diversos procedementos e mecanismos de esixencia de responsabilidades legais, centrándose con carácter específico no sector da construción.
Prevención en clave internacional
30/4/2014 Actuación preventiva
O documento "Prevención en clave internacional. 2012" publicado pola Federación Asturiana de Empresarios (FADE) recolle as obrigas empresariais no ámbito da prevención de riscos en México, Chile, Brasil, Polonia, Rumanía e Marrocos, co fin de facilitar ás empresas un maior grao de coñecemento do mercado laboral exterior e, en concreto, da normativa en prevención de riscos laborais e das súas obrigas neste ámbito. FACE publicou recentemente unha segunda guía "Prevención en clave internacional. 2013", incluíndo esta vez os seguintes países: Perú, Colombia, Panamá, Arxelia, Sudáfrica, Reino Unido, Francia, Brasil, México e Chile.
Portal Sector Marítimo Pesqueiro
24/4/2014 INSHT
A pesca mariña atópase entre as actividades laborais máis perigosas do mundo. A Organización Internacional do Traballo (OIT) e a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO) estiman que o 7% das vítimas mortais de accidentes laborais que se producen no mundo ocorren na industria pesqueira, a pesar de que este sector representa menos do 1% da forza laboral mundial. A OIT estima que o traballo neste sector cóbrase a vida dunhas 24.000 persoas ao ano en todo o mundo. No Estado español a pesca mariña presenta unha das taxas de accidentes laborais máis elevadas.
NTP
14/4/2014 INSHT
O INSHT publicou recentemente a primeira da serie 29, da colección de Notas Técnicas de Prevención, que comprende os números 996 a 1007.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais