Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
A prevención do estrés no traballo
18/3/2015 OIT
A Organización Internacional do Traballo ten realizado un documento cuia finalidade é examinar temas laborais de estrés. Inclúe puntos de comprobación que permiten identificar estresores na vida laboral e a adopción de medidas para facerlles fronte. Os puntos de comprobación da publicación poden empregarse de xeito xeral, aínda que o recomendable é vinculalos ás carácterísticas específicas da organización. Segundo se especifica no manual, o estrés debe recibir o mesmo trato que calquera outro risco, realizando unha auténtica política de prevención dentro da empresa
Riscos psicosociais INSHT
11/3/2015 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo vén de revisar e renovar o seu Portal de Psicosocioloxía. A partires de agora pasará a denominarse Portal de Riscos Psicosociais, denominación que resulta máis precisa tendo en conta que os contidos que se deselvolven están relacionados coa prevención de riscos psicosociais.
Directrices para a decisión clínica en enfermidades profesionais
27/2/2015 INSHT
O INSHT, publica unha nova serie adicada ás enfermidades do aparello respiratorio, dentro da colección de directrices para a decisión clínica en enfermidades profesionais. Esta colección nace coa vontade de contribuír a que os profesionais sanitarios poidan identificar e, no seu caso, notificar á autoridade competente aquelas enfermidades relacionadas co traballo, segundo contempla o RD 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social, e establécense criterios para a súa notificación e rexistro.
inrs
3/2/2015 INRS
O INRS francés ven de publicar unha ferramenta web que serve para estimar os riscos por exposicións simultáneas a sustancias con efectos similares sobre o organismo. A ferramenta traballa coa hipótese de que as sustancias presentes no mesmo ambiente e á que se lle asigna unha mesma clase de perigo presentan un efecto aditivo, calculándose así un índice de exposición da mestura para o devandito efecto
LEP Axentes Químicos 2015
2/2/2015 INSHT
Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo para o ano 2015. A constitución polo INSHT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte, a medio prazo, á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional nacionais.
Condicións de traballo en PEMES
28/1/2015 INSHT
Aplicación informática dirixida a pequenas e medianas empresas. No seu deseño primouse a simplificación e a concreción das medidas preventivas básicas, sacrificando a exhaustividade e a precisión analítica.
Radiacións ópticas incoherentes
20/1/2015 INSHT
O campo das radiacións ópticas é un dos máis complexos da Hixiene Industrial. O documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguirdad e Higine no Traballo pretende servir de axuda a alumnos, profesores e profesionais da Prevención de Riscos Laborais que deban aplicar cálculos matemáticos para o estudo dos riscos derivados da exposición a fontes de radiación óptica incoherente.
Aspectos ergonómicos das vibracións
19/1/2015 INSHT
Na actualidade, os métodos dispoñibles para a avaliación dos riscos producidos pola exposición a vibracións, respecto ás molestias e o confort, requiren aínda estudos de investigación e previsiblemente nos próximos anos vanse producir avances nesta materia.
Almacenamento produtos químicos
19/1/2015 INSHT
O documento publicado polo INSHT ten por obxecto facilitar a identificación dos requisitos de seguridade que deben cumprir os almacenamentos de produtos químicos perigosos, sobre a base da normativa actualmente en vigor.
Avaliación carga física quirófano
14/1/2015 INSHT
Traballo elaborado polo INSHT, non que se presenta unha avaliación da carga física dos/as traballadores/as que interveñen en intervencións cirúrxicas centradas non transplante de órganos.
Socorrismo laboral e primeiros auxilios
13/1/2015 INSHT
Publicación do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, dirixido ao personal non sanitario. No documento recóllense as actuacións básicas ante unha situación de emerxencia a realizar antes da chegada do equipo profesional sanitario. Así mesmo, pódense atopar conceptos xerais sobre socorrismo laboral e primeros auxilios e desenvolve aspectos como a activación do sistema de emerxencia e a valoración primaria e secundaria do accidentado
Condicións de seguridade e saúde esixibles á maquinaria de obra: plataformas elevadoras móbiles de persoal
12/1/2015 INSHT
O Instituto Nacional de Segiridade e Saúde no Traballo ven de publicar este traballo sobre o emprego seguro das plataformas elevadoras móbiles de persoal.
Protexamos oído musical
19/12/2014 INSHT
Neste documento preséntanse os resultados dunha investigación realizada no INSHT sobre os problemas auditivos dos músicos de orquestras sinfónicas e a súa prevención.
Causas accidentes marítimos
19/12/2014 INSHT
A pesca comercial é unha das ocupacións máis perigosas en España. En 2013, segundo os datos do anuario de Estatísticas do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, o índice de incidencia de accidentes de traballo mortais en xornada de traballo foi de 31,2, moi por enriba da media do total de actividades económicas (3,33) e da construción (8,89).
INSHT
17/12/2014 INSHT
Xa están dispoñibles os números 1020 a 1030 da serie 29 que constitúen a terceira e última entrega da serie. De entre os temas tratados destacan as NTP´s dedicadas aos riscos na operación e mantemento dos aeroxeradores, así como as súas correspondentes medidas preventivas. Os cambios experimentados polas clasificacións internacionais de axentes carcinógenos e a aparición de nova lexislación europea no ámbito dos axentes químicos perigosos, fixeron necesaria a revisión da NTP 465. A nova NTP que a substitúe actualiza os sistemas de clasificación de axentes químicos carcinógenos propostos por sete organismos, tres deles de carácter gobernamental e catro de carácter independente.
Nanomateriais e riscos psicosociais
16/12/2014 INVASSAT
Recompilación do INVASSAT de publicacións sobre nanomateriais. Inclúe publicacións de Francia (INRS, 3, IVS, 2), EEUU (OMSHR e IMA-NA, NIOSH, 2), España (INSHT, IRSAL, UXT, Castela e León), Canadá (IR R-V SST, 3), Brasil, México, Portugal, Reino Unido (HSE, 2), Axencia Europea, Luxemburgo, Comisión Europea, 2, entre outras publicacións científicas. Todas online.
EFSA
11/12/2014 Hixiene
A Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) publicou unha guía "que representa un gran paso adiante para a armonización da avaliación da exposición de pesticidas para os operarios, traballadores, residentes e transeúntes a nivel da UE", en palabras do xefe da Unidade de Praguicidas da EFSA.
Guía para a avaliación e prevención do risco eléctrico
10/12/2014 INSHT
O Real Decreto 614/2001, de 8 de xuño, regula as condicións de traballo que se deben cumprir para a protección da traballadores fronte ao risco eléctrico nos lugares de traballo. Na súa disposición final primeira encoméndase ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo a elaboración e actualización dunha guía técnica para facilitar a aplicación do real decreto.
Comparación dos métodos de avaliación cualitativa do risco por exposición a nanomateriais
9/12/2014 INSHT
A metodoloxía cualitativa ten unha especial importancia na avaliación do risco por exposición a nanomateriales na contorna laboral, debido á falta de datos toxicolóxicos e ás dificultades nos procedementos de medición. Todo iso fai que a realización dunha avaliación cuantitativa axeitada resulte complicada. Neste documento compáranse dous dos métodos cualitativos máis utilizados na avaliación do risco a nanomateriales, o control banding e Stoffenmanager módulo nano. O INSHT xa publicou documentación de desenvolvemento dos mesmos co obxecto de facer máis fácil e útil a aplicación de ambos os métodos.
Directrices básicas para a integración da prevención de riscos laborais nas obras de construción
4/12/2014 INSHT
No ano 2008 o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) publicou a denominada "Guía técnica para a integración da prevención de riscos laborais no sistema xeral de xestión da empresa". O contido da citada guía é plenamente aplicable ás obras de construción, salvo o seu apartado 4.6.3 adicado á integración na contratación de obras ou servizos, tal e como sinala o propio documento.
Guía RD 664
20/11/2014 INSHT
O Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo, encomenda de xeito específico, na súa disposición final primeira, ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, a elaboración e mantemento actualizado dunha Guía Técnica, de carácter non vinculante, para a avaliación e prevención dos riscos relacionados cos axentes biolóxicos durante o traballo.
Manual de bioseguridade no laboratorio
10/11/2014 OMS
O libro aborda os aspectos da seguridade e a protección biolóxica que se formulan no novo milenio. Esta publicación recalca en toda a súa extensión a importancia da responsabilidade persoal. Inclúe unha serie de novos capítulos que se ocupan da avaliación do risco, o uso das tecnoloxías de ADN recombinante en condicións de seguridade e o transporte de material infeccioso.
EPIDAT
5/11/2014 Consellería de Sanidade
Epidat é un programa de libre distribución desenvolvido polo Servizo de Epidemioloxía da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia) co apoio da Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) e a Universidad CES de Colombia. Os obxectivos de Epidat son: - Aportar unha ferramenta de manexo sinxelo e de utilidade para a análise estatística e epidemiolóxica de datos que cubra algunhas omisións nas aplicacións máis estendidas. - Apoiar e facilitar a docencia en epidemioloxía, tanto no ámbito da cooperación técnica como no universitario. - Fortalecer a capacidade analítica dos profesionais de saúde. - Ofrecer unha fonte de formación autodidacta en determinadas áreas escollidas da estatística aplicada á epidemioloxía.
Factores psicosociais. Método de avaliación
29/10/2014 INSHT
Esta aplicación informática é unha ferramenta para a avaliación dos factores psicosociais. O seu obxectivo é contribuír ao diagnóstico dos riscos psicosociais presentes nunha empresa ou en áreas parciais desta, a partir dos cuestionarios de aplicación individual. Tamén inclúe información de utilidade práctica para orientar as medidas preventivas que poden levarse a cabo na empresa no ámbito psicosocial.
Guía riesgo fatiga
15/10/2014 Safework Australia
No traballo a fatiga pode chegar a constituír un risco para a saúde dos traballadores. Por iso, Safework Australia elaborou esta guía dirixida a empresarios e directivos co obxectivo de informalos deste posible problema. A guía é aplicable a calquera actividade e adopta o esquema habitual que comeza coa detección do problema, continúa coa súa avaliación e desemboca nas accións correctoras, de ser necesarias.
Guía mantemento
1/10/2014 INSHT
O mantemento engloba unha variedade de tarefas de alto risco en diferentes sectores e en todo tipo de ambientes de traballo. Este documento resume a información básica necesaria para levar a cabo un mantemento seguro, tendo en conta os accidentes máis frecuentes relativos a equipos de traballo e mantemento de maquinaria, caídas de altura, explosións, incendios e tarefas realizadas en condicións excepcionais, como espazos confinados e traballo en illamento.
Plan tipo de Seguridade vial na empresa
25/9/2014 SEGURIDADE
A guía "Plan tipo de Seguridade Vial na Empresa. Guía metodolóxica" está especialmente dirixida aos responsables de prevención de riscos laborais das empresas así como aos servizos de prevención alleos, sendo o seu principal obxectivo proporcionar información a empresas e traballadores sobre os aspectos máis relevantes da xestión da seguridade vial no ámbito empresarial, especialmente co fin de reducir os riscos relacionados cos desprazamentos in itínere, se ben é igualmente útil a súa aplicación á seguridade vial dos desprazamentos dentro da xornada laboral.
DATABiO
17/9/2014 INSHT
DATABiO é unha colección de fichas dos axentes biolóxicos elaboradas polo INSHT. Constitúe unha ferramenta de grande utilidade para a avaliación, prevención e control do risco biolóxico.
Sobrecarga térmica estimada
15/9/2014 INSHT
O INSHT desenvolveu unha aplicación informática para a aplicación do método da sobrecarga térmica estimada, establecido na norma UNE-NISO 7933:2004, que permite valorar o risco de estrés térmico que experimenta un individuo nun ambiente caloroso.
Guía electrónica sobre as fichas de datos de seguridade
12/9/2014 BOTA
A guía electrónica é unha publicación en liña interactiva que ten como obxectivo proporcionar información sobre as fichas de datos de seguridade e as posibles exposicións dun xeito sinxelo. A súa estrutura simple faino axeitado como ferramenta de formación e ferramenta de referencia para axudar a que os empregados que utilizan produtos químicos o fagan de forma segura.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais