Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Boas prácticas en xestión do estrés e dos riscos psicosociais no traballo
18/12/2015 INSHT
Documento que recolle exemplos innovadores de empresas do Estado español que participaron no proceso de selección dos Galardóns Europeos ás Boas Prácticas no marco da campaña promovida pola Axencia Europea de Seguridade e a Saúde no Traballo "Traballos saudables: xestionemos o estrés". Tamén recolle un resumo dos exemplos premiados a nivel europeo.
Formación e entrenamento de traballadores con risco de exposición a amianto
17/12/2015 INSHT
Documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde Laboral, no que se recollen pautas para elaborar un programa de formación e entrenamento para traballadores/as con risco de exposición ao amianto, co fin de proporcionar as habilidades precisas á hora de desenvolver operacións e actividades con materiais que conteñan amianto coa máxima garantía de seguridade e saúde.
Portal de ergonomía
1/12/2015 INSHT
O portal do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo destinado aos transtornos musculoesquéticos desaparece como tal; os seus contidos estarán dispoñibles a partires de agora nun apartado específico do portal de ergonomía.
Riscos debidos á electricidade estática
30/11/2015 INSHT
Este documento, elaborado polo INSHT, recolle os principais riscos laborais relacionados coa presenza de cargas electrostáticas no lugar de traballo e a súa manifestación en forma de descargas, feito que pode provocar situacións perigosas, sobre todo nos casos nos que se manipulan substancias inflamables ou combustibles.
INSHT
5/11/2015 INSHT
Na web do INSHT atópanse dispoñibles doce novas Notas Técnicas de Prevención, da 1043 á 1054. Nas NTP´s agora publicadas atopáse información sobre eficacia preventiva e responsabilidade social empresarial, saúde mental: etapas para a súa promoción na empresa, investigación de accidentes, pulverizadores de productos fitosanitarios, plataformas elevadoras móviles de persoal, alcance máximo no plano saxital, exposición laboral a compostos citostáticos, coordinación de actividades empresariais, xestión de residuos: clasificación e tratamento.
Directrices básicas para o desenvolvemento da prl na Administración Xeral do Estado. Ano 2015
22/9/2015 INSHT
O obxectivo deste documento, baseado nas guías técnicas do INSHT "G. T. para la Simplificación documental", "G.T. de criterios de calidad do servizo dos Servizos de Prevención Alleos" e "G. T. para a integración da prevención de riscos laborais no sistema xeral de xestión da empresa - Ano 2009" e no texto " Directrices básicas para o desenvolvemento da prevención dos riscos laborais na empresa", é determinar as actividades a seguir por calquera departamento, coa axuda do seu servizo de prevención, para cumprir coas regulacións específicas aplicables e mellorar a seguridade e a saúde dos traballadores e traballadoras públicos.
Glosario
10/9/2015 Universidade de Córdoba
A Universidade de Córdoba pon a disposición de estudantes de Prevención de Riscos Laborais e de traballadores/as en xeral, un glosario interactivo no que se atopan conceptos en materia de seguridade e saúde laboral que se atopan na lexislación, así como documentos técnicos elaborados por institucións de recoñecido prestixio como o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.
INSHT
3/9/2015 INSHT
Dentro da colección de fichas de axentes biolóxicos, DATABiO, o Instituto Naciónal de Seguridade e Hixiene no Traballo presenta novas fíchas clasificadas segundo o tipo de axente, efectos na saúde e orde alfabética
seguridade e saude no traballo con nanomateriais -Poster técnico-
24/7/2015 INSHT
No marco da XXXV Bienal de la Real Sociedad Española de Química, o INSHT presentou o poster técnico Seguridade e Saúde no traballo con nanomateriais. O prantexamento que propón o INSHT para a avaliación de riscos no traballo con nanomateriais é similar ao que se emprega nos casos de exposición a axentes químicos. As actuacións preventivas tenderán a eliminar a exposición e de non ser posible, a reducila ao nivel máis baixo posible tendo en conta a lexislación laboral e as orientacións proporcionadas por institucións de recoñecido prestixio.
APP INSHT
23/7/2015 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo ofrece novas ferramentas de axuda para cálculos e chequeos habituais, información sobre axentes contaminantes ou condicións de traballo. As aplicacións permiten logo da súa descarga no smartphone ou tablet, a consulta on line, envío dos datos consultados ou calculados a un pc e a orientación in situ sobre os resultados que se van obtendo durante o traballo. Polo
INSHT
9/7/2015 INSHT
Atópanse dispoñibles na web do INSHT os números 1031 a 1042 desta serie nº 30. Os temas que se abordan son a xestión de proxectos de cambio, oa prevención de riscos durante o uso de productos fitosanitarios, novos requisitos de comercialiación de máquinas para a aplicación de praguicidas, utilización de bocas de incendio equipadas, estrés por frío, dispositivos de suxeción de equipos de traballo e cargas diversas sobre vehículos de transporte, xestión preventiva para uso seguro de plataformas elevadoras móbiles de persoal e revisión sistemática e meta-análise en seguridade e saúde laboral.
Medidas de prevención e protección contra incendios
26/6/2015 INSHT
Documento elaborado polo INSHT no que se describe a prevención así como os principais métodos de loita contra o lume dentro da contorna de calquera establecemento. Abórdanse os principios e sistemas máis importantes a ter en conta, que constitúen a base necesaria no traballo cotián do persoal da prevención neste campo.
Catálogo de publicacións 2015 INSHT
23/6/2015 INSHT
O INSHT presenta a versión "online" do Catálogo de Publicacións do INSHT 2015 que recolle, as últimas publicacións incorporadas ao Fondo Editorial do INSHT. O Catálogo permite enlazar coa ficha da publicación que recolle un pequeno resumo do contido e posibilita a descarga e/ou compra "en liña" do documento, segundo o caso.
seguridade e saude no traballo con nanomateriais
28/5/2015 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo ven de publicar un documento informativo no que se inclúen recomendacións para garantir unha axeitada protección de traballadores e traballadoras expostos a nanomateriais nos lugares de traballo. A día de hoxe o emprego de nanomateriais en moitos sectores industriais supón un reto importante no ámbito da prevención de riscos laborais. O limitado nivel de coñecementos sobre os riscos de seguridade e saúde na exposición aos nanomateriais, fai necesario reconsiderar a avaliación de riscos e a eficacia das medidas preventivas aplicadas habitualmente nos lugares de traballo con exposición a axentes químicos.
Imaxen da Axencia Europea
9/4/2015 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
A Axencia Europea ofrece unha base de datos sobre publicacións específicas en materia de seguridade e saúde no traballo. A colección de publicacións, dispoñible de xeito gratuíto, abrangue dende informes de investigación máis científicos a follas informativas (e-facts) monotemáticas, destinadas ao uso no lugar de traballo. A búsqueda pode realizarse por idioma, tema ou palabra clave.
A prevención do estrés no traballo
18/3/2015 OIT
A Organización Internacional do Traballo ten realizado un documento cuia finalidade é examinar temas laborais de estrés. Inclúe puntos de comprobación que permiten identificar estresores na vida laboral e a adopción de medidas para facerlles fronte. Os puntos de comprobación da publicación poden empregarse de xeito xeral, aínda que o recomendable é vinculalos ás carácterísticas específicas da organización. Segundo se especifica no manual, o estrés debe recibir o mesmo trato que calquera outro risco, realizando unha auténtica política de prevención dentro da empresa
Riscos psicosociais INSHT
11/3/2015 INSHT
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo vén de revisar e renovar o seu Portal de Psicosocioloxía. A partires de agora pasará a denominarse Portal de Riscos Psicosociais, denominación que resulta máis precisa tendo en conta que os contidos que se deselvolven están relacionados coa prevención de riscos psicosociais.
Directrices para a decisión clínica en enfermidades profesionais
27/2/2015 INSHT
O INSHT, publica unha nova serie adicada ás enfermidades do aparello respiratorio, dentro da colección de directrices para a decisión clínica en enfermidades profesionais. Esta colección nace coa vontade de contribuír a que os profesionais sanitarios poidan identificar e, no seu caso, notificar á autoridade competente aquelas enfermidades relacionadas co traballo, segundo contempla o RD 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social, e establécense criterios para a súa notificación e rexistro.
inrs
3/2/2015 INRS
O INRS francés ven de publicar unha ferramenta web que serve para estimar os riscos por exposicións simultáneas a sustancias con efectos similares sobre o organismo. A ferramenta traballa coa hipótese de que as sustancias presentes no mesmo ambiente e á que se lle asigna unha mesma clase de perigo presentan un efecto aditivo, calculándose así un índice de exposición da mestura para o devandito efecto
LEP Axentes Químicos 2015
2/2/2015 INSHT
Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo para o ano 2015. A constitución polo INSHT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte, a medio prazo, á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional nacionais.
Condicións de traballo en PEMES
28/1/2015 INSHT
Aplicación informática dirixida a pequenas e medianas empresas. No seu deseño primouse a simplificación e a concreción das medidas preventivas básicas, sacrificando a exhaustividade e a precisión analítica.
Radiacións ópticas incoherentes
20/1/2015 INSHT
O campo das radiacións ópticas é un dos máis complexos da Hixiene Industrial. O documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguirdad e Higine no Traballo pretende servir de axuda a alumnos, profesores e profesionais da Prevención de Riscos Laborais que deban aplicar cálculos matemáticos para o estudo dos riscos derivados da exposición a fontes de radiación óptica incoherente.
Aspectos ergonómicos das vibracións
19/1/2015 INSHT
Na actualidade, os métodos dispoñibles para a avaliación dos riscos producidos pola exposición a vibracións, respecto ás molestias e o confort, requiren aínda estudos de investigación e previsiblemente nos próximos anos vanse producir avances nesta materia.
Almacenamento produtos químicos
19/1/2015 INSHT
O documento publicado polo INSHT ten por obxecto facilitar a identificación dos requisitos de seguridade que deben cumprir os almacenamentos de produtos químicos perigosos, sobre a base da normativa actualmente en vigor.
Avaliación carga física quirófano
14/1/2015 INSHT
Traballo elaborado polo INSHT, non que se presenta unha avaliación da carga física dos/as traballadores/as que interveñen en intervencións cirúrxicas centradas non transplante de órganos.
Socorrismo laboral e primeiros auxilios
13/1/2015 INSHT
Publicación do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, dirixido ao personal non sanitario. No documento recóllense as actuacións básicas ante unha situación de emerxencia a realizar antes da chegada do equipo profesional sanitario. Así mesmo, pódense atopar conceptos xerais sobre socorrismo laboral e primeros auxilios e desenvolve aspectos como a activación do sistema de emerxencia e a valoración primaria e secundaria do accidentado
Condicións de seguridade e saúde esixibles á maquinaria de obra: plataformas elevadoras móbiles de persoal
12/1/2015 INSHT
O Instituto Nacional de Segiridade e Saúde no Traballo ven de publicar este traballo sobre o emprego seguro das plataformas elevadoras móbiles de persoal.
Protexamos oído musical
19/12/2014 INSHT
Neste documento preséntanse os resultados dunha investigación realizada no INSHT sobre os problemas auditivos dos músicos de orquestras sinfónicas e a súa prevención.
Causas accidentes marítimos
19/12/2014 INSHT
A pesca comercial é unha das ocupacións máis perigosas en España. En 2013, segundo os datos do anuario de Estatísticas do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, o índice de incidencia de accidentes de traballo mortais en xornada de traballo foi de 31,2, moi por enriba da media do total de actividades económicas (3,33) e da construción (8,89).
INSHT
17/12/2014 INSHT
Xa están dispoñibles os números 1020 a 1030 da serie 29 que constitúen a terceira e última entrega da serie. De entre os temas tratados destacan as NTP´s dedicadas aos riscos na operación e mantemento dos aeroxeradores, así como as súas correspondentes medidas preventivas. Os cambios experimentados polas clasificacións internacionais de axentes carcinógenos e a aparición de nova lexislación europea no ámbito dos axentes químicos perigosos, fixeron necesaria a revisión da NTP 465. A nova NTP que a substitúe actualiza os sistemas de clasificación de axentes químicos carcinógenos propostos por sete organismos, tres deles de carácter gobernamental e catro de carácter independente.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais