Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
BOE Construción
5/6/2013 CONSTRUCIÓN
Ou pasado 30 de maio ou BOE publicou a Acta do acordo de revisión parcial do V Convenio colectivo xeral do sector dá construción. Entre vos aspectos máis relevantes, está a inclusión de novos contidos formativos non Convenio, co fin de abranguer a práctica totalidade dous traballadores/ás do sector, que aparecen a continuación dous xa existentes, con indicación de contidos formativos a impartir e número mínimo de horas de duración.
Asistencia sanitaria
21/12/2011 LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MUTUAS
Optimización dos recursos sanitarios. Esta frase é a clave da nova normativa que acaba de ser publicada no BOE de 22 de novembro e a que define a súa finalidade. O Real Decreto 1630/2011, de 14 de novembro, será o marco que, dende este momento, regulará a prestación dos servizos sanitarios e de recuperación polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social.
empregada de fogar
28/11/2011 LEXISLACIÓN XERAL ESTATAL
O Consello de Ministros aprobou o Real Decreto que regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar. Esta relación laboral descansa en dous aspectos moi característicos, como son o ámbito onde se presta a actividade (o fogar familiar) e o vínculo persoal baseado nunha especial relación de confianza entre o titular do fogar familiar e as persoas empregadas de fogar.
BOE
24/11/2011 LEXISLACIÓN XERAL ESTATAL
O Real Decreto regula o réxime xurídico e o procedemento para establecer coeficientes reductores da idade de xubilación no sistema da Seguridade Social, no caso de traballos que por ser excepcionalmente penosos, tóxicos ou perigosos, rexistren índices elevados de morbilidade ou mortalidade.
transporte por carretera
17/11/2011 Lexislación Específica Seguridade no Traballo. Tranporte de mercadorias
O Consello de Ministros aprobou, a proposta dos ministros de Traballo e Inmigración, Valeriano Gómez, e de Fomento, José Branco, a modificación do Real Decreto 1561/1995, de 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo, no relativo ao tempo de traballo daqueles traballadores que realizan actividades móbiles de transporte por estrada.
Inspección de Traballo e Seguridade Social
25/10/2011 LEXISLACIÓN XERAL ESTATAL
Modifica a Lei 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora da Inspección de Traballo e Seguridade Social. Reforza á Inspección de Traballo, crea unha nova Escala de Subinspectores especializados en seguridade e saúde, e adapta a súa organización aos traspasos ás Comunidades Autónomas
Xuíz
11/10/2011 LEXISLACIÓN XERAL ESTATAL
A aprobación da lei de Xurisdición Social pode constituir un paso adiante na prevención de riscos laborais, ao unificar na orde do social todos os aspectos laborais derivados do accidente de traballo. Esta reforma lexislativa, que se tramitou definitivamente no Congreso dos Deputados nos días pasados, espérase teña unha gran repercusión na mellora das condicións de traballo e na redución da sinistralidade laboral, e supoña en definitiva unha maior protección das vítimas de accidentes de traballo. Esta nova norma enmarcase na reivindicación histórica de unificar na orde social todos os aspectos laborais derivados dos accidentes de traballo, excepto os correspondentes ao ámbito penal. Isto deberá permitir unha loita máis eficaz contra a sinistralidade laboral, unha mellor protección ás vítimas de accidentes de traballo, máis facilidades para o cumprimento rigoroso da lei, unha maior axilidade nos trámites burocráticos, evitando o peregrinar polas distintas ordes xurisdiccionais, e máis seguridade xurídica.
Saúde
1/10/2011 Lexislación Específica Servizos de Prevención
O presente real decreto ten por obxecto establecer os requisitos técnicos e as condicións mínimas esixidas aos Servizos sanitarios dos servizos de prevención de riscos laborais para a súa autorización e para o mantemento dos estándares de calidade no seu funcionamento. Será de aplicación á actividade sanitaria tanto dos servizos de prevención de riscos laborais alleos como das empresas que asumisen dita actividade sanitaria con recursos propios e/ou mancomunados.
Naval Vigo
19/5/2011 Lexislación Específica Seguridade no Traballo. Traballo Marítimo
Polo que se establecen condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Productos químicos
13/5/2011 LEXISLACIÓN ESPECÍFICA HIXIENE
Polo que se implanta o sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar e utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir as sustancias activas flonicamid (IKI-220), fluoruro de sulfurilo, FEN 560 (semillas de fenogreco en pó), modificase a caducidade da sustancia activa carbendazima e otras determinadas sustancias activas e se amplía o uso da sustancia activa 2-fenilfenol.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Fitosanitarios
29/4/2011 LEXISLACIÓN ESPECÍFICA HIXIENE
Pola que se implanta o sistema harmonizado comunitario de autorización para comercializar e utilizar produtos fitosanitarios, co fin de incluír as substancias activas heptamaloxyloglicano, fluopicolide, penoxsulam, proquinazide, espirodiclofeno, triflumizol e metalaxilo, modificar as disposicións específicas das substancias activas clofentecina, diflubenzurón, lenacilo, oxadiazón, picloramo e piriproxifeno e ampliar o uso da substancia activa iprodiona.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais