Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
logo EDENRED e IESE
19/6/2012 IGUALDADE
Segundo o "Barómetro Conciliación Edenred do IESE 2012", as empresas que facilitan a conciliación laboral e familiar de forma habitual aos seus empregados conseguen aumentar un 19 por cento a súa produtividade.
Lactación
24/5/2012 Maternidade
O Tribunal Supremo recoñeceu o dereito a unha azafata de voo a beneficiarse da denominada prestación de risco durante a lactación materna, dada a imposibilidade material de dar de mamar ao seu bebé polas condicións do seu posto de traballo, que a empresa non se ofreceu a modificar nin a cambiar por outro alternativo. A resolución da Sala do Social Tribunal, confirma a decisión adoptada no seu día polo Tribunal Superior de Xustiza de Madrid (TJM) que estimou as pretensións da azafata a pesar de que estas foran rexeitadas en primeira instancia.
Maternidade, paternidade
9/5/2012 Maternidade e Paternidade
O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) xestionou 77.685 prestacións económicas por maternidade no primeiro trimestre do ano. Esta cifra indica un descenso do número de procesos por maternidade do -5,15% con respecto ao ano anterior. Do conxunto de prestacións recoñecidas, a maior parte, 76.401, corresponden a permisos gozados pola nai e 1.284 a permisos gozados polo pai.
Igualdade
30/4/2012 ACOSO
A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a Igualdade efectiva de mulleres e homes, supuxo un importante avance no desenvolvemento do dereito constitucional á non discriminación por razón de sexo no ámbito das relacións de traballo: prohibiu expresamente o acoso sexual e o acoso por razón de sexo, e estableceu o compromiso das Administracións Públicas de negociar cos representantes legais dos traballadores un protocolo de actuación para a prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo.
Protocolo contra o acoso sexual e sexista no traballo
13/4/2012 EMAKUNDE
O Instituto Vasco da Muller (Emakunde) puxo a disposición das empresas un protocolo para combater o acoso sexual e sexista no traballo, ante a demanda, por parte das empresas, de asesoramento e pautas a seguir nestes supostos. O protocolo realiza un repaso pola normativa relacionada co acoso sexual e sexista, define ambalas dúas situacións e presenta varios exemplos para a súa mellor comprensión.
Maternidade, paternidade
6/2/2012 Maternidade e paternidade
A Seguridade Social dedicou máis de 2.049 millóns de euros (2.049.455.478,43) ao pago das prestacións por maternidade (1.824.181.510,39) e paternidade (225.273.968,04), no ano 2011.
Familia
24/1/2012 CONCILIACIÓN
Un equipo de investigadores europeos adoptou un método innovador para investigar como inflúen as políticas públicas na conciliación da vida persoal e profesional en familias con pais traballadores. Os resultados do proxecto dan a coñecer modelos viables para apoiar o emprego activo de nais e pais.
seguridade traballo muller caída
23/1/2012 SAÚDE LABORAL
Os datos xorden dun estudo elaborado pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA) e o Instituto Sindical Europeo (ETUI), que pon de manifesto abertas diferenzas entre os sexos no ámbito laboral.
Maternidade no traballo
11/1/2012 MATERNIDADE
Contribuír a facer efectiva unha maternidade segura e saudable no traballo é a finalidade destas Directrices editadas polo INSHT. A publicación pretende ofrecer unhas recomendacións que faciliten a identificación e avaliación dos riscos nestes casos e que permitan a posta en marcha das correspondentes medidas preventivas.
Maternidade
29/4/2011 Maternidade e paternidade
Segundo o Ministerio de Traballo e Inmigración, no primeiro trimestre do ano no estado español, a Seguridade Social xestionou 81.899 prestacións económicas por maternidade, é dicer, un 3,33% menos en relación ao mesmo período do ano 2010.
LEXISLACION
1/12/2010 Real Decreto 298/2009.
Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, en relación coa aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde no traballo da traballadora embarazada, que dese a luz ou en período de lactación.
 
29/11/2010 XIII Convenio colectivo interprovincial flores e plantas.
Reunida a Comisión Negociadora do Convenio Interprovincial de Empresas para o Comercio de Flores e Plantas, procédese a dar cumprimento ao disposto no art. 25 sobre a creación da Comisión Sectorial de Seguridade e Saúde, e á Disposición Final Quinta sobre Igualdade de Oportunidades. Acórdase respecto diso a firma dos seguintes documentos que se incorporan ao texto do Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas para o Comercio de Flores e Plantas. 1. Constitución e Regulamento da Comisión de Seguridade e Saúde no Sector das Empresas do Comercio de Flores e Plantas. 2. Documento sobre medidas de Igualdade de Trato e de Oportunidades entre Mulleres e Homes, de conformidade coa O 3/2007, de 22 de marzo, para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais