Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Día Internacional da eliminación da violencia contra a muller
23/11/2012 PSICOSICIAL
En 1999, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas designou o 25 novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. A violencia contra as mulleres e nenas constitúe un problema de proporcións pandémicas.
Quen traballa máis os homes ou as mulleres?
15/11/2012 INSHT
Para responder con seriedade á pregunta anterior, é preciso aclarar previamente que entendemos por traballo. Se no concepto se inclúe unicamente a actividade remunerada, na maioría dos países os homes traballan de media máis horas que as mulleres, moitas das cales ocupan empregos a tempo parcial (aínda que non sempre por vontade propia, senón porque non encontran un traballo a tempo completo).
Efectos da crise
1/10/2012 IGUALDADE
Se hai uns anos unha das principais preocupacións dos traballadores españois era a posibilidade de conciliar, agora apenas se formula. De feito, pasou a un segundo plano. Ou a un terceiro. Ou cuarto. E é que na actualidade, á hora de conceder unha vacante, o conformismo parece unha das cualidades que debe ter un candidato. Así se desprende da Guía Laboral 2012 elaborada por Hays.
Lactancia
17/9/2012 OIT
A semana mundial da lactación materna (1-7 de agosto) celebrouse en máis de 170 países co fin de fomentar a práctica e mellorar a saúde dos bebés. A OIT uniuse ás celebracións cun chamado a favor de que as mulleres poidan aleitar os seus fillos no lugar de traballo. Permitir que as mulleres aleiten no traballo é bo para as nais e para os seus nenos, e tamén para os empregadores, afirma a OIT.
Mulleres cig
29/8/2012 SAÚDE
O emprego non só reporta un beneficio económico e material, senón tamén repercute de xeito moi beneficioso na saúde física da nai traballadora. Esta é a idea que se desprende dun estudo que acaba de ser publicado na Universidade de Akron e que foi realizado pola profesora asociada de socioloxía Adrianne Frech, que analizou un grupo de máis de dúas mil cincocentas mulleres co obxectivo de descubrir cales mostraban un mellor estado de saúde aos corenta anos. Todas elas foran nais entre 1978 e 1995 e, dubidando da idea que suxire que compatibilizar a maternidade coa carreira laboral remata horadando rapidamente a saúde das mulleres, as que mostraban un mellor estado de saúde eran precisamente as que traballaban.
Mulleres CIG
21/8/2012 IGUALDADE
Investigadores do Centro de Investigación en Saúde Laboral da Universidade Pompeu Fabra analizaron as respostas dos máis de 11.000 traballadores e traballadoras que participaron na última Enquisa Nacional de Condicións de Traballo. O estudo, publicado na revista Gaceta Sanitaria, afirma que a precariedade laboral é máis profunda entre as mulleres.
Taballadora embarazada
13/8/2012 SAÚDE LABORAL
As mulleres que pasan longos períodos de pé durante o seu embarazo teñen bebés cuxas cabezas ao nacer son un centímetro (3%) máis pequenas que a media, o que implica unha taxa de crecemento máis lento.
Guía de Conciliación. Secretaría da Muller
4/7/2012 SECRETARÍA DA MULLER - CIG
A Secretaría de Muller da CIG vén de publicar unha Guía sobre Conciliación. Esta guía pretende dar resposta as preguntas máis usuais sobre a maternidade, a paternidade, as prestacións e os permisos relacionados coa conciliación, así como o tratamento da problemática da violencia de xénero e o acoso no traballo. Así mesmo contén medidas, plans e protocolos de igualdade a implantar nas empresas e modelos de solicitude para entregar na empresa.
logo EDENRED e IESE
19/6/2012 IGUALDADE
Segundo o "Barómetro Conciliación Edenred do IESE 2012", as empresas que facilitan a conciliación laboral e familiar de forma habitual aos seus empregados conseguen aumentar un 19 por cento a súa produtividade.
Lactación
24/5/2012 Maternidade
O Tribunal Supremo recoñeceu o dereito a unha azafata de voo a beneficiarse da denominada prestación de risco durante a lactación materna, dada a imposibilidade material de dar de mamar ao seu bebé polas condicións do seu posto de traballo, que a empresa non se ofreceu a modificar nin a cambiar por outro alternativo. A resolución da Sala do Social Tribunal, confirma a decisión adoptada no seu día polo Tribunal Superior de Xustiza de Madrid (TJM) que estimou as pretensións da azafata a pesar de que estas foran rexeitadas en primeira instancia.
Maternidade, paternidade
9/5/2012 Maternidade e Paternidade
O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) xestionou 77.685 prestacións económicas por maternidade no primeiro trimestre do ano. Esta cifra indica un descenso do número de procesos por maternidade do -5,15% con respecto ao ano anterior. Do conxunto de prestacións recoñecidas, a maior parte, 76.401, corresponden a permisos gozados pola nai e 1.284 a permisos gozados polo pai.
Igualdade
30/4/2012 ACOSO
A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a Igualdade efectiva de mulleres e homes, supuxo un importante avance no desenvolvemento do dereito constitucional á non discriminación por razón de sexo no ámbito das relacións de traballo: prohibiu expresamente o acoso sexual e o acoso por razón de sexo, e estableceu o compromiso das Administracións Públicas de negociar cos representantes legais dos traballadores un protocolo de actuación para a prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo.
Protocolo contra o acoso sexual e sexista no traballo
13/4/2012 EMAKUNDE
O Instituto Vasco da Muller (Emakunde) puxo a disposición das empresas un protocolo para combater o acoso sexual e sexista no traballo, ante a demanda, por parte das empresas, de asesoramento e pautas a seguir nestes supostos. O protocolo realiza un repaso pola normativa relacionada co acoso sexual e sexista, define ambalas dúas situacións e presenta varios exemplos para a súa mellor comprensión.
Maternidade, paternidade
6/2/2012 Maternidade e paternidade
A Seguridade Social dedicou máis de 2.049 millóns de euros (2.049.455.478,43) ao pago das prestacións por maternidade (1.824.181.510,39) e paternidade (225.273.968,04), no ano 2011.
Familia
24/1/2012 CONCILIACIÓN
Un equipo de investigadores europeos adoptou un método innovador para investigar como inflúen as políticas públicas na conciliación da vida persoal e profesional en familias con pais traballadores. Os resultados do proxecto dan a coñecer modelos viables para apoiar o emprego activo de nais e pais.
seguridade traballo muller caída
23/1/2012 SAÚDE LABORAL
Os datos xorden dun estudo elaborado pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA) e o Instituto Sindical Europeo (ETUI), que pon de manifesto abertas diferenzas entre os sexos no ámbito laboral.
Maternidade no traballo
11/1/2012 MATERNIDADE
Contribuír a facer efectiva unha maternidade segura e saudable no traballo é a finalidade destas Directrices editadas polo INSHT. A publicación pretende ofrecer unhas recomendacións que faciliten a identificación e avaliación dos riscos nestes casos e que permitan a posta en marcha das correspondentes medidas preventivas.
Maternidade
29/4/2011 Maternidade e paternidade
Segundo o Ministerio de Traballo e Inmigración, no primeiro trimestre do ano no estado español, a Seguridade Social xestionou 81.899 prestacións económicas por maternidade, é dicer, un 3,33% menos en relación ao mesmo período do ano 2010.
LEXISLACION
1/12/2010 Real Decreto 298/2009.
Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, en relación coa aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde no traballo da traballadora embarazada, que dese a luz ou en período de lactación.
 
29/11/2010 XIII Convenio colectivo interprovincial flores e plantas.
Reunida a Comisión Negociadora do Convenio Interprovincial de Empresas para o Comercio de Flores e Plantas, procédese a dar cumprimento ao disposto no art. 25 sobre a creación da Comisión Sectorial de Seguridade e Saúde, e á Disposición Final Quinta sobre Igualdade de Oportunidades. Acórdase respecto diso a firma dos seguintes documentos que se incorporan ao texto do Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas para o Comercio de Flores e Plantas. 1. Constitución e Regulamento da Comisión de Seguridade e Saúde no Sector das Empresas do Comercio de Flores e Plantas. 2. Documento sobre medidas de Igualdade de Trato e de Oportunidades entre Mulleres e Homes, de conformidade coa O 3/2007, de 22 de marzo, para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais