Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
boletín 19 galego
12/5/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ESENER - 2 é a segunda enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes. Realizada pola Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA) no verán/ outono de 2014; participaron na mesma 49.320 empresas de tódolos sectores produtivos con cinco ou máis empregados; as empresas estaban repartidas nos países que conforman a Europa dos Vinteoito máis Albania, Islandia, Montenegro, Macedonia, Serbia, Turquía, Noruega e Suíza. Entre os datos obtidos, resaltar que só o 11% das empresas do Estado español realizan as avaliacións de riscos con medios propios, dentro do grupo de países europeos cun menor índice de integración da prevención nas empresas, factor preocupante en termos de calidade, eficiencia e resultado das políticas preventivas que se desenvolven nas empresas.
logo gabinete
28/4/2016 28 DE ABRIL
A recente e radical reforma laboral levada a cabo polo Goberno do Partido Popular, entre outras moitas e inaceptables cuestións, ten posto aos pés dos/as empresarios/as a determinación das políticas preventivas e a saúde laboral do conxunto da clase traballadora, con cada vez máis desatrosas e devastadoras consecuencias.
Boletín 18 galego
11/3/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O incremento da poboación traballadora maior de 55 anos e a imposición do alongamento da vida activa, supón o incremento da idade media dos traballadores/as das empresas así como a proporción de estos en relación a traballadores/as de menor idade. O proceso de envellecemento dos seres humanos supón polo xeral un progresivo deterioro da súa saúde, o que ten consecuencias directas sobre a saúde laboral e os riscos aos que se deben enfrentar os traballadores/as maiores de 55 anos. Co fin de abordar esta problemática, o Gabinete Confederal de Saúde Laboral da CIG pon en marcha unha modesta iniciativa de análise e información a traves do espazo web "Seguridade e saúde laboral para traballadores/as maiores de 55 anos: riscos novos e emerxentes". O acceso a este novo espazo é posible a través da portada da plataforma www.cigsaudelaboral.org
FELIZ 2016
29/12/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG-
Dende o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral queremos facervos chegar os mellores desexos para o 2016.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 17 galego
23/12/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Neste ano 2015 a Lei de Prevención de Riscos Laborais cumpre 20 anos. Aínda que ten contribuído á redución da sinistralidade laboral, o certo é que o sistema preventivo español non remata de responder ás expectativas xeradas, defraudando as necesidades de modificación e mellora dunha realidade preventiva no Estado español, deficitaria en termos de implantación e arraigo dunha auténtica cultura preventiva, lonxe dos estados máis avanzados do noso entorno. A pesares dos esforzos realizados, a LPRL semella unha unha declaración de boas intencións, que no seu posterior percorrido de desenvolvemento ten derivado, na práctica, nunha excesiva burocratización na aplicación da norma e nun cumprimento legal meramente formal por parte da maioría das empresas.
Portada Boletin CIG Saude Laboral nª 16 galego
14/10/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Ante a necesidade de abordar a reforma do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social, historica e amplamente demandada conxunto de organizacións sindicais, o goberno ven de promulgar a Lei 23/2015 de 21 de Xullo, Ordenadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social. Esta Lei adoece do deseño axeitado e do consenso sociolaboral necesario para configurar un novo sistema de Inspección de Traballo adecuado ás necesidades sociolaborais, eficaz, eficiente e rigoroso no seu obxectivo básico: garantir os dereitos de traballadores e traballadoras
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 15 galego
14/7/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Estamos a vivir unha situación de marcha atrás no que á saúde laboral se refire. O avance vivido nos últimos anos nas políticas preventivas dos Estados da Unión Europea, pon o punto morto ou incluso a marcha atrás. Unha análise de situación abre este número do Boletín, que complementa o seu sumario con temas relativos aos disruptores endocrinos, o Código Ético Internacional en materia de Saúde Laboral, recemente renovado, e o traballo a quendas e nocturno.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 14 galego
13/5/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O artigo de Análise e opinión sobre a recentemente aprobada Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020 abre o número 14 do Boletín CIG Saúde Laboral. Así mesmo, neste número desenvolvense contidos relacionados coas funcións dos delegados e as delegadas de prevención e seu dereito de acceso á documentación preventiva da empresa, segundo o Criterio Técnico 43/2205 da Inspección de Traballo e Seguridade Social. Péchase o Boletín co recordatorio de remate do período de adaptación ao Regulamento (CE) 1272/2008 para Clasificación, Etiquetado e Envasado de substancias e mesturas químicas, CLP.
Logo de saude laboral
28/4/2015 28 de abril
O día 28 de abril, Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, é nesta ocasión un día realmente difícil de celebrar. A estas alturas a ninguén se lle escapa, nin sequera aos máis obtusos e/ou desinformados, que a ultradereita neoliberal e conservadora internacional está a desenvolver nos últimos anos no conxunto do mundo e tamén en Europa, un deseño político-económico de carácter extraordinariamente regresivo. Isto fíxose baixo a coartada da posta en marcha dun modelo de superación da crise económica, que curiosamente estes mesmos gobernos, dereitosos e neoliberais, xeraron a través das súas políticas ultracapitalistas ao servizo das grandes multinacionais e os centros internacionais de poder económico para os que traballan e prestan os seus servizos. Cos que comparten a súa visión social, os seus fins e a súa repugnante ideoloxía.
Miguel Martínez Losada
9/4/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
No dia de onte faleceu o compañeiro Miguel Martínez Losada, importante promotor e impulsor entre outros/as do proceso de creación e constitución do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), do que logo foi o seu primer director. Iniciativa esta ao redor da cal Miguel conseguíu agrupar os consensos e as vontades do conxunto das organizacións empresariais e sindicais na procura da mellora da prevención de riscos e a saúde laboral no noso País.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 13 galego
11/3/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O Boletín CIG Saúde Laboral Nº 13 destaca na súa portada o novo servizo que o Gabinete Técnico Confederal da CIG ven de introducir na súa web: o asesoramento técnico on line. Esta ferramenta nace co fin de facilitar o acceso ao servizo de asesoramento en materia de prevención de riscos e saúde laboral, servizo que o Gabinete está a prestar dende hai anos basicamente a través dos puntos de asistencia territorial. As consultas recibidas a través do formulario que o usuario/a cumprimenta e nos remite, sempre serán atendidas polas técnicas e técnicos en prl do Gabinete, garantindo sempre a confidencialidade dos datos facilitados e que estos únicamente se empregarán coa finalidade de respostar á consulta recibida.
Asesoramento Técnico
9/2/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
A web do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG ven de introducir un novo servizo: o asesoramento técnico on line. O acceso a este servizo é moi sinxelo: na portada da web atoparedes un novo botón denominado “Asesoramento técnico” ; só hai que premer, cumprimentar os datos que solicita o formulario que se abre e darlle a enviar; unha vez recibida a consulta, poñerémonos en contacto co solicitante de asesoramento a través dos datos de contacto facilitados.
Nadal 2015
29/12/2014 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG-
Dende o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral queremos facervos chegar os mellores desexos para o 2015.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 12 galego
22/12/2014 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Recentemente e con retraso, a Comisión Europea presentou o novo marco estratéxico europeo en relación coa seguridade e saúde no traballo para o período 2014 -2020; o artigo de opinión sobre a nova Estratexia Europea inicia este número do Boletín. Compartindo espazo atópase información en relación á resolución de conflictos no entorno laboral e a súa aplicación no marco dos riscos psicosociais, a saúde laboral no sector da pesca, consecuencias da aplicación do novo modelo de xestión da IT e unha pequena síntese de actividade do Gabinete durante este ano 2014.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 11 galego
13/10/2014 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O documento de análise no que se valoran os significativos cambios lexislativos que introducen tanto o Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo sobre Incapacidade Temporal coma o novo proxecto de Lei de Mutuas que modifica a Lei da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das antigas Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais abre o número 11 do noso Boletín. Comparten espazo neste boletín artigos nos que se desenvolven temas relacionados coa sensibilidade química múltiple e a saúde laboral, o Comité de Seguridade e Saúde e o Mapa de Risco Químico elaborado polo ISSGA.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 10 galego
25/6/2014 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
A importancia da representación e consulta de traballadores e traballadoras en materia de seguridade e saúde laboral queda patente nos datos reflectidos na enquisa ESENER, elaborada pola Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo. A valoración deste aspecto da enquisa comparte espazo no Boletín con outros temas como a situación que en materia de saúde laboral están a padecer traballadores e traballadoras do servizo de reparto de correo, a "Guía de vixilancia da saúde na pesca", o mercado de traballo visto dende un punto de vista de xénero ou o procedemento de actuación en caso de accidente de traballo.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 9 galego
26/3/2014 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O artigo de opinión de Luís Burgos titulado “A CIG rexeita a reforma das Mutuas proposta polo goberno español” abre o número 9 do Boletín CIG – Saúde Laboral, o primeiro que edita o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG este ano 2014. Neste número podes atopar ademáis outros artigos en relación ás problemáticas suscitadas polas tarxetas profesionais sectoriais, a responsabilidade social empresarial e a seguridade e saúde no traballo, os nanomateriais e os riscos asociados ao traballo cos mesmos, e os Servizos de Prevención Mancomunados.
logo gabinete
27/12/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL
No vindeiro ano 2014, a pesares das estreitezas económicas e da continua aplicación por parte do PP de políticas fondamente antisociais e de conculcación das liberdades, dende o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG imos continuar prestando aos traballadores e traballadoras galegos/as, os servizos básicos que até agora viñamos ofrecendo.
Feliz 2014
27/12/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG-
Dende o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral queremos facervos chegar os mellores desexos para o 2014.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 8 galego
19/12/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG
Un ano despois da publicación do artigo e a entrevista con Henrique Pérez, responsable do Sector de Automoción da CIG Metal, referido aos transtornos musculoesqueléticos no sector da fabricación de automóbiles, volvemos contar con Henrique para que nos faga un informe da situación do sector en relación a este tema. Neste número poderás atopar tamén unha análise do documento “PIVISTEA, programa de vixilancia da saúde dos traballadores expostos ao amianto”, así como información sobre a incidencia dos riscos psicosociais calificados non hai moito como “novos e emerxentes”, o accidente in itínere ou sobre a evidencia dos riscos de TME nas actividades de cobro en caixa. Rematamos cos artigos “Xubilacións no ISSGA” e “Síntese de actividade 2013”.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 7 galego
14/10/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Un número máis vémonos na obriga de falar da formación en materia de prevención de riscos laborais específica para o sector da construción: o artigo de opinión "Un novo atranco aos dereitos dos/as traballadores/as do sector da construción abre o Boletín. Seguimos coa análise realizada por Anxo Pérez Carballo, Técnico en Prevención e Secretario Confederal de Medio Ambiente de Desenvolvemento Sostíble, sobre a silicose no sector da rocha ornamental, as orixes e prestacións derivadas nos casos de incapacidade laboral, o amianto como asignatura pendente e as Fichas Lembra. O "Estudo da incidencia da xornada de traballo na seguridade laboral e nos riscos psicosociais" elaborado polo Gabinete Tecnico Confederal de Saúde Laboral, pecha este número.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 6 galego
8/7/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Dentro dos contidos incluídos neste número están a problemática que que xera para o conxunto dos traballadores/as do sector da construción a TPC (Tarxeta Profesional da Construción), analizada por Xoaquím Agulla Gómez, Secretario Comarcal da Federación de Construción e Madeira en Pontevedra e membro da Executiva Nacional desta Federación, o novo Sistema Galego de Alerta Temperá para a detección de enfermidades profesionais, a sentenza do Xulgado Central do Contencioso - Administrativo que declara inadmisible que o INSS pague productividade por dar altas médicas, o incremento da idade de xubilación e a megaminaría. Pechamos este número coas publicacións do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral, "Identificación de riscos laborais e Guía de Boas Prácticas na estracción e na elaboración de pedra natural" .
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 5 galego
9/5/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Neste número realízase unha analíse dos aspectos máis salientables do proxecto de Real Decreto polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración, xunto coas consecuencias que traerá para o conxunto da clase traballadora. A preocupación pola redución continuada de recursos económicos e de persoal técnico que está a sufrir o ISSGA (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral); a sentenza que estimou o recurso interposto pola CIG contra a resolución do Secretario de Estado da Seguridade Social que fixaba os obxectivos de xestión para o ano 2011, e que servían de base para o cobro do complemento de produtividade dos médicos do ISM; o radón, a web www.cigsaudelaboral.org e as últimas publicacións sobre risco químico elaboradas polo Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral, completan o boletín.
Presentación Risco Químico:
5/4/2013 Xornada de presentación
O día 27 de marzo de 2013 desenvolveuse no Salón de actos da CIG en Ferrol, o acto de presentación da publicación "Risco químico: guía básica de produtos". Esta publicación foi elaborada polo Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG co financiamento da "Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales".
Risco químico: Guía básica de productos
19/3/2013 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O vindeiro mércores día 27 de marzo, a CIG realizará a presentación da nova publicación elaborada polo Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral, "Risco químico: Guía básica de produtos". O acto terá lugar no Salón de Actos da Confederación Intersindical Galega en Ferrol a partir das 10.30 horas.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 4 galego
13/12/2012 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
A análise da incidencia dos trastornos musculoesqueléticos derivados da actividade profesional que están a padecer traballadores e traballadoras do sector do automóbil do noso país, a través da entrevista con Henrique Pérez, responsable do sector de automoción da CIG Metal, configúrase como primeiro dos contidos do Boletín CIG- Saúde Laboral Nº 4. O sumario inclúe ademais, a reflexión sobre o estado actual da prevención e os retos que ofrece cara o futuro, xunto cos artigos adicados ás posiblidades de adaptación ou cambio de posto, a influencia do horario da xornada laboral na vida dos traballadores e traballadoras e os TMEs.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 3 galego
9/10/2012 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
A reflexión que realiza o Secretario Confederal de Negociación Colectiva e Saúde Laboral, Antolín Alcántara Álvarez, sobre a influencia que a reforma laboral está a ter nos riscos psicosociais aos que a clase traballadora está exposta, abre este número do Boletín CIG Saúde Laboral. A sílice cristalina e valores límite de exposición, o recurso preventivo, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, e a sinatura por parte da CIG dun convenio de asistencia para a realización de probas biomecánicas, comprementan o número 3 do Boletín CIG - Saúde Laboral.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 2 galego
3/7/2012 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
A terceira entrega do Boletín CIG - Saúde Laboral xa está dispoñible. Partimos dun editorial no que Antolín Alcántara Álvarez, Secretario Confederal de Negociación Colectiva e Saúde Laboral, aborda en parte as consecuencias que para os traballadores e traballadoras está tendo a implantación da reforma laboral, consecuencias estas que se reflicten nun deterioro das condicións de traballo, da saúde laboral e da calidade de vida do conxunto da poboación. Artigos nos que se tratan temas relacionados co amianto, a protección da maternidade, as mutuas ou a biomecánica, completan o sumario deste número.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 1 galego
11/5/2012 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Xa está a vosa disposición o segundo número da publicación Boletín CIG Saúde Laboral. Os temas que se abordan están relacionados cos riscos psicosociais, os trastornos musculoesqueléticos, o risco químico ou a Tarxeta Profesional da Construción. No editorial, Antolín Alcántara Álvarez, Secretario Confederal de Negociación Colectiva e Saúde Laboral, realiza un breve repaso á situación laboral en materia de saúde laboral na que estamos inmersos no país e na importancia que ten a negociación colectiva como medio para mellorar as nosas condicións de traballo.
logo gabinete
27/4/2012 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
No Nº 111 do boletín Erga@online que publica o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, pódese leer un artigo que recoñece os méritos dun dos traballos realizados polo Gabinete Técnico de Saúde Laboral durante o ano 2011,“Risco químico: Guía básica de información e sensibilización”.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais