Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Imaxen do ISSG
26/3/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de FEBREIRO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Accidentes con baixa
12/3/2014 SINESTRALIDADE
Os primeiros datos feitos públicos polo Ministerio de Emprego sobre a sinestralidade laboral no ano 2013, aínda que con categoría de "avances", indican que os reiterados descensos de sinestralidade laboral rexistrado nos últimos anos se teñen detido no ano 2013, no que o índice de incidencia de accidentes con baixa en xornada de traballo aumentou lixeiramente, pasando de 2.848,9 a 2.869,0 accidentes con baixa por cada cen mil traballadores asegurados.
INE
11/3/2014 Enquisa de poboación activa
A Enquisa de Poboación Activa (EPA) é unha investigación continua e de periodicidade trimestral dirixida ás familias e realizada polo Instituto Nacional de Estatística desde 1964 para obter datos da forza de traballo e das súas diversas categorías (ocupados, parados), así como da poboación allea ao mercado laboral. Desde o ano 1999, esta enquisa compleméntase cos denominados módulos ad hoc (literalmente, do latín: para isto). As enquisas ad hoc son as que se deseñan para alcanzar un obxectivo específico, non xeralizable nin utilizable para outros propósitos.
Observatorio de condicións de traballo
4/3/2014 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
A asistencia en establecementos residenciais despunta como unha actividade emerxente atendendo ao índice de incidencia de accidente de traballo en xornada de traballo. De feito, en 2011 esta actividade presentou un índice de incidencia de 5.354,9 por cada 100.000 afiliados. Esta cifra, practicamente duplica a incidencia observada no conxunto do sector Servizos, no que está recollida esta actividade, (2.771,5 índice de incidencia de accidente de traballo en xornada de traballo por cada 100.000 afiliados) e achégase á sinistralidade presentada en Industria (5.721,6 por 100.000). Por outra banda, nesta actividade o número de traballadores afiliados, coa continxencia de AT cuberta, experimentou un ascenso crecente sendo en 2011 de 212.984 traballadores.
Imaxen do ISSG
3/3/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de XANEIRO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
4/2/2014 ISSGA
Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
3/2/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de Enfermidades Profesionais no Cuarto trimestre 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
3/2/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de DECEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
8/1/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de NOVEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
PIVISTEA
11/12/2013 Saúde laboral
Este documento recolle a Avaliación do Programa de Vixilancia da Saúde dos Traballadores que estiveron Expostos ao Amianto (PIVISTEA). Este Programa foise implantando progresivamente nas Comunidades Autónomas dende o ano 2004, tras ser aprobado pola Comisión de Saúde Pública (reunión de 12 de decembro de 2002), pola Comisión Nacional de Saúde no Traballo (Plenario de 29 de xaneiro de 2003) e polo Consello Interterritorial do SNS (reunión da súa Comisión Delegada de 26 de febreiro de 2003).
Observatorio de condicións de traballo
5/12/2013 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
Segundo consta na introdución do documento, co informe preténdese estudar a sinistralidade laboral por sobresfuerzos desde un enfoque epidemiolóxico co fin de achegar algúns datos pormenorizados de interese na planificación preventiva, que poidan ser de utilidade ás Administracións, aos Axentes Sociais e aos Servizos de Prevención de Riscos Laborais. Os datos que se publican corresponden ao 2012; no informe identifícanse as actividades máis afectadas por sobreesforzos e así mesmo realízase unha identificación tendo en consideración a localización específica da lesión.
Observatorio de condicións de traballo
3/12/2013 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
A creación, por parte do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSHT) do sistema de información de sinistralidade dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal (SISETT) susténtase na Disposición adicional décimo terceira de Lei 35/2010 de 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do marcado de traballo. A citada Disposición insta ao INSHT a incorporar nos seus informes periódicos datos específicos que permitan coñecer a evolución da sinistralidade laboral nos traballos ou ocupacións de especial perigo para a seguridade e a saúde no traballo realizados por traballadores cedidos por empresas de traballo temporal e detectar colectivos de traballadores máis vulnerables.
Imaxen do ISSG
2/12/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de OUTUBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
4/11/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) recibiu no terceiro trimestre deste ano 216 partes de enfermidades profesionais, dos que 125 foron con baixa. Por sexos, 118 dos afectados eran mulleres e 98 homes. Con respecto ao mesmo período do ano pasado, no cal se comunicaron 210 partes de enfermidade, o incremento foi do 2,86 por cento.
Imaxen do ISSG
30/10/2013 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de SETEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
17/10/2013 ISSGA
Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Observatorio de condicións de traballo
2/10/2013 INSHT
O Observatorio Estatal de Condicións de Traballo ven de publicar o Informe anual de accidentes de traballo no Estado español do ano 2012.
Imaxen do ISSG
30/9/2013 Datos Estatísticos
Datos de sinistralidade de AGOSTO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
26/8/2013 ISSGA
Os datos correspondentes ao segundo trimestre deste ano, poñen de manifesto que nese período foron comunicados 289 partes de enfermidades profesionais, dos que 153 foron con baixa. Por sexos, 147 dos afectados eran mulleres e 142 homes.
Imaxen do ISSG
26/8/2013 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de XULLO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
26/7/2013 ISSGA
Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
22/7/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de XUÑO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
1/7/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MAIO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Sinistralidade Galiza 2012
17/6/2013 DATOS SINISTRALIDADE
Inclúe a contabilidade dos accidentes de traballo, cun epígrafe específico para os accidentes mortais, as enfermidades profesionais, a variación interanual dos accidentes dos últimos dez anos e un capítulo para os índices de incidencia sectoriais por provincias.
Observatorio de condicións de traballo
4/6/2013 OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIÓNS DE TRABALLO
O Observatorio Estatal de Condicións de Taballo ven de publicar o informe interanual de sinistralidade que abarca o período comprendido entre abril de 2012 e marzo de 2013.
Imaxen do ISSG
3/6/2013 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de ABRIL 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
8/5/2013 ISSGA
Os datos correspondentes ao primeiro trimestre deste ano poñen de manifesto que nese período foron comunicados 235 partes de enfermidades profesionais, dos que 118 foron con baixa. Por sexos, 117 dos afectados eran mulleres e 118 homes.
Enfermidade profesional por CC
3/5/2013 OBSERVATORIO DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS (CEPROSS) E DE ENFERMIDADES CAUSADAS OU AGRAVADAS POLO TRABALLO (PANOTRATSS)
Neste informe poden consultarse as estatísticas referidas a enfermidades profesionais, enfermidades relacionadas co traballo, índice de incidencia, partes, actividades económicas no Estado español durante o ano 2012
Imaxen do ISSG
2/5/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MARZO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
17/4/2013 ISSGA
Datos de sinistralidade do primeiro trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais