Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Imaxen do ISSG
24/9/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de agosto 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Sinistralidade AUMENTO
10/9/2014 Sinistralidade
Os datos de sinistralidade laboral do primeiro semestre de 2014 ofrecidos polo Ministerio de Emprego e Seguridade amosan un aumento xeneralizado dos accidentes de traballo no conxunto do Estado español. Un aumento que, ademais, parece estar a acelerarse, pois se no período xaneiro-maio foi do 3,8%, no conxunto do semestre ascendeu até o 4,9%.
Imaxen do ISSG
9/9/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de xullo 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
1/9/2014 ISSGA
Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
31/7/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de xuño 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
30/7/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
2/7/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MAIO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
INE
26/6/2014 INE
O Instituto Nacional de Estatística publicou onte mércores os resultados do Módulo sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo da EPA correspondente ao ano 2013. Trátase dunha enquisa, polo que os seus resultados constitúen un interesante complemento das estatísticas baseadas nos partes que publica o Ministerio de Emprego.
Gráfica
5/6/2014 MINISTERIO DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL
Un total de 148 traballadores faleceron en accidente laboral nos tres primeiros meses do ano, doce máis que en igual período de 2013, o que supón un aumento en termos relativos do 8,8%, segundo datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
Imaxen do ISSG
3/6/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de ABRIL 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio de enfermidades profesionais. Informe 2013
2/6/2014 Observatorio de enfermidades profesionais e de enfermidades causadas polo traballo
No Estado español o traballo só pode causar dúas clases de enfermidades recoñecidas legalmente (e por tanto indemnizadas) como tales: as enfermidades profesionais (artigo 116 da Lei Xeral da Seguridade Social) e aquelas enfermidades non incluídas na relación de enfermidades profesionais, que contraia o traballador con motivo da realización do seu traballo, sempre que se probe que a enfermidade tivo por causa exclusiva a execución do mesmo, así como as enfermidades ou defectos padecidos con anterioridade polo traballador, que se agraven como consecuencia da lesión constitutiva do accidente. As enfermidades deste segundo grupo recoñécense e indemnizanse en virtude do disposto no artigo 115.2 e) e f) da Lei, equiparándoas aos accidentes de traballo.
Autónomo
19/5/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
En decembro de 2013, o número total de autónomos inscritos en continxencias profesionais ascendía 653.188 persoas (436.977 homes e 216.211 mulleres), representando unha cobertura do 21,56% total do colectivo de autónomos.
Imaxen do ISSG
12/5/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de Enfermidades Profesionais no Primeiro trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
12/5/2014 ISSGA
Datos de sinistralidade do primeiro trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
12/5/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MARZO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
26/3/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de FEBREIRO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Accidentes con baixa
12/3/2014 SINESTRALIDADE
Os primeiros datos feitos públicos polo Ministerio de Emprego sobre a sinestralidade laboral no ano 2013, aínda que con categoría de "avances", indican que os reiterados descensos de sinestralidade laboral rexistrado nos últimos anos se teñen detido no ano 2013, no que o índice de incidencia de accidentes con baixa en xornada de traballo aumentou lixeiramente, pasando de 2.848,9 a 2.869,0 accidentes con baixa por cada cen mil traballadores asegurados.
INE
11/3/2014 Enquisa de poboación activa
A Enquisa de Poboación Activa (EPA) é unha investigación continua e de periodicidade trimestral dirixida ás familias e realizada polo Instituto Nacional de Estatística desde 1964 para obter datos da forza de traballo e das súas diversas categorías (ocupados, parados), así como da poboación allea ao mercado laboral. Desde o ano 1999, esta enquisa compleméntase cos denominados módulos ad hoc (literalmente, do latín: para isto). As enquisas ad hoc son as que se deseñan para alcanzar un obxectivo específico, non xeralizable nin utilizable para outros propósitos.
Observatorio de condicións de traballo
4/3/2014 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
A asistencia en establecementos residenciais despunta como unha actividade emerxente atendendo ao índice de incidencia de accidente de traballo en xornada de traballo. De feito, en 2011 esta actividade presentou un índice de incidencia de 5.354,9 por cada 100.000 afiliados. Esta cifra, practicamente duplica a incidencia observada no conxunto do sector Servizos, no que está recollida esta actividade, (2.771,5 índice de incidencia de accidente de traballo en xornada de traballo por cada 100.000 afiliados) e achégase á sinistralidade presentada en Industria (5.721,6 por 100.000). Por outra banda, nesta actividade o número de traballadores afiliados, coa continxencia de AT cuberta, experimentou un ascenso crecente sendo en 2011 de 212.984 traballadores.
Imaxen do ISSG
3/3/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de XANEIRO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
4/2/2014 ISSGA
Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
3/2/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de Enfermidades Profesionais no Cuarto trimestre 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
3/2/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de DECEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
8/1/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de NOVEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
PIVISTEA
11/12/2013 Saúde laboral
Este documento recolle a Avaliación do Programa de Vixilancia da Saúde dos Traballadores que estiveron Expostos ao Amianto (PIVISTEA). Este Programa foise implantando progresivamente nas Comunidades Autónomas dende o ano 2004, tras ser aprobado pola Comisión de Saúde Pública (reunión de 12 de decembro de 2002), pola Comisión Nacional de Saúde no Traballo (Plenario de 29 de xaneiro de 2003) e polo Consello Interterritorial do SNS (reunión da súa Comisión Delegada de 26 de febreiro de 2003).
Observatorio de condicións de traballo
5/12/2013 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
Segundo consta na introdución do documento, co informe preténdese estudar a sinistralidade laboral por sobresfuerzos desde un enfoque epidemiolóxico co fin de achegar algúns datos pormenorizados de interese na planificación preventiva, que poidan ser de utilidade ás Administracións, aos Axentes Sociais e aos Servizos de Prevención de Riscos Laborais. Os datos que se publican corresponden ao 2012; no informe identifícanse as actividades máis afectadas por sobreesforzos e así mesmo realízase unha identificación tendo en consideración a localización específica da lesión.
Observatorio de condicións de traballo
3/12/2013 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
A creación, por parte do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSHT) do sistema de información de sinistralidade dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal (SISETT) susténtase na Disposición adicional décimo terceira de Lei 35/2010 de 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do marcado de traballo. A citada Disposición insta ao INSHT a incorporar nos seus informes periódicos datos específicos que permitan coñecer a evolución da sinistralidade laboral nos traballos ou ocupacións de especial perigo para a seguridade e a saúde no traballo realizados por traballadores cedidos por empresas de traballo temporal e detectar colectivos de traballadores máis vulnerables.
Imaxen do ISSG
2/12/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de OUTUBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
4/11/2013 DATOS ESTATÍSTICOS
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) recibiu no terceiro trimestre deste ano 216 partes de enfermidades profesionais, dos que 125 foron con baixa. Por sexos, 118 dos afectados eran mulleres e 98 homes. Con respecto ao mesmo período do ano pasado, no cal se comunicaron 210 partes de enfermidade, o incremento foi do 2,86 por cento.
Imaxen do ISSG
30/10/2013 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de SETEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais