Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Imaxen do ISSG
9/3/2015 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de xaneiro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
17/2/2015 Sinistralidade
Os datos aportados polo ISSGA, indican que se rexistraron en Galiza 23.214 accidentes de traballo durante o 2014, 848 máis que no ano anterior, o que equivale a un 3,79% máis. Do número de accidentes total, 59 foron mortais (o 0,25%), 429 graves (1,85%) e 22.726 leves (97,9%). Por sectores, os sinistros aumentaron na pesca (+5,65%), na construción (+5,71%), nos servizos (+5,88%) e diminuiron lixeiramente na agricultura (-0,25%) e a industria (-0,16%).
Imaxen do ISSG
16/2/2015 Datos estatísticos
Datos de Enfermidades Profesionais no cuarto trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
16/2/2015 Datos estatísticos
Datos de sinistralidade de decembro de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
15/1/2015 ISSGA
Datos de sinistralidade do cuarto trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
22/12/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de novembro 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Informe sinistralidade traballadores cedidos por ETT. Xaneiro xuño 2014
5/12/2014 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
A creación, por parte do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSHT) do sistema de información de sinistralidade dos traballadores/as cedidos por empresas de traballo temporal susténtase na Disposición adicional decimotercera da Lei 35/2010 de 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do marcado de traballo. A citada Disposición insta ao INSHT a incorporar nos seus informes periódicos datos específicos que permitan coñecer a evolución da sinistralidade laboral nos traballos ou ocupacións de especial perigo para a seguridade e a saúde no traballo realizados por traballadores/as cedidos por empresas de traballo temporal conforme ao establecido no artigo 8 b) e na disposición adicional segunda da lei 14/1994, de 1 de xuño, pola que se regulan as Empresas de Traballo Temporal.
Imaxen do ISSG
24/11/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de outubro 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Traballadores autónomos
18/11/2014 INSHT
O Estatuto do Traballador Autónomo (Lei 20/2007) supuxo un importante avance no coñecemento das condicións de seguridade e saúde no traballo deste colectivo. Con esta norma faise obrigatoria a cobertura da prestación por accidente de traballo e enfermidade profesional aos denominados traballadores autónomos economicamente dependentes e a aqueles integrados en actividades de maior risco, polo que ano a ano se irá mellorando o nivel de coñecemento do comportamento fronte ao accidente de traballo por parte do colectivo de autónomos.
Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral no Estado español 2013
14/11/2014 INSHT
O INSHT presenta o "Informe sobre o Estado da Seguridade e a Saúde no Traballo de 2013". Este ano o Informe profunda nas estatísticas de danos á saúde con especial referencia aos accidentes de traballo e enfermidades profesionais e enriquécese cun importante estudo sobre as condicións de emprego e sinistralidade no sector pesqueiro, no que, ademais, abórdanse de forma detallada as características sociodemográficas e as condicións de traballo desta actividade que require unha atención específica.
Informe SESPAS 2014
6/11/2014 Psicosocial
Os informes SESPAS (Sociedade Española de Saúde Pública e Administración Sanitaria) realízanse cada dous anos desde 1998 por profesionais e científicos sobre grandes temas e debates sanitarios e sociais; teñen unha notable proxección sobre a determinación de políticas sociosanitarias no Estado español, o desenvolvemento de estratexias cara á saúde da poboación e están dirixidos ao sistema sanitario. O informe SESPAS 2014, cuxo título é: "Crise económico-financeira e saúde en España. Evidencia e perspectivas" ocupa 146 páxinas e analiza o impacto da crise na saúde e os comportamentos relacionados con ela. Analiza tamén os cambios no sistema sanitario español por mor das medidas adoptadas para afrontar a crise e valorar o seu posible impacto na saúde.
Imaxen do ISSG
4/11/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de Enfermidades Profesionais no terceiro trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Actividades prioritarias en función da sinistralidade
29/10/2014 INSHT
Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSHT, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.
Imaxen do ISSG
27/10/2014 ISSGA
Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
27/10/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de setembro 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
24/9/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de agosto 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Sinistralidade AUMENTO
10/9/2014 Sinistralidade
Os datos de sinistralidade laboral do primeiro semestre de 2014 ofrecidos polo Ministerio de Emprego e Seguridade amosan un aumento xeneralizado dos accidentes de traballo no conxunto do Estado español. Un aumento que, ademais, parece estar a acelerarse, pois se no período xaneiro-maio foi do 3,8%, no conxunto do semestre ascendeu até o 4,9%.
Imaxen do ISSG
9/9/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de xullo 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
1/9/2014 ISSGA
Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
31/7/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de xuño 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
30/7/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
2/7/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MAIO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
INE
26/6/2014 INE
O Instituto Nacional de Estatística publicou onte mércores os resultados do Módulo sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo da EPA correspondente ao ano 2013. Trátase dunha enquisa, polo que os seus resultados constitúen un interesante complemento das estatísticas baseadas nos partes que publica o Ministerio de Emprego.
Gráfica
5/6/2014 MINISTERIO DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL
Un total de 148 traballadores faleceron en accidente laboral nos tres primeiros meses do ano, doce máis que en igual período de 2013, o que supón un aumento en termos relativos do 8,8%, segundo datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
Imaxen do ISSG
3/6/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de ABRIL 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio de enfermidades profesionais. Informe 2013
2/6/2014 Observatorio de enfermidades profesionais e de enfermidades causadas polo traballo
No Estado español o traballo só pode causar dúas clases de enfermidades recoñecidas legalmente (e por tanto indemnizadas) como tales: as enfermidades profesionais (artigo 116 da Lei Xeral da Seguridade Social) e aquelas enfermidades non incluídas na relación de enfermidades profesionais, que contraia o traballador con motivo da realización do seu traballo, sempre que se probe que a enfermidade tivo por causa exclusiva a execución do mesmo, así como as enfermidades ou defectos padecidos con anterioridade polo traballador, que se agraven como consecuencia da lesión constitutiva do accidente. As enfermidades deste segundo grupo recoñécense e indemnizanse en virtude do disposto no artigo 115.2 e) e f) da Lei, equiparándoas aos accidentes de traballo.
Autónomo
19/5/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
En decembro de 2013, o número total de autónomos inscritos en continxencias profesionais ascendía 653.188 persoas (436.977 homes e 216.211 mulleres), representando unha cobertura do 21,56% total do colectivo de autónomos.
Imaxen do ISSG
12/5/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de Enfermidades Profesionais no Primeiro trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
12/5/2014 ISSGA
Datos de sinistralidade do primeiro trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
12/5/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MARZO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais