Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral no Estado español 2013
14/11/2014 INSHT
O INSHT presenta o "Informe sobre o Estado da Seguridade e a Saúde no Traballo de 2013". Este ano o Informe profunda nas estatísticas de danos á saúde con especial referencia aos accidentes de traballo e enfermidades profesionais e enriquécese cun importante estudo sobre as condicións de emprego e sinistralidade no sector pesqueiro, no que, ademais, abórdanse de forma detallada as características sociodemográficas e as condicións de traballo desta actividade que require unha atención específica.
Informe SESPAS 2014
6/11/2014 Psicosocial
Os informes SESPAS (Sociedade Española de Saúde Pública e Administración Sanitaria) realízanse cada dous anos desde 1998 por profesionais e científicos sobre grandes temas e debates sanitarios e sociais; teñen unha notable proxección sobre a determinación de políticas sociosanitarias no Estado español, o desenvolvemento de estratexias cara á saúde da poboación e están dirixidos ao sistema sanitario. O informe SESPAS 2014, cuxo título é: "Crise económico-financeira e saúde en España. Evidencia e perspectivas" ocupa 146 páxinas e analiza o impacto da crise na saúde e os comportamentos relacionados con ela. Analiza tamén os cambios no sistema sanitario español por mor das medidas adoptadas para afrontar a crise e valorar o seu posible impacto na saúde.
Imaxen do ISSG
4/11/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de Enfermidades Profesionais no terceiro trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Actividades prioritarias en función da sinistralidade
29/10/2014 INSHT
Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSHT, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.
Imaxen do ISSG
27/10/2014 ISSGA
Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
27/10/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de setembro 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
24/9/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de agosto 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Sinistralidade AUMENTO
10/9/2014 Sinistralidade
Os datos de sinistralidade laboral do primeiro semestre de 2014 ofrecidos polo Ministerio de Emprego e Seguridade amosan un aumento xeneralizado dos accidentes de traballo no conxunto do Estado español. Un aumento que, ademais, parece estar a acelerarse, pois se no período xaneiro-maio foi do 3,8%, no conxunto do semestre ascendeu até o 4,9%.
Imaxen do ISSG
9/9/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de xullo 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
1/9/2014 ISSGA
Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
31/7/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de xuño 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
30/7/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
2/7/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MAIO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
INE
26/6/2014 INE
O Instituto Nacional de Estatística publicou onte mércores os resultados do Módulo sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo da EPA correspondente ao ano 2013. Trátase dunha enquisa, polo que os seus resultados constitúen un interesante complemento das estatísticas baseadas nos partes que publica o Ministerio de Emprego.
Gráfica
5/6/2014 MINISTERIO DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL
Un total de 148 traballadores faleceron en accidente laboral nos tres primeiros meses do ano, doce máis que en igual período de 2013, o que supón un aumento en termos relativos do 8,8%, segundo datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
Imaxen do ISSG
3/6/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de ABRIL 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio de enfermidades profesionais. Informe 2013
2/6/2014 Observatorio de enfermidades profesionais e de enfermidades causadas polo traballo
No Estado español o traballo só pode causar dúas clases de enfermidades recoñecidas legalmente (e por tanto indemnizadas) como tales: as enfermidades profesionais (artigo 116 da Lei Xeral da Seguridade Social) e aquelas enfermidades non incluídas na relación de enfermidades profesionais, que contraia o traballador con motivo da realización do seu traballo, sempre que se probe que a enfermidade tivo por causa exclusiva a execución do mesmo, así como as enfermidades ou defectos padecidos con anterioridade polo traballador, que se agraven como consecuencia da lesión constitutiva do accidente. As enfermidades deste segundo grupo recoñécense e indemnizanse en virtude do disposto no artigo 115.2 e) e f) da Lei, equiparándoas aos accidentes de traballo.
Autónomo
19/5/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
En decembro de 2013, o número total de autónomos inscritos en continxencias profesionais ascendía 653.188 persoas (436.977 homes e 216.211 mulleres), representando unha cobertura do 21,56% total do colectivo de autónomos.
Imaxen do ISSG
12/5/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de Enfermidades Profesionais no Primeiro trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
12/5/2014 ISSGA
Datos de sinistralidade do primeiro trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
12/5/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de MARZO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
26/3/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de FEBREIRO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Accidentes con baixa
12/3/2014 SINESTRALIDADE
Os primeiros datos feitos públicos polo Ministerio de Emprego sobre a sinestralidade laboral no ano 2013, aínda que con categoría de "avances", indican que os reiterados descensos de sinestralidade laboral rexistrado nos últimos anos se teñen detido no ano 2013, no que o índice de incidencia de accidentes con baixa en xornada de traballo aumentou lixeiramente, pasando de 2.848,9 a 2.869,0 accidentes con baixa por cada cen mil traballadores asegurados.
INE
11/3/2014 Enquisa de poboación activa
A Enquisa de Poboación Activa (EPA) é unha investigación continua e de periodicidade trimestral dirixida ás familias e realizada polo Instituto Nacional de Estatística desde 1964 para obter datos da forza de traballo e das súas diversas categorías (ocupados, parados), así como da poboación allea ao mercado laboral. Desde o ano 1999, esta enquisa compleméntase cos denominados módulos ad hoc (literalmente, do latín: para isto). As enquisas ad hoc son as que se deseñan para alcanzar un obxectivo específico, non xeralizable nin utilizable para outros propósitos.
Observatorio de condicións de traballo
4/3/2014 Observatorio Estatal de Condicións de Traballo
A asistencia en establecementos residenciais despunta como unha actividade emerxente atendendo ao índice de incidencia de accidente de traballo en xornada de traballo. De feito, en 2011 esta actividade presentou un índice de incidencia de 5.354,9 por cada 100.000 afiliados. Esta cifra, practicamente duplica a incidencia observada no conxunto do sector Servizos, no que está recollida esta actividade, (2.771,5 índice de incidencia de accidente de traballo en xornada de traballo por cada 100.000 afiliados) e achégase á sinistralidade presentada en Industria (5.721,6 por 100.000). Por outra banda, nesta actividade o número de traballadores afiliados, coa continxencia de AT cuberta, experimentou un ascenso crecente sendo en 2011 de 212.984 traballadores.
Imaxen do ISSG
3/3/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de XANEIRO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
4/2/2014 ISSGA
Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
Imaxen do ISSG
3/2/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de Enfermidades Profesionais no Cuarto trimestre 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
3/2/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de DECEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
8/1/2014 DATOS ESTATÍSTICOS
Datos de sinistralidade de NOVEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais