Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
BOE
22/5/2013 MUTUAS
Resolución do 13 de maio de 2013, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establece o Plan xeral de actividades preventivas da Seguridade Social, a aplicar polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social na planificación das súas actividades para o ano 2013.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral
7/5/2013 INSHT
O informe detalla as principais actividades desenvolvidas durante o ano 2011 polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, as novidades normativas e os avances na regulación dos convenios colectivos da seguridade e saúde no traballo e afonda nas estatísticas de danos á saúde con especial referencia aos accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
Prevencion.10
9/4/2013 INSHT
O INSHT fai pública a nova versión de Prevención10.es que incorpora importantes funcionalidades: Nova ferramenta "autoprevén-t " destinada a facilitar aos traballadores autónomos a coordinación de actividades empresariais e a súa instrución en materia de prevención de riscos laborais.
enfermidade profesional
12/3/2013 SAÚDE LABORAL
A Consellaría de Sanidade conta cun Sistema de Información Sanitaria e Vixilancia Epidemiolóxica Laboral (SISVEL), unha ferramenta pioneira no estado español cuxo obxectivo é facilitar a detección e declaración de enfermidades profesionais en todos os centros de saúde, segundo informou a Generalitat nun comunicado.
Saúde
8/3/2013 Mutuas
O Real Decreto que está sendo elaborado polo Goberno do Estado sobre o control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración está orientado a que as Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social (MATEPSS), sexan as que dirixan esta prestación e actúen como autoridade de control da mesma, ignorando as competencias da Sanidade pública.
Prevencion.10
8/3/2013 INSHT
A Seguridade Social encomendou ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) a xestión en 2013 do seu servizo Prevención.10, un plan de axuda para o cumprimento das obrigas en prevención de riscos laborais dirixido a empresas de menos de dez traballadores.
Historia clínica
7/3/2013 Mutuas
O Consello de Ministros aprobou quince acordos que autorizan a subscrición de convenios de colaboración con tódalas comunidades autónomas, fóra de País Vasco e Navarra, para o control da incapacidade temporal no período 2013-2016. Estes convenios permitirán, segundo o Executivo, un estreito marco de colaboración e de coordinación entre os Servizos Públicos de Saúde das comunidades autónomas e as entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social para o control eficaz desta prestación.
baixa laboral
11/1/2013 Mutuas
O Ministerio de Emprego e Seguridade Social está deseñando unha nova lei de Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais e previsiblemente o futuro texto legal non incluirá a principal demanda destas entidades: que os sus médicos den altas aos traballadores de baixa por enfermidade común.
Excedentes mutuas
28/12/2012 MUTUAS
As mutuas de accidentes de traballo e enfermidade profesional sufocaron o pasado 12 de decembro unha rebelión do presidente da asociación que as agrupa -Amat- contra a Seguridade Social; desautorizaron unha carta remitida por este ao director xeral de Ordenación da Seguridade Social e formúlanse elixir un substituto de Juan Echevarría na nova reunión que celebrarán en xaneiro. Sempre que se perfile un candidato, que aínda non teñen claro.
Guía Técnica de Simplificación Documental
3/12/2012 INSHT
O artigo 2.4 do Regulamento dos Servizos de Prevención, establece que as empresas de ata 50 traballadores que non desenvolvan actividades do anexo I poden plasmar nun único documento, de extensión reducida e doada comprensión, o plan de prevención, a avaliación de riscos e a planificación da actividade preventiva, mandatando ao INSHT a dispoñer dunha guía, de carácter non vinculante, que facilite a elaboración do devandito documento.
Goberno vasco
23/11/2012 CULTURA PREVENTIVA
O Goberno vasco, na reunión do Consello de Goberno celebrada este mércores, aprobou a creación do rexistro de empresas sancionadas por infracción moi grave en materia de prevención de riscos laborais.
Guía protección datos relacións laborais
10/9/2012 AEPD
En 2009, La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) editou a Guía "A protección de datos nas relacións laborais" na que se unifican varios dos conceptos, informes xurídicos e resolucións da AEPD acerca da protección de datos persoais nas relacións entre empresas e traballadores.
UE Seguridade e Saúde no Traballo
3/7/2012 UNIÓN EUROPEA
De seguido podes acceder a un resumo da Conferencia sobre Seguridade e Saúde no Traballo por parte do Comisionado Europeo de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión que tivo lugar o día 28 xuño de 2012, relacionada coa Estratexia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo. (Tradución libre)
Centro Comercial
27/6/2012 INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL
Iniciouse unha campaña de control en materia de prevención de riscos laborais para os locais que están en centros comerciais e que a ITSS denominou como "Campaña de Coordinación de Plans de Emerxencia en Centros Comerciais".
balanza ett
13/6/2012 VIXILANCIA DA SAÚDE
As obrigas nesta materia regúlanse no art. 28 da LPRL, na Lei 14/1994 e no RD 216/1999. O art. 28.1 da LPRL establece que os/as traballadores/as contratados polas empresas de traballo temporal deberán gozar do mesmo nivel de protección, en materia de seguridade e saúde, que os/as restantes traballadores/as da empresa na que prestan os seus servizos, sen que poida estar justificada, en ningún caso, unha diferenza de trato no que respecta ás condicións de traballo, no relativo a calquera dos aspectos da protección da seguridade e a saúde dos/as traballadores/as. No apartado 3 do mesmo precepto legal disponse que os/as traballadores/as terán dereito a unha vixilancia periódica do seu estado de saúde, nos termos establecidos no artigo 22 da Lei e nas súas disposicións de desenvolvemento.
Goberno vasco
24/4/2012 PLAN DE PREVENCIÓN
O Goberno vasco puxo en marcha o primeiro Plan Xeral de Prevención de Riscos Laborais, cuxa primeira fase finalizará en 2013 e será estendido, tras unha revisión, de 2014 a 2016. Ata agora, a Administración contaba unicamente con plans sectoriais. O plan, que conta coas "achegas" e o "consenso" de todos os sindicatos, segundo a viceconsellería de Función Pública, é xa de aplicación en todo o Goberno vasco e os seus organismos autónomos, fóra da Ertzaintza, os servizos auxiliares ou os profesores de etapas non universitarias, entre outros.  
Sentencia accidente laboral
18/4/2012 PLAN DE PREVENCIÓN
O Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León (TSXCeL) anulou o Plan de Prevención de Riscos Laborais da Xunta. O TSX constata que a Xunta non conta con persoal para a súa execución nin implica á estrutura xerárquica da empresa no seu desenvolvemento.
Guía Técnica de Criterios de Calidad do Servizo dos Servizos de Prevención Alleos
13/4/2012 INSHT
O Instituto Nacional de seguridade e Saúde no traballo ven de publicar esta Guía que se centra nos Servizos de Prevención Alleos aínda que son tamén extensibles aos Servizos de Prevención Propios e Mancomunados, na medida en que o sexan os requisitos legais aplicables ás actuacións dos mesmos.
Mutuas 2
27/2/2012 Laboral
O Executivo decidiu facer fronte ao absentismo laboral, unha secuela que tivo un custo no noso país de 64.000 millóns de euros en 2010, segundo fontes empresariais. Para iso, está a actuar en dúas frontes: por unha banda, modificou, a través da recentemente aprobada reforma laboral, o Estatuto dos Traballadores para vincular as faltas de asistencia ao traballo ao ámbito individual de cada empregado, eliminando a referencia á media do persoal; por outro, modificará a lei das mutuas de accidentes de traballo para darlles máis poder no control das baixas, e mesmo se está expondo que poidan chegar a dar as altas médicas.
Imaxen da Axencia Europea
22/12/2010 Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo
O obxectivo da enquisa europea de empresas lanzada pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo non é outro que axudar a xestionar con maior eficacia as cuestións de seguridade e saúde no traballo, así como promover a saúde e o benestar dos traballadores. Grazas a ela, os responsables políticos contarán cunha información comparable de distintos países, que poderán utilizar para deseñar e aplicar novas políticas neste ámbito.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais