Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
empregado de reparto
15/12/2014 Saúde laboral
A nova Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo, logo de ter sido obxeto do diálogo social, está previsto que sexa aprobada na próxima reunión da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde. A finalidade da nova Estratexia non é outra que manter, complementar e reforzar, de forma activa, todos os programas ou medidas para conseguir crear unha verdadeira conciencia social que poña de manifesto a importancia do cumprimento das normas preventivas e as graves consecuencias que poden derivarse do seu incumprimento.
Guía electrónica. Estrés e riscos psicosociais
28/11/2014 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
No marco da campaña Traballos saudables: «Xestionemos o estrés», a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) presenta a súa guía electrónica para a xestión do estrés e os riscos psicosociais. O estrés constitúe unha importante fonte de preocupación para a seguridade e a saúde no traballo nun 80% das empresas europeas, e é unha das principais causas da perda de xornadas laborais en Europa. Con todo, menos dun terzo dos centros de traballo europeos dispoñen de procedementos para abordar o estrés relacionado coa actividade laboral. A guía electrónica é unha ferramenta práctica concibida para axudar a empleadores/as e traballadores/as, sobre todo nas pequenas empresas, a comprender e xestionar mellor o estrés e os riscos psicosociais.
Imaxen da Axencia Europea
7/11/2014 Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde non Traballo
O informe recoñece a complexidade da relación entre a saúde e o traballo, e admite que se necesita apoio práctico para facer posible un cambio. Ofrece un panorama xeral das condicións laborais e a incidencia dos riscos psicosociais en Europa, analiza a forma de xestionar os riscos no traballo e esboza intervencións políticas.
Manual de seguridade no laboratorio
29/10/2014 ISSGA
Este manual proporciona información básica para desenvolver o traballo de laboratorio en condicións seguras en consonancia co que marca a lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais. Ademais de abordar os principais perigos e riscos, a guía inclúe normas de conduta e protocolos de actuación en caso de accidente. No documento considéranse fundamental os riscos producidos nun laboratorio onde exista unha exposición a axentes químicos.
Prevención de riscos no tractor
28/8/2014 ISSGA
O obxectivo da campaña é chegar a esa poboación rural que utiliza o tractor con dúas mensaxes. Dunha banda, alertar e concienciar dos riscos do manexo do tractor e dos seus aparellos e informar de cales son as causas máis recorrentes dos sinistros; e, doutra banda, como órgano técnico en materia de prevención, facilitar recomendacións básicas, que, de terse sempre en conta, evitarían os accidentes ou, cando menos, minimizarían a súas consecuencias.
iso
29/7/2014 Xestión preventiva
A Organización Internacional de Normalización (ISO) publicou o primeiro borrador da futura Norma internacional ISO 45001 de Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde no Traballo, o ISO/CD 45001 (Committee Draft), en cuxa elaboración participan expertos de 66 países do mundo, incluíndo polo Estado español técnicos de AENOR.
Comisión europea
23/7/2014 Comisión Europea
O video foi realizado co fin de acompañar a presentación do Marco Estratéxico para a Saúde e Seguridade no Traballo 2014-2020. Os obxetivos da Estratexia baséanse en identificar os mellores instrumentos mejores para que permitan facer do lugar de traballo un sitio más seguro para todos os traballadores en Europa.
Parte baixa médica
21/7/2014 Mutuas
O pasado venres remitiuse ás Cortes Xerais o PROXECTO DE LEI pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, así como o REAL DECRETO polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.
Mutuas AT e EEPP
18/7/2014 Mutuas
O Consello de Ministros aprobará previsiblemente hoxe o Real Decreto de xestión da incapacidade temporal e o proxecto de lei de mutuas, polo que se concederá a estas entidades unha maior capacidade de intervención nas baixas médicas por enfermidade común. En concreto, as mutuas poderán realizar o seguimento da prestación de incapacidade temporal derivada de enfermidade común desde o primeiro día da baixa e formular, como ocorre actualmente, unha proposta de alta médica «motivada».
Mutuas lupa
11/7/2014 Mutuas
A regulación das baixas por enfermidade percorreu un longo e tortuoso camiño. Os empresarios presionaron ao Goberno para que dea máis control ás mutuas e que estas poidan decidir a alta dos traballadores. Ao comezo da lexislatura, a ministra de Emprego, Fátima Báñez, prometeu á CEOE que así sería porque, ademais, permitiría reducir o custo da incapacidade temporal para as arcas públicas. O proxecto, con todo, atopouse co muro dos sindicatos e dos médicos do sistema público de saúde, que fixeron valer o carácter sanitario da baixa. Tras ano e medio de debate e sucesivos borradores, o Consello de Ministros ten previsto aprobar este venres o Real Decreto de Incapacidade Temporal (IT) e o anteproxecto de Lei de Mutuas da Seguridade Social.
Diñeiro
8/7/2014 Mutuas
A Seguridade Social reclama á mutua de accidentes Fremap que devolva 43,2 millóns de euros de diñeiro público que entre 2006 e 2011 gastou indebidamente, segundo auditorías da Intervención Xeral da Seguridade Social deses anos. Nesas auditorías e en documentación interna da mutua á que tivo acceso este xornal hai gastos en dietas, viaxes para a xunta directiva e as súas parellas, BMW e outros coches de luxo para os directivos, ademais de pagos a colaboradores comerciais para captar novos mutualistas, algo prohibido por lei. Este último concepto é o máis voluminoso: 24,2 millóns.
baixa laboral
17/6/2014 Saúde laboral
Elaboraranse unhas táboas coa duración media estimada que teñen as baixas, en función da patoloxía, a idade do traballador ou a ocupación. En cada parte de baixa aparecerá esta cifra estimada dos días que, en termos medios, prolóngase o período de incapacidade. É a principal novidade que inclúe o real decreto sobre incapacidade temporal (IT) elaborado polos Ministerios de Emprego e Sanidade que antes de verán aprobará o Consello de Ministros e cuxo fin último é pór coto ás ausencias inxustificadas do traballo, unha ameaza histórica en España para a produtividade e competitividade das empresas.
EU OSHA Programa plurianual
17/6/2014 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
No seu informe anual correspondente a 2013, a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no traballo (EU-OSHA) amosa o traballo feito na promoción dos beneficios económicos que comporta o investimento en seguridade e saúde no traballo, subliñando a importancia da colaboración.
Imaxen da Axencia Europea
12/6/2014 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
Na conferencia bianual da Asociación Internacional da Inspección de Traballo celebrada en Xenebra, a directora da EU-OSHA pronunciou un discurso de apertura no que se referiu aos desafíos e as oportunidades da Inspección de Traballo. Unha das cuestións fundamentais é a crecente diversificación da man de obra e as repercusións que isto leva para a seguridade e a saúde no traballo (SST), especialmente no caso das mulleres traballadoras.
Comisión europea
9/6/2014 Comisión Europea
Co fin de protexer mellor aos traballadores máis de 217 millóns na UE de accidentes de traballo e as enfermidades, a Comisión Europea presentou o pasado día 6 de xuño un novo Marco Estratéxico para a Saúde e Seguridade no Traballo 2014-2020, que identifica os principais desafíos e obxectivos estratéxicos para a saúde e seguridade no traballo, presenta accións clave e identifica os instrumentos para facer fronte a estes. Segundo a Comisión Europea, este novo marco ten como obxectivo garantir que a UE segue desempeñando un papel protagónico na promoción dos altos estándares para as condicións de traballo dentro de Europa e a nivel internacional, en consonancia coa estratexia Europa 2020.
Mutuas AT e EEPP
5/6/2014 MUTUAS
O Plan Xeral de Actividades Preventivas da Seguridade Social a executar polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais dará de novo prioridade este ano ás empresas de ata 50 traballadores que operan naqueles sectores de actividade con máis sinistros graves e mortais, entre os que se encontran as actividades de construción especializada, a construción de edificios, a agricultura, o transporte terrestre e por canalización e o comercio almacenista.
Imaxen da Axencia Europea
23/5/2014 SAÚDE LABORAL
Un informe da EU-OSHA recolle e analiza unha serie de estudos nos que se avalían os custos da deficiencia ou a falta de sistemas de seguridade e saúde no traballo.
Traballador tellado
23/5/2014 SAÚDE LABORAL
A grave caída que sufriu en setembro de 2007 un operario dunha empresa de metalurxia durante os traballos de reforma dunha nave do polígono de Sabón chega a finais deste mes aos xulgados e pode custar ao administrador da compañía ata dous anos e medio de cárcere e o pagamento dunha indemnización de 230.000 euros.
Excedentes mutuas
20/5/2014 Mutuas
O Plan Nacional de Reformas 2014 remitido a Bruxelas presume do aforro que suporá, segundo os cálculos gobernamentais, a reforma da Administración pública. O Executivo estima que se aforrará 13.569 millóns no período 2013-2015, o que supón ao redor de 7.129 millóns derivados da posta en marcha da polémica lei de racionalización e sustentabilidade da Administración local (recorrida no Tribunal Constitucional pola oposición e varias comunidades) e outros 6.440 procedentes de distintas actuacións da Comisión para a reforma da Administración Pública (CORA).
Comisión europea
5/5/2014 Xestión preventiva
O European Trade Union Institute - ETUI (Centro independiente de investigación y de formación de la Confederación europea de los sindicatos) está decididamente en contra do programa REFIT da Comisión Europea, que considera un atentado extremadamente perigoso para os dereitos dos traballadores, en particular respecto da seguridade e a saúde.
Saúde 2
28/4/2014 MUTUAS
Entre os plans do Ministerio de Emprego sempre estivo aprobar na primeira metade de 2014 a nova regulación das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais, que son entidades colaboradoras da Seguridade Social que xestionan xa as baixas laborais de preto do 90% dos traballadores.
Prevención 10 e 25
28/4/2014 xestión preventiva
A Seguridade Social encomendou ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) a xestión en 2014 dos seus servizos 'Prevención10.es' e 'Prevención25.es', cos que se pretende axudar as empresas de ata 10 e de ata 25 traballadores, respectivamente, no cumprimento das súas obrigas en prevención de riscos laborais.
Traballador
22/4/2014 Xestión preventiva
O Ministerio de Facenda confirmou que prepara un Real Decreto de modificación da normativa sobre prevención de riscos laborais, que terá como consecuencia unha redución dos delegados sindicais destinados a estas tarefas no seo da Administración Xeral do Estado (AGE). Segundo indicaron fontes do departamento que dirixe Cristóbal Montoro, esta decisión tómase ante a necesidade de adaptar a normativa relativa á prevención de riscos laborais á realidade da AGE e de levar a cabo unha "racionalización dos comités de seguridade e saúde" neste ámbito.
Manage stress
16/4/2014 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo inaugurou a nova Campaña Europea bienal 2014-2015 sobre riscos psicosociais baixo a lema Traballos saudables "Xestionemos o estrés". Esta Campaña oriéntase a sensibilizar sobre o crecente problema dos riscos psicosociais e impulsar a xestión dos devanditos riscos nas empresas mediante instrumentos prácticos.
Sentenza Audiencia Nacional
4/4/2014 INSS
"Non é admisible que o resultado do control dos procesos de incapacidade temporal se condicione polo cumprimento duns obxectivos que dan dereito a percibir un complemento de produtividade", con esta argumentación a Audiencia Nacional, a través dunha sentenza ditada o pasado 18 de decembro, pon fin aos incentivos económicos que dende 2011 poderían cobrar os Inspectores do INSS en función do número de altas médicas que tramitasen.
Comisión europea
3/4/2014 RSE
Só unha de cada sete grandes empresas -ao redor de 6.000 sociedades cotizadas- deberá informar sobre as súas políticas en materia de diversidade, cuestións sociais e corrupción, así como dos riscos que supoñen as súas políticas para os dereitos humanos dos traballadores e para o medio, mesmo a través das súas cadeas de subministración, segundo a proposta da Comisión Europea sobre a que o Parlamento e o Consello xa lograron un acordo de principio. Á espera da aprobación final polo Parlamento Europeo e o Consello Europeo, a responsabilidade social das empresas pasa de voluntaria a obrigatoria.
Moedas lupa
31/3/2014 MUTUAS
A Dirección Xeral da Competencia da Comisión Europea investigará 100 millóns de euros de presuntas axudas ilegais indirectas do Estado ás mutuas, "unha situación de competencia desleal no sector da prevención de riscos laborais", segundo a denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación da Federación ASPA e a Asociación ANEPA.
Rede empresas saudables
28/3/2014 INSHT
O INSHT pon en marcha un procedemento para o recoñecemento de boas prácticas empresariais en promoción da saúde.
Prioridades seguridade e saúde
26/3/2014 EU-OSHA
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) identificou unha serie de áreas prioritarias básicas para a investigación da seguridade e a saúde no traballo (SST) que contribuirán ao logro dos obxectivos de Europa para 2020.
Inspección de Traballo e Seguridade Social
19/3/2014 Inspección de Traballo e Seguridade Social
A Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, fixo públicos os cadros estatísticos (con datos provisionais), correspondentes ás actuacións levadas a cabo polo organismo no pasado ano 2013.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais