Financiado por:
/ Igualdade

Protocolo de actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo no ámbito da Administración Xeral do Estado e dos Organismos Públicos vinculados a ela

30-04-2012 - ACOSO

A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a Igualdade efectiva de mulleres e homes, supuxo un importante avance no desenvolvemento do dereito constitucional á non discriminación por razón de sexo no ámbito das relacións de traballo: prohibiu expresamente o acoso sexual e o acoso por razón de sexo, e estableceu o compromiso das Administracións Públicas de negociar cos representantes legais dos traballadores un protocolo de actuación para a prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo.

Ese protocolo foi adoptado no Acordo de 27 de xullo de 2011, publicado no BOE de 8 de agosto, e ten como finalidade esencial evitar e, no caso de que se produzan, sancionar as condutas de acoso nos centros de traballo da Administración Xeral do Estado e nos seus Organismos dependentes, cuns obxectivos claros:

- Informar, formar e sensibilizar aos empregados públicos en materia de acoso sexual e acoso por razón de sexo de forma que dispoñan de pautas para identificar esas situacións, previr e evitar que se produzan.

- Dispor da organización específica e das medidas necesarias para atender e resolver os casos que se produzan.

- Garantir a seguridade, integridade e dignidade das persoas afectadas, aplicando as medidas necesarias para a súa protección, acabar co acoso e, no seu caso, aplicar as medidas sancionadoras oportunas.

 

É preciso destacar que o procedemento en ningún caso impedirá a iniciación polas persoas afectadas das accións administrativas ou xudiciais que procedan.

 

Como aspectos fundamentais do protocolo destacamos:

Ámbito de aplicación

O protocolo aplicarase a todo o persoal da Administración Xeral do Estado e dos Organismos Públicos vinculados ou dependentes dela.

Conceptos

Para previr e actuar fronte ás situacións que se pretenden erradicar é preciso coñecer que se entende por tais. Con este fin o protocolo contén un apartado adicado a definicións e conceptúa o acoso sexual como calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza sexual que teña o propósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se crea unha contorna intimidatorio, degradante ou ofensivo. Acoso por razón de sexo será calquera comportamento realizado en función do sexo dunha persoa, co propósito ou o efecto de atentar contra a súa dignidade e de crear unha contorna intimidatorio, degradante ou ofensivo. O condicionamento dun dereito ou dunha expectativa de dereito á aceptación dunha situación constitutiva de acoso considerarase tamén acto de discriminación por razón de sexo, estando igualmente incluído no ámbito de aplicación deste protocolo todo trato desfavorable relacionado co embarazo, a maternidade, paternidade ou asunción doutros coidados familiares cando se dean os presupostos anteriores.

Compromisos

Dentro desa finalidade de prevención que preside todo o protocolo cada Departamento, Organismo ou Entidade Pública deberá:

- Declarar formalmente por escrito e difundir o rexeitamento a todo tipo de acoso sexual e acoso por razón de sexo en calquera das súas formas;

- Promover unha cultura de prevención contra o citado acoso a través de accións formativas e informativas de sensibilización para todo o seu persoal;

- Comprometerase a denunciar, investigar, mediar e sancionar no seu caso calquera conduta constitutiva de acoso sexual e/ou acoso por razón de sexo;

- Apoiará e asesorará ás presuntas vítimas.

Con estes fins establécese que cada Departamento ou Organismo dotarase dos procedementos, accións e instrumentos necesarios para previr, detectar e erradicar as condutas citadas, manifestando os comportamentos que en ningún caso serán tolerados e recordando que no caso de que se produzan poderán ser cualificados como falta moi grave.

Recoñécese, finalmente, o papel fundamental da representación unitaria e sindical dos empregados públicos na prevención, denuncia e vixilancia desas situacións e no cumprimento da normativa en materia laboral e de condicións de traballo, polo que periodicamente recibirán información sobre as denuncias por acoso sexual e acoso por razón de sexo.

Garantías do procedemento

Respecto e protección das persoas, confidencialidade, dilixencia e celeridade, imparcialidade e contradición, protección da dignidade das persoas afectadas e prohibición de represalias, son as garantías que en todo caso deberá cumprir o procedemento.

Medidas de prevención

A prevención dunhas condutas inadmisibles como as que examinamos deberá exporse no contexto dunha acción xeral e proactiva de prevención orientada a identificar os factores que poidan contribuír a crear unha contorna laboral exenta de acoso; desta forma, todos os Departamentos e Organismos Públicos deberán implantar medidas dirixidas á comunicación, difusión, publicidade do protocolo e accións de sensibilización. A difusión poderase realizar a través de documentos divulgativos, sesións de información e campañas explicativas do contido do protocolo, Manuais de Acollida, formación específica das persoas que van participar no procedemento e a asistir ás presuntas vítimas, elaboración de estatísticas, estudos de riscos psicosociais e, finalmente, unha avaliación e revisión periódica do funcionamento e implantación do protocolo.

Procedemento de actuación

Unha parte fundamental do Protocolo dedícase ao procedemento de actuación que se debe seguir ante un presunto suposto de acoso sexual ou acoso por razón de sexo.

O procedemento iniciarase coa presentación dunha denuncia escrita ou verbal (que posteriormente deberá ratificarse por escrito) por parte do afectado ou o seu representante legal, ou no seu caso pola representación das empregadas ou empregados públicos, ou por calquera empregado que tivese coñecemento da situación. A denuncia dirixirase á Unidade designada como responsable da súa tramitación en cada organización onde preste os seus servizos a persoa afectada. O Anexo III do Protocolo recolle o modelo de denuncia por acoso sexual ou por razón de sexo.

A Asesoría Confidencial analizará os datos e en caso de admitir a denuncia tramitará o procedemento conforme ao disposto no protocolo, abríndose entón unha fase de investigación co fin de recompilar toda a información posible sobre os feitos.

En función do seu resultado a Asesoría elaborará un informe de valoración que proporá unha destas medidas:

- O arquivo da denuncia,

- A incoación dun expediente disciplinario se os feitos fosen constitutivos doutra falta,

- A incoación dun expediente por unha falta moi grave de acoso se existisen indicios moi claros de acoso sexual ou acoso por razón de sexo.

Desa resolución darase traslado ao afectado para que nun prazo de cinco días formule as súas alegacións e en caso de non estar conforme poderá solicitar a intervención do Comité de Asesoramento designado ao efecto; esta solicitude só será admitida mediante a achega de novos elementos de xuízo pola persoa interesada en dous supostos:

- Que o desacordo teña a súa base no arquivo da denuncia por falta de obxecto ou insuficiencia de indicios,

- Que a resolución aprecie unha falta disciplinaria distinta da do acoso referido.

Nestes casos constituirase o Comité de Asesoramento, que poderá continuar ou non o procedemento, no primeiro caso designará unha persoa do Comité que solicitará a información complementaria que puidese existir e elaborará un informe que presentará ao Comité para a súa aprobación e tramitación.

Desde o inicio do expediente ata a súa finalización non poderán transcorrer máis de trinta días naturais e en todo caso manterase informadas ás partes implicadas. Os datos ou testemuños falsos darán lugar á incoación do oportuno expediente disciplinario.

O responsable de cada Departamento ou Organismo decidirá quen ten competencia para rexistrar os informes de conclusións e remitilos aos titulares dos órganos que teñan competencia para adoptar as medidas que en devanditos informes propóñanse. Anualmente remitirase á Dirección Xeral da Función Pública unha Memoria das actividades realizadas ao longo do ano.

 

Adopción do protocolo

No prazo de tres meses cada Departamento ou Organismo deberá realizar sobre o mesmo a adaptación que se requira mediante procedementos de traballo, instrucións ou calquera ferramenta que resulte adecuada para adaptalo ás súas necesidades específicas e garantir a súa efectiva implantación que deberá conter os seguintes puntos:

- Ámbito que corresponda, en cada caso.

- Declaración dos compromisos reflectidos no protocolo.

- Establecer a unidade responsable para a programación da formación e información.

- Determinar a unidade responsable da tramitación e identificar as formas de publicitar o protocolo.

- Ter en conta especialmente, a súa estrutura, localización e dispersión xeográfica ou calquera situación de especial relevancia.

En todo caso tras este protocolo procederase a elaborar o correspondente proxecto de Real Decreto co fin de dar cumprimento ao que neste sentido establécese no artigo 62 e na Disposición Adicional Sexta da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

 

Fonte: Lex Nova

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS