Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
INSHT
10/5/2011 INSHT
Consulta as Notas Técnicas de Prevención do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo
INSHT
12/6/2012 INSHT
Consulta as Guías técnicas para a avaliación e prevención de riscos do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo
Guía Técnica Lugares de Traballo 2015
11/12/2015 INSHT
A Guía, actualizada a marzo de 2015, proporciona criterios e recomendacións que poden facilitar aos empresarios/as e aos responsables de prevención a interpretación e aplicación do Real Decreto 486/1997, especialmente no que se refire á avaliación de riscos para a saúde dos traballadores e traballadoras involucrados e no concernente a medidas preventivas aplicables.
Guía Técnica Radiacións ópticas artificiais
27/11/2015 INSHT
Esta guía técnica proporciona criterios e recomendacións que poden facilitar a interpretación e aplicación do RD 486/2010, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a radiacións ópticas artificiais.
Guía técnica de acentes químicos
4/11/2013 INSHT
A Guía Técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados con axentes químicos, proporciona criterios e recomendacións para facilitar aos empresarios e aos responsables de prevención a interpretación e aplicación do citado Real Decreto.
Guía Técnica para a utilización polos traballadores de equipos de protección individual
19/2/2013 INSHT
A presente Guía técnica proporciona criterios e recomendacións que poden facilitar aos empresarios e aos responsables de prevención a interpretación e aplicación do RD 773/1997 de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de protección individual. Para facilitar a súa consulta, a guía preséntase transcribindo integramente o real decreto inscrito en recuadros en cor e intercalando, nos preceptos que se considerou oportuno, as observacións ou aclaracións pertinentes ou, cando estas son numerosas ou complexas, agrupándoas nun apéndice específico ao que se fai referencia no apartado correspondente.
Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relativos ás obras de construción
17/4/2012 INSHT
A disposición final primeira do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción (transposición da Directiva 92/57/CE) insta o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo á elaboración e actualización dunha Guía técnica non vinculante para facilitar a aplicación do real decreto. A finais de 2003 elaborouse a primeira edición da Guía Técnica. Até hoxe, fóronse aprobando diversas disposicións ligadas directa ou indirectamente co sector da construción, que motivan a necesidade de actualizar a Guía Técnica.
Guía Técnica de Simplificación Documental
13/4/2012 INSHT
O artigo 2.4 do Regulamento dos Servizos de Prevención, establece que as empresas de até 50 traballadores que non desenvolvan actividades do anexo I poden plasmar nun único documento, de extensión reducida e fácil comprensión, o plan de prevención, a avaliación de riscos e a planificación da actividade preventiva, mandatando ao INSHT a dispor dunha guía, de carácter non vinculante, que facilite a elaboración do devandito documento.
Guía Técnica de Criterios de Calidad do Servizo dos Servizos de Prevención Alleos
13/4/2012 INSHT
O Instituto Nacional de seguridade e Saúde no traballo ven de publicar esta Guía que se centra nos Servizos de Prevención Alleos aínda que son tamén extensibles aos Servizos de Prevención Propios e Mancomunados, na medida en que o sexan os requisitos legais aplicables ás actuacións dos mesmos.
INSHT
20/3/2012 INSHT
As Notas Técnicas de Prevención (N.T.Ps) son documentos breves, que tratan un tema preventivo concreto cunha orientación, eminentemente, práctica. Nas súas coleccións trátanse todas as áreas preventivas: seguridade, hixiene, medicamento, toxicoloxía, psicoloxía, formación, etc. No ano 2011, o INSHT publica a serie número 26 (dos números 891 ao 925), que contén dúas NTPs relacionadas coa Coordinación de Actividades Empresariais.
Guía técnica para a utilización dos equipos de traballo. Novembro 2011
24/11/2011 INSHT
A presente Guía técnica proporciona criterios e recomendacións que poden facilitar aos empresarios e aos responsables de prevención a interpretación e aplicación do RD 1215/1997 de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo.
Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos laborales en los buques de pesca. Outubro 2011
16/11/2011 INSHT
O traballo a bordo dos buques de pesca conleva numerosas situacións de risco para os traballadores do sector, derivadas das condicións meteorolóxicas e do mar, do traballo en cuberta, do manexo das artes de pesca e da exposición a outros axentes físicos, químicos e biolóxicos.
INSHT
2/12/2010 INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
INSHT
1/12/2010 INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía técnica atmosfera explosiva Ministerio
18/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSH

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada notas explicativas de axudas o diagnostico de enfermedades
11/8/2010 Instituto Nacional de Medicina e Seguridade no traballo.

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía INSHT de riesgo eléctrico
11/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT.

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía INSHT de buques de pesca
11/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT.

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía INSHT de Pantallas de visualización
10/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía INSHT de manipulación manual de cargas
10/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía INSH lugares de traballo
10/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada Guía para acción preventiva  colocador de solos
10/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada Guía para acción preventiva  escaiolista
10/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía do INSHT para traballadores expostos o ruido
4/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT.

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía do INSHT de sinalización
3/8/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía do INSHT de equipos de traballo
21/7/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía do INSHT de vibraciois mecánicas
21/7/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT.

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía técnica a axentes canceríxenos ou mutágenos
21/7/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía técnica a plantas de asfalto
14/7/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o INSHT

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Portada guía técnica para obras de construcción
13/7/2010 Guía Técnica de Evaluación do Ministerio de Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais